Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Centrālā statistikas pārvalde

Lēmums Nr.41 Rīgā 2000. gada 29. novembrī

Par Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora ATVK apstiprināšanu

Ievērojot Latvijas Republikas Administratīvi teritoriālās reformas likuma normas, kā arī izpildot Ministru kabineta 1998.gada 16.jūnija noteikumu Nr.222 "Noteikumi par vienoto ekonomiskās klasifikācijas sistēmu" prasības, nolemju:

1. Apstiprināt pievienoto Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru ATVK.

2. Atļaut paralēli, bet ne ilgāk kā līdz 2001.gada 1.jūlijam, informācijas apkopošanai par 2000.gadu lietot līdzšinējo Administratīvi teritoriālo klasifikatoru ATK.

Centrālās statistikas pārvaldes priekšniece A.Žīgure

Latvijas Republikas administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators (ATVK)

Vispārīgie noteikumi

1. Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators (ATVK) izstrādāts, ievērojot Ministru kabineta 1998.gada 16.jūnija noteikumu Nr.222 "Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu" prasības.

2. ATVK pamatā ir Latvijas Republikas Valsts statistikas komitejas 1992.gada 30.oktobrī apstiprinātais Latvijas Republikas administratīvi teritoriālais klasifikators ATK, kas modificēts, ņemot vērā sekojošajā laika periodā notikušās izmaiņas administratīvo teritoriju struktūrā.

3. Sagatavojot ATVK, ir ievēroti Latvijas Republikas Administratīvi teritoriālās reformas likumā noteiktie principi.

4. ATVK ir nacionālais klasifikators.

5. Starptautiskajā apritē Latvijas Republikas atpazīšanai tiek lietoti Starptautiskās standartu organizācijas kodi LV, LVA vai 428 (ISO 3166 "Country and Area Codes" ).

6. Eiropas Savienības informatīvajās sistēmās Latvijas Republikas teritoriju kodēšanai tiek lietoti Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat izveidotā klasifikatora NUTS "Nomenclature of statistical territorial units" kodi.

Klasifikatora uzbūve, koda struktūra un klasificēšanas principi

7. Klasifikatora elementi ir reāli eksistējošas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas un tajās ietilpstošas teritoriālās vienības.

8. ATVK sastāv no 4 hierarhiskiem līmeņiem.

Pirmais ATVK līmenis (1 decimālā zīme robežās no 1 līdz 9) aptver Administratīvi teritoriālās reformas likumā definētos apriņķus. Šis līmenis tiks ieviests atbilstoši reformas gaitai.

Otrais ATVK līmenis (2 decimālās zīmes robežās no 01 līdz 99) aptver rajona vai republikas pilsētu pašvaldības.

Trešais ATVK līmenis (2 decimālās zīmes robežās no 01 līdz 99) aptver vietējās pašvaldības - pilsētas, novadus un pagastus. Ciparu kombinācija "00" šajā ATVK līmenī tiek lietota gadījumos, kad otrajā ATVK līmenī fiksēto pašvaldību sastāvā neietilpst vietējās pašvaldības.

Ceturtais ATVK līmenis (2 decimālās zīmes robežās no 01 līdz 99) aptver teritoriālās vienības abu veidu pašvaldībās - republikas pilsētu rajonus un priekšpilsētas, novadus veidojošās pilsētas vai pagastus, kā arī teritoriālās vienības ATVK trešajā līmenī fiksētajās pilsētās ar lauku teritorijām. Gadījumos, kad visu pašvaldības teritoriju veido viena teritoriālā vienība, šajā klasifikatora līmenī tiek lietota ciparu kombinācija "00".

9. Klasifikatora koda struktūru un saites starp līmeņiem shematiski var attēlot šādi:

 

10. ATVK kodi vienībām tiek piešķirti tādā kārtībā, lai pēc zīmju kombinācijas būtu iespējams atšķirt pilsētas un lauku apvidus.

• Republikas pilsētas ATVK otrajā līmenī tiek kodētas ar cipariem robežās no 01 līdz 29.

• Rajonu pilsētas tiek kodētas ar nepāra cipariem robežās no 01 līdz 19:

•ATVK trešajā līmenī - gadījumos, ja pilsēta ir vienota administratīva teritorija,

• ATVK ceturtajā līmenī - gadījumos, ja administratīvās teritorijas līmenī pilsētai ir pievienota lauku teritorija vai pilsēta kā teritorija ietilpst novada sastāvā.

•Visas pagastu administratīvās teritorijas ATVK trešajā līmenī, kā arī novadu teritoriālās vienības, kuru kodi ATVK ceturtajā līmenī ir cipari robežās no 21 līdz 99, tiek uzskatītas par lauku apvidiem.

• Administratīvās teritorijas "pilsēta ar lauku teritoriju" sastāvā ietvertā lauku apvidus kods tiek veidots, teritorijas "pilsēta" koda vērtībai pieskaitot skaitli 20.

Klasifikatora aktualizācijas kārtība

11. ATVK tiek aktualizēts, ņemot vērā Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta tiesību aktus par jaunu administratīvo teritoriju izveidošanu vai izmaiņām esošajās administratīvajās teritorijās.

12. ATVK ceturtā līmeņa aktualizācijā bez tam tiek ņemti vērā pašvaldību lēmumi par to teritoriālo iedalījumu. Šo lēmumu kopijas nedēļas laikā pēc lēmuma pieņemšanas jāiesniedz Centrālajā statistikas pārvaldē.

13. Izmaiņas ATVK tiek izdarītas mēneša laikā pēc attiecīgā tiesību akta stāšanās spēkā. Tās tiek noformētas ar Centrālās statistikas pārvaldes rīkojumu un publicētas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

14. ATVK aktuālā versija, informācija par izdarītajām izmaiņām, kā arī kodu atbilstības tabula ir pieejama Centrālās statistikas pārvaldes interneta mājaslapā www.csb.lv\klasifikatori.

Klasifikatora izmantošana

15. Veidojot valsts nozīmes reģistrus un datu bāzes, kurās objektu teritoriālās piederības kodēšanai izmanto ATVK kodu, paredzama tā lietošana maksimāli garā - 7 decimālo zīmju kombinācijā, neskatoties uz to, ka pārejas perioda laikā līdz administratīvi teritoriālās reformas beigām ATVK pirmais līmenis netiek izmantots.

16. ATVK pilnais, 7 zīmju kods lietojams, veidojot reģistrus un datu bāzes, kas domātas demogrāfiskās informācijas uzkrāšanai un apstrādei, piemēram, Iedzīvotāju reģistrs vai - uzņēmumu demogrāfijas gadījumā - Uzņēmumu reģistrs.

17. Atsevišķos gadījumos atkarībā no ATVK lietošanas detalizācijas ir pieļaujama arī saīsināta garuma koda lietošana, ja:

• konkrētais uzdevums paredz informācijas iegūšanu tikai un vienīgi par administratīvajām teritorijām, bet neparedz to par teritoriālajām vienībām - pieļaujama ATVK pirmo trīs līmeņu lietošana;

• konkrētais uzdevums paredz informācijas iegūšanu tikai un vienīgi par rajona (vai republikas pilsētas) administratīvajām teritorijām - pieļaujama ATVK pirmo divu līmeņu lietošana.

18. ATVK saīsinātā, 5 zīmju kodu lietošana pieļaujama, veidojot reģistrus un datu bāzes, kas paredzētas ekonomiskās informācijas uzkrāšanai un apstrādei, piemēram, statistikas dati par uzņēmējdarbību, nodokļu administrācijas dati par uzņēmēju nomaksātajiem nodokļiem utt.

Rajona, republikas pilsētas pašvaldība

Vietējā pašvaldība

(pilsēta, novads, pagasts)

Teritorija

Nosaukums

01 Rīga
01 00 91 Centra rajons
01 00 92 Kurzemes rajons
01 00 93 Latgales priekšpilsēta
01 00 94 Vidzemes priekšpilsēta
01 00 95 Zemgales priekšpilsēta
01 00 96 Ziemeļu rajons
05 Daugavpils
09 Jelgava
13 Jūrmala
17 Liepāja
21 Rēzekne
27 Ventspils
32 Aizkraukles rajons
32 01 Aizkraukle
32 07 Jaunjelgava ar lauku teritoriju
32 07 07 Jaunjelgava
32 07 27 Jaunjelgavas lauku teritorija
32 13 Pļaviņas
32 42 Aiviekstes pagasts
32 44 Aizkraukles pagasts
32 46 Bebru pagasts
32 50 Daudzeses pagasts
32 54 Iršu pagasts
32 58 Klintaines pagasts
32 60 Kokneses pagasts
32 62 Kurmenes pagasts
32 66 Mazzalves pagasts
32 70 Neretas pagasts
32 74 Pilskalnes pagasts
32 78 Seces pagasts
32 80 Sērenes pagasts
32 82 Skrīveru pagasts
32 84 Staburaga pagasts
32 86 Sunākstes pagasts
32 90 Valles pagasts
32 92 Vietalvas pagasts
32 96 Zalves pagasts
36 Alūksnes rajons
36 01 Alūksne
36 05 Ape ar lauku teritoriju
36 05 05 Ape
36 05 25 Apes lauku teritorija
36 42 Alsviķu pagasts
36 44 Annas pagasts
36 48 Gaujienas pagasts
36 52 Ilzenes pagasts
36 56 Jaunalūksnes pagasts
36 58 Jaunannas pagasts
36 60 Jaunlaicenes pagasts
36 64 Kalncempju pagasts
36 68 Liepnas pagasts
36 72 Malienas pagasts
36 74 Mālupes pagasts
36 76 Mārkalnes pagasts
36 80 Pededzes pagasts
36 84 Trapenes pagasts
36 88 Veclaicenes pagasts
36 90 Virešu pagasts
36 94 Zeltiņu pagasts
36 96 Ziemera pagasts
38 Balvu rajons
38 01 Balvi
38 15 Viļaka
38 44 Baltinavas pagasts
38 46 Balvu pagasts
38 48 Bērzkalnes pagasts
38 50 Bērzpils pagasts
38 52 Briežuciema pagasts
38 56 Krišjāņu pagasts
38 58 Kubuļu pagasts
38 60 Kupravas pagasts
38 64 Lazdukalna pagasts
38 66 Lazdulejas pagasts
38 70 Medņevas pagasts
38 74 Rugāju pagasts
38 78 Susāju pagasts
38 82 Šķilbēnu pagasts
38 86 Tilžas pagasts
38 90 Vectilžas pagasts
38 92 Vecumu pagasts
38 94 Vīksnas pagasts
38 98 Žīguru pagasts
40 Bauskas rajons
40 01 Bauska
40 44 Bārbeles pagasts
40 46 Brunavas pagasts
40 50 Ceraukstes pagasts
40 52 Codes pagasts
40 56 Dāviņu pagasts
40 60 Gailīšu pagasts
40 64 Iecavas pagasts
40 68 Īslīces pagasts
40 72 Mežotnes pagasts
40 76 Rundāles pagasts
40 80 Skaistkalnes pagasts
40 84 Stelpes pagasts
40 88 Svitenes pagasts
40 92 Vecsaules pagasts
40 94 Vecumnieku pagasts
40 96 Viesturu pagasts
42 Cēsu rajons
42 01 Cēsis
42 11 Līgatne
42 42 Amatas novads
42 42 42 Amatas pagasts
42 42 46 Drabešu pagasts
42 48 Drustu pagasts
42 50 Dzērbenes pagasts
42 54 Inešu pagasts
42 56 Jaunpiebalgas pagasts
42 58 Kaives pagasts
42 60 Liepas pagasts
42 62 Līgatnes pagasts
42 64 Mārsnēnu pagasts
42 66 Mores pagasts
42 68 Nītaures pagasts
42 72 Priekuļu pagasts
42 74 Raiskuma pagasts
42 76 Raunas pagasts
42 78 Skujenes pagasts
42 80 Stalbes pagasts
42 82 Straupes pagasts
42 86 Taurenes pagasts
42 90 Vaives pagasts
42 92 Vecpiebalgas pagasts
42 94 Veselavas pagasts
42 96 Zaubes pagasts
42 98 Zosēnu pagasts
44 Daugavpils rajons
44 07 Ilūkste
44 15 Subate ar lauku teritoriju
44 15 15 Subate
44 15 35 Subates lauku teritorija
44 42 Ambeļu pagasts
44 44 Bebrenes pagasts
44 46 Biķernieku pagasts
44 50 Demenes pagasts
44 52 Dubnas pagasts
44 54 Dvietes pagasts
