Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Precizēts 28.12.2000., Latvijas Vēstnesis Nr.470/472 (2381/2383)

Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr. 13

Rīgā 2000. gada 7. decembrī

Par instrukcijas "Par pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanu 2001. gada 11. marta vēlēšanām" apstiprināšanu

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

1. Apstiprināt instrukciju "Par pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanu 2001. gada 11. marta vēlēšanām".

2. Atzīt par spēku zaudējušu Centrālās vēlēšanu komisijas 1996. gada 11. decembra sēdē ar lēmumu Nr. 13 apstiprināto instrukciju "Par pilsētas domes un pagasta padomes deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanu 1997. gada 9. marta vēlēšanām".

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāre Kristīne Kurzemniece

Apstiprināta

Centrālās vēlēšanu komisijas

2000.gada 7.decembra sēdē

ar lēmumu Nr.13

Instrukcija par pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanu 2001. gada 11. marta vēlēšanām

I. Vispārīgie noteikumi

1. Deputātu kandidātu (turpmāk arī - kandidātu) saraksti iesniedzami pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijai, sākot ar 2001. gada 20. janvāri. Pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas diena ir 2001. gada 30. janvāris. Pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisija nosaka darba laiku kandidātu sarakstu pieņemšanai un līdz 2001. gada 17. janvārim izliek par to paziņojumu pie attiecīgās domes (padomes) ēkas (vai informācijas sniegšanas vietā), kā arī pie ēkas, kurā atrodas attiecīgā vēlēšanu komisija, ja tās atrašanās vieta nav attiecīgās domes (padomes) ēkā.

Pēdējā iesniegšanas dienā - 2001. gada 30.janvārī - kandidātu saraksti pieņemami no visiem iesniedzējiem, kas ieradušies attiecīgās vēlēšanu komisijas telpās līdz pulksten 18.

2. Kandidātu sarakstu un tiem pievienojamo dokumentu veidlapas var saņemt attiecīgajā vēlēšanu komisijā, sākot ar 2001.gada 15. janvāri.

Kandidātu sarakstus un tiem pievienojamos dokumentus var sagatavot, arī izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas izstrādāto datorprogrammu.

3. Kandidātu sarakstiem un tiem pievienotajiem dokumentiem jābūt valsts valodā.

 

II. Tiesības iesniegt kandidātu sarakstus

4. Pilsētās un novados, kuros iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir lielāks par 5000, pilsētas domes un novada domes deputātu kandidātu sarakstus var iesniegt:

1) likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta politiskā organizācija (partija);

2) likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta politisko organizāciju (partiju) apvienība;

3) divas vai vairākas likumā noteiktajā kārtībā reģistrētas politiskās organizācijas (partijas), kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko organizāciju (partiju) apvienībā.

5. Visos pagastos, kā arī tajās pilsētās un novados, kuros iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir mazāks par 5000, pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes deputātu kandidātu sarakstus var iesniegt:

1) likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta politiskā organizācija (partija);

2) likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta politisko organizāciju (partiju) apvienība;

3) divas vai vairākas likumā noteiktajā kārtībā reģistrētas politiskās organizācijas (partijas), kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko organizāciju (partiju) apvienībā;

4) vēlētāju apvienības, ko veido tās personas, kuras ir parakstījušas attiecīgo kandidātu sarakstu, kā arī šajā kandidātu sarakstā pieteiktās personas.

