Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.11

Rēzeknē 2006.gada 12. maijā (prot. Nr.17, 22.§)

Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par pašvaldībām" , "Par sociālo drošību", "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums", "Par dzīvojamo telpu īri", "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā", Administratīvā procesa likumu

 

1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Saistošajos noteikumos lietotie termini: 

klients - persona, kas saņem sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību; 

pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai - naudas vai mantiskais pabalsts, ko piešķir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ negūst pietiekamus ienākumus un kuras atzītas par trūcīgām. Šis pabalsts nodrošina katram ģimenes loceklim garantēto minimālo ienākumu līmeni; 

pamatvajadzības - ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība; 

sociālā palīdzība - naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai; 

sociālais darbinieks - persona, kurai ir noteikta izglītība un kura veic profesionālos pienākumus. 

ārkārtas situācija - stihiska nelaime vai iepriekš neparedzēti apstākļi, kuru dēļ klients nespēj apmierināt savas pamatvajadzības. 

krīzes situācija - naudas līdzekļu trūkums pamatvajadzību apmierināšanai.

1.2. Šie noteikumi nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidus, saņemšanas kārtību, pabalstu apmēru, kā arī atbilstošo lēmumu apstrīdēšanas kārtību.

1.3. Tiesības saņemt pašvaldības sociālo palīdzību ir Rēzeknes pilsētas pašvaldības trūcīgām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām (turpmāk - palīdzības pieprasītājs), kuriem dzīvesvieta deklarēta pašvaldības teritorijā, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

1.4. Lēmums par sociālo palīdzību tiek noformēts ar Sociālās aprūpes pārvaldes priekšnieka vai priekšnieka vietnieka rīkojumu. Rīkojums ir administratīvais akts un to var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

2. Sociālās palīdzības saņemšanas kārtība

2.1. Lai saņemtu sociālo palīdzību, palīdzības pieprasītājs iesniedz Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldē (turpmāk tekstā - SAP) rakstveida pamatotu iesniegumu un aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju izskatīšanai Latvijas Republikas likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pēc palīdzības pieprasītāja lūguma, SAP sociālais darbinieks palīdz sastādīt iepriekšminēto rakstveida pieprasījumu un aizpildīt iztikas līdzekļu deklarāciju.

2.2. Iztikas līdzekļu deklarācijā (turpmāk - deklarācija) palīdzības pieprasītājs norāda ziņas par sevi un pārējām personām, kuras deklarētas vienā mājoklī un kurām ar palīdzības pieprasītāju ir kopīgi izdevumi par uzturu un/vai mājokli (šo noteikumu izpratnē - ģimene), kā arī par atsevišķi dzīvojošu apgādnieku vai ģimenes locekli.

2.3. Sociālais darbinieks novērtē ģimenes (personas) materiālo situāciju, pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarācijā norādītajām ziņām, kā arī pārbaudot informāciju:

2.3.1. par ģimenes (personas) rīcībā esošajiem ienākumiem, ko apliecina:

2.3.1.1. pensionāra vai invalīda apliecība ar pensijas apmēra ierakstu pēc pēdējās pensijas indeksācijas, vai izziņu par pensijas apmēru no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Rēzeknes nodaļas;

2.3.1.2. izziņa par ienākumiem no algota darba pēdējo trīs mēnešu laikā ar iestādes vadītāja un galvenā grāmatveža parakstu un zīmogu;

2.3.1.3. izziņa par ikmēneša ģimenes valsts pabalsta apmēru bērniem, apgādnieka zaudējuma pensijas apmēru, ja kāds no ģimenes apgādniekiem ir miris;

2.3.1.4. darba meklētāja (bezdarbnieka) apmeklējumu uzskaites lapa no Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāles un izziņa par bezdarbnieka pabalsta apmēru no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Rēzeknes nodaļas;

2.3.1.5. uzturlīdzekļu maksājumu apmērs (dokuments, kas to apliecina) par pēdējiem trīs mēnešiem, ja ģimenē kāds no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā. Ja uzturlīdzekļi netiek saņemti, jāiesniedz tiesas izziņa par uzturlīdzekļu piedziņu;

2.3.1.6. izziņa par materiālās palīdzības saņemšanu, ja kāds no ģimenes locekļiem ir citas pašvaldības iedzīvotājs;

2.3.1.7. izziņa no mācību iestādes, ja kāds no ģimenes locekļiem mācās arodvidusskolā vai augstskolā;

2.3.1.8. citi ienākumus, īpašumus un uzkrājumus apliecinoši dokumenti.

