Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts meža dienests

Rīkojums Nr. 242

Rīgā 1999 .gada 20. decembrī

Par "Instrukcijas par koku ciršanas pieteikuma, ciršanas apliecinājuma un koku ciršanas biļetes/ciršanas apliecinājuma aizpildīšanu, izsniegšanu un glabāšanu" apstiprināšanu

Sakarā ar " Valsts meža dienesta likuma" stāšanos spēkā ar 2000. gada 1. janvāri u z d o d u:

1. Atcelt Valsts meža dienesta 1995. gada 24. oktobra rīkojumu Nr. 106 "Par "Instrukcijas par ciršanas apliecinājuma aizpildīšanu, izsniegšanu un glabāšanu"" apstiprināšanu.

2. Atcelt Valsts meža dienesta 1997. gada 3. aprīļa rīkojuma Nr. 28 "Par "Instrukciju par apstiprināšanu meža dokumentācijas kārtošanā" punktus 1.1. un 2.2.

3. Apstiprinu pievienoto "Instrukciju par koku ciršanas pieteikuma, ciršanas apliecinājuma un koku ciršanas biļetes/ciršanas apliecinājuma aizpildīšanu, izsniegšanu un glabāšanu", nosakot tās stāšanos spēkā ar 2000. gada 1. janvāri.

4. Pārskatu par izsniegumiem iesniegšanas kārtība tiks noteikta atsevišķi.

5. Virsmežziņiem un mežziņiem iepazīstināt ar šo rīkojumu visus Valsts meža dienesta darbiniekus un nodrošināt tā izpildi.

Valsts galvenais virsmežzinis O.Žvagiņš

 

 

Instrukcija

par ciršanas pieteikuma, ciršanas apliecinājuma un koku ciršanas biļetes/ciršanas apliecinājuma aizpildīšanu, izsniegšanu un glabāšanu

Vispārējie noteikumi

1. Instrukcija par Ciršanas apliecinājuma (īpašnieku mežos), Koku ciršanas biļetes/Ciršanas apliecinājuma (valsts un lietotāju mežos) un Ciršanas pieteikuma (visos mežos) aizpildīšanu, izsniegšanu un glabāšanu izstrādāta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas (likums "Grozījumi likumā "Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu"" no 1995.gada 21. septembra) prasībām un ir spēkā, sagatavojot kokmateriālus visos mežos.

2. Ciršanas apliecinājums (turpmāk CA) un Koku ciršanas biļetes/Ciršanas apliecinājums (turpmāk - KCB/CA) ir vienīgais dokuments, kas dod tiesības meža valdītājam veikt meža ciršanu.

3. CA nav nepieciešams, ja veic jaunaudžu kopšanu, vēja gāzto, lauzto un sauso malkas koku izstrādi, kā arī tad, ja malkas koksnes izstrāde nepārsniedz 10 m3 vai lietkoksnes izstrāde - 3 m3 gadā. KCB/CA nepieciešams visiem ciršu veidiem un paņēmieniem.

Ciršanas apliecinājuma un Koku ciršanas biļetes

/Ciršanas apliecinājuma izsniegšanas kārtība

4. CA un KCB/CA izsniedz mežniecībā, izrakstot to uz stingrās uzskaites veidlapām (1. un 2.pielikumā veidlapu paraugi), kas sastāv no divām daļām:

- Ciršanas apliecinājuma vai Koku ciršanas biļetes/Ciršanas apliecinājuma,

- uzskaites par izcirsto.

Meža valdītājs vai viņa pilnvarota persona uzraksta un iesniedz mežniecībā Ciršanas pieteikumu (turpmāk - CP). Mežsargs vai mežzinis pārbauda pieteiktās darbības atbilstību likumiem, normatīviem aktiem un stāvoklim dabā. Ja pieteiktā darbība atbilst likumiem un normatīviem aktiem, mežzinis izraksta CA vai KCB/CA (atbilstoši 1.punktā minētajam meža valdītāja statusam), ja neatbilst - izsniedz CP iesniedzējam motivētu atteikumu izsniegt CA vai KCB/CA.

CA un KCB/CA daļu - Uzskaite par izcirsto - aizpilda meža valdītājs savā eksemplārā un iesniedz mežsargam līdz nākošā gada (kas seko CA un KCB/CA derīguma termiņa gadam) 15.janvārim.

5. Mežniecībā izraksta CA vai KCB/CA, izmantojot CP iesniegto informāciju, kas uzkrāta elektroniskā formā datu bāzē, vai reģistrē atteikumu. Šos dokumentus paraksta mežzinis.

