Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Valsts meža dienesta likums
I nodaļa
Valsts meža dienesta struktūra un funkcijas

1.pants. Valsts meža dienests

(1) Valsts meža dienests (turpmāk — Dienests) ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas atbild par meža politikas realizāciju visā Latvijas teritorijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu, realizē atbalsta programmas ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanai.

(2) Dienests sastāv no Dienesta centrālā aparāta un teritoriālajām struktūrvienībām — valsts virsmežniecībām, kas pilda valsts meža dienesta funkcijas noteiktā teritorijā, un struktūrvienības, kas izveidota īpašu uzdevumu veikšanai.

(3) Struktūrvienība īpašu uzdevumu veikšanai ir Meža pētīšanas stacija, kas izveidota zinātniskās izpētes mežu pārvaldīšanai un zinātnisko pētījumu nepārtrauktības nodrošināšanai.

(4) Dienesta teritoriālajām struktūrvienībām un Meža pētīšanas stacijai ir juridiskās personas statuss.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 07.11.2002.)

2.pants. Dienesta funkcijas

(1) Dienests savas kompetences ietvaros pilda šādas funkcijas:

1) uzrauga visā Latvijas teritorijā to normatīvo aktu ievērošanu, kuri regulē meža apsaimniekošanu un izmantošanu;

2) novērtē normatīvo aktu darbību attiecībā uz meža apsaimniekošanu un izmantošanu, iesniedz priekšlikumus Zemkopības ministrijai normatīvo aktu darbības efektivitātes palielināšanai;

3) piedalās meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu projektu izstrādāšanā;

4) izsniedz normatīvajos aktos noteiktās atļaujas, apliecības, licences, apliecinājumus un citus dokumentus;

5) atestē meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu un sertificē meža reproduktīvo materiālu;

6) veic meža monitoringu un meža patoloģiskā stāvokļa uzraudzību;

7) pārbauda meža inventarizācijas datu kvalitāti;

8) kārto Meža valsts reģistru;

9) eksaminē medniekus un izsniedz mednieka apliecības;

10) organizē meža ugunsdrošības uzraudzību un ugunsgrēku ierobežošanu;

11) administrē valsts un starptautiski finansēto atbalsta programmu realizāciju mežsaimniecībā;

12) informē sabiedrību par meža un medību resursu stāvokli un to izmantošanu;

13) pārvalda zinātniskās izpētes mežus ilglaicīgo zinātnisko pētījumu veikšanai mežsaimniecībā;

14) informē un konsultē meža īpašniekus par mežsaimniecības jautājumiem un attiecīgo normatīvo aktu prasībām;

15) sniedz maksas pakalpojumus.

(2) Privāto tiesību jomā Dienestam ir juridiskās personas tiesības.

(3) Dienests, pildot tam noteiktās funkcijas, sadarbojas ar Valsts kontroli, Ģenerālprokuratūru, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemessardzi un Robežsardzi un to attiecīgajām struktūrvienībām, pašvaldībām un citām ieinteresētajām institūcijām, kā arī ar iedzīvotājiem. Meža apsaimniekošanas kontroles un aizsardzības jomā Dienests sadarbojas ar attiecīgajām starptautiskajām un ārvalstu organizācijām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 07.11.2002.)

II nodaļa
Dienesta amatpersonas, to pienākumi un tiesības

3.pants. Dienesta amatpersonas

(1) Dienestu vada ģenerāldirektors.

(2) Dienesta amatpersonas, kas atbild par Dienesta funkciju izpildi, ir ģenerāldirektors, virsmežziņi, direktori, mežziņi un mežsargi, kā arī citi Dienestā strādājošie valsts civildienesta ierēdņi.

(3) Dienesta teritoriālo struktūrvienību vadītājus (virsmežziņus, direktorus) ieceļ amatā ģenerāldirektors.

(4) Citas Dienesta teritoriālo struktūrvienību amatpersonas ieceļ amatā attiecīgās struktūrvienības vadītājs (virsmežzinis vai direktors).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.03.2002. un 10.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 07.11.2002.)

