Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 22. septembra noteikumus Nr. 787 "Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi".

Ministru kabineta noteikumi Nr.418

Rīgā 2006.gada 23.maijā (prot. Nr.28 22.§)

Noteikumi par maksājumiem, izpērkot lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos

Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 18.pantu un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta pirmo daļu un 32.panta septīto daļu

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķināma samaksa un veicami maksājumi un priekšapmaksa, izpērkot zemes reformas laikā lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos.

2. Samaksu par izpērkamo lietošanā piešķirto zemi pēc zemes lietotāja pieprasījuma saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" nosaka Valsts zemes dienests, ņemot vērā zemes kadastrālo vērtību un mežaudzes vērtību. Aprēķinā iekļauj arī samaksu par meža zemi un mežaudzi (samaksu par mežaudzi norāda atsevišķi).

3. Mežaudzes vērtību nosaka Valsts meža dienests saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 27.februāra noteikumiem Nr.90 "Mežaudzes novērtēšanas kārtība".

4. Samaksu aprēķina par lietošanā piešķirtās zemes platību, kuras robežas nostiprinātas dabā ar noteikta parauga robežzīmēm un norādītas zemes robežu plānā.

5. Samaksu atbilstoši šo noteikumu 2.punktam aprēķina arī par zemi, ko mantinieki saņem īpašumā par samaksu virs mantojumā paredzētās zemes daļas.

6. Samaksā par izpērkamo lietošanā piešķirto zemi neiekļauj zemes novērtējuma pieaugumu, kas radies, zemes lietotājam par saviem līdzekļiem veicot zemes pamatielabošanas pasākumus (par to izpildi zemes īpašuma pieprasītājs informē, iesniedzot pieprasījumu zemes saņemšanai īpašumā). Pamatielabošanas pasākumi ir apauguma novākšana, meliorācija, augsnes kūdrošana vai augsnes kārtas izveidošana, kā arī nosusināšanas tīkla ierīkošana un rekonstrukcija.

7. Samaksu par izpērkamo lietošanā piešķirto zemi aprēķina rudzu vienī­bās, latos un privatizācijas sertifikātos.

8. Pagasta padome vai novada dome (turpmāk - pašvaldība) pēc zemes lietotāja lūguma līdz Valsts zemes dienesta lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu var pieņemt lēmumu par samaksas apmēra samazināšanu par izpērkamo zemi, ņemot vērā zemes lietošanas mērķi, zemes lietošanas laiku līdz pieprasīšanai īpašumā, zemes lietotāja ģimenes sastāvu, kā arī darba stāžu lauksaimniecībā un (vai) mežsaimniecībā. Samaksas apmēru samazina saskaņā ar normatīviem (pielikums). Samaksas samazinājums par katru minēto faktoru nedrīkst pārsniegt 25 procentus, bet kopējais samazinā­jums - 75 procentus no aprēķināmās samaksas apmēra.

9. Pieņemot lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu un nosakot samaksu, Valsts zemes dienests ņem vērā pašvaldības lēmumu par samaksas apmēra samazinājumu.

10. Zemes lietotājs triju mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu noslēdz līgumu ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka" (turpmāk - banka) par zemes īpašuma izpirkšanu (turpmāk - zemes izpirkšanas līgums). Ja minētajā termiņā zemes izpirkšanas līgums nav noslēgts, Valsts zemes dienesta lēmums par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu zaudē spēku. Personai ir tiesības atkārtoti lūgt Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu pieņemt lēmumu. Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa pārskata samaksas apmēru par īpašumā par samaksu piešķirto zemi un, ja nosacījumi tiek mainīti, tos ietver jaunajā lēmumā.

11. Zemes izpirkšanas līguma noslēgšanas kārtību pēc saskaņošanas ar banku apstiprina Tieslietu ministrija.

12. Zemes izpirkšanas līgumā paredzētais maksimālais zemes izpirkšanas laiks ir pieci gadi.

13. Pirms zemes izpirkšanas līguma parakstīšanas zemes ieguvējs bankā iemaksā aprēķināto summu vai daļu no tās. Zemes izpirkšanas līgumā par to izdara attiecīgu ierakstu.

14. Par nesamaksāto izpirkšanas maksas daļu maksājami likumiskie procenti.

15. Izpirkšanas maksājumus veic bankā tās noteiktajos termiņos un kārtībā. Maksājumus var veikt:

15.1. skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu;

15.2. privatizācijas sertifikātos (arī īpašuma kompensācijas sertifikātos).

16. Zemes lietotājam ir tiesības pirms zemes izpirkšanas līguma parakstī­šanas un zemes robežu plāna sagatavošanas veikt zemes izpirkšanas maksājumu privatizācijas sertifikātos saskaņā ar zemes kadastrālo vērtību (turpmāk - priekš­apmaksa). Šajā gadījumā netiek aprēķināts šo noteikumu 8.punktā minētais samaksas apmēra samazinājums.

17. Priekšapmaksai par lauku apvidu zemi banka par katru administratīvo teritoriju atver privatizācijas sertifikātu uzkrāšanas kontu.

