Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi "Likumā par budžetu un finansu vadību"

Izdarīt "Likumā par budžetu un finansu vadību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1997, 21.nr.; 1998, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt preambulas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Šā likuma noteikumi attiecas uz uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) finansiālo darbību gadījumos, ja tiem piešķirti valsts budžeta vai pašvaldību budžetu līdzekļi, tajos ieguldīta valsts vai pašvaldību kapitāla daļa vai to īpaši nosaka likums vai Ministru kabineta noteikumi."

2. I nodaļā:

izteikt terminu "budžeta izpildītāji" un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"Budžeta izpildītāji - budžeta finansētu institūciju vadītāji, kuri ar asignējumu pilnvaroti izdarīt budžeta izdevumus vai uzņemties saistības attiecībā uz budžetu.";

izteikt terminu "finansēšanas plāns" un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"Finansēšanas plāns - finansu ministra noteiktajā kārtībā sastādīts budžeta finansētas institūcijas vai pasākuma ieņēmumu un izdevumu sadalījums, kas ļauj saņemt Valsts kases asignējumu.";

izteikt terminu "ieņēmumi" un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"Ieņēmumi - saskaņā ar nodokļu likumiem savāktie vai saņemtie nodokļu, valsts un pašvaldību nodevu un citi maksājumi budžetos, kā arī valsts un pašvaldību budžeta iestāžu ieņēmumi no to sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, aktīvu realizācijas tīrie ieņēmumi, saņemtie procentu maksājumi un dividendes, ārvalstu palīdzība, ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā (ar uzskaiti naudā).";

izteikt terminu "saistības" un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"Saistības - iesniegts pasūtījums, noslēgts līgums, saņemts pakalpojums vai tamlīdzīgs darījums, kas jāapmaksā saimnieciskā gada ietvaros.";

papildināt nodaļu ar šādiem jauniem terminiem (alfabēta secībā) un to skaidrojumiem šādā redakcijā:

"Asignējumu aizkavēšana - valsts budžeta līdzekļu asignējumu piešķiršana nākamajam mēnesim nepilnā apjomā, nemainot kopējo asignējumu apjomu.

Asignējumu samazināšana - valsts budžeta līdzekļu asignējumu samazināšana līdz saimnieciskā gada beigām, mainot attiecīgo mēnešu finansēšanas plānus.

Centrālā valsts iestāde - valsts budžeta iestāde, kurai gadskārtējā valsts budžeta likumā budžeta līdzekļus paredz tieši apropriācijas kārtībā.

Finansu pārskats - no valsts budžeta tieši finansēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) finansu darbības rezultāta aprēķins, kas sastāv no bilances, saimnieciskās darbības rezultāta aprēķina, pašu kapitāla izmaiņu pārskata, ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas pārskata, nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu kustības pārskata un ilgtermiņa un īstermiņa finansu ieguldījumu pārskata un paskaidrojuma.

Valsts ilgtermiņa saistības - vienotas valsts politikas īstenošanai paredzētie projekti un pasākumi, ieskaitot valsts parādu, kuru izpildes termiņš ir ilgāks par saimniecisko gadu un kurus no budžeta finansētas institūcijas uzņemas īstenot, slēdzot līgumu, kurā noteikti konkrēti izpildes nosacījumi, vai piedaloties Ministru kabineta pieņemto lēmumu īstenošanā."

3. Izslēgt 5.panta otrajā daļā vārdus "vai ar pastāvīgu apropriāciju".

4. 9.pantā:

izslēgt trešo daļu;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Visas apropriācijas zaudē spēku saimnieciskā gada beigās."

5. 15.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) netiek apmaksāti pakalpojumi (uzdevumi), kas nav sniegti iepriekšējā saimnieciskajā gadā, un netiek veiktas investīcijas, kas nav realizētas iepriekšējā saimnieciskajā gadā;";

papildināt pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) tiek turpināta iepriekšējā saimnieciskajā gadā uzsākto pasākumu finansēšana."

6. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. Budžeta pieprasījumu sastāvs

(1) Budžeta pieprasījumos:

1) norāda noteiktiem mērķiem paredzēto naudas līdzekļu daudzumu pagājušajam, kārtējam, nākamajam un aiznākamajam saimnieciskajam gadam saskaņā ar noteikto klasifikāciju;

2) dod kopsavilkumu par štata vienībām, pedagogu likmēm;

3) norāda kapitālajiem izdevumiem - kapitālremontam, pamatlīdzekļu iegādēm - plānojamo naudas līdzekļu apjomu;

4) norāda investīcijām plānojamo naudas līdzekļu apjomu un plānojamos ikgadējos ekspluatācijas izdevumus pēc projekta pabeigšanas turpmākajos piecos gados;

5) plāno valsts ilgtermiņa saistības;

6) norāda valsts budžeta programmu (apakšprogrammu) darbības rezultatīvos rādītājus;

7) iesniedz citus valsts budžeta finansētas institūcijas finansu darbības rādītājus saskaņā ar finansu ministra izdoto budžeta pieprasījuma izstrādāšanas instrukciju.

(2) Pilnvaras, kas attiecas uz valsts ilgtermiņa saistībām, atspoguļo gadskārtējā valsts budžeta likumā atsevišķi no budžeta gada apropriācijām.

(3) Budžeta finansētas institūcijas, kas tieši saņem valsts budžeta dotāciju, izstrādā valsts budžeta pieprasījumu saskaņā ar finansu ministra izdoto budžeta pieprasījuma izstrādāšanas instrukciju."

7. 19.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ministru kabinets, konsultējoties ar Latvijas Banku un ņemot vērā makroekonomiskās attīstības tendences, nosaka finansu stratēģiju, kas izmantojama nākamā saimnieciskā gada valsts budžeta pieprasījuma un valsts budžeta likuma projekta izstrādē. Finansu ministrs nosaka, kādu kopējo budžeta ieņēmumu un izdevumu apjomu valstī var plānot nākamā saimnieciskā gada budžetā, un valsts ilgtermiņa saistību apjomus un veidus turpmākajiem gadiem, kā arī novērtē deficīta līmeni.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ministru kabinets akceptē katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm maksimāli pieļaujamo budžeta izdevumu apjomu nākamajam saimnieciskajam gadam. Ministru kabinetam ir tiesības iekļaut valsts budžetā bez budžeta pieprasījuma līdzekļus neparedzētiem izdevumiem."

8. 21.pantā:

izteikt otrās daļas 10.punktu šādā redakcijā:

"10) nodokļu atvieglojumu (atlaižu) un nodokļu parādu summas;";

papildināt otro daļu ar 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"14) valsts ilgtermiņa saistības;

15) valsts budžeta aizdevumu un atmaksu apjomus saskaņā ar iepriekšējos saimnieciskajos gados noslēgtajiem līgumiem, Valsts investīciju programmas projektiem un Ministru kabineta atbalstītajām programmām.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Saeimas vēlēšanu gadā gadskārtējā valsts budžeta likuma (budžeta likumprojektu paketes) projekts iesniedzams Saeimai ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tam, kad jaunievēlētā Saeima izteikusi Ministru kabinetam savu uzticību."

9. Izteikt 22.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) valsts parāda un budžeta fiskālā deficīta maksimāli pieļaujamo summu saimnieciskā gada beigās, fiskālā deficīta segšanai izlietojamā valsts aizņēmuma maksimāli pieļaujamo summu saimnieciskā gada beigās, kā arī valsts vārdā izsniegto galvojumu saistību izpildei paredzamo summu valsts parādā un no jauna saimnieciskajā gadā izsniedzamo galvojumu apjomus;".

10. Izteikt 24.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Vienīgi Valsts kase var piešķirt asignējumus tādiem izdevumiem, kas noteikti apropriācijas kārtībā saskaņā ar likumu, pamatojoties uz finansu ministra noteiktajā kārtībā izstrādātiem finansēšanas plāniem.

(3) Finansu ministra noteiktajā kārtībā Valsts kasē reģistrētas budžeta finansētas institūcijas ilgtermiņa saistības atzīstamas par valsts ilgtermiņa saistībām."

11. 25.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Finansu ministrs ziņo par nepieciešamo asignējumu aizkavēšanu vai samazināšanu, ja ir paredzams, ka valsts budžeta fiskālais deficīts pārsniegs gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprināto fiskālā deficīta līmeni. Ministru kabinets septiņu darba dienu laikā no finansu ministra ziņojuma dienas pieņem lēmumu par šo asignējumu aizkavēšanu vai samazināšanu un ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc lēmumu pieņemšanas iesniedz izskatīšanai Saeimā priekšlikumus par grozījumiem gadskārtējā valsts budžeta likumā.";

izslēgt trešo daļu;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Finansu ministrijai ir tiesības veikt pārbaudes valsts budžeta finansētu institūciju ieņēmumu un izdevumu plānošanas, uzskaites un grāmatvedības pārskatu sniegšanas jomā."

12. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

"27.pants. Kontu atvēršana un slēgšana

(1) Budžeta finansētas institūcijas kontus var atvērt tikai Valsts kasē.

(2) Valsts kase katru gadu 31.decembrī slēdz visus kārtējā saimnieciskajā gadā atvērtos kontus. Pamatbudžeta līdzekļu kontus atver budžeta finansētām institūcijām nākamajā saimnieciskajā gadā saskaņā ar finansēšanas plānos piešķirtajiem asignējumiem. Gada beigās budžeta finansētu iestāžu kontos esošo līdzekļu atlikumi, kas radušies no to ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, ja šo ieņēmumu atlikums nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apmēru, paliek budžeta finansētu iestāžu rīcībā un var tikt izlietoti nākamajā gadā. Speciālā budžeta līdzekļu kontus atver nākamajā saimnieciskajā gadā, ieskaitot tajos visus atlikumus no iepriekšējā gada."

13. Papildināt 30.pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības iesniedz Valsts kasei tās noteiktajos termiņos gada pārskatu, kam pievienots Valsts kontroles atzinums par gada pārskata sastādīšanas pareizību.

(4) Ministrijas un centrālās valsts iestādes iesniedz Valsts kasei to pārziņā esošo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) finansu pārskatus un finansu informāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apjomā. Šajā daļā minētie finansu pārskati iesniedzami arī Valsts kontrolei.

(5) Šā panta noteikumi neattiecas uz Saeimu, kuras saimniecība tiek pārbaudīta Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā."

14. 31.pantā:

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) pārskatu par ieņēmumiem un izdevumiem visos valsts budžeta norēķinos salīdzinājumā ar valsts budžeta apropriāciju un iepriekšējā gada ieņēmumiem un izdevumiem kopā ar pielikumu par ieņēmumu atlikumiem saskaņā ar 27.pantu;";

izteikt otrās daļas 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5)  neatmaksāto valsts parādu, valsts ņemto aizņēmumu un doto aizdevumu pilnīgu sarakstu;

6)  pārskatu par valsts vārdā izsniegtajiem galvojumiem, kā arī darījumiem sakarā ar valsts galvojumu saistībām;".

15. 32.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdu "30.aprīlim" ar skaitli un vārdu "30.maijam";

aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdu "31.augustam" ar skaitli un vārdu "30.septembrim".

16. Izteikt 34.pantu šādā redakcijā:

"34.pants. Valsts budžeta naudas līdzekļu investēšana

(1) Finansu ministrs naudas vadības ietvaros, izmantojot naudas līdzekļus, kas atrodas Valsts kases budžeta kontos, var veikt investīcijas valsts vērtspapīru vai depozītu veidā uz tādiem termiņiem un ar tādiem noteikumiem, kādus viņš atzīst par pieņemamiem, kā arī likvidēt šādas investīcijas, lai nodrošinātu valsts budžeta izpildi.

(2) Finansu ministrs nosaka kārtību, kādā veicama šā panta pirmajā daļā noteiktā valsts budžeta līdzekļu investēšana un saņemto procentu ieskaitīšana valsts pamatbudžetā."

17. Izteikt 35.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Aizņēmumu līdzekļi ir valsts budžeta līdzekļi, kas tiek izlietoti tikai apropriācijas kārtībā."

18. Izteikt 40.pantu šādā redakcijā:

"40.pants. Aizdevumi pašvaldībām

Finansu ministrs izsniedz aizdevumus pašvaldībām tikai gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzētajā apjomā un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

19. Aizstāt 45.panta pirmajā un otrajā daļā vārdu "garantijas" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "galvojumi" (attiecīgā locījumā).

20. Izteikt 46.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts kases amatpersonas ir atbildīgas par finansu vadību atbilstoši šā likuma prasībām."

21. Izslēgt 47.panta ceturtajā daļā vārdu "konta".

22. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Šā likuma 30.panta trešā daļa stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī."

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 25.novembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada 15.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi "Likumā par budžetu un finansu vadību" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 25.11.1999.Stājas spēkā: 01.01.2000.Tēma: Bankas, finanses, budžets; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 416/419, 15.12.1999.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 24, 30.12.1999.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Citi saistītie dokumenti
14599
01.01.2000
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)