2.4. Personai, kas saņem sociālo palīdzību (turpmāk - klients), ir pienākums noslēgt vienošanos par līdzdarbību ar SAP sociālo darbinieku. Noslēdzot vienošanos, klients rakstiski apliecina gatavību pildīt līdzdarbības pienākumus.

2.5. Klienta līdzdarbības pienākumi:

2.5.1. sadarboties ar sociālo darbinieku un aktīvi iesaistīties savas sociālās problēmas risināšanā;

2.5.2. sniegt pilnīgas sociālās palīdzības saņemšanai nepieciešamās ziņas un nekavējoties ziņot par pārmaiņām apstākļos, kuri nosaka sociālās palīdzības saņemšanu;

2.5.3. atļaut sociālajam darbiniekam apmeklēt savu pastāvīgo dzīvesvietu;

2.5.4. uzrādīt pieprasītos dokumentus īpašuma, naudas uzkrājumu un ienākumu novērtēšanai;

2.5.5. piedalīties Ģimenes atbalsta centra un citu organizāciju, institūciju motivāciju programmu apgūšanā;

2.5.6. pēc sociālā darbinieka izvērtēšanas un rakstiska norīkojuma saņemt psihologa un sociālā darbinieka bezmaksas pakalpojumus Ģimenes atbalsta centrā;

2.5.7. meklēt un izmantot ikkatru veidu, kā palielināt pelnītspēju, atrast darbu;

2.5.8. darbspējīgai personai noslēgt vienošanos par līdzdarbību ar sociālo darbinieku par sadarbību sociālās problēmas risināšanā;

2.5.9. ja ģimenē ir bezdarbnieks, viņa pienākums ir piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāles piedāvātajos aktīvās nodarbinātības pasākumos;

2.5.10. ja ģimenes locekļi/persona pamatdarbā strādā nepilnu darbadienu, tas nevar būt par pamatu, lai atteiktos no nodarbinātību veicinošiem pasākumiem;

2.5.11. darbaspējīgām personām pēc sociālā darbinieka norīkojuma 10 dienas (pa 4 stundām dienā) jāpiedalās sociālo prasmju atjaunošanai, lai saņemtu pabalstu:

- garantētā minimālo ienākumu līmeņa nodrošināšanai;

- pusdienu apmaksai skolēniem;

- bērnudārza izdevumu segšanai;

- cietā kurināmā iegādei;

- par siltumenerģijas pakalpojumiem un siltumenerģijas pakalpojumu parādu dzēšanai;

- par komunālajiem pakalpojumiem un komunālo pakalpojumu parādu dzēšanai;

2.5.12. pēc sociālā darbinieka pieprasījuma, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai, jāgriežas pie ārsta, lai veiktu medicīnisko izmeklēšanu;

2.5.13. izmantot iespējas saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, ja klientam vai kādam no viņa ģimenes locekļiem ir atkarības problēmas (atkarība no alkohola, psiho aktīvajām vielām, azartspēlēm);

2.5.14. saņemto palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem.

2.6. No klienta nedrīkst pieprasīt 2.5.11. punktā norādīto līdzdarbības pienākumu izpildi, ja klientam ir izziņa no ģimenes ārsta par neapmierinošu veselības stāvokli vai līdzdarbības pienākumu pildīšana izslēdz iespēju aprūpēt bērnu invalīdu vai pirmsskolas vecuma bērnu, traucē stāties darba attiecībās vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba.

2.7. Līdzdarbības pienākumu nepildīšanas gadījumā:

2.7.1. ja ģimene (persona) atkārtoti atsakās no līdzdarbības savas sociālās situācijas uzlabošanā (atsakās no apmaksātas ārstēšanās, rehabilitācijas un piedalīšanās nodarbinātību veicinošos u.c. pasākumos) vai nepilda līdzdarbības pienākumus saskaņā ar "noslēgto vienošanos par līdzdarbību", SAP var atteikt sniegt sociālo palīdzību, sagatavojot motivētu rakstveida atteikumu.

