Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts ieņēmumu dienests

Rīkojums Nr. 925 Rīgā 2000. gada 20. decembrī

Par Baltijas kopējā tranzīta (TIB) procedūru

Sakarā ar Līguma par Baltijas kopējo tranzīta procedūru ieviešanu no 2001. gada 1. janvāra:

1. Apstiprināt "Garantijas iesniegšanas, pieņemšanas un piemērošanas kārtību VID muitas iestādēs Baltijas kopējā tranzīta (TIB) procedūrai".

2. Rīkojums stājas spēkā ar 2001. gada 1. janvāri.

3. Rīkojumu publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora v.i. A.Krastiņš

Garantijas iesniegšanas, pieņemšanas un piemērošanas kārtība VID muitas iestādēs Baltijas kopējā tranzīta (TIB) procedūrai

1. Vispārīgie jautājumi

1. Lai nodrošinātu nodokļu un citu maksājumu iekasēšanu, kurus katra līgumslēdzēja puse ir pilnvarota iekasēt par precēm, kuras šķērso tās teritoriju atbilstoši TIB procedūrai, principāls sniedz garantiju.

2. Garantija ir derīga visām līgumslēdzējām pusēm, kuras saistītas ar konkrēto TIB procedūru.

3. Garantija var būt vispārējā, kura aptver vairākas TIB procedūras, vai vienreizējā - vienai TIB procedūrai.

2. Galvinieka statusa piešķiršana bankām un apdrošināšanas sabiedrībām

4. Galvinieka statusu piešķir tikai tai bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai, kura ir reģistrēta Latvijas Republikā.

5. Galvinieka statusu banka vai apdrošināšanas sabiedrība iegūst, ja tā noslēdz ar Valsts ieņēmumu dienestu līgumu 1998. gada 29. jūnija Finansu ministrijas rīkojumā Nr. 303 "Par tipveida līguma apstiprināšanu" noteiktajā kārtībā.

6. Galvinieks ieceļ pārstāvi (pavēstes adrese) Igaunijas Republikā un Lietuvas Republikā, kurš pilnvarots pieņemt jebkuru paziņojumu, kas adresēts galviniekam.

7. Galvinieks informē VID Galveno muitas pārvaldi, ja kādā no valstīm tiks nomainīts pārstāvis (pavēstes adrese).

3. Vispārējā garantija

3.1. Vispārējās garantijas iesniegšana, pieņemšana un aprēķināšana

8. Vispārējā garantija atbilst paraugam, kas norādīts Līguma par Baltijas kopējo tranzīta procedūru II pielikuma 4. pielikumā.

9. Vispārējo garantiju iesniedz VID Galvenajā muitas pārvaldē.

10. Atļauju izmantot vispārējo garantiju piešķir tikai Latvijas Republikā reģistrētām juridiskām personām, kuras:

10.1. pēdējos sešus mēnešus kā principāls vai nosūtītājs regulāri (vismaz četras reizes mēnesī) izmantojušas Baltijas kopējo tranzīta procedūru;

10.2. finansiālais stāvoklis nodrošina saistību izpildi;

10.3. nav izdarījušas smagus vai atkārtotus muitas vai nodokļu likumdošanas pārkāpumus.

11. Principāls, kurš vēlas izmantot vispārējo garantiju TIB procedūrai, VID Galvenajā muitas pārvaldē iesniedz:

11.1. VID Galvenās muitas pārvaldes direktoram adresētu iesniegumu;

11.2. vispārējo garantiju;

11.3. apstiprinātu gada pārskatu un revidenta atzinumu, kas sagatavots likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 10. nodaļā noteiktajā kārtībā (ja tie nav iesniegti jau iepriekš);

11.4. vispārējās garantijas aprēķinu.

12. Aprēķinot vispārējās garantijas apjomu, principāls nosaka iepriekšējo sešu mēnešu (pirms vispārējās garantijas saņemšanas), izmantojot TIB procedūru, pārvadāto preču vērtībai aprēķināto nodokļu summu, kas būtu jāmaksā, ja attiecīgās preces tiktu izlaistas brīvam apgrozījumam. Nodokļu summu aprēķina, ņemot vērā augstāko nodokļu likmi, kura ir spēkā aprēķināšanas brīdī. Aprēķināto nodokļu summu dala ar 46.

13. Vispārējās garantijas apjoms atbilst 100% aprēķinātajam iespējamam muitas parādam. Vispārējās garantijas apjoms nedrīkst būt mazāks par 7000 EUR.

