Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 10. jūlija noteikumus Nr. 417 "Industriālās drošības sertifikātu noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.412

Rīgā 2006.gada 23.maijā (prot. Nr.28 12.§)
Industriālās drošības sertifikāta pieprasīšanas, izsniegšanas, uzskaites, izmantošanas, kategoriju maiņas vai anulēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts noslēpumu" 7.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka industriālās drošības sertifikāta pieteikuma iesnieg­šanas kārtību, iesniedzamo dokumentu sarakstu, industriālās drošības sertifikātu izsniegšanas, uzskaites, izmantošanas, kategoriju maiņas vai anulēšanas kārtību.

2. Industriālās drošības sertifikāts apliecina komersanta tiesības noteiktā komerciālās darbības jomā, pildot valsts pasūtījumu, lietot valsts noslēpuma objektus, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificēto informāciju, kā arī apliecina komersanta gatavību un spēju nodrošināt šādas informācijas aizsardzību.

3. Industriālās drošības sertifikātus iedala šādās kategorijās:

3.1. pirmās kategorijas industriālās drošības sertifikāts, kas apliecina komersanta tiesības pretendēt uz valsts pasūtījuma izpildi, kur nepieciešams izmantot sevišķi slepenus valsts noslēpuma objektus ("SEVIŠĶI SLEPENI");

3.2. pirmās kategorijas industriālās drošības sertifikāts, kas apliecina komersanta tiesības pretendēt uz pasūtījuma izpildi, kur nepieciešams izmantot Ziemeļatlantijas līguma organizācijas sevišķi slepenu informāciju ("COSMIC TOP SECRET");

3.3. pirmās kategorijas industriālās drošības sertifikāts, kas apliecina komersanta tiesības pretendēt uz pasūtījuma izpildi, kur nepieciešams izmantot Eiropas Savienības sevišķi slepenu informāciju ("EU TOP SECRET" un "TRÈS SECRET UE");

3.4. otrās kategorijas industriālās drošības sertifikāts, kas apliecina komer­santa tiesības pretendēt uz valsts pasūtījuma izpildi, kur nepieciešams izmantot slepenus valsts noslēpuma objektus ("SLEPENI");

3.5. otrās kategorijas industriālās drošības sertifikāts, kas apliecina komersanta tiesības pretendēt uz pasūtījuma izpildi, kur nepieciešams izmantot Ziemeļatlantijas līguma organizācijas slepenu informāciju ("SECRET");

3.6. otrās kategorijas industriālās drošības sertifikāts, kas apliecina komer­santa tiesības pretendēt uz pasūtījuma izpildi, kur nepieciešams izmantot Eiropas Savienības slepenu informāciju ("EU SECRET" un "SECRET UE");

3.7. trešās kategorijas industriālās drošības sertifikāts, kas apliecina komersanta tiesības pretendēt uz valsts pasūtījuma izpildi, kur nepieciešams izmantot konfidenciālus valsts noslēpuma objektus ("KONFIDENCIĀLI");

3.8. trešās kategorijas industriālās drošības sertifikāts, kas apliecina komersanta tiesības pretendēt uz pasūtījuma izpildi, kur nepieciešams izmantot Ziemeļatlantijas līguma organizācijas konfidenciālu informāciju ("CONFIDENTIAL");

3.9. trešās kategorijas industriālās drošības sertifikāts, kas apliecina komersanta tiesības pretendēt uz pasūtījuma izpildi, kur nepieciešams izmantot Eiropas Savienības konfidenciālu informāciju ("EU CONFIDENTIAL" un "CONFIDENTIEL UE").

II. Industriālās drošības sertifikāta pieteikuma iesniegšanas kārtība un iesniedzamo dokumentu saraksts

4. Lai saņemtu industriālās drošības sertifikātu, komersantam, kurš dibināts ne mazāk kā pirms viena gada, Satversmes aizsardzības biroja apakšstruktūrvienībā – Nacionālās drošības iestādē (turpmāk – Nacionālās drošības iestāde) jāiesniedz pieteikums kopā ar šo noteikumu 5.punktā minētajiem dokumentiem. Pieteikumā pamato nepieciešamību saistībā ar plānotu dalību konkrēta pasūtītāja iepirkumos saņemt noteiktas kategorijas industriālās drošības sertifikātu un apliecina komersanta gatavību un spēju saskaņā ar normatīvajos aktos paredzētajām valsts noslēpuma objektu, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības klasificētās informācijas aizsardzības prasībām nodrošināt šādas slepenības pakāpes valsts noslēpuma objektu, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības klasificētās informācijas aizsardzību.