2.7.2. ja vecāki vai citi likumīgie apgādnieki atsakās no līdzdarbības savas sociālās situācijas uzlabošanā, tad SAP nodrošina bērna neaizskaramo pabalsta daļu no ģimenei aprēķinātā kopējā pabalsta un samaksā brīvpusdienas skolā vai bērnudārzā, kā arī palīdz iegādāties skolai (mācībām) nepieciešamas lietas.

2.8. SAP sociālais darbinieks pēc nepieciešamības pārbauda palīdzības pieprasītāja dzīves apstākļus un sastāda noteikta parauga dzīvesvietas apsekošanas aktu, ko paraksta abas puses.

2.9. Personas, kas paraksta deklarāciju, dod atļauju SAP iepazīties ar savu kontu stāvokli, valsts sociālās apdrošināšanas maksājumiem, izmaksām no valsts sociālo pabalstu sistēmas, nodokļu maksājumiem un īpašuma stāvokli, kā arī kredītiestādēm sniegt ziņas par noguldījumiem un depozītiem. Deklarācijā sniegtās ziņas sociālais darbinieks pārbauda izlases kārtībā.

2.10. Ģimene vai persona atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 50 procentus no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī un ja:

- tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs (izņemot kārtējos izdevumus);

- tai nepieder vērtspapīri (izņemot privatizācijas un kompensācijas sertifikātus);

- tai nav parādsaistību;

- tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai;

- tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;

- attiecībā uz visiem tās apgādniekiem ir spēkā minētie nosacījumi: apgādniekam nav citu ienākumu, izņemot valsts pabalstus un pensijas, un ja apgādnieka ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz valstī noteikto minimālās darba algas apmēru uz katru ģimenes locekli.

2.11. Lai saņemtu pabalstus, ģimenei (personai) ienākumi jādeklarē:

2.11.1. ik pēc trim mēnešiem, ja ģimenē ir darbspējīga persona;

2.11.2. ik pēc sešiem mēnešiem, ja visi ģimenes locekļi nav darbspējīgi.

2.12. SAP iekārto klienta lietu un tajā hronoloģiskā secībā iekļauj:

- klienta iesniegumu;

- iztikas līdzekļu deklarāciju, kā arī ienākumus un materiālo stāvokli pamatojošus dokumentus;

- dzīvesvietas apsekošanas aktu;

- vienošanos ar sociālo darbinieku par līdzdarbības pienākumu pildīšanu;

- rīkojumus, lēmumus un izrakstus no Sociālo jautājumu komisijas sēdes protokoliem;

- citus dokumentus, kas nepieciešami klienta materiālā stāvokļa izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai.

2.13. Klienta lieta glabājas Sociālās aprūpes pārvaldē piecus gadus pēc sociālās palīdzības pabalsta izmaksas termiņa beigām.

 

3. GMI līmeņa nodrošināšanas pabalsta apmērs, aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība

3.1.Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai tiek piešķirts, pamatojoties uz:

- 22.11.2005. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.881 "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra noteikumos Nr. 693 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalsta apmēru garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai",

- 21.12.2004. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1038 "Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 9. decembra noteikumos Nr. 693 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalsta apmēru garantēta minimālo ienākumu līmeņa nodrošināšanai";

- 09.12.2003. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 693 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalsta apmēru garantēta minimālo ienākumu līmeņa nodrošināšanai";

- 25.02.2003. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 96 "Kārtība, kādā piešķirams, aprēķināms un izmaksājams pabalsts garantētā minimālo ienākumu līmeņa nodrošināšanai".