III. Kandidātiem izvirzāmās prasības

6. Par kandidātu var pieteikt Latvijas pilsoni, ja viņš:

1) vēlēšanu dienā sasniedzis 21 gada vecumu, t.i., dzimis līdz 1980. gada 11.martam (ieskaitot);

2) attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā ir pierakstīts bez pārtraukuma vismaz pēdējos 12 mēnešus pirms vēlēšanu dienas vai ir nostrādājis vismaz pēdējos sešus mēnešus pirms vēlēšanu dienas vai ja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā viņam pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums;

3) neizcieš sodu brīvības atņemšanas vietā;

4) nav atzīts par rīcības nespējīgu likumā paredzētajā kārtībā;

5) nav bijis sodīts par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, bet, ja bijis sodīts, sodāmība ir dzēsta vai noņemta vai arī viņš ir reabilitēts;

6) nav izdarījis Krimināllikumā paredzētu nodarījumu, atrodoties nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas saslimis ar psihisku slimību, kas atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un viņam sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas;

7) pēc 1991. gada 13. janvāra nav darbojies PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās;

8) nav bijis vai nav PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieks;

9) prot valsts valodu atbilstoši augstākajai (trešajai) valsts valodas prasmes pakāpei.

7. Persona var dot piekrišanu pieteikt sevi par kandidātu tikai vienā kandidātu sarakstā.

IV. Kandidātu saraksts

8. Kandidātu sarakstā jānorāda:

1) saraksta nosaukums:

Kandidātu saraksta nosaukumam jāatbilst:

a) attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) nosaukumam, ja kandidātu sarakstu iesniedz politiskā organizācija (partija);

b) attiecīgās politisko organizāciju (partiju) apvienības nosaukumam, ja kandidātu sarakstu iesniedz reģistrēta politisko organizāciju (partiju) apvienība;

c) visu attiecīgo politisko organizāciju (partiju) nosaukumiem, ja kandidātu sarakstu iesniedz divas vai vairākas politiskās organizācijas (partijas).

Ja kandidātu sarakstu iesniedz vēlētāju apvienība, saraksta nosaukumu izvēlas tā iesniedzēji;

2) vēlēšanu apgabals;

3) katra kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas gads, pieraksta vieta (norādot administratīvo teritoriju - republikas pilsētu vai attiecīgā rajona pilsētu, novadu, pagastu), izglītība (augstākā, vidējā vai pamata), pamatdarba vieta un ieņemamais amats, citas valsts pilsonība (pavalstniecība), ja tāda ir.

Sarakstā pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par domē (padomē) ievēlējamo deputātu skaitu.

9. Ja kandidātu sarakstu iesniedz vēlētāju apvienība, tas jāparaksta vismaz 20 attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pierakstītiem vēlētājiem, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un pieraksta vietas adresi.

10. Vēlētāju apvienības kandidātu sarakstus drīkst parakstīt tikai tie vēlētāji, kuri nav ietverti kādā no attiecīgās domes (padomes) vēlēšanām iesniegtajiem kandidātu sarakstiem.

Ja deputāta kandidāts parakstījis kandidātu sarakstu kā vēlētājs, viņa kandidatūra svītrojama no kandidātu saraksta.

Katrs vēlētājs drīkst parakstīt tikai vienu kandidātu sarakstu attiecīgās domes (padomes) vēlēšanām. Ja vēlētājs ir parakstījis vairākus kandidātu sarakstus vienas domes (padomes) vēlēšanām, viņa paraksts svītrojams visos attiecīgajos sarakstos.

11. Politiskās organizācijas (partijas) vai reģistrētas politisko organizāciju (partiju) apvienības kandidātu sarakstu paraksta attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības lēmējinstitūcijas pilnvarota persona. Ja kandidātu sarakstu iesniedz divas vai vairākas politiskās organizācijas (partijas), to paraksta visu attiecīgo politisko organizāciju (partiju) lēmējinstitūciju pilnvarotas personas.

12. Kandidātu sarakstu veidlapām jābūt aizpildītām skaidri salasāmi, bez svītrojumiem un labojumiem. Ja ar datorprogrammas palīdzību sagatavotais kandidātu saraksts ir uz divām vai vairākām lapām, tām jābūt numurētām un cauršūtām. Pēdējās lapas otrā pusē jābūt iesniedzēja vārdam, uzvārdam, parakstam un atzīmei, cik lapas ir cauršūtas un numurētas.

V. Kandidātu sarakstam pievienojamie dokumenti

13. Kandidātu sarakstam pievienojami šādi dokumenti:

1) katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstīts paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai;

2) katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstīta deklarācija, ka uz viņu neattiecas Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma (turpmāk - vēlēšanu likuma) 9. panta 1.-6. punktā minētie ierobežojumi;

3) visu sarakstā ietverto kandidātu parakstīta priekšvēlēšanu programma, kuras apjoms nedrīkst pārsniegt 4000 iespiedzīmes;

4) bankas kvīts par drošības naudas iemaksu attiecīgās domes (padomes) speciālajā vēlēšanu komisijas depozītu kontā;

5) šādas katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstītas ziņas (ziņas par deputāta kandidātu):

a) kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas datums, mēnesis un gads, dzimums, tautība,

b) personas kods,

c) ārvalsts pilsonība (pavalstniecība), ja tāda ir,

d) dzīvesvieta (republikas pilsēta vai attiecīgā rajona pilsēta, novads, pagasts),

e) darbavieta un ieņemamie amati,

f) kādas mācību iestādes beidzis (kurā gadā, kādā specialitātē - atbilstoši ierakstam diplomā vai atestātā),

g) ir vai nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs,

h) kandidāta nekustamie īpašumi un viņam piederošās kapitāla daļas (akcijas, pajas) bankās, uzņēmējsabiedrībās (uzņēmumos),

i) ģimenes stāvoklis.

14. Vēlēšanu komisija pieņem tikai tādus kandidātu sarakstus, kuru iesniedzēji ir iemaksājuši drošības naudu šādā apmērā:

70 latu - ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir līdz 2000 iedzīvotāju;

90 latu - ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir līdz 5000 iedzīvotāju;

110 latu - ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir 5000 - 50 000 iedzīvotāju;

150 latu - ja pašvaldības administratīvajā teritorijā ir vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju;

600 latu - Rīgā.

Bankas kvītī jābūt norādītam, kas iemaksājis drošības naudu, kāds nosaukums ir kandidātu sarakstam, par kuru drošības nauda iemaksāta, un kad tā iemaksāta.

Iemaksātā drošības nauda dod tiesības iesniegt viena nosaukuma kandidātu sarakstu vienas domes (padomes) vēlēšanām.

15. Ja kāds no kandidātiem nav beidzis latviešu mācībvalodas skolu, kandidātu sarakstam jāpievieno arī notariāli apliecināts noraksts no apliecības par to, ka šis kandidāts prot valsts valodu atbilstoši augstākajai (trešajai) valsts valodas prasmes pakāpei.

16. Ja par kandidātu tiek pieteikts Valsts prezidents, Saeimas deputāts, valdības loceklis, prokurors, tiesnesis, valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes loceklis, Valsts kontroles revīzijas departamenta kolēģijas loceklis vai karavīrs, kandidātu sarakstam jāpievieno šā kandidāta parakstīts paziņojums, ka ievēlēšanas gadījumā viņš mēneša laikā izbeigs attiecīgā amata (dienesta) pildīšanu.

Paziņojuma izpildes kontroli veic attiecīgā vēlēšanu komisija.

17. Ja par kandidātu domes (padomes) vēlēšanām tiek pieteikta persona, kas nav bez pārtraukuma vismaz pēdējos 12 mēnešus pirms vēlēšanu dienas pierakstīta attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kandidātu sarakstam pievienojama darba devēja izdota izziņa par to, ka šī persona ir uzsākusi darbu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā ne vēlāk kā 2000. gada 11. septembrī, vai notariāli apliecināts zemesgrāmatas akta noraksts, vai zemesgrāmatu nodaļas izziņa par nekustamā īpašuma piederību attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

18. Ja kandidātu sarakstu iesniedz politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, sarakstam jāpievieno politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības lēmējinstitūcijas pilnvarojums parakstīt un iesniegt kandidātu sarakstu.