18. Banka paziņo Valsts zemes dienestam par atvērto privatizācijas sertifikātu uzkrāšanas kontu.

19. Pēc zemes lietotāja pieprasījuma Valsts zemes dienests izsniedz izziņu atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifi­kātu izmantošanas pabeigšanas likuma 32.panta piektajai daļai. Izziņā papildus norāda pārskaitāmo privatizācijas sertifikātu skaitu.

20. Informāciju par šo noteikumu 19.punktā minētās izziņas izsniegšanu Valsts zemes dienests nosūta bankai.

21. Veicot priekšapmaksu, zemes lietotājs uzrāda Valsts zemes dienesta izsniegto izziņu.

22. Zemes lietotājs var veikt priekšapmaksu tikai no sava privatizācijas sertifikātu konta.

23. Priekšapmaksas izpildi apliecina pārveduma uzdevums. Pārveduma uzdevumā norāda maksātāja privatizācijas sertifikātu konta numuru, par attiecīgo zemesgabalu pārskaitīto sertifikātu skaitu un mērķi - priekšapmaksa, kā arī Valsts zemes dienesta izsniegtās izziņas datumu un numuru.

24. Persona, kura veikusi priekšapmaksu, Valsts zemes dienesta attiecī­gajā reģionālajā nodaļā iesniedz sertifikātu pārveduma uzdevumu par zemes izpirkšanas maksājumu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkšanas līguma slēgšanas.

25. Valsts zemes dienesta attiecīgā reģionālā nodaļa informāciju par apliecinājuma iesniegšanu par zemes izpirkšanas maksājumu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkšanas līguma slēgšanas ieraksta lauku apvidus zemes izpirkšanas reģistrā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

26. Banka dzēš priekšapmaksas veikšanai iemaksātos privatizācijas serti­fikātus tāpat kā par zemes izpirkumu saņemtos privatizācijas sertifikātus.

27. Ja ir veikta priekšapmaksa, bet zemes kadastrālā vērtība mainījusies, Valsts zemes dienests lēmumā par zemes nodošanu īpašumā par samaksu norāda, vai zemes vērtības starpība privatizācijas sertifikātos ir jāpārskaita atpakaļ, vai arī personai ir jāsamaksā vērtības starpība privatizācijas sertifikātos, kā arī pārskaitāmo vai atmaksājamo sertifikātu daudzumu.

28. Zemes ieguvējs Valsts zemes dienesta lēmumu par zemes nodošanu īpašumā par samaksu iesniedz bankā, paziņo sertifikātu konta numuru (ja zemes pastāvīgā lietojuma tiesības ir pārgājušas citai personai vai mainījies konta numurs) un samaksā par bankas pakalpojumu.

29. Līdz šo noteikumu 11.punktā minētās kārtības spēkā stāšanās dienai zemes izpirkšanas līgumus slēdz Valsts zemes dienesta noteiktajā kārtībā.

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumus Nr.306 "Noteikumi par maksājumiem, izpērkot īpašumā piešķirto zemi lauku apvidos" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 286./289.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 22.jūniju.

 

Pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 23.maija noteikumiem Nr.418

Normatīvi aprēķinātās samaksas par lietošanā piešķirto zemi samazināšanai

1. Aprēķināto samaksu par lietošanā piešķirto zemi (ņemot vērā šīs zemes lietošanas laiku līdz pieprasīšanai īpašumā) var samazināt divu procentu apmērā par katru pilnu gadu, sākot no dienas, kad zeme piešķirta lietošanā zemes īpašuma pieprasītājam zemnieku vai piemājas saimniecībai, individuālajam augļu dārzam vai - dārzkopības sabiedrības biedriem - dzīvojamās mājas celt­niecībai vai uzturēšanai.

2. Samaksu par lietošanā piešķirto zemi, ņemot vērā zemes īpašuma pieprasītāja darba stāžu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kā arī ģimenes sastāvu, var samazināt šādā apmērā:

(% no aprēķinātās samaksas summas)

Nr. p.k.

Zemes lietošanas mērķis

Aprēķinātā samaksas summa (rudzu vienībās - tonnās)

Samazinājums par katru lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

nostrādāto darba gadu

Samazinājums, ņemot vērā ģimenes sastāvu (nepilngadīgo bērnu skaitu ģimenē)

divi

trīs un vairāk

2.1.

Zemnieku un piemājas saimniecībai

līdz 10

10,1-25

25,1-50

50,1-100

vairāk par 100

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

15

12

9

6

3

25

22

17

12

6

2.2.

Individuālajam augļu dārzam un dzīvojamās mājas celtniecībai un uzturēšanai

neatkarīgi no summas

3,0

15

25

3. Darba stāžs lauksaimniecībā un mežsaimniecībā ir zemes īpašuma pieprasītāja nostrādātie darba gadi lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmumos, organizācijās un iestādēs vai ražošanas uzņēmumos, kuri apkalpo šīs nozares (meliorācijā, agroķīmijā, agroapgādē), kā arī zemnieku saimniecībās.

4. Šis pielikums nav piemērojams, veicot priekšapmaksu.

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 418Pieņemts: 23.05.2006.Stājas spēkā: 22.06.2006.Zaudē spēku: 01.10.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 96, 21.06.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
138021
22.06.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva