Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Profesionālās izglītības likumā

Izdarīt Profesionālās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14.nr.; 2001, 16.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "pārziņā" ar vārdu "padotībā" un vārdu "finansu" - ar vārdu "finanšu".

2. 1.pantā:

papildināt otro daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) eksaminācijas centrs - Ministru kabineta noteiktajā kārtībā akreditēta komercsabiedrība vai biedrība, kura neīsteno izglītības programmas, bet kurā atbilstoši tās darbībai noteiktā preču ražošanas, sadales vai pakalpojumu jomā kārtojami eksāmeni profesionālās kvalifikācijas ieguvei šā likuma 6.panta trešajā daļā paredzētajos gadījumos;";

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus "uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) vai organizācijā" ar vārdiem "pie komersanta vai biedrībā".

3. Izteikt 3.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Likums reglamentē profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības īstenošanu un atbilstošas profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu.

(2) Pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošanu un atbilstošas profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu reglamentē Augstskolu likums un citi normatīvie akti."

4. 7.pantā:

izslēgt 1.punktu;

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) nosaka profesiju standartu izstrādes kārtību;";

aizstāt 5.punktā vārdus "formu un izsniegšanas kārtību" ar vārdiem "formu, to izgatavošanas un izsniegšanas kārtību";

papildināt pantu ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9) nosaka profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju;

10) nosaka centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtību."

5. 8.pantā:

izslēgt 1., 2., 3. un 7.punktu;

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) organizē profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanu izglītībā";

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) apstiprina Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts profesionālās izglītības iestāžu nolikumus;".

6. 9.pantā:

aizstāt 4.punktā vārdus "darba devēju un citu sabiedrisko organizāciju" ar vārdiem "darba devēju un citu biedrību vai nodibinājumu";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu;

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Attiecībā uz Aizsardzības ministrijas padotībā esošajām valsts profesionālās izglītības iestādēm šajā pantā noteikto Aizsardzības ministrijas kompetenci var īstenot Nacionālie bruņotie spēki atbilstoši to darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

(3) Attiecībā uz Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām valsts profesionālās izglītības iestādēm šajā pantā noteikto Iekšlietu ministrijas kompetenci var īstenot Valsts policija, Valsts robežsardze un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atbilstoši to darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem."

7. Aizstāt 10.panta pirmajā daļā vārdu "uzņēmējdarbības" ar vārdu "komercdarbības".

8. Papildināt likumu ar 10.1 pantu šādā redakcijā:

"10.1 pants. Profesionālās izglītības administrācija

(1) Profesionālās izglītības administrācija ir Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

(2) Profesionālās izglītības administrācija papildus citai normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei akreditē profesionālās izglītības programmas, atestē profesionālās izglītības iestāžu vadītājus, licencē profesionālās izglītības programmas, kā arī apstiprina profesionālās izglītības vajadzībām nepieciešamos mācību līdzekļus."

9. 12.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus "darba devēju un citu sabiedrisko organizāciju" ar vārdiem "darba devēju un citu biedrību vai nodibinājumu";

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdus "darba devēju un citas sabiedriskās organizācijas" ar vārdiem "darba devēji un citas biedrības vai nodibinājumi";

aizstāt 4.punktā vārdus "darba devēju un citu sabiedrisko organizāciju" ar vārdiem "darba devēju un citu biedrību vai nodibinājumu";

izslēgt otro daļu.

10. Izslēgt 13.pantu.

11. 15.pantā:

izslēgt pirmās daļas trešo un ceturto teikumu;

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Profesionālās izglītības iestādēm atkarībā no tā, kas ir to dibinātāji, ir šāds juridiskais statuss:

1) valsts dibinātajām profesionālās izglītības iestādēm - valsts tiešās pārvaldes iestādes statuss vai valsts kapitālsabiedrības statuss;

2) pašvaldību dibinātajām profesionālās izglītības iestādēm - pastarpinātās pārvaldes iestādes statuss;

3) citu personu dibinātās profesionālās izglītības iestādes ir komercsabiedrības vai nodibinājumi, kas darbojas saskaņā ar Komerclikumu vai Biedrību un nodibinājumu likumu, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "koledžas vai valsts profesionālās izglītības iestādes" ar vārdiem "valsts profesionālās izglītības iestādes, izņemot koledžas";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Lēmumu par profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru akreditāciju un profesionālās izglītības iestādes vadītāju atestāciju pieņem sešu mēnešu laikā no attiecīga iesnieguma iesniegšanas dienas."

