Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Pašvaldību revīzijas departaments

Kolēģijas lēmums Nr.5.1-2-70/99 Rīgā 1999.gada 22.novembrī

Par rīcību ar pašvaldības mantu (arī finansu līdzekļiem) 1998.gadā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā

Valsts kontroles Pašvaldību revīzijas departamenta kolēģija šādā sastāvā: padomes locekle, departamenta direktora pienākumu izpildītāja Dz.Ceihnere un kolēģijas locekļi J.Rumkovskis, A.Svirido un A.Zuitiņa izskatīja revīzijas rezultātus par rīcību ar pašvaldības mantu (arī finansu līdzekļiem) Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā 1998.gadā un

konstatēja:

1. Pilsētas attīstības departaments (turpmāk tekstā - PAD) ir Rīgas domes struktūrvienība un ir Pilsētas attīstības komitejas pārraudzībā. PAD sastāvā ir šādas struktūrvienības: Ekonomiskās attīstības nodaļa, Rīgas pilsētbūvniecības un arhitektūras centrs (Sv. Pētera baznīca), Arhitektūras pārvalde ar Rīgas pilsētas būvinspekciju. PAD administratīvi pakļauta arī Kapitālās celtniecības pārvalde, kas ir juridiska persona. PAD strādā 158 darbinieki. PAD vada direktors, kuru amatā ieceļ un atbrīvo Rīgas dome. No 1997.gada 17.jūnija šajā amatā strādā U.Pastnieks.

2. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā tā pastāvēšanas laikā nav veikta neviena finansiāli saimnieciskās darbības revīzija.

3. Grāmatvedības kārtošanā un uzskaitē nav ievērotas likuma "Par grāmatvedību" prasības:

• bilancē par 1998.gadu nav uzrādīti debitoru parādi par Ls 6 949,74, bet uzrādīti nereāli kreditoru parādi Ls 42 335 kopsummā;

• nav veikta pamatlīdzekļu un citu materiālo vērtību inventarizācija;

• 1998.gadā nav iegrāmatoti pamatlīdzekļi un mazvērtīgais inventārs Ls 13 356,31 apmērā, t.sk. SIA "Motors Latvija" dāvinātā automašīna "Volkswagen - Passat" par Ls 10 669,67, mēbeles par Ls 1 362,75 un 3 mobilie telefoni par Ls 374,99;

• kasiera pienākumus veic grāmatvedības darbinieki, ar kuriem nav noslēgti līgumi par materiālo atbildību;

• nav nodrošināta skaidras naudas līdzekļu saglabāšana.

4. PAD darbinieki izmanto četras dienesta automašīnas. Departamentā nav noteiktas degvielas izlietošanas normas, netiek kontrolēts degvielas izlietojums. Departamenta amatpersonas dienesta automašīnas izmantojušas arī atvaļinājuma laikā, izlietojot degvielu par Ls 84,15, t.sk. A.Rudītis nobraucis 2780 km, izlietojot 26 l degvielas par Ls 65,25 un U.Pastnieks nobraucis 540 km, izlietojot 75,6 l degvielas par Ls 18,90, par to nosakāms uzrēķins.

5. Neievērojot likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 2.punkta prasības, bez Rīgas domes lēmuma 1998.gada 23.decembrī izdarīti grozījumi departamenta budžetā.

6. Departamenta gada pārskatā izdevumu postenī "pakalpojumu apmaksa" (1400 kods) nepareizi uzrādīti izdevumi, kas neatbilst šim kodam - kopsummā par Ls 21 062, t.sk. Ls 6 848 - atalgojums un prēmijas, Ls 2 636 iegādātie pamatlīdzekļi, inventārs un kancelejas preces un Ls 11 578 - komandējuma izdevumi. Līdz ar to ievērojami pārsniegti tāmē paredzētie līdzekļi komandējumiem par Ls 11 601 un atalgojumam par Ls 10 624.

7. 1998.gadā PAD par telefona pakalpojumiem samaksāti Ls 20 308, kas uz vienu departamenta darbinieku ir Ls 193 gadā. Departaments izmanto 29 mobilos telefonus. Izdevumi sarunām pa mobilajiem telefoniem nav limitēti.

8. Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un inženieru daļa, Rīgas pilsētas būvinspekcija un Sv.Pētera baznīca sniedz maksas pakalpojumus. Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un inženieru daļa 1998.gadā par maksas pakalpojumiem saņēmusi Ls 182 654. Šo līdzekļu izlietojums nav reglamentēts. 1998.gadā Ls 33 237 vai 20% izlietoti PAD darbinieku prēmēšanai.

Rīgas pilsētas būvinspekcija par maksas pakalpojumu sniegšanu 1998.gadā saņēmusi Ls 225 416. Šo līdzekļu izlietošanai apstiprinātajā nolikumā nav noteiktas izlietojuma normas. 1998.gadā Ls 80 552 vai 49,7% izlietoti PAD darbinieku prēmēšanai, bet Rīgas pilsētas apbūves un plānošanas darbu finansēšanai, Vecrīgas un citu vēstures un kultūras pieminekļu reģenerācijai, kā to paredz nolikums, līdzekļi netika iedalīti.

9. Netiek ievērots departamenta materiālās stimulēšanas un materiālās palīdzības nolikumā paredzētais līdzekļu izlietojums ceturkšņa maksājumiem vienas mēnešalgas apmērā, maksājumiem sakarā ar valsts svētkiem līdz vienai mēnešalgai un vienreizējiem pabalstiem dažādos dzīves gadījumos līdz Ls 150. Izmaksas veiktas gan sakarā ar Mātes dienu, gan ar 1.septembri. Vienreizējo pabalstu summas izmaksā atkarībā no ieņemamajiem amatiem no Ls 100 līdz Ls 300.