 

4. Vienreizēju un ikmēneša pabalstu veidi, piešķiršanas kārtība un apmērs

4.1.Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidi:

4.1.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;

4.1.2. pabalsts pusdienu apmaksai skolēniem;

4.1.3. pabalsts bērnudārza izdevumu segšanai;

4.1.4. pabalsts pārtikai;

4.1.5. pabalsts daļējai parāda segšanai par īri;

4.1.6. pabalsts par siltumenerģijas pakalpojumiem un siltumenerģijas pakalpojumu parādu dzēšanai;

4.1.7. pabalsts ārkārtas un krīzes situācijā;

4.1.8. pabalsts cietā kurināmā iegādei;

4.1.9. pabalsts skolas piederumu un kancelejas preču iegādei;

4.1.10. pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma;

4.2. pabalsti pensionāriem, 1., 2. un 3. grupas invalīdiem (tiek piešķirti, pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes 2006. gada 12.maija saistošiem noteikumiem Nr.12 "Par sociālo palīdzību pensionāriem un invalīdiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā");

4.3. pabalsts jaundzimušo aprūpei (tiek piešķirts, pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes 2005. gada 10. marta saistošiem noteikumiem Nr. 4 "Par Rēzeknes pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei");

4.4. papildus pabalsti (tiek piešķirti, pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes 2006. gada 12.maija saistošajiem noteikumiem Nr. 13 "Par papildus sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā").

4.5. Vienreizējie un ikmēneša pabalsti tiek piešķirti trūcīgām ģimenēm/personām, kuri saņem pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai, un trūcīgām ģimenēm, kurām ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir lielāki par pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai, bet nepārsniedz 50 procentus no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī.

4.6. Vienreizēju un ikmēneša pabalstu veidi:

4.6.1. pabalsts pusdienu apmaksai skolēniem - 100 procentu apmērā no maksas par pusdienām;

4.6.2. pabalsts bērnudārza izdevumu segšanai - 100 procentu apmērā no izdevumu maksas, bet ne vairāk kā 9 mēnešus gadā;

4.6.3. vienreizējais pabalsts skolas piederumu un kancelejas preču iegādei - LVL 20 katram pirmsskolas 5-6 gadu vecuma bērnam, skolēnam, arodskolas audzēknim (pabalsts tiek izsniegts pirms mācību gada sākuma);

4.6.4. pabalsts pārtikai daudzbērnu ģimenēm ar 3 bērniem un vairāk - LVL 30 ceturksnī;

4.6.5. pabalsts pārtikai trūcīgām ģimenēm ar bērniem - LVL 20 ceturksnī;

4.6.6. vienreizējais pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma (dokumentu noformēšanai un pārtikas iegādei) - LVL 30 (klientam jāiesniedz izziņa no Ieslodzījumu lietu pārvaldes par atbrīvošanu);

4.6.7. vienreizējais pabalsts vecākiem, kuri audzina bērnu-invalīdu ar rehabilitāciju saistīto izdevumu segšanai - LVL 50 gadā (uzrādot ar rehabilitāciju saistīto izdevumu dokumentus);

4.6.8. vienreizējais pabalsts kurināmā iegādei - LVL 70 gadā;

4.6.9. vienreizējais pabalsts daļējai parāda segšanai par īri, ja klientam daļēji ir veikta maksa par īri iepriekšējos mēnešos - LVL 50 gadā;

4.6.10. bezmaksas vai par daļēju samaksu ēdināšanas pakalpojums tiek piešķirts trūcīgām personām, bezpajumtniekiem, bezvalstniekiem un personām krīzes gadījumā uz termiņu līdz 3 mēnešiem gadā. Ēdināšanas pakalpojums tiek sniegts virtuvē Rēzeknē, J. Raiņa ielā 9b (Nakts patversmē);

4.6.11. Skolēnu brīvdienu laikā bērniem no trūcīgām ģimenēm:

4.6.11.1. tiek piešķirtas bezmaksas pusdienas Pensionāru sociālās aprūpes centra un Nakts patversmes ēdnīcā (maksu nosaka ar Sociālās aprūpes pārvaldes rīkojumu);

4.6.11.2. apmaksā uzturzīmes izdevumus organizētās vasaras nometnēs pēc faktiskām izmaksām, bet ne vairāk kā LVL 30, pamatojoties uz izziņu par uzturzīmes cenu no nometnes organizatora.

4.6.11.3. Pabalsts apģērbu, apavu, gultas veļas, mazgāšanas līdzekļu, higiēnas preču utt. iegādei, izvērtējot klienta ienākumus un vajadzības - LVL 30 gadā, daudzbērnu ģimenēm - LVL 50 gadā.

4.6.11.4. Izvērtējot palīdzības pieprasītāja ienākumus un materiālo stāvokli, Sociālās aprūpes pārvalde var piešķirt vienreizēju pabalstu līdz LVL 70 apmērā ārkārtas situācijā (plūdi, ugunsgrēks, zādzība u.c.) vai krīzes situācijā.

4.6.11.5. Jautājumu par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ārkārtas vai krīzes situācijā, ja tā summa pārsniedz LVL 70, izskata Rēzeknes pilsētas domes Sociālo jautājumu komisija, kuras darbību regulē Sociālo jautājumu komisijas nolikums.

4.6.11.6. SAP sociālais darbinieks ir tiesīgs piešķirt pabalstu līdz LVL 70 atsevišķas ārkārtas situācijas risināšanai ar pārvaldes priekšnieka vai pārvaldes priekšnieka vietnieka rīkojumu.

4.7. Pabalsti, kurus izmaksā pamatojoties uz LR Ministru kabineta noteikumiem:

4.7.1. pamatojoties uz 2005.gada 15.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 857 "Par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" :

4.7.1.1. 3.punktu - pabalsts bērnam, kuram deklarētā dzīvesvieta ir Rēzeknes pilsētas pašvaldībā, bet kurš ir ievietots internātskolā un kuram nav iecelts aizbildnis, izmaksā finanšu līdzekļus personiskiem izdevumiem ("kabatas naudu"), kura apmērs ir 15 procenti no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra;

4.7.1.2. 30.punktu - vienreizējais pabalsts sakarā ar pilngadības sasniegšanu - LVL 175 - aizbildnībā nodotiem bērniem un bērniem, kuri bija ievietoti ārpusģimenes aprūpes iestādēs no Rēzeknes pilsētas pašvaldības;

4.7.1.3. 31.punktu - pabalsts ikmēneša izdevumiem, kas ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš pēc vispārējās pamatizglītības iegūšanas nepārtraukti turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē un ir sekmīgs tās audzēknis, kā arī nav stājies laulībā.

4.7.2. pamatojoties uz 25.03.2004. LR Ministru kabineta noteikumu "Audžuģimeņu noteikumi" 35.punktu - ikmēneša atlīdzība audžuģimenei Rēzeknes pilsētas pašvaldībā ir:

- pabalsts bērnu uzturam - LVL 27 mēnesī;

- pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei - LVL 30 mēnesī.

4.8. Piešķirtos sociālās palīdzības pabalstus klientam izmaksā skaidrā naudā, ar pārskaitījumu uz klienta kontu vai ar pārskaitījumu pakalpojumu sniedzējam.

 

5. Pabalsta par siltumenerģijas pakalpojumiem piešķiršanas kārtība un tā apmēra noteikšana

5.1. Pabalsts par siltumenerģijas pakalpojumiem tiek piešķirts laika periodā no šā gada 1. oktobra līdz nākamā gada 31.martam. Ja klients iesniedz iesniegumu par pabalsta piešķiršanu par siltumenerģijas pakalpojumiem pēc šī perioda, tad kompensācija par siltumenerģijas pakalpojumiem netiek piešķirta, bet piešķir vienreizēju pabalstu parāda dzēšanai par siltumenerģijas pakalpojumiem līdz LVL 70, ja klientam ir veikta maksa par siltumenerģijas pakalpojumiem par iepriekšējiem mēnešiem.

5.2. Pabalstu par siltumenerģijas pakalpojumiem trūcīgām ģimenēm piešķir, ja pilngadīgie un nestrādājošie ģimenes locekļi reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiālē, piedalījušies līdzdarbības pasākumos, t.i., sociālo prasmju atjaunošanā līdz 10 dienām (pa 4 stundām dienā).

5.3. Gadījumos, kad klienta parāds par siltumenerģijas pakalpojumiem pārsniedz LVL 200, jautājumu par pabalstu siltumenerģijas pakalpojumiem izskata un lēmumu pieņem Rēzeknes pilsētas domes Sociālo jautājumu komisija, izvērtējot katru klienta lietu individuāli.

5.4. Ja klientam ir parāds par siltumenerģijas pakalpojumiem, sociālais darbinieks un klients noslēdz vienošanos par līdzdarbības pienākumiem parāda par siltumenerģijas pakalpojumu dzēšanai. Ja klients nepilda vienošanās par līdzdarbības pienākumiem nosacījumus neobjektīvu iemeslu dēļ, SAP ir tiesības nepiešķirt pabalstu siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai.

5.5. Vienreizējais pabalsts par siltumenerģijas pakalpojumiem trūcīgām ģimenēm/personām tiek piešķirts :

5.5.1. ģimenēm vai personām bez bērniem, ja dzīvesvietu deklarējuši:

5.5.1.1. viens cilvēks - LVL 110;

5.5.1.2. divi cilvēki un vairāk - LVL 120;

5.5.2. ģimenēm ar bērniem, ja dzīvesvietu deklarējuši:

5.5.2.1. divi cilvēki - LVL 130;

5.5.2.2. trīs cilvēki - LVL 140;

5.5.2.3. četri cilvēki - LVL 150;

5.5.2.4. pieci cilvēki - LVL 160;

5.5.2.5. seši cilvēki - LVL 170;

5.5.2.6. septiņi cilvēki - LVL 180;

5.5.2.7. astoņi cilvēki un vairāk - LVL 190;

5.5.3. daudzbērnu ģimenēm ar trim un vairāk bērniem, ja dzīvesvietu deklarējuši:

5.5.3.1. četri cilvēki - LVL 170;

5.5.3.2. pieci cilvēki - LVL 180;

5.5.3.3. seši cilvēki - LVL 190;

5.5.3.4. septiņi cilvēki - LVL 200;

5.5.3.5. astoņi cilvēki un vairāk - LVL 210.

5.6. Saskaņā ar SAP iesniegtajiem sarakstiem, pabalsts par siltumenerģijas pakalpojumiem tiek pārskaitīts uzņēmumam, kurš sniedz siltumenerģijas pakalpojumus. Pirms apkures sezonas uzsākšanas SAP noslēdz sadarbības līgumu ar šo uzņēmumu.

 

6. Lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

6.1. Izvērtēt klienta materiālo stāvokli un pieņemt lēmumu, sastādot rīkojuma projektu atbilstoši šiem noteikumiem, ir pilnvarots Sociālās aprūpes pārvaldes pabalstu nodaļas vadītājs un pārvaldes sociālie darbinieki.

6.2. Lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu, pabalstu nodaļas vadītājs, sociālais darbinieks pieņem ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no dienas, kad izvērtēšanai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti. GMI pabalstiem lēmums jāpieņem piecu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

6.3. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu Sociālas aprūpes pārvalde izsniedz klientam pret parakstu vai izsūta pa pastu.

6.4. Lēmums (rīkojums) stājas spēkā ar tā paziņošanas dienu.

6.5. Pabalstu nodaļas vadītājs, sociālais darbinieks var atteikt piešķirt pabalstus (pilnīgi vai daļēji), ja sniegtas nepatiesas ziņas, kā arī, ja nepilda šo noteikumu 2.5. punktā noteiktos līdzdarbības pienākumus.

6.6. Klients ir tiesīgs apstrīdēt lēmumu (rīkojumu) par sociālo palīdzību Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot rakstveida iesniegumu Rēzeknes pilsētas domei, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4600.

6.7. Noteikumu izpildi kontrolē Rēzeknes pilsētas dome.

 

7.Noslēguma jautājums

7.1. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2005.gada 10.marta Rēzeknes pilsētas domes Saistošie noteikumi Nr. 2 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes pašvaldībā".

Noteikumi stājas spēkā ar 2006. gada 1.jūniju

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs J.G.Vjakse 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 11Pieņemts: 12.05.2006.Stājas spēkā: 01.06.2006.Zaudē spēku: 01.01.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 90, 09.06.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
137150
01.06.2006
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)