14. VID Galvenā muitas pārvalde var noteikt vispārējās garantijas summu 30% apjomā no nodokļiem un citiem maksājumiem, kas būtu jāmaksā vismaz 7000 EUR apjomā, ja:

14.1. principāls pēdējo divu gadu laikā regulāri veicis TIB procedūru, izmantojot vispārējo garantiju;

14.2. principāls nav pārkāpis savas saistības šajā laika periodā;

14.3. preces nav iekļautas Līguma par Baltijas kopējo tranzīta procedūru II pielikuma 8. pielikuma sarakstā.

15. VID Galvenā muitas pārvalde atceļ atļauju izmantot samazināto vispārējo garantiju, ja tās izsniegšanas nosacījumi vairs nav spēkā.

16. EUR izteikto summu aprēķina latos, izmantojot Latvijas Bankas 2000. gada oktobra pirmās darbadienas noteikto valūtas kursu: 1 EUR = 0,543276 Ls. Šo valūtas kursu piemēro no 2001. gada janvāra līdz 2001. gada 31. decembrim. Garantijas apjoms 7000 EUR = 3802,93 Ls.

17. VID Galvenā muitas pārvalde, pieņemot vispārējo garantiju, pārbauda:

17.1. vai galvinieks ir tiesīgs izsniegt vispārējo garantiju;

17.2. principāla iesniegto vispārējās garantijas aprēķinu.

18. VID Galvenā muitas pārvalde, pamatojoties uz nosūtītājas muitas iestādes sagatavoto informāciju, var veikt izmaiņas principāla sagatavotajā un iesniegtajā aprēķinā.

19. VID Galvenā muitas pārvalde, pēc visu dokumentu saņemšanas un pārbaudes četru darbadienu laikā nosaka vispārējās garantijas summu, pieņem galvotāja saistības un izsniedz atļauju principālam vispārējās garantijas robežās veikt jebkuru TIB procedūru, neatkarīgi no nosūtītājas muitas iestādes atrašanās vietas.

20. Pēc nosūtītājas muitas iestādes pirmā pieprasījuma principāls sniedz ziņas par aprēķināto nodokļu summu pārvadājamo preču vērtībai, kuras pieteiktas TIB procedūrai, izmantojot vispārējo garantiju. Nodokļus aprēķina saskaņā ar tās valsts spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kurā atrodas nosūtītāja muitas iestāde.

3.2. Vispārējās garantijas atcelšana

21. VID Galvenā muitas pārvalde atceļ atļauju izmantot vispārējo garantiju, ja kāds no tās izsniegšanas nosacījumiem vairs nav spēkā.

22. Ja vispārējā garantija tiek atcelta, derīgās garantijas apliecības nekavējoties jānogādā VID Galvenajai muitas pārvaldei. Principāls ir atbildīgs par visām derīgajām garantijas apliecībām, kuras tam izsniegtas.

23. Ja saņemts Apvienotās komitejas lēmums par aizliegumu izmantot vispārējo garantiju, pārvadājot kādu preču grupu TIB procedūrā, VID Galvenā muitas pārvalde šādu Apvienotās komitejas lēmumu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

24. Ja aizliegts izmantot vispārējo garantiju Līguma par Baltijas kopējo tranzīta procedūru II pielikuma 8. pielikuma precēm, TC31 garantijas apliecības 8. ailē ieraksta:

EE: Piiarud kehtivus;

LV: Ierobežots derīgums;

LT: Galiojimas apribotas.

3.3. Garantijas apliecības

25. Katram principālam, kurš saņēmis atļauju izmantot vispārējo garantiju, izsniedz vienu vai vairākas TC31 garantijas apliecības, kas atrodas pie principāla vai tā pilnvarotajām personām visu to derīguma termiņu.

26. TC31 garantijas apliecību principāls vai tā pilnvarotā persona uzrāda nosūtītajā muitas iestādē neatkarīgi no tās atrašanās vietas.

27. TC31 garantijas apliecība atbilst paraugam, kas norādīts Līguma par Baltijas kopējo tanzīta procedūru II pielikuma 7. pielikumā.

28. TC31 garantijas apliecības derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt divus gadus.

29. VID Galvenā muitas pārvalde var pagarināt TC31 garantijas apliecības derīguma termiņu vēl uz diviem gadiem.

30. Principāls garantijas apliecības otrā pusē norāda pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un paraksta paraugu.

31. Katras pilnvarotās personas iecelšanu vai pilnvaru atcelšanu principāls apstiprina ar parakstu. Principāls ir atbildīgs par ierakstu patiesumu TC31 garantijas apliecībā.