Ja apvienotu kandidātu sarakstu ir iesniegušas vairākas politiskās organizācijas (partijas), kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko organizāciju (partiju) apvienībā, kandidātu sarakstam jāpievieno visu attiecīgo politisko organizāciju (partiju) lēmējinstitūciju pilnvarojums.

19. Kandidātu sarakstam pievienotajos dokumentos nedrīkst būt dzēsumu un neatrunātu svītrojumu un labojumu.

VI. Kandidātu saraksta iesniegšana

20. Kandidātu sarakstu kopā ar tam pievienotajiem dokumentiem personiski iesniedz viens no pirmajiem trim kandidātu saraksta parakstītājiem, ja kandidātu sarakstu iesniedz vēlētāju apvienība, vai pilnvarota persona, ja kandidātu sarakstu iesniedz politiska organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība.

21. Vēlēšanu komisija pieņem tikai tādu kandidātu sarakstu ar tam pievienotajiem dokumentiem, kas atbilst likumā un šajā instrukcijā noteiktajām prasībām.

22. Attiecībā uz kandidātu saraksta iesniedzējiem vēlēšanu komisija pārbauda, vai:

1) politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība ir reģistrēta Tieslietu ministrijā (Tieslietu ministrija ne vēlāk kā 2001.gada 20.janvārī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicē visu reģistrēto politisko organizāciju (partiju) un to apvienību sarakstu);

2) sarakstu ir parakstījis šīs instrukcijas 9. punktā noteiktais vēlētāju skaits;

3) sarakstu ir parakstījusi likumā noteiktajā kārtībā pilnvarota persona (18. punkts);

4) kandidātu sarakstam ir pievienoti visi nepieciešamie dokumenti (13.-18. punkts);

5) kandidātu saraksta veidlapā nav svītrojumu vai labojumu;

6) pievienotajos dokumentos nav dzēsumu un neatrunātu svītrojumu un labojumu;

7) kandidātu sarakstā iekļauto kandidātu skaits nav lielāks par ievēlējamo deputātu skaitu.

VII. Kandidātu saraksta pārbaudīšana

23. Vēlēšanu komisija saraksta iesniedzēju klātbūtnē pārbauda, vai:

1) kandidātu saraksts iesniegts, ievērojot vēlēšanu likuma 4. nodaļas un šīs instrukcijas ceturtās un piektās nodaļas prasības;

2) kandidātu sarakstam pievienotajos dokumentos minētās ziņas par deputāta kandidātu atbilst kandidātu sarakstā minētajām ziņām;

3) kāds no parakstītājiem nav parakstījis citu attiecīgajai komisijai iesniegtu kandidātu sarakstu;

4) kāds no kandidātiem nav pieteikts jau iepriekš iesniegtajos kandidātu sarakstos;

5) kāds no kandidātiem nav parakstījis kandidātu sarakstu kā vēlētājs.

24. Ja vēlēšanu komisija konstatē neatbilstību vēlēšanu likuma 4.nodaļas vai šīs instrukcijas ceturtās un piektās nodaļas prasībām, tā kandidātu sarakstu un tam pievienotos dokumentus nepieņem un tūlīt atdod atpakaļ saraksta iesniedzējam, izdarot par to atzīmi kandidātu sarakstu iesniegšanas žurnālā.

Saraksta iesniedzējs, saņemot atpakaļ nepieņemto kandidātu sarakstu un tam pievienotos dokumentus, parakstās par to saņemšanu kandidātu sarakstu iesniegšanas žurnālā.

25. Ja vēlēšanu komisija kandidātu sarakstu nav pieņēmusi, to var iesniegt atkārtoti, kamēr nav beidzies likumā noteiktais kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņš. Par kandidātu saraksta iesniegšanas dienu uzskatāma diena, kad vēlēšanu komisija to pieņēmusi.

26. Pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas dienā - 2001. gada 30. janvārī - kandidātu sarakstus pieņem no pilnvarotām personām (sarakstu iesniedzējiem), kuras ieradušās attiecīgajā vēlēšanu komisijā līdz pulksten 18. Ja kandidātu sarakstā tiek konstatētas kļūdas, kuras tā iesniedzējs var novērst uzreiz, viņš ir tiesīgs to darīt attiecīgās vēlēšanu komisijas telpās arī pēc pulksten 18, bet ne vēlāk par pulksten 24. Taču, ja nav ievērotas vēlēšanu likuma 8. un 9. panta, 10.panta pirmās daļas, 4. nodaļas un šīs instrukcijas prasības, kandidātu sarakstu nepieņem.

27. Par kandidātu saraksta pieņemšanu tiek izdarīts ieraksts kandidātu sarakstu iesniegšanas žurnālā. Ierakstā norādāmas šādas ziņas:

1) kandidātu saraksta nosaukums;

2) saraksta iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods un tālruņa numuri, ja tādi ir, adrese paziņojumu saņemšanai;

3) iesniegšanas laiks (gads, mēnesis, datums, stunda);

4) kandidātu skaits;

5) parakstu skaits, ja kandidātu sarakstu iesniedz vēlētāju apvienība;

6) iesniegto dokumentu nosaukums un skaits.

Ieraksta pareizību ar savu parakstu apliecina attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis, kas pieņem dokumentus, un kandidātu saraksta iesniedzējs (iesniedzēji).

28. Katra kandidātu saraksta iesniedzējiem attiecīgā vēlēšanu komisija izsniedz izziņu par to, kad un kādi dokumenti no viņiem pieņemti. Vēlētāju apvienības saraksta iesniedzējiem izziņā norāda viņu vārdu, uzvārdu, personas kodu un šāda izziņa izsniedzama katram iesniedzējam. Šī izziņa ir pilnvarojums piedalīties visās attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijas sēdēs.

29. Kandidātu saraksti, kas iesniegti, ievērojot vēlēšanu likuma un šīs instrukcijas prasības, tiek reģistrēti attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijā.

30. Kandidātu sarakstu reģistrē vēlēšanu komisija savā sēdē, pieņemot par to lēmumu. Sēdē var piedalīties attiecīgā kandidātu saraksta iesniedzēji.

31. Reģistrētos kandidātu sarakstus to iesniedzēji nedrīkst ņemt atpakaļ un nedrīkst tajos izdarīt nekādus grozījumus.

32. Pēc kandidātu saraksta reģistrēšanas vēlēšanu komisija to nekavējoties nosūta:

1) Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pilsētas (rajona) nodaļai, kas pārbauda kandidātu pilsonību un vecumu;

2) Totalitārisma seku dokumentēšanas centram, kas pārbauda, vai attiecībā uz kandidātu nav tiesas sprieduma, kas apliecina, ka kandidāts pārkāpis vēlēšanu likuma 9. panta 5. un 6. punkta noteikumus;

3) Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, kas pārbauda, vai kandidāts nav pārkāpis vēlēšanu likuma 9. panta 1., 3. un 4. punkta noteikumus.

Valsts valodas centram nosūta augstākās (trešās) valsts valodas prasmes pakāpes apliecības notariāli apliecināta noraksta kopijas, lai pārbaudītu, vai kandidāts nav pārkāpis vēlēšanu likuma 9. panta 7. punkta noteikumus.

Attiecīgās iestādes piecu dienu laikā sniedz vēlēšanu komisijai minētās izziņas bez maksas.

33. Reģistrētajos kandidātu sarakstos vēlēšanu komisija var izdarīt grozījumus kādā no šādiem veidiem:

1) svītrojot pieteikto kandidātu, ja:

a) viņš neatbilst vēlēšanu likuma 8. panta pirmās daļas prasībām,

b) uz viņu attiecas vēlēšanu likuma 9. pantā minētie ierobežojumi,

c) viena un tā pati persona pieteikta dažādu nosaukumu kandidātu sarakstos (vēlēšanu likuma 15. pants),

d) kandidāts kā vēlētājs parakstījis kandidātu sarakstu (vēlēšanu likuma 16. pants),

e) kandidāts miris;

2) izdarot tehniska rakstura labojumus.

