Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Alkohola aprites likumā

Izdarīt Alkohola aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 1999, 4.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu kā 3.punktu šādā redakcijā:

"3) alkoholiskie dzērieni - visi no pārtikas izejvielām izgatavotie spirtu saturošie produkti ar absolūtā spirta daudzumu virs 1,2 tilpumprocentiem;";

izteikt pirmās daļas 3.punktu kā 1.punktu šādā redakcijā:

"1) alkohols - šā likuma izpratnē: jēlspirts, etilspirts, spirts, jēlspirta, etilspirta vai spirta ūdens šķīdumi, alkoholiskie dzērieni un alkoholisko dzērienu ražošanas izejvielas;";

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) alkoholisko dzērienu (izņemot alu) ražošanas izejvielas - spirtu saturošas alkoholisko dzērienu sastāvdaļas (spirtotas sulas, morsi, vīnmateriāli, vīnmateriālu destilāti u.tml.);";

izteikt pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) jēlspirts - nerektificēts etilspirts, kas iegūts, pārstrādājot ogļhidrātus saturošus raudzētus produktus, koksnes vai cita augu valsts materiāla hidrolīzes produktus vai katalītiski hidratējot etilēnu;";

izteikt pirmās daļas 12.punktu šādā redakcijā:

"12) spirts - etilspirts, kas iegūts, destilējot vai rektificējot raudzētas lauksaimnieciskas izcelsmes izejvielas vai no pārtikas izejvielām ražotu jēlspirtu, un atbilst valstī noteiktajām obligātajām normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām;";

izteikt pirmās daļas 14.punktu šādā redakcijā:

"14) denaturētais alkohols - etilspirts, etilspirta ūdens šķīdumi un alkoholiskie dzērieni, kam pievienoti nepārtikas komponenti, kuri neatgriezeniski izslēdz iespēju izmantot tos kā pārtikas preci;";

papildināt pirmo daļu ar 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"16) jēlspirta ražošanas blakusprodukti - brāgas šķiedenis, šķiedeņa atūdeņotā daļa un ogļskābā gāze;

17) alus - raudzēts alkoholisks dzēriens ar absolūtā spirta daudzumu virs 0,5 tilpumprocentiem, kas pagatavots no iesala un ūdens, pievienojot apiņus, un kas atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam 2203, vai alus un bezalkoholisko dzērienu maisījums ar absolūtā spirta daudzumu virs 0,5 tilpumprocentiem, kas atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam 2206."

2. 3.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"(1) Ar jēlspirta un spirta ražošanu, kā arī ar alkoholisko dzērienu ražošanu realizācijai, alkohola ievešanu, izvešanu, vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību Latvijas teritorijā ir tiesīgi nodarboties tikai Latvijā reģistrēti uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) (turpmāk - uzņēmumi), kas saņēmuši speciālu atļauju (licenci) (turpmāk - licence).";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Alkohola denaturēšanas un denaturētā alkohola aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Šis likums nenosaka alus aprites un uzraudzības kārtību. Alus aprites un uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets."

3. Aizstāt 4.panta otrajā daļā vārdus "paziņo Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgajai teritoriālajai iestādei un Akcizēto preču pārvaldei" ar vārdiem "paziņo Valsts ieņēmumu dienestam".

4. Aizstāt 4.panta trešajā daļā, 5.panta ceturtajā daļā, 6.panta pirmajā un ceturtajā daļā, 13.panta pirmajā daļā, 22.panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 23.panta pirmajā daļā, 24.panta otrajā daļā, 28., 30., 37. un 39.pantā, 42.panta otrajā daļā, 48., 62., 66., 72., 75., 76. un 77.pantā, 86.panta pirmajā daļā, 92., 93. un 94.pantā un 96.panta 6.punktā vārdus "Akcizēto preču pārvalde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests" (attiecīgā locījumā).

5. Izteikt 5.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Preču pavadzīmju-rēķinu noformēšanas kārtību un tajās ietveramās ziņas nosaka Ministru kabinets, ievērojot šā likuma un likuma "Par grāmatvedību" noteikumus."

6. Izteikt 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Uzņēmumi nodrošina Valsts ieņēmumu dienesta un citu kontrolējošo iestāžu pilnvarotajiem darbiniekiem iespēju kontrolēt alkoholu un ar to saistīto dokumentāro un datorizēto informāciju uzņēmumu ražošanas, uzglabāšanas, tirdzniecības un biroja telpās Valsts ieņēmumu dienestam paziņotajā darba laikā."

7. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

"6.1 pants

(1) Uzņēmumiem, kas nodarbojas ar taras pieņemšanu (iepirkšanu), aizliegts pieņemt (iepirkt) un uzglabāt stikla, plastmasas un cita veida alkoholisko dzērienu taru (izņemot taru sasmalcinātā veidā), kurai nav likvidēts alkoholiskajiem dzērieniem paredzētais marķējums (akcīzes nodokļa marka), kā arī veikt darbības ar to.

(2) Alkoholisko dzērienu realizācijas vietās aizliegts turēt stikla, plastmasas un cita veida alkoholisko dzērienu taru, kurai pēc dzēriena izlietošanas nav likvidēts alkoholiskajiem dzērieniem paredzētais marķējums (akcīzes nodokļa marka). Pēc katras alkoholisko dzērienu taras tilpuma vienības satura izlietošanas minēto marķējumu nekavējoties likvidē.

(3) Uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību alkohola aprites jomā, izņemot tos, kuri saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai, aizliegta otrreizēja alkoholisko dzērienu taras izmantošana."

8. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants

Šajā likumā noteiktās kārtības ievērošanu uzrauga un kontrolē Valsts ieņēmumu dienests."

9. Izslēgt 10.pantu.

10. Izslēgt 11.pantā vārdus "Valsts ieņēmumu dienests" un vārdus "Labklājības ministrija".

11. Izslēgt 14.panta otro teikumu.

12. Izslēgt 18.panta otro teikumu.

13. 22.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

izslēgt otrajā daļā vārdus "arī tad";

aizstāt piektās daļas pirmajā teikumā vārdus "Izbeidzoties licences derīguma termiņam" ar vārdiem "Beidzot veikt licencē minēto uzņēmējdarbību".

14. Izteikt 23.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Licencēšanas komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā 30 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas."

15. Izteikt 24.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs anulēt izsniegtās licences šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos."

16. Papildināt 30.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Uzņēmumiem, kuri noteiktā kārtībā saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai un kuri pieprasa atļauju spirta iegādei alkoholisko dzērienu ražošanas uzsākšanai, Valsts ieņēmumu dienests izsniedz atļauju spirta iegādei atbilstoši uzņēmuma iesniegtajiem aprēķiniem alkoholisko dzērienu eksperimentālās partijas ražošanai, bet ne vairāk kā 2000 litriem."

17. Izteikt 31.pantu šādā redakcijā:

"31.pants

Uzņēmumi un citi spirta patērētāji ir tiesīgi spirtu izmantot tikai pieprasījumā norādītajā daudzumā un tikai pārtikas rūpniecības, parfimērijas rūpniecības, medicīnas un veterinārmedicīnas vajadzībām, kā arī zinātniskās pētniecības nolūkiem."

18. Izslēgt 64. un 78.pantu.

19. Izslēgt 81.panta 1.punktā vārdus "saskaņojot ar Akcizēto preču pārvaldi".

20. 96.pantā:

aizstāt ievaddaļā vārdus "Akcizēto preču pārvalde ir tiesīga" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs";

papildināt pantu ar 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"7) uzņēmums pēc licences saņemšanas nav uzsācis vai ir pārtraucis attiecīgo licencēto darbību un ilgāk par trim mēnešiem nav informējis par to Valsts ieņēmumu dienestu vai ilgāk par trim mēnešiem nav iesniedzis normatīvajos aktos paredzētos pārskatus;

8) uzņēmuma pilnvarotais pārstāvis nav ieradies Valsts ieņēmumu dienestā pēc atkārtota Valsts ieņēmumu dienesta uzaicinājuma saņemšanas;

9) par uzņēmuma vadītāju vai dalībnieku kļuvusi persona, kura nav samaksājusi naudas sodu par pārkāpumiem alkohola aprites jomā vai kura bijusi vai ir tāda uzņēmuma vadītājs vai dalībnieks, kuram par šā likuma pārkāpumiem anulēta licence vai kurš nav samaksājis šajā likumā paredzēto naudas sodu."

21. Papildināt likumu ar 96.1 pantu šādā redakcijā:

"96.1 pants

Valsts ieņēmumu dienests anulē uzņēmējdarbības licenci vai atļauju jēlspirta, spirta un spirta ražošanas blakusproduktu iegādei, ja:

1) uzņēmums, kas saņēmis licenci, nav uzsācis vai ir pārtraucis savu darbību un ilgāk par trim mēnešiem nav informējis par to Valsts ieņēmumu dienestu vai nav iesniedzis normatīvajos aktos paredzētos pārskatus;

2) uzņēmuma pilnvarotais pārstāvis neierodas Valsts ieņēmumu dienestā pēc atkārtota Valsts ieņēmumu dienesta uzaicinājuma saņemšanas."

22. Aizstāt 97.panta pirmajā daļā vārdus "Akcizēto preču pārvaldes direktors" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors".

23. Izslēgt 103.pantu.

24. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Šā likuma 31.pantā noteiktie ierobežojumi attiecībā uz atsevišķām nozarēm stājas spēkā 2000.gada 1.jūnijā."

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 9.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada 23.decembrī 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Alkohola aprites likumā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 09.12.1999.Stājas spēkā: 01.01.2000.Zaudē spēku: 01.05.2004.Tēma: Patērētāju tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 440, 23.12.1999.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1, 13.01.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
14832
01.01.2000
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)