Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12

Rēzeknē 2006.gada 12. maijā (prot. Nr.17, 22.§)

Par sociālo palīdzību pensionāriem un invalīdiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām", Latvijas Republikas likumu "Par sociālo drošību", Latvijas Republikas "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums'', Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldību dzīvokļa jautājumu risināšanā", Latvijas Republikas Administratīvā procesa likumu 

 

1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Saistošajos noteikumos lietotie termini: 

klients - persona, kas saņem sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību; 

pamatvajadzības - ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe; 

sociālā palīdzība - naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai; 

sociālais darbinieks - persona, kurai ir noteikta izglītība un kura veic profesionālos pienākumus;  

krīzes situācija - naudas līdzekļu trūkums pamatvajadzību apmierināšanai; 

ārkārtas situācija - stihiska nelaime vai iepriekš neparedzēti apstākļi, kuru dēļ klients nespēj apmierināt savas pamatvajadzības;

1.2. Šie noteikumi nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldības Sociālās palīdzības pabalstu veidus, to apmēru, saņemšanas kārtību, ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kārtību, kādā piešķirams, aprēķināms un izmaksājams pabalsts, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos pabalstus.

1.3. Tiesības saņemt pašvaldības sociālo palīdzību ir pensionāriem un invalīdiem (ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām), turpmāk tekstā - klientiem, ja viņu dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētas pašvaldības teritorijā un vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem nav lielāki par attiecīgā gada 1. janvāra spēkā esošās minimālās darba algas valstī.

1.4. Lēmums par sociālo palīdzību tiek noformēts ar Sociālās aprūpes pārvaldes priekšnieka vai priekšnieka vietnieka rīkojumu. Rīkojums ir administratīvais akts un to var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

 

2. Sociālās palīdzības saņemšanas kārtība

2.1. Lai saņemtu sociālo palīdzību, klients, Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldē (turpmāk tekstā Sociālās aprūpes pārvalde) uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi), aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju un iesniedz sekojošus dokumentus:

- rakstisku iesniegumu, kurā norāda problēmsituāciju un tās risināšanai vēlamo sociālās palīdzības veidu;

- izziņu par ģimenes sastāvu;

- izziņas par ģimenes locekļu ienākumiem par pēdējiem trim mēnešiem;

- izdevumu kvītis, čekus (ārstēšanās stacionārā, ambulatorā ārstēšanās, zobu protezēšana, medicīniskie palīglīdzekļi, medikamenti, higiēnas preces);

- izziņu no mācību iestādes, ja ģimenē ir skolēni vai studenti, kuri mācās klātienē.

2.2. Iztikas līdzekļu deklarācijā (turpmāk tekstā - deklarācija) klients norāda ziņas par sevi un pārējām personām, kuras dzīvo vienā mājoklī, un kurām ar sociālās palīdzības pieprasītāju ir kopīgi izdevumi (šo noteikumu izpratnē - ģimene).

Palīdzības pieprasītājs ir atbildīgs par deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.

2.3. Klienta pienākumi:

2.3.1. sadarboties ar sociālo darbinieku un iesaistīties savas sociālās problēmas risināšanā;

2.3.2. sniegt sociālās palīdzības saņemšanai nepieciešamās ziņas, kā arī ziņot par pārmaiņām apstākļos, kuri nosaka sociālās palīdzības saņemšanu;

2.3.3. atļaut sociālajam darbiniekam apsekot savu dzīvesvietu;

2.3.4. pēc sociālā darbinieka pieprasījuma, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai, jāiesniedz ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokli;

2.3.5. saņemto sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem.

2.4. Pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarācijā norādītajām ziņām un iesniegtajiem dokumentiem Aprūpes mājās sektora vadītājs, Aprūpes mājās sektora vadītāja vietnieks vai Sociālās aprūpes pārvaldes sociālais darbinieks pārbauda saņemto informāciju, novērtē personas (ģimenes) materiālo stāvokli un pieņem lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu.

