Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Valsts budžeta revīzijas departaments

Kolēģijas lēmums Nr.5.1-2-231/99,

Nr.5.1-2-292/99

Rīgā 1999.gada 15.novembrī

Par rīcību ar valsts budžeta līdzekļiem, kas 1998.gadā piešķirti Labklājības ministrijas programmai "Nozares vadība", un BOVU "Šampētera nams" finansiālo un saimniecisko darbību

Valsts kontroles Valsts budžeta revīzijas departamenta kolēģija: departamenta direktors K.Beljānis un kolēģijas locekļi R.Bērziņa, B.Breidaks, M.Prāma un R.Zonenbergs, izskatot revīzijas materiālus par rīcību ar valsts budžeta līdzekļiem, kas 1998.gadā piešķirti Labklājības ministrijas programmai "Nozares vadība", un par bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma "Šampētera nams" finansiāli saimniecisko darbību laikā no 1997.gada 1.janvāra līdz 1999.gada 1.septembrim,

konstatēja:

Labklājības ministrija darbojas saskaņā ar 1997.gada 5.augustā Ministru kabinetā apstiprināto nolikumu un tās centrālā aparāta struktūru veido 10 departamenti ar 29 nodaļām.

1998.gadā Labklājības ministrijas programmai "Nozares vadība" bija piešķirti Ls 1 062 228, kuri izlietoti pilnā apmērā atbilstoši apstiprinātajai tāmei. 1998.gadā ministrijā bija apstiprināts štatu saraksts ar 171 štata vienību ar mēneša algas fondu Ls 26 635, no kurām uz 1999.gada 1.janvāri vakantas bija 11 štata vietas.

1995.gada 25.septembrī ministrijas izdevusi nelikumīgu rīkojumu Nr.262, uz kura pamata no ministrijas centrālā aparāta līdzekļiem izsniegts aizdevums pārziņā esošajam valsts uzņēmumam "Medicīniski bioloģisko un ekoloģisko pētījumu centrs" Ls 800 apmērā ar atmaksas termiņu līdz 1996.gada 1.aprīlim. Līdz 1999.gada 1.jūlijam (revīzijas beigām) nebija atmaksāti Ls 400. Labklājības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktore 1999.gada 17.jūnijā ar rakstu Nr.18-248 ir informējusi ministrijas Grāmatvedības nodaļas vadītāju - galveno grāmatvedi, ka uzņēmumu "Medicīniski bioloģisko un ekoloģisko pētījumu centru" paredzēts likvidēt un tiek gatavoti likvidācijai nepieciešamie normatīvie akti. Revīzijā nav konstatēts, ka ir veikti kādi pasākumi par aizdevuma neatmaksātās daļas piedziņu.

1998.gada 2.janvārī Labklājības ministrija noslēdza līgumu par ministrijas valdījumā esošo īpašumu Rīgā, Skolas ielā 28, Kr.Valdemāra ielā 38 un Baznīcas ielā 25 apsaimniekošanu un uzturēšanu priekšzīmīgā kārtībā ar bezpeļņas organizāciju valsts uzņēmumu "Šampētera nams" (turpmāk tekstā BO VU "Šampētera nams"). Atbilstoši līgumam 1998.gadā ministrija pārskaitīja BO VU "Šampētera nams" no valsts budžeta līdzekļiem Ls 287 800, tajā skaitā Ls 250 000 - ministrijas ēkas uzturēšanai un Ls 37 800 - Sociālās apdrošināšanas departamenta telpu remontam valsts investīciju projekta "Labklājības sistēmas reforma" ietvaros. BO VU "Šampētera nams" katru ceturksni ministrijai iesniedza līgumā paredzēto pārskatu par pārskaitīto līdzekļu izlietojumu pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Par pārskaitītajiem līdzekļiem BO VU "Šampētera nams" ir iegādājies arī dažādus sadzīves priekšmetus ministrijas vajadzībām kopsummā par Ls 5 549,80 (kafijas aparāti, kalkulatori, telefona aparāti, pulksteņi, trauki, putekļu sūcēji utt.) un 1998.gada 30.decembrī ar aktu tie nodoti ministrijai.

Revīzijā konstatēts, ka ministrijas grāmatvedības reģistros nebija uzskaitīti iepriekšējos periodos Labklājības ministrijas valdījumā nodotie namīpašumi par Ls 423 047. Revīzijas laikā 1999.gada 4.jūnijā kļūda novērsta un šie nekustamie īpašumi iegrāmatoti ministrijas grāmatvedības reģistros.

Ministrija, pārvaldot valsts nekustamo īpašumu, nav ievērojusi 1995.gada 28.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.365 "Kārtība, kādā aprēķināma nomas maksa par nedzīvojamo telpu izmantošanu ministriju un citu valsts institūciju valdījumā esošajās ēkās" 3.punktu, kurā paredzēts, ka nomas maksu nosaka īpašuma valdītājs. Labklājības ministrijas valdījumā esošajās ēkās BO VU "Šampētera nams" ir noslēdzis 60 telpu nomas līgumus ar fiziskām un juridiskām personām. Nomas maksu par telpu nomu ēkās saņem BO VU "Šampētera nams". Ministrija nav noteikusi ne telpu iznomāšanas kārtību, ne nomas maksas apmēru, ne iegūto līdzekļu izlietošanas kārtību, izņemot nekustamos īpašumus Rīgā, Skolas ielā 28, Kr.Valdemāra ielā 38 un Baznīcas ielā 25, par kuriem starp ministriju un BO VU "Šampētera nams" noslēgtajā līgumā noteikta iekasētās nomas maksas izlietošanas kārtība.

Bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Šampētera nams" (BO VU "Šampētera nams") izveidots ar Ministru kabineta 1994.gada 27.decembra rīkojumu Nr.578 un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā tas reģistrēts 1995.gada 31.janvārī. Tā finansiāli saimnieciskās darbības vērtējums dots Valsts kontroles Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta 1999.gada 6.oktobra atzinumā par BO VU "Šampētera nams" veikto revīziju.

Revīzijā konstatēts:

1. BO VU "Šampētera nams" statūtos nav noteikta īpašuma atjaunošanai nepieciešamā amortizācijas fonda veidošanas un izmantošanas kārtība, līdz ar to nav ievērots likuma "Par valsts uzņēmumu" 6.pants. Tā kā uzņēmuma pamatkapitālā ieskaitīts valstij piederošs nekustamais īpašums Ventspils ielā 53, Rīgā, minētās likuma prasības ievērošanai ir būtiska nozīme, bet uzņēmuma direktore B.Krasovska Valsts kontrolei rakstiski paskaidroja, ka šī likuma prasība ir vienkārši novecojusi.

2. BO VU "Šampētera nams" statūtos noteikts, ka uzņēmuma saimnieciskās darbības galvenais mērķis ir Labklājības ministrijas institūciju un dienestu funkcionēšanas tehniska nodrošināšana un Labklājības ministrijas valdījumā esošo valstij piederošo ēku apsaimniekošana. Faktiski uzņēmums pilnībā apsaimnieko trīs namīpašumus, kas atrodas Skolas ielā 28, Kr.Valdemāra ielā 38 un Baznīcas ielā 25, Rīgā. Attiecībā uz pārējām ēkām šis galvenais uzdevums pilnībā netiek izpildīts: šajās ēkās tiek iznomātas telpas, bet ēku saglabāšanai nepieciešamie darbi tiek veikti tikai atsevišķos objektos. Lielākā daļa no ēku apsaimniekošanai un saglabāšanai veiktajiem pasākumiem tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem, ar nomas maksu šo pasākumu izpilde netiek nodrošināta. Uzņēmuma pamatkapitālā ieguldītais namīpašums Ventspils ielā 53, Rīgā, tiek iznomāts dažādām uzņēmējsabiedrībām. Pašlaik netiek izmantoti aptuveni 50% no administratīvās ēkas. Cita veida saimnieciskā darbība ar šo īpašumu netiek veikta.

3. Slēdzot līgumus par telpu iznomāšanu Labklājības ministrijas valdījumā nodotajās valsts ēkās, nav ievērotas Ministru kabineta 1995.gada 28.novembra noteikumu Nr.365 "Kārtība, kādā aprēķināma nomas maksa par nedzīvojamo telpu izmantošanu ministriju un citu valsts institūciju valdījumā esošajās ēkās" 3.punkta prasības, jo nomas maksu noteicis BO VU "Šampētera nams", nevis Labklājības ministrija, kam tas bija jādara saskaņā ar minētajiem Ministru kabineta noteikumiem.

4. BO VU "Šampētera nams" ministrijas ēkās un būvēs, kas tam nodotas apsaimniekošanai, ir iznomājis nedzīvojamās telpas 11 valsts budžeta institūcijām, 1997., 1998.gadā un 1999.gada 8 mēnešos iekasējot no tām nomas maksu Ls 73 757 apmērā. Nomas maksas iekasēšana no Labklājības ministrijas pakļautībā un pārraudzībā esošajām iestādēm, kuras izvietotas ministrijas valdījumā nodotās ēkās, atzīstama par nepareizu rīcību, nomas maksas iekasēšana no šīm budžeta institūcijām ir pārtraucama.