32. Tanzīta deklarāciju paraksta principāls vai tā pilnvarotā persona, kura norādīta TC31 garantijas apliecībā.

33. Ja principāls visas TIB procedūras uzsāks tikai vienā nosūtītājā muitas iestādē, tad TC31 garantijas apliecības 8. ailē ar drukātiem burtiem ieraksta nosūtītājas muitas iestādes nosaukumu un kodu.

4. Fiksētās likmes garantija

4.1. Fiksētās likmes garantijas iesniegšana un apjoms

34. Fiksētās likmes ( flat - rate ) garantija atbilst paraugam, kas norādīts Līguma par Baltijas kopējo tranzīta procedūru II pielikuma 6. pielikumā.

35. Fiksētās likmes garantiju iesniedz VID Galvenajā muitas pārvaldē.

36. EUR izteikto summu aprēķina latos, izmantojot Latvijas Bankas 2000. gada oktobra pirmās darbadienas noteikto valūtas kursu: 1 EUR = 0,543276 Ls. Šo valūtas kursu piemēro no 2001. gada janvāra līdz 2001. gada 31. decembrim. Garantijas apjoms 7000 EUR = 3802,93 Ls.

4.2. Garantijas taloni

37. VID Galvenā muitas pārvalde galviniekam (bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai) izsniedz vienu vai vairākus TC32 fiksētās likmes garantijas talonus. Garantijas talonu skaitu aprēķina, dalot garantijas summu ar 7000 EUR.

38. TC32 fiksētās likmes garantijas talons atbilst paraugam, kas norādīts Līguma par Baltijas kopējo tranzīta procedūru II pielikuma 9. pielikumā.

39. Galvinieks ir atbildīgs par summu līdz 7000 EUR par katru fiksētās likmes garantijas talonu.

40. Līguma par Baltijas kopējo tranzīta procedūru II pielikuma 8. pielikumā norādītais preču apjoms atbilst vienas fiksētās likmes garantijas talona summai - 7000 EUR.

41. Ja TIB procedūrā pieteikto preču pārvadāšana neizraisa fiksētās likmes garantijas palielināšanos, tad principāls ar vienu fiksētās likmes garantijas talonu var veikt vienu TIB procedūru.

42. Uzsākot TIB procedūru, principāls fiksētās likmes garantijas talonu (-s) iesniedz nosūtītāja muitas iestādē neatkarīgi no tās atrašanās vietas.

43. Pēc muitas procedūras - tranzīts noformēšanas TC32 garantijas talonu nogādā reģionālajā vai teritoriālajā muitas iestādē nogādāšanai VID Galvenajā muitas pārvaldē.

44. Nosūtītāja muitas iestāde informāciju, kas ir norādīta TC32 garantijas talona otrā pusē, var norādīt garantijas talona pirmajā pusē virs informācijas par juridisko personu, kas izsniedz talonu. Pārējiem ierakstiem jāpaliek nemainīgiem.

45. Līguma par Baltijas kopējo tranzīta procedūru II pielikuma 8. pielikumā minēto preču pārvadāšana izraisa fiksētās likmes garantijas summas palielināšanu, ja pārvadāto preču daudzums pārsniedz daudzumu, kas atbilst fiksētās likmes summai - 7000 EUR.

46. Šādā gadījumā principāls nosūtītājā muitas iestādē iesniedz tādu fiksētās likmes garantijas talonu skaitu, kas atbilst ar 7000 EUR dalāmai summai, lai garantētu nosūtāmo preču daudzumu.

47. Ja pieņemts Apvienotās komitejas lēmums par vispārējās garantijas izmantošanas aizliegšanu kādai preču grupai, principāls muitas iestādē iesniedz fiksētās likmes garantijas talonu TC32 vai vairākus fiksētās likmes garantijas talonus TC32, lai garantētu pārvadāto preču vērtībai aprēķināto nodokļu summu, kas būtu jāmaksā, ja attiecīgās preces izlaistu brīvam apgrozījumam.

48. TC32 garantijas talonu skaitu aprēķina, dalot pārvadājamo preču vērtībai aprēķināto nodokļu summu, kas būtu jāmaksā, ja attiecīgās preces izlaistu brīvam apgrozījumam, ar 7000 EUR un dalījumu noapaļojot uz augšu.