4.pants. Dienesta amatpersonu pienākumi

(1) Dienesta amatpersonu pienākums ir nodrošināt visu mežu uzraudzību atbilstoši meža normatīvo aktu prasībām, pārtraukt un novērst meža apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu pārkāpumus, pārtraukt meža zemju izmantošanu neparedzētiem mērķiem, kā arī pārtraukt un novērst jebkuru citu mežam kaitīgu darbību.

(2) Dienesta amatpersonām, ievērojot darba īpatnības, darba laika ilgums netiek mērīts vai iepriekš noteikts.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 07.11.2002.)

5.pants. Dienesta ģenerāldirektors

Dienesta ģenerāldirektors:

1) ir atbildīgs par Dienestam noteikto uzdevumu izpildi;

2) vada un pārrauga centrālā aparāta un teritoriālo struktūrvienību darbu;

3) nosaka Dienesta amatpersonu un darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību;

4) apstiprina Dienesta struktūru un centrālā aparāta darbinieku sarakstu (štatu sarakstu);

5) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Dienesta intereses citās institūcijās, dod tiešus rīkojumus ikvienai centrālā aparāta amatpersonai un darbiniekam, kā arī teritoriālo struktūrvienību vadītājiem (virsmežziņiem, direktoriem);

6) izstrādā un noteiktā kārtībā iesniedz Zemkopības ministrijai Dienesta valsts budžeta pieprasījuma projektu un administrē Dienesta budžetu;

7) izskata sūdzības par pakļauto struktūrvienību un teritoriālo struktūrvienību amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem un izdotajiem rīkojumiem un atceļ minēto amatpersonu nepamatoti pieņemtos lēmumus un izdotos rīkojumus, izņemot lēmumus par administratīvo sodu uzlikšanu, kas pārsūdzami likumā noteiktajā kārtībā;

8) izskata savas kompetences ietvaros administratīvo pārkāpumu lietas un uzliek administratīvos sodus par pārkāpumiem, kuru izskatīšana saskaņā ar likumu ir piekritīga Dienestam;

9) nosaka teritoriālo struktūrvienību darbības teritoriju un apstiprina to nolikumus.

6.pants. Dienesta teritoriālās struktūrvienības vadītājs (virsmežzinis, direktors)

Dienesta teritoriālās struktūrvienības vadītājs (virsmežzinis, direktors):

1) vada teritoriālās struktūrvienības darbu un atbild par tai noteikto uzdevumu izpildi;

2) apstiprina teritoriālās struktūrvienības iekšējo struktūru un darbinieku sarakstu (štatu sarakstu);

3) izskata sūdzības par pakļauto struktūrvienību vadītāju pieņemtajiem lēmumiem un izdotajiem rīkojumiem un atceļ minēto amatpersonu nepamatoti pieņemtos lēmumus un izdotos rīkojumus, izņemot lēmumus par administratīvo sodu uzlikšanu, kas pārsūdzami likumā noteiktajā kārtībā;

4) izskata savas kompetences ietvaros administratīvo pārkāpumu lietas un uzliek administratīvos sodus par pārkāpumiem, kuru izskatīšana saskaņā ar likumu ir piekritīga Dienestam;

5) ceļ prasības tiesā pret vainīgajām personām un veic citas procesa dalībnieka procesuālās darbības par civiltiesiskā zaudējuma atlīdzināšanu likumā noteiktajā kārtībā;

6) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv teritoriālās struktūrvienības intereses citās institūcijās, dod tiešus rīkojumus ikvienai teritoriālās struktūrvienības amatpersonai un darbiniekam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 07.11.2002.)