Departamenta budžeta izdevumu tāmē atalgojumam paredzētā summa 1998.gadā pārsniegta par Ls 10 624 (gada pārskatā kā darba samaksa nav uzrādīti Ls 6 848).

10. Ar Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumiem no pilsētas attīstības fonda PAD piešķirti Ls 105 103,03, no kuriem nepareizi izlietoti Ls 2 938,49, t.sk. Ls 1 220 - darba samaksa, Ls 745,99 - izmaksāta prēmija darbiniekiem, par Ls 972,50 iegādāts dators un printeris.

Ekonomiskās nodaļas darbiniekiem nepareizi izmaksāti no kases Ls 2 050 prezentācijām un neparedzētiem izdevumiem ārzemēs, kuru izdevumu orderiem nav pievienoti izlietojumu attaisnojoši dokumenti.

Par nepareizi izlietotiem Ls 4 988,49 nosakāms uzrēķins.

11. Neievērojot likuma "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" prasības, PAD bez izsolēm (konkursiem) par pakalpojumu sniegšanu noslēgusi līgumus kopsummā par Ls 141 374,37.

12. Slēdzot līgumu ar SIA "Most reklāma" par reklāmas materiālu izgatavošanu, PAD līguma summa nepamatoti palielināta par Ls 1 310, par to nosakāms uzrēķins.

13. Kapitālās celtniecības pārvalde dotācijas tieši no budžeta nesaņem. Nolikumā noteikts, ka pārvaldes līdzekļus veido celtniecības objektu finansētāja - Rīgas domes maksa par pasūtītāja funkciju un tehniskās uzraudzības izpildi, bet normatīvajos dokumentos nav noteikts maksas lielums. To nosaka PAD direktors procentuāli no celtniecības objektu izmaksām. 1998.gada 6.aprīlī ar Kapitālās celtniecības pārvaldes priekšnieka pavēli maksas procents samazināts no 3% uz 2,45%. Šāda kārtība, kas atļauj direktoram pašam veidot iestādes budžetu, nosakot, cik procentus ņemt no celtniecībai iedalītās summas, uzskatāma par nepareizu.

14. Veicamo būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu tiesību piešķiršanā Kapitālā celtniecības pārvalde neievēro likuma "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu" prasības:

• slēdzot līgumus par preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, kad līdzekļu apjoms pārsniedz Ls 5 000, nav rīkotas izsoles (konkursi) pasūtījumiem kopsummā par Ls 377 533;

• izsoļu (konkursu) uzvarētāji noteikti, ievērojot piedāvātās zemākās pakalpojumu cenas, bet faktiskā samaksa par izpildītiem darbiem pārsniedz konkursā noteikto summu par Ls 365 173, par ko noslēgtas papildvienošanās.

Pārējie pārkāpumi, kuri pieļauti rīcībā ar pašvaldības mantu un finansu līdzekļiem un minēti revīzijas atzinumā, novēršami, sakārtojot grāmatvedības uzskaiti un veicot citus pasākumus.

Kolēģijas sēdē piedalījās un paskaidrojumus sniedza PAD direktors U.Pastnieks, galvenā grāmatvede M.Prokopoviča, Ekonomiskās attīstības pārvaldes priekšnieks A.Lekuzis, pilsētas galvenā māksliniece M.Galdiņa, juriskonsulte A.Bērsone, Kapitālās celtniecības pārvaldes grāmatvede Z.Titajeva un Līgumu - tāmju nodaļas vadītāja V.Šeškena.

Pamatojoties uz likuma "Par Valsts kontroli" 32. un 33.pantu un likuma "Valsts kontroles revīzijas reglaments" 59. un 64.pantu, Pašvaldību revīzijas departamenta kolēģija

nolēma:

1. Par revīzijas rezultātiem paziņot Rīgas domei.

Pieprasīt no Rīgas domes novērst revīzijā konstatētos pārkāpumus un par veiktajiem pasākumiem informēt Valsts kontroli līdz 1999.gada 31.decembrim.

2. Noteikt uzrēķinu Rīgas domei Ls 6 298,49 apmērā, nosakot, ka par uzrēķina summu samazināms 1999.gadā plānotais finansējums Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta uzturēšanai.

3. Noteikt uzrēķinu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta amatpersonām U.Pastniekam Ls 18,90 un A.Rudītim Ls 65,25. Uzrēķina summa līdz 1999.gada 31.decembrim iemaksājama Rīgas domes kasē.

4. Revīziju lietā Nr.5.1-2-70/99 slēgt.

Lēmumu var pārsūdzēt Valsts kontroles padomē mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot sūdzību Pašvaldību revīzijas departamentā.

Padomes locekle, departamenta direktora p.i. Dz.Ceihnere

Kolēģijas locekļi: J.Rumkovskis, A.Svirido, A.Zuitiņa

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par rīcību ar pašvaldības mantu (arī finansu līdzekļiem) 1998.gadā Rīgas domes Pilsētas attīstības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valsts kontrole Veids: lēmums Numurs: 5.1-2-70/99Pieņemts: 22.11.1999.Stājas spēkā: 22.11.1999.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 446/451, 30.12.1999.
15061
22.11.1999
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)