5. Revīzijā konstatēts, ka 1992.gada 26.augustā starp Labklājības ministriju un SIA Medicīnas sabiedrību "ARS" noslēgts nomas līgums par bijušās Latvijas Republikas Veselības aizsardzības ministrijas poliklīnikas, kā valsts uzņēmuma, iznomāšanu Skolas ielā 5 un 3a, Rīgā. Nomas līgumu no Labklājības ministrijas, kā valsts intereses pārstāvošas institūcijas puses, parakstījis labklājības ministra vietnieks Veselības departamenta direktors Zigmunds Kovaļčuks. Uz šī līguma pamata SIA Medicīnas sabiedrībai "ARS" uz pieciem gadiem līdz 1997.gada 26.augustam iznomātas divas daudzstāvu poliklīnikas ēkas minētajās adresēs Rīgas centrā ar 4300 m2 kopplatību un tām piegulošās saimniecības ēkas (garāžu bloki, noliktava, saimniecības ēka), visi pamatlīdzekļi - mēbeles, laboratoriju iekārtas, medicīniskā aparatūra un instrumenti, autotransports (9 automobiļi), mīkstais inventārs, auto rezerves daļas, saimniecības materiāli, kā arī apgrozāmie līdzekļi - zobu materiāli, zelts un citi zobārstniecībai nepieciešamie dārgmetāli, medikamenti, degviela autotransportam, kurināmais. Līgumā rakstīts, ka sakarā ar nomu nomniekam tiek nodota arī nauda - 214 268 rbļ. Nomas maksa noteikta 4% apmērā gadā no uzņēmuma kopējās bilances vērtības un 10% no nomnieka peļņas. 1996.gada 1.augustā nomas maksa precizēta ar Vienošanās protokolu Nr.1, kuru parakstījuši labklājības ministrs, BO VU "Šampētera nams" direktors un SIA Medicīnas sabiedrības "ARS" valdes priekšsēdētājs, un tā noteikta Ls 1500 mēnesī, kas maksājami ar pārskaitījumu kredītiestādē, kā arī sakarā ar nomas līgumu paredzēts sniegt papildus veselības aprūpes pakalpojumus par Ls 600 saskaņā ar vienošanos starp ministriju un nomnieku. Nomas līgums pagarināts līdz 2001.gada 1.augustam un noteikts, ka nomas maksu saņem BO VU "Šampētera nams". Vienošanās protokolā iekļauts nosacījums, ka objekta kustamo īpašumu, t.sk. autotransportu, nomnieks par vienošanās cenām nopērk no iznomātāja kalendārā gada laikā pēc protokola spēkā stāšanās dienas. Iznomātais īpašums, ieskaitot naudu, līgumā novērtēts par 9 448 406 rbļ., bet līguma pielikumā Nr.3 līgumslēdzēji vienojušies, ka iznomātā uzņēmuma bilances vērtība ir 5 810 319 rbļ. (otrā tādā pat pielikumā Nr.3 bilances vērtība norādīta 5 518 130 rbļ. apmērā, neprecizējot, kurš no pielikumiem atzīstams par pareizo). Revīzijas laikā objekta kustamo īpašumu, t.sk. autotransportu nomnieks par vienošanās cenām vēl nebija izpircis. Kā kolēģijas sēdē paskaidroja Labklājības ministrijas Administratīvā departamenta direktora vietniece S.Lapteva, līgums par izpirkumu pašlaik tiek gatavots.

Kolēģija atzīst, ka, slēdzot nomas līgumu, nav ievērotas valsts intereses, jo noteiktā nomas maksa ir acīmredzami zema, līdz ar to ir pārkāptas likuma "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 3.panta prasības, kas nosaka: valsts manta nododama lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu. Slēdzot līgumu, nav ievērotas arī citas normatīvo aktu prasības, tajā skaitā:

• uz nomas līguma pamata nomnieka rīcībā nodota valstij piederoša nauda 214 268 rbļ. un minētie apgrozāmie līdzekļi (zobārstniecībai nepieciešamie dārgmetāli, medikamenti u.c.), kas nebija pieļaujams ne saskaņā ar tolaik spēkā esošo Latvijas Civilkodeksu (divdesmit devītā nodaļa), ne arī saskaņā ar Civillikumu (2113.pants, kas nosaka: ka lietas, ko nevar lietot citādi kā patērējot, nav izīrējamas);

• iznomātos pamatlīdzekļus iznomātājs - ne Labklājības ministrija, ne arī BO VU "Šampētera nams" savā grāmatvedībā nav uzskaitījuši kā valstij piederošu mantu, tā nav iekļauta ministrijas vai bezpeļņas organizācijas bilancē.