7.pants. Dienesta amatpersonu tiesības

Uzraugot meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanu, Dienesta amatpersonām savas kompetences ietvaros ir tiesības:

1) netraucēti pārbaudīt dabā, vai tiek ievērotas meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasības;

2) apturēt vai aizliegt to juridisko un fizisko personu rīcību, kuras pārkāpj normatīvos aktus, kā arī pārtraukt jebkuru citu mežam un videi kaitīgu rīcību, kas noteikta normatīvajos aktos;

3) pārbaudīt pārkāpēju personību apliecinošus dokumentus, nogādāt viņus policijas vai pašvaldību institūciju dienesta telpās, kā arī nodot mežpārkāpumu materiālus tiesībaizsardzības iestādēm vainīgo personu saukšanai pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā;

4) pārbaudīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā produkcijas ieguves, glabāšanas, pārstrādes un realizācijas vietas, transportlīdzekļus, produkcijas ieguves rīkus, pārkāpēju personisko mantu un izņemt nelikumīgi iegūtos meža resursus, medību produkciju, pārkāpumu izdarīšanas rīkus, dokumentus un citus pierādījumus;

5) pieņemt lēmumus, sniegt atzinumus un izdot rīkojumus un priekšrakstus, sastādīt protokolus (aktus), izskatīt materiālus par Dienesta kompetencē esošo normatīvo aktu pārkāpumiem un, ja nepieciešams, saukt vainīgās personas pie administratīvās atbildības vai veikt citas normatīvajos aktos paredzētās darbības;

6) pieprasīt un bez maksas saņemt no juridiskajām un fiziskajām personām rakstveida un mutvārdu informāciju, kā arī iepazīties ar attiecīgajiem dokumentiem un meža stāvokli dabā;

7) anulēt nelikumīgi iegūtās vai izmantotās atļaujas, apliecības, licences un apliecinājumus;

8) veikt kokmateriālu transportēšanas dokumentācijas pārbaudi, apturēt vai aizliegt to juridisko un fizisko personu rīcību, kuras pārkāpj ar kokmateriālu transportēšanu saistīto normatīvo dokumentu prasības;

9) ja tiek pārkāptas meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasības, apturēt transportlīdzekļus uz mežsaimniecības un lauksaimniecības uzņēmumu ceļiem, bet transportlīdzekļus, ko izmanto kokmateriālu transportēšanai, — arī uz pašvaldību ceļiem. Amatpersonām, kuras aptur transportlīdzekļus, jābūt formas tērpā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 07.11.2002.)

8.pants. Dienesta amatpersonu tiesiskā aizsardzība

(1) Par Dienesta amatpersonu kavēšanu realizēt to likumīgās tiesības, par to goda aizskaršanu, pret tām vērstiem draudiem vai vardarbību, kā arī par to dzīvības apdraudējumu, tām pildot dienesta pienākumus, vainīgās personas tiek sauktas pie likumā noteiktās atbildības.

(2) Dienesta amatpersonām pašaizsardzības nolūkā ir tiesības iegādāties, glabāt, nēsāt un lietot ieročus un speciālos līdzekļus pašaizsardzībai, kā arī nēsāt un lietot Valsts policijā reģistrētos medību šaujamieročus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 07.11.2002.)

III nodaļa
Dienesta amatpersonu lēmumu izpilde
un to pārsūdzēšanas kārtība

9.pants. Dienesta amatpersonu prasību izpilde

Dienesta amatpersonu pieņemtie lēmumi un dotie norādījumi likumā noteiktās kompetences ietvaros ir obligāti Dienesta kontrolei un uzraudzībai pakļautajām juridiskajām un fiziskajām personām, kuras nodarbojas ar meža apsaimniekošanu, meža izstrādi, kokmateriālu transportēšanu un rekreācijas pasākumu veikšanu mežā, medībām vai medījamo savvaļas dzīvnieku turēšanu nebrīvē.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 07.11.2002.)

10.pants. Dienesta amatpersonu lēmumu un rīkojumu pārsūdzēšanas kārtība

Dienesta amatpersonu pieņemtos lēmumus (izņemot lēmumus par administratīvo sodu uzlikšanu, kas pārsūdzami likumā noteiktajā kārtībā) un izdotos rīkojumus var pārsūdzēt rakstveidā 30 kalendāra dienu laikā pēc šo lēmumu vai rīkojumu saņemšanas šādā kārtībā:

1) Dienesta teritoriālo struktūrvienību amatpersonu pieņemtie lēmumi un izdotie rīkojumi pārsūdzami attiecīgās teritoriālās struktūrvienības vadītājam (virsmežzinim, direktoram);

2) Dienesta teritoriālo struktūrvienību vadītāju (virsmežziņu, direktoru) pieņemtie lēmumi un izdotie rīkojumi pārsūdzami ģenerāldirektoram;

3) ģenerāldirektora pieņemtie lēmumi un izdotie rīkojumi pārsūdzami tiesā.