49. Ja vienā TIB tranzīta deklarācijā ir deklarētas arī citas preces, nevis tikai Līguma par Baltijas kopējo tranzīta procedūru II pielikuma 8. pielikumā minētās preces, par katru preču kategoriju principāls nosūtītājā muitas iestādē iesniedz savu atsevišķu fiksētas likmes garantijas talonu.

50. Ja vienā TIB tranzīta deklarācijā ir deklarētas arī citas preces, nevis tikai 8. pielikumā minētās preces un ja to daudzums vai vērtība ir samērā nenozīmīga, tad nosūtītājā muitas iestādē var iesniegt tikai vienu fiksētās likmes garantijas talonu.

51. Ja TIB procedūrai ir pieteiktas preces, kuras nav minētas Līguma par Baltijas kopējo tranzīta procedūru II pielikuma 8. pielikumā, tad nosūtītājā muitas iestādē iesniedz tik fiksētās likmes garantijas talonus, lai garantētu pārvadāto preču vērtībai aprēķināto nodokļu summu, kas būtu jāmaksā, ja attiecīgās preces izlaistu brīvam apgrozījumam.

52. Šādos gadījumos TC32 garantijas talonu skaitu aprēķina, dalot pārvadājamo preču vērtībai aprēķināto summu, kas būtu jāmaksā, ja attiecīgās preces izlaistu brīvam apgrozījumam, ar 7000 EUR un dalījumu noapaļojot uz augšu.

53. Tranzīta deklarāciju paraksta principāls vai tā pilnvarotā persona, kura norādīta TC32 garantijas apliecībā.

54. Galvinieks var izsniegt fiksētās likmes garantijas talonus, kuri nav derīgi TIB tranzīta operācijai, kas attiecas uz Līguma par Baltijas kopējo tranzīta procedūru II pielikuma 8. pielikumā norādītajām precēm. Šādos gadījumos var izmantot garantijas talonus kopskaitā no viena līdz septiņiem taloniem par katru transportlīdzekli, kurā iekrautas vai iekraujamas preces pārvadāšanai no vienas nosūtītājas muitas iestādes uz vienu saņēmējas muitas iestādi.

55. Galvinieks šādos fiksētās likmes garantijas talonos pa diagonāli ar drukātiem burtiem veic uzrakstu, atsaucoties uz Līguma par Baltijas kopējo tranzīta procedūru 44. pantu:

EE: Piiarud kehtivus;

LV: Ierobežots derīgums;

LT: Galiojimas apribotas.

5. Vienas operācijas garantija

56. Vienas operācijas garantija atbilst paraugam, kas norādīts Līguma par Baltijas kopējo tranzīta procedūru II pielikuma 5. pielikumā.

57. Papīrā, kas tiek izmantots Vienas operācijas garantijai, ir iestrādāti šādi pretviltošanas elementi - hologramma un guilloche raksta fons dzeltenā krāsā abās papīra pusēs.

58. Vienas operācijas garantijas summu nosūtīšanas muitas iestāde nosaka 100% apjomā no nodokļiem un citiem maksājumiem, kas būtu jāmaksā, ja attiecīgās preces izlaistu brīvam apgrozījumam.

59. Ja TIB tranzīta operācijā pārvadājamās preces rada palielinātu risku, pamatojoties uz Apvienotās komitejas lēmumu, vienas operācijas garantiju aprēķina, ņemot vērā augstāko nodokļu likmi, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri ir spēkā aprēķināšanas brīdī.

60. Vienas operācijas garantiju iesniedz nosūtīšanas muitas iestādē neatkarīgi no tās atrašanās vietas Latvijas Republikā.

61. Pēc muitas procedūras - tranzīts noformēšanas vienas operācijas garantijas nogādā reģionālajā vai teritoriālajā muitas iestādē nogādāšanai VID Galvenajā muitas pārvaldē.

62. Ja pieņemts Apvienotās komitejas lēmums par vispārējās garantijas izmantošanas aizliegšanu precēm, kuras iekļautas Līguma par Baltijas kopējo tranzīta procedūru II pielikuma 8. pielikumā, tad vienas operācijas garantijas summu šīm precēm aprēķina ne mazāku par 7000 EUR saskaņā ar 8. pielikumā noteikto.

63. Tranzīta deklarāciju paraksta principāls vai tā pilnvarotā persona, kura norādīta vienas operācijas garantijā.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Baltijas kopējā tranzīta (TIB) procedūru Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts ieņēmumu dienests Veids: rīkojums Numurs: 925Pieņemts: 20.12.2000.Stājas spēkā: 01.01.2001.Zaudē spēku: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 470/472, 28.12.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
13976
01.01.2001
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)