2.5. Sociālās aprūpes pārvalde iekārto klienta lietu, kurā iekļauj:

- klienta iesniegumus;

- iztikas līdzekļu deklarāciju, kā arī ienākumus un materiālo stāvokli pamatojošus dokumentus;

- izziņu par ģimenes sastāvu;

- rīkojumus, lēmumus un izrakstus no Rēzeknes pilsētas domes Sociālo jautājumu komisijas sēdes protokola;

- citus dokumentus, kas nepieciešami klienta materiālo resursu - ienākumu izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai.

2.6. Klienta lieta glabājas Sociālās aprūpes pārvaldē piecus gadus pēc sociālās palīdzības pabalsta izmaksas termiņa beigām.

 

3. Pašvaldības sociālās palīdzības veidi

3.1. pabalsts pārtikas iegādei;

3.2. pabalsts krīzes situācijā;

3.3. pabalsts medicīnisko izdevumu segšanai;

3.4. pabalsts aprūpei mājās;

3.5. pabalsts par siltumenerģijas pakalpojumiem;

3.6. pabalsts cietā kurināmā iegādei;

3.7. bezmaksas ēdināšanas pakalpojums;

3.8. ēdināšanas pakalpojums par daļēju samaksu;

3.9. pabalsts ārkārtas situācijā.

 

4. Pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanas kārtība un apmērs

4.1. Pabalstu pārtikas iegādei piešķir atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un invalīdiem, ja viņu ienākumi ir līdz 50 procentiem no attiecīgā gada 1. janvāra spēkā esošās minimālās darba algas valstī. Pabalstu piešķir vienu reizi mēnesī, pabalsts ir LVL 15.00.

4.2. Pabalstu krīzes situācijā piešķir pensionāriem un invalīdiem, kuri nonākuši krīzes situācijā. Pabalsts ir no LVL 5.00 līdz LVL 10.00 gadā.

4.3. Pabalstu medicīnisko izdevumu segšanai piešķir pensionāriem un invalīdiem (ārstēšanās stacionārā, ambulatorā ārstēšanās, zobu protezēšana, medicīniskie palīglīdzekļi, medikamenti, higiēnas preces), ja izdevumi mēnesī pārsniedz 25 procentus no pabalsta pieprasītāja (klienta) vidējiem ienākumiem par pēdējiem trim mēnešiem:

4.3.1. pabalstu par ārstēšanos stacionārā, par ambulatoro ārstēšanos un zobu protezēšanu piešķir līdz 50 procentiem no izdevumu summas katram ģimenes loceklim (ja viņš ir pensionārs vai invalīds), bet ne vairāk kā LVL 40.00 gadā par katru pakalpojuma veidu;

4.3.2. pabalstu higiēnas preču iegādei piešķir ilgstoši slimiem- guļošiem klientiem vienu reizi ceturksnī LVL 15.00 apmērā. Klientam vienu reizi gadā ir jāiesniedz ģimenes ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokli (forma 027/ u).

4.3.3. pabalstu ārsta izrakstīto medikamentu iegādei piešķir vienu reizi ceturksnī līdz 50 procentiem no izdevumu summas, bet ne vairāk kā LVL 15.00 katram ģimenes loceklim (ja viņš ir pensionārs vai invalīds). Klientam vienu reizi ceturksnī ir jāiesniedz ģimenes ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokli (forma 027/ u)) ar izrakstīto medikamentu nosaukumiem;

4.3.4. pabalstu ārsta izrakstīto medicīnisko palīglīdzekļu daļējai apmaksai (brilles, korsetes u.c. medicīniskie palīglīdzekļi) piešķir, ja izdevumi pārsniedz 25 procentus no pabalsta pieprasītāja (klienta) vidējiem ienākumiem par pēdējiem trim mēnešiem. Pabalstu piešķir līdz 50 procentiem no izdevumu summas, bet ne vairāk kā LVL 15.00 gadā katram ģimenes loceklim (ja viņš ir pensionārs vai invalīds).

