Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Latvijas Republikas Centrālā vēlēšanu komisija

Lēmums Nr.15 Rīgā 2000. gada 12. decembrī

Par instrukcijas "Par vēlēšanu iecirkņa komisijas darbību pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās" apstiprināšanu

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

1. Apstiprināt instrukciju "Par vēlēšanu iecirkņa komisijas darbību pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās".

2. Atzīt par spēku zaudējušu Centrālās vēlēšanu komisijas 1997. gada 22. janvāra sēdē ar lēmumu Nr.17 apstiprināto instrukciju "Par vēlēšanu iecirkņa komisijas darbību pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanās".

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāre Kristīne Kurzemniece

Apstiprināta

Centrālās vēlēšanu komisijas

2000.gada 12.decembra sēdē

ar lēmumu Nr.15

Instrukcija par vēlēšanu iecirkņa komisijas darbību pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanās

I. Vēlēšanu sagatavošana

1. Vēlēšanu iecirkņa komisija (turpmāk - iecirkņa komisija) savu darbību pilsētas domes, novada domes vai pagasta padomes vēlēšanu sarīkošanā uzsāk līdz ar tās izveidošanu un to organizē likuma "Par pilsētu, rajonu, novadu, pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām" III nodaļā noteiktajā kārtībā.

2. Iecirkņa komisija nodrošina, lai vēlēšanu telpas būtu pienācīgi iekārtotas un apgādātas ar visu aizklātai balsošanai nepieciešamo aprīkojumu.

3. Balsošanai iecirknī vēlēšanu dienā jāsagatavo viena vai vairākas vēlēšanu kastes. Tām jābūt cieši noslēgtām, ar spraugu virspusē un atveramu vāku. Līdzīgi sagatavojamas arī mazākas kastes balsošanai pirms vispārējās vēlēšanu dienas, kā arī balsošanas organizēšanai vēlētāju atrašanās vietā.

4.Vismaz 10 dienas pirms vēlēšanu dienas iecirkņa komisija:

1) izliek redzamā vietā paziņojumu par komisijas darba laiku;

2) izliek redzamā vietā vēlēšanām reģistrētos kandidātu sarakstus;

3) izliek redzamā vietā priekšvēlēšanu programmas;

4) nodrošina, lai vēlētājiem būtu pieejamas Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā (turpmāk - vēlēšanu likums) paredzētās ziņas par ikvienu kandidātu;

5) pieņem rakstveida pieteikumus balsošanas organizēšanai vēlētāju atrašanās vietā un reģistrē tos pieteikumu žurnālā balsošanai vēlētāju atrašanās vietā.

5. Vēlēšanu iecirknī saņemtās vēlēšanu zīmes glabājamas policijas vai Zemessardzes uzraudzībā.

6. Saņēmusi no attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijas vēlēšanu aploksnes, iecirkņa komisija tās pārskaita. Ja, aploksnes saņemot, tipogrāfiskais iesaiņojums ir atvērts, tās pārskaita uzreiz un skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas protokolā. Ja aploksnes saņemtas neatvērtā tipogrāfiskā iesaiņojumā, tad, to atverot, iecirkņa komisija pirms aplokšņu apzīmogošanas pārbauda, vai uz iesaiņojuma norādītais aplokšņu skaits sakrīt ar faktisko aplokšņu skaitu, un izdara par to atzīmi vēlēšanu gaitas protokolā.

II. Balsošanas kārtība pirms vispārējās vēlēšanu dienas

7. Personas, kuras vēlēšanu dienā neatradīsies attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, un personas, kuras vēlēšanu dienā nevarēs ierasties vēlēšanu telpās, var balsot trīs dienas pirms vispārējās vēlēšanu dienas. Vēlēšanu iecirknī (iecirkņos), kur notiek balsošana pirms vispārējās vēlēšanu dienas, vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmes var saņemt un nodot tie vēlētāji, kuri vēlēšanu telpās ieradušies vēlēšanu komisijas noteiktajā darba laikā. Darba laiks nosakāms ne mazāks kā 4 stundas dienā. Paziņojums par attiecīgā iecirkņa (iecirkņu) atrašanās vietu un darba laiku ne vēlāk kā trīs dienas pirms iepriekšējās balsošanas pirmās dienas izliekams:

1) pie attiecīgās domes (padomes) ēkas (vai informācijas sniegšanas vietā);

2) pie ēkas, kurā atrodas attiecīgā vēlēšanu komisija, ja tās atrašanās vieta nav attiecīgās domes (padomes) ēkā;

3) visos attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajos vēlēšanu iecirkņos.

8. Dienās, kad notiek balsošana, vēlēšanu iecirknī jāatrodas vismaz četriem vēlēšanu komisijas locekļiem, tai skaitā vēlēšanu komisijas sekretāram, kas raksta vēlēšanu gaitas protokolu.

9. Balsošana notiek vēlēšanu likumā un šajā instrukcijā noteiktajā kārtībā.

10. Vēlētāji, kuri balso trīs dienas pirms vispārējās vēlēšanu dienas, tiek ierakstīti atsevišķā balsotāju sarakstā, un aizlīmētās vēlēšanu aploksnes tiek iemestas atsevišķā vēlēšanu kastē.

11. Katru dienu pēc balsošanas beigām vēlēšanu kastes sprauga aizzīmogojama ar iecirkņa komisijas zīmogu tā, lai līdz balsošanas sākumam nākamajā dienā tajā nevarētu iemest vai no tās izņemt vēlēšanu aploksnes. Vēlēšanu kasti ir tiesības ar saviem zīmogiem aizzīmogot arī iecirkņa komisijas locekļiem un pilnvarotajiem novērotājiem, ja tādi ir ieradušies. Par vēlēšanu kastes spraugas aizzīmogošanu izdarāma atzīme vēlēšanu gaitas protokolā.

12. Pēc iecirkņa komisijas darba laika beigām vēlēšanu kaste atstājama vēlēšanu telpās policijas vai Zemessardzes uzraudzībā.

13. Katrā nākamajā iepriekšējās balsošanas dienā iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs komisijas klātbūtnē pārliecinās par to, vai vēlēšanu kastes spraugas aizzīmogojums nav bojāts, un izdara par to atzīmi vēlēšanu gaitas protokolā.

14. Balsošanai vispārējā vēlēšanu dienā šo kasti neatver. Tā atverama balsu skaitīšanai tikai pēc vēlēšanu iecirkņa slēgšanas vēlēšanu dienā.

15. Pirms vēlēšanu kastes atvēršanas pārbaudāms aizzīmogojums, un par to izdarāma atzīme vēlēšanu gaitas protokolā.

III. Vēlēšanu kārtība

16. Pirms iecirkņa atvēršanas iecirkņa komisija sagatavo iecirkni darbam, tai skaitā:

1) pārliecinās, vai vēlēšanu telpās atrodas visi nepieciešamie vēlēšanu materiāli;

2) sagatavo vēlēšanu zīmju komplektus (28.punkts) kandidātu sarakstu reģistrācijas secībā - kā virsējo liekot tā kandidātu saraksta vēlēšanu zīmi, kurš reģistrēts pirmais;

3) apzīmogo noteiktu daudzumu aplokšņu (28.punkts) un to skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas protokolā;

4) pārbauda, vai vēlēšanu telpās un tuvāk par 50 metriem no tām nav izvietoti aģitācijas materiāli (32.punkts).

17. Vēlēšanu dienā iecirkņa komisija atver vēlēšanu telpas un ielaiž tajās vēlētājus no pulksten 7 līdz 22.

18. Pēc vēlēšanu telpu atvēršanas tajās tiek ielaisti žurnālisti, ne vairāk kā divi pilnvarotie novērotāji no katras vēlētāju apvienības, politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības, kas attiecīgās domes (padomes) vēlēšanām ir iesniegušas kandidātu sarakstu, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas locekļi vai tās pilnvarotas personas un attiecīgā rajona, pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijas locekļi. Pilnvarotajiem novērotājiem ir jāuzrāda:

1) ja sarakstu iesniegusi politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība - politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības lēmējinstitūcijas pilnvarojums;

2) ja sarakstu iesniegušas divas vai vairākas politiskās organizācijas (partijas) - visu attiecīgo politisko organizāciju (partiju) lēmējinstitūciju pilnvarojums;

3) ja sarakstu iesniegusi vēlētāju apvienība - attiecīgās vēlēšanu komisijas izziņa par to, ka persona ir viena no pirmajiem trim kandidātu saraksta parakstītājiem- iesniedzējiem, vai, ja persona nav saraksta iesniedzējs, - iesniedzēja pilnvarojums un attiecīgās vēlēšanu komisijas izziņa par saraksta iesniedzējiem.

19. Vēlēšanu dienā pēc vēlēšanu telpu atvēršanas iecirkņa komisijas sekretārs raksta vēlēšanu gaitas protokolu, izdarot tajā šādas atzīmes:

1) par vēlēšanu kastes aizzīmogošanu (20.punkts);

2) par to aplokšņu skaitu, kuras apzīmogotas ar komisijas zīmogu;

3) par atkārtoti izsniegtajām vēlēšanu aploksnēm un zīmēm (28.punkts);

4) par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā izsniegtajām vēlēšanu aploksnēm (42.punkts);

5) par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā pāri palikušajām, tai skaitā sabojātajām vēlēšanu aploksnēm (43.punkts);

6) par vēlētāju sūdzībām par vēlēšanu norisi un viņiem sniegto atbildi (33.punkts);

7) par ziņām, ko iecirkņa komisija sniedz attiecīgajai pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijai vai Centrālajai vēlēšanu komisijai, tai skaitā ziņām par balsotāju sarakstos reģistrēto vēlētāju skaitu (34.punkts);

8) par visiem starpgadījumiem un traucējumiem, protestiem un sakarā ar tiem pieņemtajiem lēmumiem.

20. Pulksten 7 iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs komisijas klātbūtnē pārliecinās par to, vai vēlēšanu kastes, kurās paredzēts iemest vēlēšanu aploksnes, ir tukšas. Pēc tam vēlēšanu kastes aizzīmogo un par to izdara atzīmi vēlēšanu gaitas protokolā. Vēlēšanu kastes ar saviem zīmogiem ir tiesīgi aizzīmogot arī pilnvarotie novērotāji, ja tādi ir ieradušies.

21. Pulksten 7 iecirkņa komisija ziņo attiecīgajai pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijai par iecirkņa darba uzsākšanu. Apkopojusi minētās ziņas, pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisija par to ziņo rajona vēlēšanu komisijai, kas nekavējoties par to informē Centrālo vēlēšanu komisiju. Republikas pilsētas vēlēšanu komisija, apkopojusi no iecirkņiem savākto informāciju par iecirkņu darba uzsākšanu, nekavējoties par to informē Centrālo vēlēšanu komisiju.

22. Ielaižot vēlēšanu telpās vēlētājus, iecirkņa komisija pārliecinās, vai atnākušās personas ir vēlētāji, tas ir, pilsoņi, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un pierakstīti attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta administratīvajā teritorijā vai kuriem ir nekustamais īpašums šajā teritorijā un kuru pasē nav atzīmes par attiecīgajām domes (padomes) vēlēšanām. Vēlētāji, kuru pasēs jau ir atzīmes par šīm vēlēšanām, vēlēšanu telpās nav ielaižami.

23. Vēlētāja personu apliecinošs dokuments ir Latvijas pilsoņa pase. Ārvalstīs dzīvojošie vēlētāji, kuri nav saņēmuši Latvijas pilsoņa pasi, uzrāda Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izdotu reģistrācijas lapu ar attiecīgā vēlētāja personas kodu, kā arī attiecīgo citas valsts pasi.

24. Vēlētājs, kurš balso tās pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajā vēlēšanu iecirknī, kur viņam pieder nekustamais īpašums, papildus uzrāda zemesgrāmatas aktu vai notariāli apliecinātu tā norakstu, vai zemesgrāmatas nodaļas izziņu par nekustamā īpašuma piederību.

25. Kopā ar vēlētāju, kuram ir fiziski trūkumi un kurš tādēļ personiski nevar izdarīt atzīmes vēlēšanu zīmē, tiek ielaists viņa ģimenes loceklis vai kāda cita persona, kurai vēlētājs uzticas. Šī persona nedrīkst būt attiecīgās iecirkņa komisijas loceklis.

26. Iecirkņa komisija balsotāju sarakstā ieraksta vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, kā arī izdara vēlētāja Latvijas pilsoņa pasē 14.lappusē vai šīs instrukcijas 23.punktā minētajā dokumentā atzīmi par attiecīgās domes (padomes) vēlēšanām.

27. Pirms vēlēšanu zīmju un vēlēšanu aploksnes saņemšanas katram vēlētājam jāparakstās balsotāju sarakstā.

Šīs instrukcijas 25.punktā minētajos gadījumos balsotāju sarakstā parakstās persona, kurai vēlētājs uzticas. Par to vēlēšanu komisija balsotāju sarakstā ailē "Piezīmes" izdara atzīmi, ierakstot attiecīgās personas vārdu un uzvārdu.

28. Katram vēlētājam iecirkņa komisija izsniedz visu vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes un īpašu vēlēšanu aploksni, kas apzīmogota ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu. Atsevišķu vēlēšanu zīmju izsniegšana ir aizliegta.

Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un aploksnes aizlīmēšanas šo zīmi vai aploksni ir sabojājis, iecirkņa komisija viņam izsniedz attiecīgi jaunu aploksni (saņemot atpakaļ sabojāto) vai jaunas visu vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes. Par jaunas aploksnes izsniegšanu iecirkņa komisija izdara atzīmi balsotāju sarakstā rindā "Atkārtoti izsniegtas vēlēšanu aploksnes", norādot attiecīgā vēlētāja kārtas numuru. Turpat vēlētājs parakstās par jaunas aploksnes saņemšanu. Par atkārtoti izsniegtajām vēlēšanu aploksnēm un zīmēm izdarāma atzīme vēlēšanu gaitas protokolā.

29. Iecirkņa komisijas locekļiem aizliegts aģitēt, arī ieteikt balsot "par" vai "pret" kādu kandidātu vai kandidātu sarakstu.

30. Pēc tam, kad vēlētājs izdarījis atzīmes vēlēšanu zīmē, ielicis to aploksnē un aploksni aizlīmējis, viņš iecirkņa komisijas locekļa klātbūtnē iemet aploksni vēlēšanu kastē.

31. Vēlēšanu zīmes un aploksnes var saņemt un nodot tie vēlētāji, kuri ieradušies vēlēšanu telpās līdz pulksten 22.

32. Iecirkņa komisija nodrošina kārtību vēlēšanu telpās, kā arī to, lai vēlēšanu telpās un tuvāk par 50 metriem no ieejas šajās telpās nenotiktu vēlēšanu brīvības ierobežošana, kārtības traucēšana un aģitācija.

33. Sūdzības par vēlēšanu norisi vēlētāji iesniedz iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, un tās tiek reģistrētas vēlēšanu gaitas protokolā. Jebkura sūdzība par vēlēšanu norisi iecirkņa komisijai nekavējoties jāizskata, jādod atbilde sūdzības iesniedzējam un tā jāieraksta vēlēšanu gaitas protokolā.

34. Vēlēšanu dienā pulksten 12, 16, 20 un 22 iecirkņa komisija ziņo attiecīgajai pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijai par balsotāju sarakstos reģistrēto vēlētāju skaitu. Apkopojusi minētās ziņas, pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisija par to ziņo rajona vēlēšanu komisijai, kas nekavējoties paziņo informāciju par balsotāju sarakstos reģistrēto vēlētāju skaitu Centrālajai vēlēšanu komisijai. Republikas pilsētas vēlēšanu komisija, apkopojusi no iecirkņiem savākto informāciju par balsotāju sarakstos reģistrēto vēlētāju skaitu, nekavējoties to paziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai.

35. Ziņas, ko iecirkņa komisija sniedz attiecīgajai pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijai vai Centrālajai vēlēšanu komisijai, tai skaitā ziņas par balsotāju sarakstos reģistrēto vēlētāju skaitu, ierakstāmas vēlēšanu gaitas protokolā.

36. Vēlēšanu dienā pulksten 22 iecirkņa komisija slēdz vēlēšanu telpas un uzsāk balsu skaitīšanu vēlēšanu likumā un Centrālās vēlēšanu komisijas attiecīgajā instrukcijā noteiktajā kārtībā.