6. BO VU "Šampētera nams" 1997.gada 29.augustā noslēdzis līgumu par nekustamā īpašuma iznomāšanu SIA "NIFCO Pārtikas grupa" Jūrmalā, Jūras ielā 5. Nekustamais īpašums sastāv no divstāvu koka ēkas ar divām apdzīvojamām piebūvēm un terasi, ar kopējo lietderīgi izmantojamo platību 380,38 m2. Līgums noslēgts uz 5 gadiem līdz 2002.gada 1.septembrim. Līguma 8.4.punktā paredzēts, ka SIA "NIFCO Pārtikas grupa" divu gadu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža apņemas veikt iznomātās ēkas jumta, fasādes, iekštelpu un kanalizācijas remontu par Ls 8000, saskaņojot šo darbu projektus un tāmes ar BO VU "Šampētera nams". Ar šādiem nosacījumiem nomas maksa noteikta Ls 0,20 apmērā (bez pievienotās vērtības nodokļa) par kvadrātmetru mēnesī. Revidentiem nav uzrādīti dokumenti par saistību izpildi no SIA puses, līgumā minēto divu gadu laikā SIA "NIFCO Pārtikas grupa" nav saskaņojusi darbu projektus un tāmes remontdarbu veikšanai. Arī šajā gadījumā nekustamais īpašums iznomāts par acīm redzami pazeminātu nomas maksu, neievērojot valsts intereses.

7. Uzņēmuma grāmatvedības uzskaitē nav ievērotas atsevišķas likumu un citu normatīvo aktu prasības:

• nav ievērotas likuma "Par grāmatvedību" 11.panta prasības un nav veikta ēku, būvju un tehnoloģisko iekārtu inventarizācija;

• nav ievērotas Ministru kabineta 1995.gada 7.novembra noteikumu Nr.339 "Noteikumi par uzņēmumu grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" 85.-87.punkta prasības, jo uzņēmumā nav izstrādāta grāmatvedības dokumentu apgrozības shēma;

• nav ievērotas Ministru kabineta 1995.gada 7.novembra noteikumu Nr.330 "Kases operāciju uzskaites noteikumi" 31. un 32.punktu prasības par ierakstiem kases grāmatā.

Kolēģijas sēdē piedalījās un paskaidrojumus sniedza Labklājības ministrijas Administratīvā departamenta direktora vietniece S.Lapteva un galvenā grāmatvede G.Fridvalde, BO VU "Šampētera nams" direktore B.Krasovska un galvenā grāmatvede I.Vilciņa.

Pamatojoties uz likuma "Par Valsts kontroli" 16.pantu un Valsts kontroles revīzijas reglamenta 9. un 59.pantu, Valsts budžeta revīzijas departamenta kolēģija

nolēma:

1. Par revīzijā konstatētajiem apstākļiem attiecībā uz rīcību ar valsts mantu Labklājības ministrijā un bezpeļņas organizācijā valsts uzņēmumā "Šampētera nams" sagatavot Latvijas Republikas valsts kontrolierim ziņojumu iesniegšanai Saeimā.

2. Slēgt revīzijas par rīcību ar valsts mantu Labklājības ministrijā (revīzijas uzdevums Nr.5.1-2-231) un bezpeļņas organizācijā valsts uzņēmumā "Šampētera nams" (revīzijas uzdevums Nr.5.1-2-292).

Lēmumu var pārsūdzēt Valsts kontroles padomē mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot sūdzību Valsts budžeta revīzijas departamentā.

Departamenta direktors K.Beljānis

Kolēģijas locekļi: R.Bērziņa, B.Breidaks, M.Prāma, R.Zonenbergs

 

 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par rīcību ar valsts budžeta līdzekļiem, kas 1998.gadā piešķirti Labklājības ministrijas programmai .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valsts kontrole Veids: lēmums Numurs: 5.1-2-231/99Pieņemts: 15.11.1999.Stājas spēkā: 15.11.1999.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 440, 23.12.1999.
14853
15.11.1999
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"