4.4. Lai saņemtu pabalstu par ārstēšanos stacionārā, par zobu protezēšanas pakalpojumiem, par medicīnisko palīglīdzekļu vai medikamentu iegādi, klientam ir jāiesniedz maksājumu dokuments (kvītis vai kases čekus), kura derīguma termiņš ir trīs mēneši.

4.5. Pabalstu aprūpei mājās piešķir vienu reizi mēnesī pensionāriem, I un II gr. invalīdiem, ja klients atzīts par nespējīgu sevi aprūpēt un ja klienta vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem nav lielāki par attiecīgā gada 1. janvāra spēkā esošās minimālās darba algas valstī:

4.5.1. ja klienta ienākumi nepārsniedz 75 procentus no attiecīgā gada 1. janvāra spēkā esošās minimālās darba algas valstī, pabalsts ir LVL 10.00 mēnesī.

4.5.2. ja klienta ienākumi ir lielāki par 75 procentiem no attiecīgā gada 1. janvāra spēkā esošās minimālās darba algas valstī, pabalsts ir LVL 6.00 mēnesī.

4.6. Lai saņemtu pabalstu aprūpei mājās, klientam vienu reizi gadā ir jāiesniedz ģimenes ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokli (forma 027/ u).

4.7. Pabalstu cietā kurināmā iegādei piešķir atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un invalīdiem vienu reizi gadā:

4.7.1. ja klienta vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir līdz 50 procentiem no attiecīgā gada 1. janvāra spēkā esošās minimālās darba algas valstī, pabalsts ir vienas minimālās darba algas apmērā;

4.7.2. ja klienta vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir lielāki par 50 procentiem no attiecīgā gada 1. janvāra spēkā esošās minimālās darba algas valstī, pabalsts ir 50 procentu apmērā no vienas minimālās darba algas;

4.8. Pabalstu par siltumenerģijas pakalpojumiem piešķir atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un invalīdiem vienu reizi apkures sezonā par laika periodu no tekošā gada 1. oktobra līdz nākamā gada 31. martam:

4.8.1. ja klienta ienākumi ir līdz 50 procentiem no attiecīgā gada 1. janvāra spēkā esošās minimālās darba algas valstī, pabalsts ir vienas minimālās darba algas apmērā;

4.8.2. ja klienta ienākumi ir no 50 procentiem līdz 75 procentiem no attiecīgā gada 1. janvāra spēkā esošās minimālās darba algas valstī, pabalsts ir 75 procentu apmērā no vienas minimālās darba algas;

4.8.3. ja klienta ienākumi ir lielāki par 75 procentiem no attiecīgā gada 1. janvāra spēkā esošās minimālās darba algas valstī, pabalsts ir 50 procentu apmērā no vienas minimālās darba algas;

4.8.4. ja klientam mainās ģimenes stāvoklis, un rodas tiesības uz pabalsta saņemšanu par siltumenerģijas pakalpojumiem, pabalstu piešķir proporcionāli no dienas, kad rodas tiesības uz augstākminēto pabalstu;

4.8.5. ja klients iesniedz iesniegumu par pabalsta piešķiršanu par siltumenerģijas pakalpojumiem pēc apkures sezonas beigām, un ja klientam ir veikta maksa par siltumenerģijas pakalpojumiem par iepriekšējiem mēnešiem, tad piešķir vienreizēju pabalstu par siltumenerģijas pakalpojumiem LVL 20.00 apmērā.

4.9. Ja parāds par siltumenerģijas pakalpojumiem pārsniedz LVL 200.00, jautājumu par pabalsta piešķiršanu, izvērtējot iesniegtos dokumentus, izskata un lēmumu pieņem Rēzeknes pilsētas domes Sociālo jautājumu komisija.