37. Ja nepieciešams, pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisija saskaņā ar likuma "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām" 22.pantu balsošanas procesa un balsu skaitīšanas nodrošināšanai pieaicina valsts civildienesta ierēdņus un citus speciālistus no vēlētāju vidus.

38. Balsošanas procesa un balsu skaitīšanas nodrošināšanai pieaicinātajām personām jāatbilst likuma "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām" 6.panta noteikumiem un tās pielaižamas pie darba saskaņā ar pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijas lēmumu.

39. Katras pieaicinātās personas pienākumus, tiesības un atlīdzību par darbu nosaka pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs. Viņš arī atbild par to, lai pieaicinātā persona precīzi izpildītu uzdotos pienākumus un ievērotu likumu.

IV. Balsošanas organizēšana vēlētāja atrašanās vietā

40. Ja atsevišķi vēlētāji veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, iecirkņa komisija, pamatojoties uz šo vēlētāju vai viņu pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu, uzdod diviem komisijas locekļiem organizēt balsošanu šo vēlētāju atrašanās vietā, nodrošinot aizklātību.

Balsošana vēlētāju atrašanās vietā tiek organizēta arī šo personu kopējiem, ja viņi savlaicīgi iesnieguši rakstveida iesniegumu par balsošanu atrašanās vietā.

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā notiek tikai tad, ja vēlētājs atrodas attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta administratīvajā teritorijā.

41. Pieteikumus balsošanas organizēšanai vēlētāja atrašanās vietā iecirkņa komisija pieņem, sākot no iecirkņa atvēršanas dienas, 10 dienas pirms vēlēšanu dienas līdz vēlēšanu dienai. Vēlēšanu dienā pēc pulksten 12 pieņemtos iesniegumus iecirkņa komisija apmierina, ja ir iespējams ierasties vēlētāju atrašanās vietā līdz pulksten 22.

Saņemtos rakstveida iesniegumus reģistrē pieteikumu žurnālā balsošanai vēlētāju atrašanās vietā. Žurnālā norādāms vēlētāja vārds un uzvārds, pieraksta un atrašanās vietas adrese. Citu vēlētāju balsošana ārpus vēlēšanu telpām nav pieļaujama.

42. Vēlētāji, kuri balso savā atrašanās vietā, tiek ierakstīti atsevišķā balsotāju sarakstā, un aizlīmētās aploksnes tiek iemestas atsevišķā vēlēšanu kastē.

Līdzi ņemamo vēlēšanu aplokšņu un vēlēšanu zīmju komplektu skaitu nosaka atbilstoši pieteikumu skaitam, kā arī ar rezervi gadījumam, ja vēlēšanu aploksne vai zīme tiek sabojāta.

Ziņas par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā izsniegtajām vēlēšanu aploksnēm ierakstāmas vēlēšanu gaitas protokolā.

43. Atgriezušies no izbraukuma, iecirkņa komisijas locekļi nodod atpakaļ neizmantotās un sabojātās vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmes. Ziņas par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā pāri palikušajām, tai skaitā sabojātajām, vēlēšanu aploksnēm ierakstāmas vēlēšanu gaitas protokolā.

Ja vēlētāja iesniegums reģistrēts pieteikumu žurnālā balsošanai vēlētāju atrašanās vietā, bet vēlētājs nav nobalsojis, tas atzīmējams vēlēšanu gaitas protokolā, norādot, kādu iemeslu dēļ tas nav darīts (vēlētājs neatrodas mājās, jau nobalsojis iecirknī u.tml.).

44. Pilnvarotajiem novērotājiem ir tiesības piedalīties izbraukumā uz vēlētāja atrašanās vietu.

Iecirkņa komisija nodrošina ar transportu komisijas locekļus, kas organizē balsošanu vēlētāju atrašanās vietā.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāre Kristīne Kurzemniece

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par instrukcijas "Par vēlēšanu iecirkņa komisijas darbību pilsētas domes, novada domes un pagasta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Centrālā vēlēšanu komisija Veids: lēmums Numurs: 15Pieņemts: 12.12.2000.Stājas spēkā: 20.12.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 460/464, 20.12.2000.
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
13771
20.12.2000
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)