Šā punkta pirmās daļas 1. punkta "a", "b" un "e" apakšpunktā paredzētajos gadījumos kandidāts svītrojams, pamatojoties uz attiecīgās iestādes izdotu izziņu vai tiesas spriedumu. To, ka kandidāts:

1) nav Latvijas pilsonis vai ir Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā nav sasniedzis 21 gada vecumu, - apliecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņa;

2) nav bijis bez pārtraukuma vismaz pēdējos 12 mēnešus pierakstīts attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, - apliecina pašvaldības iestādes izziņa;

3) izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa;

4) ir bijis sodīts par smagu vai sevišķi smagu noziegumu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa;

5) Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradies nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas saslimis ar psihisku slimību, kas viņam atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, - apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa;

6) ir vai ir bijis PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieks, - apliecina attiecīgās tiesas spriedums;

7) pēc 1991. gada 13. janvāra darbojies PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās, - apliecina attiecīgās tiesas spriedums;

8) neprot valsts valodu atbilstoši augstākajai (trešajai) valsts valodas prasmes pakāpei, - apliecina Valsts valodas centra izziņa;

9) ir miris, - apliecina Dzimtsarakstu nodaļas izziņa.

34. Lēmumu par kandidātu saraksta reģistrēšanu vai grozījumu izdarīšanu tajā vēlēšanu komisija paziņo vismaz vienam no kandidātu saraksta iesniedzējiem, ja neviens no viņiem nav piedalījies vēlēšanu komisijas sēdē. Lēmuma noraksts viņiem izsniedzams ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc komisijas sēdes.

35. Kandidātu saraksta iesniedzējiem, kā arī pieteiktajiem kandidātiem ir tiesības vēlēšanu komisijas lēmumu septiņu dienu laikā pēc tā pieņemšanas pārsūdzēt pilsētas (rajona) tiesā pēc vēlēšanu komisijas atrašanās vietas.

36. Ja līdz vēlēšanu likumā norādītajam termiņam - 2001. gada 30. janvārim (pulksten 24) - attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām nav reģistrēts neviens kandidātu saraksts vai ir reģistrēts tikai viens kandidātu saraksts, attiecīgā vēlēšanu komisija par to nekavējoties informē Centrālo vēlēšanu komisiju, kas par 10 dienām pagarina kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņu. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums izliekams redzamā vietā pie attiecīgās pašvaldības domes (padomes) ēkas.

37. Ja līdz vēlēšanu likumā noteiktajam termiņam - 2001. gada 30. janvārim (pulksten 24) - reģistrēto kandidātu skaits ir mazāks par attiecīgajā pašvaldībā ievēlējamo domes (padomes) deputātu skaitu, pilsētas vai pagasta vēlēšanu komisija par to nekavējoties informē Centrālo vēlēšanu komisiju, kas par 10 dienām pagarina kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņu. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums izliekams redzamā vietā pie attiecīgās pašvaldības domes (padomes) ēkas.

38. Ja arī pēc tam, kad Centrālā vēlēšanu komisija par 10 dienām pagarinājusi kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņu, kandidātu skaits ir mazāks par ievēlējamo domes (padomes) deputātu skaitu, Centrālā vēlēšanu komisija divu nedēļu laikā izsludina attiecīgās domes (padomes) atkārtotas vēlēšanas vēlēšanu likumā noteiktajā kārtībā.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāre Kristīne Kurzemniece

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par instrukcijas "Par pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes deputātu kandidātu sarakstu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Centrālā vēlēšanu komisija Veids: lēmums Numurs: 13Pieņemts: 07.12.2000.Stājas spēkā: 20.12.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 460/464, 20.12.2000.
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
13769
20.12.2000
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)