(Grozīts ar MK 07.04.2009. noteikumiem Nr.308)

5. Pieteikumam pievienojami šādi dokumenti:

5.1. komersanta dibināšanas līguma un statūtu kopijas;

5.2. īss komersanta līdzšinējās darbības apraksts, norādot galvenos sadar­bības partnerus un pasūtītājus;

5.3. ziņas par komercdarbību pēdējo piecu gadu laikā, norādot komerc­darbības veidu, komersanta statusu vai dalību citās komercsabiedrībās, dalības laiku un kapitāla daļu lielumu;

5.4. ziņas par komersanta dalībniekiem pēdējo piecu gadu laikā, norādot:

5.4.1. juridiskām personām - firmu (nosaukumu), reģistrācijas adresi un numuru, dalības veidu, laiku un kapitāla daļu lielumu;

5.4.2. fiziskām personām - vārdu, uzvārdu, personas kodu, reģistrācijas adresi un numuru, dalības veidu, laiku un kapitāla daļu lielumu;

5.5. valdes un padomes (ja padomes izveidi paredz komersanta statūti) locekļu un citu paraksttiesīgo vadošo amatpersonu saraksts pēdējo piecu gadu laikā, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, amatu un darbības laiku;

5.6. normatīvajos aktos noteiktie dokumenti, kas nepieciešami, lai izsniegtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam, sertifikātu darbam ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības klasificēto informāciju Latvijas Republikas pilsoņiem – komersanta:

5.6.1. dalībniekiem (fiziskām personām), kam pieder ne mazāk kā 3 % no kapitāla daļām;

5.6.2. valdes un padomes locekļiem;

5.6.3. paraksttiesīgām vadošajām amatpersonām;

5.6.4. citiem darbiniekiem, kas, izpildot valsts pasūtījumu, būs saistīti ar valsts noslēpuma objektu, ārvalstu, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības klasificētās informācijas lietošanu;

5.7. auditora (revidenta) ziņojuma kopija par pēdējā audita (revīzijas) rezultātiem;

5.8. informācija par komersanta dalību tiesas procesos (ja tāda ir bijusi), par dalības iemesliem un procesu iznākumu;

5.9. ziņas par komersanta komercķīlām, kredītiem, parādiem vai aplieci­nājumu par to neesību;

5.10. informācija par komersanta uzņēmuma organizatorisko struktūru;

5.11. ziņas par starptautiski atzītiem profesionālās darbības kvalifikācijas sertifikātiem (ja tādi ir saņemti);

5.12. ne agrāk kā mēnesi pirms pieteikuma iesniegšanas dienas izsniegta Valsts ieņēmumu dienesta vai citas nodokļu administrēšanas iestādes izziņa, kas apliecina, ka komersantam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu (izziņa nav jāpievieno, ja komersants pieteikumā piekritis, ka minēto izziņu pieprasa Nacionālās drošības iestāde);

5.13. ja šo noteikumu 5.6.1., 5.6.2., 5.6.3. un 5.6.4.apakšpunktā minētās personas ir ārvalstu pilsoņi un to paredz starp Latvijas Republiku un attiecīgo valsti noslēgtais līgums par savstarpēju klasificētās informācijas aizsardzību – attiecīgo valstu kompetento iestāžu izsniegto to speciālo atļauju kopijas, kas apliecina minēto personu tiesības lietot attiecīgās valsts klasificēto informāciju, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības klasificēto informāciju, vai rakstiska informācija par izsniegtajām speciālajām atļaujām (norāda izdevējiestādi, izdošanas datumu, derīguma termiņu, kategoriju).

(Grozīts ar MK 07.04.2009. noteikumiem Nr.308)

6. Ja komersanta, kas darbojas Latvijā, dalībnieki ir ārvalstīs reģistrētas juridiskās personas un tām atsevišķi vai kopā pieder 50 % vai vairāk uzņēmuma pamatkapitāla, komersantam papildus šo noteikumu 5.punktā minētajiem doku­mentiem jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas šīm juridiskajām personām izsniegtā industriālās drošības sertifikāta kopija.

7. Industriālās drošības sertifikāts Latvijā reģistrētam komersantam jāsa­ņem arī gadījumos, ja tas ir nodibinājis meitas uzņēmumu, kur tam pieder 50 % vai vairāk kapitāla daļu, un šis meitas uzņēmums pretendē uz industriālās drošības sertifikāta saņemšanu.

7.1 Komersants nekavējoties rakstiski informē Nacionālās drošības iestādi par visām izmaiņām šo noteikumu 5.punktā minētajos dokumentos, kas notikušas pēc pieteikuma iesniegšanas.

(MK 07.04.2009. noteikumu Nr.308 redakcijā)

8. Lai pārbaudītu komersanta iesniegto dokumentu vai konstatēto faktu objektivitāti, Nacionālās drošības iestāde pirms speciālās pārbaudes uzsākšanas vai tās laikā var rakstiski pieprasīt komersantam iesniegt papildu dokumentus. Minētos dokumentus komersants iesniedz mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

(MK 07.04.2009. noteikumu Nr.308 redakcijā)

III. Speciālās pārbaudes veikšanas termiņš un tā pagarināšanas kārtība

9. Komersanta speciālo pārbaudi uzsāk pēc visu pārbaudes veikšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas un veic sešu mēnešu laikā. Komersanta speciālo pārbaudi neuzsāk vai tā tiek izbeigta, ja komersants noteiktajā termiņā nav iesniedzis šo noteikumu 8.punktā minētos dokumentus. Komersants atkārtoti pieteikumu industriālās drošības sertifikāta saņemšanai var iesniegt ne agrāk kā gadu pēc iepriekšējā pieteikuma iesniegšanas.

(Grozīts ar MK 07.04.2009. noteikumiem Nr.308)

10. Satversmes aizsardzības biroja direktors var pagarināt speciālās pārbau­des termiņu līdz trim mēnešiem, ja speciālās pārbaudes laikā rodas nepiecie­šamība saņemt papildu informāciju no citiem informācijas avotiem (tai skaitā no ārvalstīm) un šai informācijai ir būtiski svarīga nozīme lēmuma pieņemšanā.

11. Par speciālās pārbaudes termiņa pagarinājumu Nacionālās drošības iestāde komersantu rakstiski informē 10 darbdienu laikā pēc Satversmes aizsardzības biroja direktora lēmuma saņemšanas.

IV. Industriālās drošības sertifikāta izsniegšana

12. Pēc komersanta speciālās pārbaudes pabeigšanas Nacionālās drošības iestāde 10 darbdienu laikā komersantu rakstiski informē par Satversmes aizsardzības biroja direktora pieņemto lēmumu. Ja ir pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt industriālās drošības sertifikātu, komersants atkārtoti pieteikumu industriālās drošības sertifikāta saņemšanai var iesniegt ne agrāk kā piecus gadus pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

(Grozīts ar MK 07.04.2009. noteikumiem Nr.308)

13. Industriālās drošības sertifikāta dokumentāro formu, saturu un aizsar­dzības elementus nosaka Satversmes aizsardzības biroja direktors.

14. Nacionālās drošības iestāde industriālās drošības sertifikātā norāda industriālās drošības sertifikāta kategoriju un atļauto valsts noslēpuma objektu, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības klasificētās informācijas uzglabāšanas un apstrādes veidu:

14.1. pasūtītāja telpās;

14.2. pasūtītāja un komersanta telpās, apstrādei neizmantojot informācijas sistēmas;

14.3. pasūtītāja un komersanta telpās, apstrādei izmantojot akreditētas informācijas sistēmas.

15. Nacionālās drošības iestāde industriālās drošības sertifikātu izsniedz komersanta pilnvarotai personai. Minētā persona ar parakstu apliecina industriā­lās drošības sertifikāta saņemšanu.

16. Industriālās drošības sertifikātu izsniedz uz noteiktu termiņu, ne ilgā­ku par pieciem gadiem.

V. Industriālās drošības sertifikātu uzskaite

17. Nacionālās drošības iestāde izsniegtos industriālās drošības sertifikā­tus reģistrē industriālās drošības sertifikātu uzskaites reģistrā (turpmāk - reģistrs) hronoloģiskā secībā un atsevišķi pa kategorijām, ievērojot šo noteiku­mu 3.punktā minēto. Reģistra darbību organizē un vada Satversmes aizsardzības birojs.

18. Reģistrā norāda šādas ziņas:

18.1. firma (nosaukums);

18.2. komersanta veids (individuāls komersants vai komercsabiedrība);

18.3. personālsabiedrības vai kapitālsabiedrības veids (par komercsabied­rību);

18.4. komersanta juridiskā adrese;

18.5. izsniegtā industriālās drošības sertifikāta kategorija;

18.6. datums, kad pieņemts lēmums par industriālās drošības sertifikāta izsniegšanu vai izmantošanas termiņa pagarināšanu;

18.7. industriālās drošības sertifikāta derīguma termiņš (datums);

18.8. informācija par industriālās drošības sertifikāta anulēšanu, norādot lēmuma pieņemšanas datumu.

19. Reģistra ieraksti ir vispārpieejama informācija. Satversmes aizsardzī­bas birojs nodrošina fiziskām un juridiskām personām tiesības iepazīties ar reģistra ierakstiem.

VI. Industriālās drošības sertifikāta izmantošana

20. Komersantam, kurš saņēmis noteiktas kategorijas industriālās drošības sertifikātu, ir atļauts izmantot arī zemākas slepenības pakāpes valsts noslēpuma objektus, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības vai ārvalstu institūciju klasificēto informāciju.

21. Komersantiem, kuriem Nacionālās drošības iestāde izsniegusi šo noteikumu 3.2., 3.5. un 3.8.apakšpunktā minēto industriālās drošības sertifikātu, ir tiesības piedalīties iepirkuma konkursos, kas satur Ziemeļatlantijas līguma organizācijas attiecīgas slepenības pakāpes klasificēto informāciju.

22. Komersantiem, kuriem Nacionālās drošības iestāde izsniegusi šo noteikumu 3.3., 3.6. un 3.9.apakšpunktā minēto industriālās drošības sertifikātu, ir tiesības piedalīties Eiropas Savienības iepirkuma konkursos, kas satur Eiropas Savienības attiecīgas slepenības pakāpes klasificēto informāciju.

23. Komersantiem, kuriem Nacionālās drošības iestāde izsniegusi šo noteikumu 3.1., 3.4. un 3.7.apakšpunktā minēto industriālās drošības sertifikātu, ir tiesības piedalīties ārvalsts rīkotos iepirkuma konkursos, kas satur šīs ārvalsts attiecīgas slepenības pakāpes klasificēto informāciju, ja to paredz līgums par savstarpēju klasificētās informācijas aizsardzību, kas noslēgts starp Latvijas Republiku un attiecīgo ārvalsti.

24. Ja iepirkuma procedūra tiks veikta, izmantojot industriālās drošības sertifikātu, pasūtītājs pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas rakstiski par to informē Nacionālās drošības iestādi, pievienojot normatīvajos aktos noteiktās kompetentās valsts drošības iestādes atzinumu, kas apliecina, ka attiecīgais iepirkums var būt saistīts ar valsts noslēpuma objektu, ārvalsts, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības klasificētās informācijas aizsardzību.

(MK 07.04.2009. noteikumu Nr.308 redakcijā)

24.1 Komersants katru gadu līdz 1.februārim rakstiski informē Nacionālās drošības iestādi par iepirkumiem, kas iepriekšējā gadā veikti, izmantojot industriālās drošības sertifikātu (norāda iepirkumu pasūtītājus, iepirkumu priekšmetus, identifikācijas datus un izpildes termiņus).

(MK 07.04.2009. noteikumu Nr.308 redakcijā)

VII. Kārtība, kādā komersants sniedz informāciju par izmaiņām par komersanta dalībniekiem vai izpildinstitūcijas locekļiem, vai citām paraksttiesīgām vadošām amatpersonām

25. Ja industriālās drošības sertifikāta izmantošanas laikā mainās komer­santa dalībnieki vai izpildinstitūcijas locekļi, vai citas paraksttiesīgās vadošās amatpersonas, komersants par to nekavējoties rakstiski informē Nacio­nālās drošības iestādi un iesniedz tai informāciju par jaunajiem dalībniekiem un vadošajām amatpersonām saskaņā ar šo noteikumu 5.4. un 5.6.apakšpunktu. Personu pārbaudi veic termiņā, kāds paredzēts normatīvajos aktos, kas nosaka personu pārbaudes kārtību pieejai valsts noslēpumam, ārvalstu, starptautisko organizāciju un to institūciju klasificētai informācijai. Pēc pārbaudes pabeigšanas Nacionālās drošības iestāde 10 darbdienu laikā komersantu rakstiski informē par pieņemto lēmumu.

26. Komersantam aizliegts iesaistīt iepirkuma darbu izpildē, kur jāizmanto valsts noslēpuma objekti, personas, kas nav saņēmušas speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam un sertifikātu darbam ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības klasificēto informāciju, ja iepirkuma darbu izpildei nepieciešams izmantot Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības klasificēto informāciju.

VIII. Industriālās drošības sertifikāta kategorijas maiņa

27. Ja saistībā ar valsts pasūtījumu komersantam nepieciešams izmantot augstākas slepenības pakāpes valsts noslēpuma objektus, Ziemeļatlantijas līgu­ma organizācijas vai Eiropas Savienības klasificēto informāciju, nekā to paredz izsniegtais industriālās drošības sertifikāts, komersants iesniedz Nacionālās drošības iestādē pieteikumu par industriālās drošības sertifikāta kategorijas paaugstināšanu. Industriālās drošības sertifikāta kategoriju var paaugstināt, ja:

27.1. komersants ir rakstiski pamatojis nepieciešamību izmantot valsts pasūtījuma izpildē augstākas slepenības pakāpes valsts noslēpuma objektus, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības klasificēto informāciju un šādu nepieciešamību ir apliecinājis pasūtītājs;

27.2. komersants apliecinājis gatavību nodrošināt normatīvajos aktos pa­redzētos attiecīgās pakāpes valsts noslēpuma objektu, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības klasificētās informācijas aizsardzības pasākumus;

27.3. Nacionālās drošības iestāde pārliecinās, ka komersants ir izpildījis normatīvajos aktos paredzētos attiecīgās pakāpes valsts noslēpuma objektu, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības klasificētās informācijas aizsardzības pasākumus.

28. Komersants var iesniegt pieteikumu, lai saņemtu šo noteikumu 3.2. un 3.3.apakšpunktā minēto industriālās drošības sertifikātu, ja iepriekš ir saņemts šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētais industriālās drošības sertifikāts.

29. Komersants var iesniegt pieteikumu, lai saņemtu šo noteikumu 3.5. un 3.6.apakšpunktā minēto industriālās drošības sertifikātu, ja iepriekš ir saņemts šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minētais industriālās drošības sertifikāts.

30. Komersants var iesniegt pieteikumu, lai saņemtu šo noteikumu 3.8. un 3.9.apakšpunktā minēto industriālās drošības sertifikātu, ja iepriekš ir saņemts šo noteikumu 3.7.apakšpunktā minētais industriālās drošības sertifikāts.

31. Komersanta speciālo pārbaudi saistībā ar industriālās drošības sertifi­kāta kategorijas maiņu veic triju mēnešu laikā pēc visu pārbaudes veikšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Pēc pārbaudes pabeigšanas Nacionālās drošības iestāde 10 darbdienu laikā komersantu rakstiski informē par Satversmes aizsardzības biroja direktora pieņemto lēmumu.

IX. Industriālās drošības sertifikāta izmantošanas termiņa pagarināšana vai sertifikāta anulēšana

32. Pieteikumu par industriālās drošības sertifikāta izmantošanas termiņa pagarināšanu komersants Nacionālās drošības iestādē iesniedz četrus mēnešus pirms industriālās drošības sertifikāta darbības termiņa beigām. Ja pieteikuma iesniegšanas termiņš nokavēts, pieteikumu izskata kārtībā, kādā izskata pieteikumus par industriālās drošības sertifikāta pieprasīšanu. Kopā ar pieprasījumu iesniedz:

32.1. ziņas par industriālās drošības sertifikāta derīguma termiņa laikā notikušajām izmaiņām šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11. un 5.13.apakšpunktā minētajos dokumentos;

32.2. auditora (revidenta) ziņojuma kopiju par pēdējā audita (revīzijas) rezultātiem;

32.3. ne agrāk kā mēnesi pirms pieteikuma iesniegšanas dienas izsniegtu Valsts ieņēmumu dienesta vai citas nodokļu administrēšanas iestādes izziņu, kas apliecina, ka komersantam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu (izziņa nav jāpievieno, ja komersants pieteikumā piekritis, ka minēto izziņu pieprasa Nacionālās drošības iestāde);

32.4. informāciju par visām iepirkuma procedūrām, kurās komersants ir piedalījies, izmantojot industriālās drošības sertifikātu (norāda minēto iepirkuma procedūru izsludinātājus, identifikācijas datus un iepirkuma priekšmetus).

(MK 07.04.2009. noteikumu Nr.308 redakcijā)

32.1 Lai pārbaudītu komersanta iesniegto dokumentu vai konstatēto faktu objektivitāti, Nacionālās drošības iestāde pirms speciālās pārbaudes uzsākšanas par industriālās drošības sertifikāta izmantošanas termiņa pagarināšanu vai tās laikā var rakstiski pieprasīt komersantam iesniegt papildu dokumentus. Minētos dokumentus komersants iesniedz mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

(MK 07.04.2009. noteikumu Nr.308 redakcijā)

33. Industriālās drošības sertifikāta izmantošanas termiņu pagarina uz noteiktu termiņu, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, ja nepastāv objektīvi apstākļi, kas liecina, ka industriālās drošības sertifikāts ir jāanulē. Industriālās drošības sertifikāta izmantošanas termiņu nepagarina, ja:

33.1. industriālās drošības sertifikāta derīguma termiņa laikā komersants nav piedalījies nevienā iepirkuma procedūrā, kas saistīta ar valsts noslēpuma objektu, ārvalsts, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības klasificētās informācijas izmantošanu;

33.2. komersants noteiktajā termiņā nav iesniedzis šo noteikumu 32.1 punktā minētos dokumentus.

(MK 07.04.2009. noteikumu Nr.308 redakcijā)

34. Lēmumu par industriālās drošības sertifikāta izmantošanas termiņa pagarināšanu pieņem triju mēnešu laikā pēc komersanta pieteikuma saņemšanas. Pēc pārbaudes pabeigšanas Nacionālās drošības iestāde 10 darbdienu laikā komersantu rakstiski informē par Satversmes aizsardzības biroja direktora pieņemto lēmumu.

35. Nacionālās drošības iestāde var anulēt komersantam izsniegto industriālās drošības sertifikātu, ja:

35.1. ir iegūtas pārbaudītas ziņas par faktiem, kas rada pamatotas šaubas par komersanta uzticamību - spēju nodrošināt valsts noslēpuma objektu, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības vai ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzību;

35.2. komersanta darbībā konstatēts būtisks valsts noslēpuma objektu, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības vai ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumu pārkāpums, kura dēļ notikusi valsts noslēpuma objektu, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savie­nības vai ārvalstu institūciju klasificētās informācijas nelikumīga izpaušana vai nozaudēšana;

35.3. komersants atkārtoti pārkāpis valsts drošības iestādes norādījumus saistībā ar konkrēta valsts pasūtījuma izpildi.

36. Komersants, kura industriālās drošības sertifikāts ir anulēts vai tā izmantošanas termiņš netiek pagarināts:

36.1. atkārtoti industriālās drošības sertifikātu var pieprasīt ne agrāk kā piecus gadus pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas;

36.2. nekavējoties nodod Nacionālās drošības iestādē komersanta dalībniekiem, padomes un valdes locekļiem, paraksttiesīgām amatpersonām un citiem darbiniekiem izsniegtās speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam un sertifikātus darbam ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības klasificēto informāciju;

36.3. nekavējoties atdod pasūtītājam iepriekš saņemtos valsts noslēpuma objektus, ārvalsts, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības klasificēto informāciju, kas saistīta ar attiecīgo iepirkumu izpildi.

(MK 07.04.2009. noteikumu Nr.308 redakcijā)

37. Ja komersanta industriālās drošības sertifikāts tiks anulēts, Nacionālās drošības iestāde par to nekavējoties rakstiski informē komersantu un pasūtītājus, kuru valsts pasūtījumus pilda šis komersants.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Industriālās drošības sertifikāta pieprasīšanas, izsniegšanas, uzskaites, izmantošanas, kategoriju .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 412Pieņemts: 23.05.2006.Stājas spēkā: 27.05.2006.Zaudē spēku: 14.07.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 82, 26.05.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Citi saistītie dokumenti
135945
{"selected":{"value":"16.04.2009","content":"<font class='s-1'>16.04.2009.-13.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.04.2009","iso_value":"2009\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2009.-13.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.05.2006","iso_value":"2006\/05\/27","content":"<font class='s-1'>27.05.2006.-15.04.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.04.2009
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"