4.10. Saskaņā ar Sociālās aprūpes pārvaldes iesniegtajiem sarakstiem, pabalsts par siltumenerģijas pakalpojumiem tiek pārskaitīts uzņēmumam, kurš sniedz siltumenerģijas pakalpojumus. Pirms apkures sezonas uzsākšanas Sociālās aprūpes pārvalde noslēdz sadarbības līgumu ar šo uzņēmumu.

4.11. Bezmaksas ēdināšanas pakalpojumu piešķir krīzes situācijā nonākušiem pensionāriem un invalīdiem no 5 līdz 20 dienām gadā.

4.12. Ēdināšanas pakalpojumu par daļēju samaksu (50 procentu no ēdināšanas pakalpojuma veida vērtības) piešķir pensionāriem un invalīdiem līdz 3 mēnešiem gadā, ja klienta ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir līdz 75 procentiem no attiecīgā gada 1. janvāra spēkā esošās minimālās darba algas valstī.

4.13. Pabalsts ārkārtas situācijā tiek piešķirts no 20 procentiem līdz 50 procentiem no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās darba algas mēnesī. Lai saņemtu pabalstu ir jāiesniedz dokuments par notikušo.

4.14. Piešķirto sociālās palīdzības pabalstu klientam izmaksā skaidrā naudā, ar pārskaitījumu uz klienta kontu vai ar pārskaitījumu pakalpojumu sniedzējam.

4.15. Pabalstus, kuri nav apstiprināti Rēzeknes pilsētas domes Saistošo noteikumu ietvaros, izvērtējot individuāli, piešķir Rēzeknes pilsētas domes Sociālo jautājumu komisija, pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes Sociālo jautājumu komisijas nolikumu.

 

5. Ierobežojumi pabalsta saņemšanai

5.1. Sociālās aprūpes pārvalde pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanas atteikumu pilnībā vai daļēji, ja klients:

5.1.1. nepilda šo noteikumu 2.3. punktā noteiktos klienta pienākumus;

5.1.2. iesniedzis nepatiesas ziņas.

 

6. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

6.1. Izvērtēt klienta materiālos resursus - ienākumus un pieņemt lēmumu, sastādot rīkojuma projektu atbilstoši šiem noteikumiem, ir pilnvaroti Aprūpes mājās sektora vadītājs, Aprūpes mājās sektora vadītāja vietnieks vai Sociālās aprūpes pārvaldes sociālie darbinieki.

6.2. Lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu Aprūpes mājās sektora vadītājs, Aprūpes mājās sektora vadītāja vietnieks vai Sociālās aprūpes pārvaldes sociālais darbinieki pieņem ne vēlāk, kā desmit darba dienu laikā no dienas, kad izvērtēšanai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

6.3. Lēmumu Sociālās aprūpes pārvalde izsniedz klientam pret parakstu vai izsūta pa pastu.

6.4. Lēmums (rīkojums) stājas spēkā ar tā paziņošanas dienu.

6.5. Klients ir tiesīgs apstrīdēt lēmumu (rīkojumu) par sociālo palīdzību Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot rakstisku iesniegumu Rēzeknes pilsētas domei, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV- 4600.

6.6. Noteikumu izpildi kontrolē Rēzeknes pilsētas dome.

 

7. Noslēguma jautājums

7.1. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē 2005. gada 10. marta Rēzeknes pilsētas domes Saistošie noteikumi Nr.3 "Par sociālās palīdzības pabalstiem nestrādājošiem pensionāriem un invalīdiem Rēzeknes pašvaldībā".

Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.jūniju.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs J.G.Vjakse

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālo palīdzību pensionāriem un invalīdiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12Pieņemts: 12.05.2006.Stājas spēkā: 01.06.2006.Zaudē spēku: 01.01.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 90, 09.06.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
137151
01.06.2006
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)