12. Papildināt 16.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas var īstenot arī koledžās."

13. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

"22.pants. Profesionālās izglītības saturu reglamentējošie pamatdokumenti

Profesionālās izglītības saturu reglamentējošie pamatdokumenti ir šādi:

1) valsts profesionālās izglītības standarts;

2) profesijas standarts;

3) profesionālās izglītības programma."

14. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

"24.pants. Profesijas standarts

Profesijas standarts ir Profesiju klasifikatora daļa un nosaka profesijai atbilstošos profesionālās darbības pamatuzdevumus un pienākumus, profesionālās kvalifikācijas pamatprasības, to izpildei nepieciešamās vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences."

15. Izteikt 27.panta devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Prasības uzņemšanai izglītības programmā, kuras apguve dod iespēju iegūt pirmo profesionālās kvalifikācijas līmeni, vai prasības uzņemšanai profesionālās ievirzes izglītības programmā nosaka attiecīgā izglītības programma."

16. Izslēgt 28.panta piektajā daļā vārdus un skaitli "vai ne mazāk kā 30 procentus no valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartā noteiktā obligātā satura apjoma".

17. 29.pantā:

izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

izslēgt ceturtās daļas otro teikumu.

18. 30.pantā:

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas akreditē Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā.

(5) Profesionālās izglītības programmas, to skaitā profesionālās tālākizglītības programmas, akreditējamas Izglītības likumā noteiktajā kārtībā.";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Lēmumu par profesionālās izglītības programmu akreditāciju pieņem sešu mēnešu laikā no attiecīga iesnieguma iesniegšanas dienas. Lēmumu par tādu profesionālās tālākizglītības programmu akreditāciju, kuru īstenošanas ilgums ir līdz vienam gadam, pieņem triju mēnešu laikā."

19. Izslēgt 32.pantu.

20. Izteikt 33.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja valsts profesionālās izglītības iestāde izvietota valsts nekustamajā īpašumā, šis īpašums ierakstāms zemesgrāmatā uz valsts vārda tās ministrijas personā, kuras padotībā ir attiecīgā izglītības iestāde, ja Ministru kabinets nav noteicis citādi."

21. Papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7., 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"6. Šā likuma 1.panta 2.1 punktā eksaminācijas centriem noteiktās tiesības izsniegt profesionālās kvalifikācijas apliecības stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

7. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim izdara grozījumus šā likuma 7.panta 5.punktā minētajos noteikumos un līdz 2007.gada 1.martam izdod 7.panta 9. un 10.punktā minētos noteikumus.

8. Profesionālās izglītības administrācijas funkcijas veic Profesionālās izglītības centrs līdz brīdim, kamēr Ministru kabinets izdara nepieciešamos grozījumus iestādes darbību regulējošos normatīvajos aktos. Šie grozījumi izdarāmi līdz 2006.gada 31.decembrim.

9. Šā likuma 24.pants stājas spēkā 2007.gada 1.septembrī. Ministru kabinets līdz 2007.gada 31.augustam apstiprina Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtos profesiju standartu projektus.

10. Līdz 2007.gada 31.augustam Ministru kabineta noteiktie profesiju standarti ir spēkā līdz 2011.gada 31.decembrim."

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 21.septembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2006.gada 11.oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Profesionālās izglītības likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 21.09.2006.Stājas spēkā: 25.10.2006.Tēma: Izglītība, zinātne, sportsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 162, 11.10.2006.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 21, 09.11.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
145409
25.10.2006
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)