6. CA un KCB/CA komplekts sastāv no trīs eksemplāriem. Pirmo eksemplāru izsniedz meža valdītājam. Otro eksemplāru atstāj mežniecībā, kur to reģistrē "CP, CA KCB/CA un meža zīmju reģistra žurnālā" (atzīmējot meža apsaimniekošanas projekta numuru vai meža īpašnieka lietas numuru). Trešo eksemplāru nodod mežsargam, kura apgaitā atrodas meža valdītāja mežs. Saņemto CA un KCB/CA mežsargs reģistrē savā "CA un KCB/CA, meža zīmju un meža likumdošanas pārkāpumu aktu uzskaites grāmatā".

7. Ja CA vai KCB/CA mežsargs vai meža valdītājs pazaudē, tad mežniecībā sastāda aktu par nozaudēto dokumentu un tā vietā izraksta jaunu eksemplāru ar iepriekšējo kārtas numuru un atzīmi "Nozaudētā vietā".

8. Izbeidzoties CA vai KCB/CA uzrādītajam dokumenta derīguma termiņam, mežsargs veic pieteiktās darbības apskati dabā un nodod CA vai KCB/CA mežzinim pret parakstu uzskaites grāmatā.

Ciršanas pieteikuma aizpildīšana

9. Ciršanas pieteikumu iesniedz visi meža valdītāji. To aizpilda meža valdītājs - juridiska vai fiziska persona, vai viņu pilnvarota persona. CP veidlapu (3.pielikumā veidlapas paraugs) var saņemt Valsts meža dienesta mežniecībās.

Ciršanas pieteikumu mežniecība reģistrē "CP,CA KCB/CA un meža zīmju reģistra žurnālā" iesniegšanas secībā.

Ir jāievēro šādi veidlapas aizpildīšanas noteikumi:

9.1. CP numuru piešķir mežniecība augošā secībā, katru gadu iesākot no pirmā numura.

9.2. Veidlapā ieraksta virsmežniecības un mežniecības nosaukumus, kuru uzraugāmajā teritorijā atrodas meža valdītāja mežs.

9.3. Ieraksta rajona un pagasta nosaukumus, kuru teritorijā atrodas meža valdītāja mežs.

9.4. Meža valdītāja rindā ieraksta:

* fiziskās personas - vārdu, uzvārdu

* juridiskās personas - uzņēmuma nosaukumu un reģionālās struktūrvienības nosaukumu.

9.5. Reģistrācijas numura (vai personas koda) rindā ieraksta:

* fiziskās personas - personas kodu

* juridiskās personas - reģistrācijas kodu Uzņēmumu reģistrā.

9.6. Saimniecības nosaukumā ieraksta:

* fiziskās un juridiskās personas - saimniecības (īpašuma) nosaukumu

* a/s "Latvijas valsts meži" - Valsts virsmežniecības un mežniecības nosaukumus, kas attiecīgajā teritorijā bija meža apsaimniekotājs līdz 1999.gada 31.decembrim.

(Šī kārtība saglabājama līdz meža kvartālu pārnumurēšanai, lai saglabātu nogabalu identifikācijas unikalitāti.)

9.7. Kadastra numura rindā ieraksta Valsts zemes dienesta piešķirto zemes kadastra numuru.

9.8. Pieteikuma iesniedzējs uzrāda gadu , kurā vēlas veikt pieteikto darbību.

9.9. Aizpildot veidlapas tabulu, katrai cirsmai uzrāda:

* cirsmas numuru pēc kārtas (pieteikumā norādīto cirsmu ietvaros)

* cirtes veida un paņēmiena rindā ieraksta konkrēto cirtes veidu un paņēmienu atbilstoši šādām grupām:

galvenajā cirtē - kailcirte, pakāpeniskā cirte un izlases cirte;

starpcirtē - krājas kopšanas cirte, rekonstruktīvā cirte, sastāva kopšanas cirte;

sanitārā cirtē - izlases un kailcirte;

citās cirtēs - cirtes paņēmiena nosaukums (mežu transformējot);

* meža kvartāla numuru

* nogabala numuru (maksimāli 10)

* katra nogabala platību (hektāros ar precizitāti līdz 0,1), paredzēto ciršanas apjomu (veselos m3) un nogabala valdošo sugu (ciršanas apjomu ieraksta no taksācijas apraksta, cirsmas novērtējuma vai saskaņo ar mežniecību).

9.10. Katrai cirsmai uzrāda kopējo platību ha un kopējo ciršanas apjomu m3 .

9.11. Meža ciršanas pieteikumu paraksta meža valdītājs vai viņa pilnvarota persona, aizpildot visus CP pieprasītos datus par pilnvaru. Ciršanas pieteikumu paraksta meža valdītājs vai viņa pilnvarota persona, ierakstot parakstīšanas datumu.

Ciršanas apliecinājuma un Koku ciršanas biļetes

/Ciršanas apliecinājuma aizpildīšana

10. CA un KCB/CA izraksta, pamatojoties uz meža valdītāja iesniegto CP un izmantojot CP reģistrācijas datu bāzē uzkrāto informāciju.

11. CA un KCB/CA, numurs sastāv no divām daļām, kuras atdala ar šķērssvītru. Pirmajā daļā raksta CA vai KCB/CA numuru pēc kārtas to izrakstīšanas secībā, katru gadu iesākot ar pirmo numuru. Otrajā daļā - virsmežniecības un mežniecības kodus, piemēram: Madonas virsmežniecības Lubānas mežniecība: CA vai KCB/CA Nr. 0001/7606 utt.

12. Ieraksta CP numuru , aizpilda dokumenta izrakstīšanas datumu un no CP aizpilda visas ziņas par meža valdītāju.

13. Rindā Reģistr. nr. zemesgrāmatā ieraksta kadastra numuru, ja tas ir uzrādīts CP.

14. Rindā Meža apsaimniekošanas projekta Nr. ieraksta projekta numuru, izmantojot apsaimniekotāja klasifikatoru. Aiz šīs rindas ieraksta meža valdītāja reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā.

15. Apgaitas norādīšana nav obligāta.

16. Rindā Meža kategorija ieraksta: aizsargājamā, saudzējamā, saimnieciskā vai ārpus meža fonda.

17. Rindā Ciršanas vietas satīrīšanas veids - ieraksta vēlamo cirsmas satīrīšanas veidu atbilstoši "Meža apsaimniekošanas un izmantošanas sanitārajiem noteikumiem" un meža informācijas klasifikatoram.

18. Ieraksta CA vai KCB/CA derīguma termiņu (līdz šī dokumenta izsniegšanas gada beigām).

19. CA un KCB/CA paraksta mežzinis un apzīmogo.

20. Meža valdītāju (vai pilnvaroto personu) pret parakstu iepazīstina ar sanitārajiem un ugunsdrošības noteikumiem, informē par to, ka jāiesniedz ziņas par izcirsto apjomu līdz nākošā gada 15.janvārim.

21. Pārējo CA vai KCB/CA nepieciešamo informāciju un tabulu aizpilda no CP.

22. Uzskaiti par izcirsto apjomu savā eksemplārā aizpilda meža valdītājs, iesniedzot ziņas par izcirsto platību, apjomu, ciršanas vietas satīrīšanu, paraksta un līdz nākošā gada 15.janvārim iesniedz mežsargam. Ja cirsma iesākta, bet nav pabeigta, tad meža valdītājs uzrāda faktiski izcirsto platību un apjomu un par neizcirsto daļu nākošajā gadā saņem jaunu CA vai KCB/CA.

Attiecīgās apgaitas mežsargs ciršanas vietu apskata dabā, izdara atzīmes par konstatētajiem meža pārkāpumiem un, ja nepieciešams, dod rekomendācijas, ieraksta tās visos eksemplāros, paraksta un līdz nākošā gada 20.janvārim pret parakstu iesniedz mežzinim. Ja tiek pārkāpti kokmateriālu sagatavošanas, ugunsdrošības vai sanitārie noteikumi, mežsargs normatīvos aktos noteiktā kārtībā sastāda meža pārkāpumu aktu, kuru kopā ar CA vai KCB/CA un Uzskaiti par izcirsto pret parakstu iesniedz mežzinim.

22. CA un KCB/CA veidlapas aizpilda ar datoru vai lodīšu pildspalvu un labi salasāmi. Dzēsumi un smērējumi nav pieļaujami. Nepieciešamos labojumus ieraksta ar sarkanu pildspalvu. Nepareizos ierakstus pārsvītro, par labojumiem ieraksta atrunu un to apstiprina mežzinis ar savu parakstu un mežniecības zīmogu.

Meža ciršanas pieteikumu un ciršanas apliecinājumu glabāšana

22. Pēc pilnīgas uzskaites par pagājušo gadu CA iešuj attiecīgā meža valdītāja lietā un tos glabā līdz atkārtotai ierīcībai. KCB/CA glabā 3 gadus.

PIE1.JPG (125558 BYTES)

PIE2.JPG
(123898 BYTES)

PIE3.JPG (35493 BYTES)

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par "Instrukcijas par koku ciršanas pieteikuma, ciršanas apliecinājuma un koku ciršanas biļetes/ciršanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts meža dienests Veids: rīkojums Numurs: 242Pieņemts: 20.12.1999.Stājas spēkā: 01.01.2000.Zaudē spēku: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 443, 28.12.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
14931
01.01.2000
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)