IV nodaļa
Dienesta nodrošinājums

11.pants. Dienesta amatpersonu (darbinieku) sociālās garantijas

(1) Dienesta amatpersonu (darbinieku) amatalgām tiek noteiktas piemaksas par kvalifikāciju un izdienu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Dienesta amatpersonu dzīvību un veselību var apdrošināt līdz attiecīgās amatpersonas 24 mēnešu amatalgas apmēram no valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

12.pants. Dienesta nodrošinājums

(1) Dienesta finansu līdzekļus veido:

1) dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;

2) ieņēmumi par Dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

(2) Savu uzdevumu veikšanai Dienests tiek nodrošināts ar nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem (transports, sakari), bet Dienesta amatpersonas — ar dienesta šaujamieroci.

(3) Dienests ir atbrīvots no tiesas izdevumiem prasībās par to zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušies, pārkāpjot meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošos normatīvos aktus, ja šos zaudējumus piedzen par labu valstij.

13.pants. Dienesta amatpersonu apliecības un atšķirības zīmes

(1) Dienesta amatpersonai un darbiniekam ir dienesta apliecība.

(2) Dienesta amatpersonas, pildot dienesta pienākumus, nēsā dienesta formas tērpu vai atšķirības zīmi. Formas tērpa un atšķirības zīmju paraugu un nēsāšanas kārtību nosaka Valsts meža dienests.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 07.11.2002.)

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2000.gada 1.februārim pieņem noteikumus attiecībā uz šā likuma izpildi.

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos Valsts meža dienests ir to Valsts meža dienesta pienākumu un saistību pārņēmējs, kuras Valsts meža dienestam bija līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, izņemot:

1) pienākumus attiecībā uz valsts mežu apsaimniekošanu, meža resursu realizāciju valsts mežos un meža atjaunošanu valsts mežos;

2) saistības, kas izriet no mežizstrādes līgumiem, kuri noslēgti līdz 1998.gada 28.maijam saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 7.novembra noteikumiem nr.335 "Noteikumi par kārtību, kādā noslēdzami ilgtermiņa mežizstrādes līgumi";

3) saistības, kas izriet no pirkuma līgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 25.augusta noteikumiem nr.319 "Cirsmu un atsevišķu koku izsoles noteikumi";

4) saistības, kas izriet no meža atjaunošanas darbiem, kuri garantēti ar drošības naudu saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 24.janvāra noteikumiem nr.25 "Meža atjaunošanas noteikumi";

5) saistības, kas izriet no medību platības nomas līgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 6.augusta noteikumiem nr.251 "Medību noteikumi".

3. Pārejas noteikumu 2.punktā noteiktās saistības, kuras nepārņem Valsts meža dienests, pārņem valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 25.novembrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 1999.gada 15.decembrī
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 25.11.1999.Stājas spēkā: 01.01.2000.Tēma:  Valsts iestādes, civildienests; Vides tiesības; Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 416/419, 15.12.1999.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 24, 30.12.1999.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
14594
{"selected":{"value":"07.11.2002","content":"<font class='s-1'>07.11.2002.-31.12.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.04.2012","iso_value":"2012\/04\/05","content":"<font class='s-1'>05.04.2012.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-04.04.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2005","iso_value":"2005\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2005.-31.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.11.2002","iso_value":"2002\/11\/07","content":"<font class='s-1'>07.11.2002.-31.12.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.04.2002","iso_value":"2002\/04\/23","content":"<font class='s-1'>23.04.2002.-06.11.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2000","iso_value":"2000\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2000.-22.04.2002.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.11.2002
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva