Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"

Izdarīt likumā "Par zemes dzīlēm" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 13.nr.; 1999, 6.nr.; 2000, 18.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "zemes dzīļu izmantošanas atļauja (licence)" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "derīgo izrakteņu ieguves atļauja vai zemes dzīļu izmantošanas licence" (attiecīgā locījumā).

2. 1.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja - administratīvais akts, kas tā adresātam piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežās un noteiktu laiku, ievērojot atļaujas noteikumus;";

izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14) licences laukums - konkrētam zemes dzīļu izmantošanas mērķim paredzēts zemes dzīļu iecirknis (bloks) vai arī vairāku iecirkņu (bloku) vai to daļu sakopojums, kura robežas ir noteiktas zemes dzīļu izmantošanas licencē vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā;";

izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22) zemes dzīļu izmantošanas licence - administratīvais akts, kas tā adresātam piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežās, noteiktā veidā un noteiktu laiku, ievērojot licences noteikumus;";

aizstāt 26.punktā vārdus "atļaujās (licencēs)" ar vārdiem "atļaujās vai licencēs".

3. 4.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "atļaujas (licences)" ar vārdu "licences";

aizstāt piektās daļas 2.punktā vārdu "kontrolē" ar vārdu "pārrauga";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Pašvaldībām nodoto funkciju izpildei nepieciešamo izdevumu segšanai izmanto ieņēmumus no valsts nodevas, kas saņemta par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām."

4. Aizstāt 6.panta otrajā daļā vārdus "atļauja (licence)" ar vārdiem "atļauja vai licence".

5. Izteikt 8.panta 3.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Šis līgums ir obligāts priekšnoteikums zemes dzīļu izmantošanas licences vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas saņemšanai."

6. 10.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Uzsākt zemes dzīļu izmantošanu drīkst tikai tad, ja Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (izņemot šā likuma 11.pantā minētos gadījumus) saņemta:

1) vietējās pašvaldības izsniegta atļauja - šā likuma 4.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos;

2) Ekonomikas ministrijas izsniegta licence - šā likuma 4.panta ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos;

3) Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras izsniegta licence:

a) gadījumā, kad bieži sastopamo derīgo izrakteņu atradne ietilpst vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā,

b) gadījumā, kad derīgo izrakteņu atradnē papildus bieži sastopamajiem derīgajiem izrakteņiem ir akceptēti citu derīgo izrakteņu krājumi,

c) visos pārējos gadījumos.";

izteikt trešo, ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(3) Derīgo izrakteņu ieguvei valsts nozīmes atradnēs, kā arī valsts nozīmes zemes dzīļu izmantošanai zemes dzīļu izmantošanas licences un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniedz konkursa kārtībā.

(4) Par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi maksājama valsts nodeva. Nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(5) Ja zemes dzīļu izmantošanas rezultātā iegūtos derīgos izrakteņus paredzēts izlietot pašvaldību ceļu uzturēšanai, teritorijas labiekārtošanai vai to īpašumā esošo ēku uzturēšanai, tad, pamatojoties uz pašvaldību pieprasījumu un nosakot šiem darbiem nepieciešamos ieguves limitus, par zemes dzīļu izmantošanas licences izsniegšanu pašvaldībām attiecībā uz to īpašumā esošo vai tām pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi valsts nodeva nav jāmaksā.

(6) Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas un zemes dzīļu izmantošanas licences aizliegts pārdot, dāvināt, ieķīlāt, mainīt vai citādi atsavināt. Ja mainās zemes dzīļu izmantotājs, agrāk izsniegtā atļauja vai licence zaudē spēku, bet jaunajam zemes dzīļu izmantotājam ir tiesības saņemt jaunu atļauju vai licenci bez konkursa (izsoles), ja viņš uzņemas iepriekš izsniegtajā atļaujā vai licencē noteiktos pienākumus. Ogļūdeņražu izpētei un ieguvei izsniegtās licences izmantotāja maiņu apstiprina ar Ministru kabineta rīkojumu.";

aizstāt desmitajā daļā vārdus "Zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču)" ar vārdiem "Derīgo izrakteņu ieguves atļauju un zemes dzīļu izmantošanas licenču";

izteikt vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Lai uzsāktu derīgo izrakteņu (izņemot ogļūdeņražus) ieguvi, saņemama Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras sagatavota atradnes pase. Pases saturu nosaka Ministru kabinets."

7. Izteikt 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra šā likuma 7.panta 1.punktā noteiktajos zemes dzīļu izmantošanas veidos drīkst tās izmantot bez zemes dzīļu izmantošanas licences, iepriekš paziņojot par to zemes īpašniekam."

8. 13.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) izmantot zemes dzīles saimnieciskajai darbībai (arī komercdarbībai), kas norādīta bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā vai zemes dzīļu izmantošanas licencē;";

aizstāt 2., 3., 4. un 5.punktā vārdus "atļauja (licence)" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "atļauja vai licence" (attiecīgā locījumā).

9. 14.pantā:

aizstāt 1., 4., 8. un 10.punktā vārdus "atļauja (licence)" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "atļauja vai licence" (attiecīgā locījumā);

papildināt pantu ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11) apsaimniekot ieguves atkritumus saskaņā ar Ministru kabineta noteikto ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanas kārtību."

10. 16.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"16.pants. Zemes dzīļu izmantošanas ierobežošana, apturēšana, atļaujas vai licences anulēšana

(1) Zemes dzīļu izmantošanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas vai zemes dzīļu izmantošanas licences turētājam ierobežo, ja atklājas zinātnei un kultūrai nozīmīgi ģeoloģiskie veidojumi, meteorīti, arheoloģiskie vai citi atradumi, kā arī ievērojot vides aizsardzības jomu reglamentējošu normatīvo aktu prasības.";

aizstāt otrās daļas 1.punktā un trešajā daļā vārdus "atļauja (licence)" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "atļauja vai licence" (attiecīgā locījumā);

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdu "uzņēmējdarbību" ar vārdu "komercdarbību";

aizstāt piektajā daļā vārdus "atļaujas (licences)" ar vārdu "licences";

aizstāt sestās daļas 2.punktā vārdus "atļaujas (licences)" ar vārdiem "atļaujas vai licences".

11. Izteikt 21.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Šādā gadījumā tas tiek norādīts bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā vai zemes dzīļu izmantošanas licencē un ir piemērojami atvieglojumi valsts nodevai par atļaujas vai licences saņemšanu."

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 8., 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"8. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 30.aprīlim ir spēkā Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumi Nr.449 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas, kā arī ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība" un Ministru kabineta 2005.gada 13.septembra noteikumi Nr.691 "Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves noteikumi", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

9. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.oktobrim izdod šā likuma 10.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus. Līdz to spēkā stāšanās dienai zemes dzīļu izmantošanas licences un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas tiek izsniegtas par maksu saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.449 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas, kā arī ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība".

10. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.maijam izdod šā likuma 14.panta 11.punktā minētos noteikumus.

11. Šā likuma 14.panta 11.punkts stājas spēkā 2008.gada 1.maijā."

13. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu pēc vārdiem "izpētei un ieguvei" ar vārdiem "un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta direktīvas 2006/21/EK".

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 5.oktobrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2006.gada 18.oktobrī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2006.gada 1.novembri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 05.10.2006.Stājas spēkā: 01.11.2006.Tēma: Vides tiesības; Enerģētika; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 166, 18.10.2006.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 22, 23.11.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
145870
01.11.2006
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)