44 56 Eglaines pagasts
44 60 Kalkūnes pagasts
44 62 Kalupes pagasts
44 64 Laucesas pagasts
44 68 Līksnas pagasts
44 70 Maļinovas pagasts
44 72 Medumu pagasts
44 74 Naujenes pagasts
44 76 Nīcgales pagasts
44 80 Pilskalnes pagasts
44 84 Salienas pagasts
44 86 Skrudalienas pagasts
44 88 Sventes pagasts
44 90 Šēderes pagasts
44 92 Tabores pagasts
44 94 Vaboles pagasts
44 96 Vecsalienas pagasts
44 98 Višķu pagasts
46 Dobeles rajons
46 01 Dobele
46 05 Auce ar lauku teritoriju
46 05 05 Auce
46 05 25 Auces lauku teritorija
46 42 Annenieku pagasts
46 44 Augstkalnes pagasts
46 46 Auru pagasts
46 50 Bēnes pagasts
46 52 Bērzes pagasts
46 54 Bikstu pagasts
46 56 Bukaišu pagasts
46 60 Dobeles pagasts
46 64 Īles pagasts
46 68 Jaunbērzes pagasts
46 72 Krimūnu pagasts
46 76 Lielauces pagasts
46 80 Naudītes pagasts
46 84 Penkules pagasts
46 88 Tērvetes pagasts
46 90 Ukru pagasts
46 94 Vītiņu pagasts
46 98 Zebrenes pagasts
50 Gulbenes rajons
50 01 Gulbene
50 44 Beļavas pagasts
50 48 Daukstu pagasts
50 52 Druvienas pagasts
50 56 Galgauskas pagasts
50 60 Jaungulbenes pagasts
50 64 Lejasciema pagasts
50 68 Litenes pagasts
50 72 Lizuma pagasts
50 76 Līgo pagasts
50 84 Rankas pagasts
50 88 Stāmerienas pagasts
50 90 Stradu pagasts
50 94 Tirzas pagasts
54 Jelgavas rajons
54 11 Kalnciems ar lauku teritoriju
54 11 11 Kalnciems
54 11 31 Kalnciema lauku teritorija
54 44 Cenu pagasts
54 48 Elejas pagasts
54 52 Glūdas pagasts
54 56 Jaunsvirlaukas pagasts
54 60 Lielplatones pagasts
54 62 Līvbērzes pagasts
54 66 Ozolnieku pagasts
54 70 Platones pagasts
54 74 Sesavas pagasts
54 78 Sidrabenes pagasts
54 82 Svētes pagasts
54 86 Valgundes pagasts
54 90 Vilces pagasts
54 92 Vircavas pagasts
54 96 Zaļenieku pagasts
56 Jēkabpils rajons
56 01 Jēkabpils
56 05 Aknīste ar lauku teritoriju
56 05 05 Aknīste
56 05 25 Aknīstes lauku teritorija
56 15 Viesīte ar lauku teritoriju
56 15 15 Viesīte
56 15 35 Viesītes lauku teritorija
56 44 Asares pagasts
56 46 Atašienes pagasts
56 48 Ābeļu pagasts
56 52 Dignājas pagasts
56 54 Dunavas pagasts
56 58 Elkšņu pagasts
56 62 Gārsenes pagasts
56 66 Kalna pagasts
56 68 Krustpils pagasts
56 70 Kūku pagasts
56 74 Leimaņu pagasts
56 76 Mežāres pagasts
56 80 Rites pagasts
56 82 Rubenes pagasts
56 86 Salas pagasts
56 88 Saukas pagasts
56 90 Sēlpils pagasts
56 94 Variešu pagasts
56 96 Vīpes pagasts
56 98 Zasas pagasts
60 Krāslavas rajons
60 01 Krāslava
60 09 Dagda
60 42 Andrupenes pagasts
60 44 Andzeļu pagasts
60 46 Asūnes pagasts
60 48 Aulejas pagasts
60 50 Bērziņu pagasts
60 54 Dagdas pagasts
60 56 Ezernieku pagasts
60 58 Grāveru pagasts
60 62 Indras pagasts
60 64 Izvaltas pagasts
60 68 Kalniešu pagasts
60 70 Kaplavas pagasts
60 72 Kastuļinas pagasts
60 74 Kombuļu pagasts
60 76 Konstantinovas pagasts
60 78 Krāslavas pagasts
60 80 Ķepovas pagasts
60 84 Piedrujas pagasts
60 86 Robežnieku pagasts
60 88 Skaistas pagasts
60 90 Svariņu pagasts
60 92 Šķaunes pagasts
60 94 Šķeltovas pagasts
60 96 Ūdrīšu pagasts
62 Kuldīgas rajons
62 01 Kuldīga
62 09 Skrunda ar lauku teritoriju
62 09 09 Skrunda
62 09 29 Skrundas lauku teritorija
62 42 Alsungas pagasts
62 46 Ēdoles pagasts
62 50 Gudenieku pagasts
62 54 Īvandes pagasts
62 58 Kabiles pagasts
62 60 Kurmāles pagasts
62 64 Laidu pagasts
62 68 Nīkrāces pagasts
62 72 Padures pagasts
62 74 Pelču pagasts
62 78 Raņķu pagasts
62 80 Rendas pagasts
62 82 Rudbāržu pagasts
62 84 Rumbas pagasts
62 90 Snēpeles pagasts
62 92 Turlavas pagasts
62 96 Vārmes pagasts
64 Liepājas rajons
64 05 Aizpute
64 07 Durbes novads
64 07 07 Durbe
64 07 27 Durbes lauku teritorija
64 07 88 Tadaiķu pagasts
64 09 Grobiņa
64 13 Pāvilosta
64 15 Priekule
64 42 Aizputes pagasts
64 44 Bārtas pagasts
64 46 Bunkas pagasts
64 48 Cīravas pagasts
64 50 Dunalkas pagasts
64 52 Dunikas pagasts
64 54 Embūtes pagasts
64 56 Gaviezes pagasts
64 58 Gramzdas pagasts
64 60 Grobiņas pagasts
64 64 Kalētu pagasts
64 66 Kalvenes pagasts
64 68 Kazdangas pagasts
64 72 Lažas pagasts
64 76 Medzes pagasts
64 78 Nīcas pagasts
64 80 Otaņķu pagasts
64 82 Priekules pagasts
64 84 Rucavas pagasts
64 86 Sakas pagasts
64 92 Vaiņodes pagasts
64 94 Vecpils pagasts
64 96 Vērgales pagasts
64 98 Virgas pagasts
66 Limbažu rajons
66 01 Limbaži
66 05 Ainaži ar lauku teritoriju
66 05 05 Ainaži
66 05 25 Ainažu lauku teritorija
66 07 Aloja ar lauku teritoriju
66 07 07 Aloja
66 07 27 Alojas lauku teritorija
66 15 Salacgrīva ar lauku teritoriju
66 15 15 Salacgrīva
66 15 35 Salacgrīvas lauku teritorija
66 17 Staicele ar lauku teritoriju
66 17 17 Staicele
66 17 37 Staiceles lauku teritorija
66 44 Braslavas pagasts
66 48 Brīvzemnieku pagasts
66 52 Katvaru pagasts
66 56 Lēdurgas pagasts
66 60 Liepupes pagasts
66 64 Limbažu pagasts
66 68 Pāles pagasts
66 76 Skultes pagasts
66 80 Umurgas pagasts
66 84 Vidrižu pagasts
66 88 Viļķenes pagasts
68 Ludzas rajons
68 01 Ludza
68 09 Kārsava
68 17 Zilupe
68 44 Blontu pagasts
68 46 Briģu pagasts
68 48 Ciblas novads
68 48 48 Ciblas pagasts
68 48 66 Līdumnieku pagasts
68 50 Cirmas pagasts
68 54 Goliševas pagasts
68 58 Isnaudas pagasts
68 60 Istras pagasts
68 64 Lauderu pagasts
68 68 Malnavas pagasts
68 70 Mežvidu pagasts
68 72 Mērdzenes pagasts
68 78 Nirzas pagasts
68 80 Ņukšas pagasts
68 84 Pasienes pagasts
68 86 Pildas pagasts
68 88 Pureņu pagasts
68 90 Pušmucovas pagasts
68 92 Rundēnu pagasts
68 94 Salnavas pagasts
68 96 Zaļesjes pagasts
68 98 Zvirgzdenes pagasts
70 Madonas rajons
70 01 Madona
70 07 Cesvaine ar lauku teritoriju
70 07 07 Cesvaine
70 07 27 Cesvaines lauku teritorija
70 13 Lubāna
70 17 Varakļāni
70 42 Aronas pagasts
70 44 Barkavas pagasts
70 46 Bērzaunes pagasts
70 50 Dzelzavas pagasts
70 54 Ērgļu pagasts
70 58 Indrānu pagasts
70 60 Jumurdas pagasts
70 62 Kalsnavas pagasts
70 66 Lazdonas pagasts
70 68 Liezēres pagasts
70 70 Ļaudonas pagasts
70 74 Mārcienas pagasts
70 76 Mētrienas pagasts
70 78 Murmastienes pagasts
70 82 Ošupes pagasts
70 86 Praulienas pagasts
70 90 Sarkaņu pagasts
70 92 Sausnējas pagasts
70 94 Varakļānu pagasts
70 96 Vestienas pagasts
74 Ogres rajons
74 01 Ogre
74 05 Ikšķile ar lauku teritoriju
74 05 05 Ikšķile
74 05 25 Ikšķiles lauku teritorija
74 09 Ķegums ar lauku teritoriju
74 09 09 Ķegums
74 09 29 Ķeguma lauku teritorija
74 13 Lielvārde ar lauku teritoriju
74 13 13 Lielvārde
74 13 33 Lielvārdes lauku teritorija
74 44 Birzgales pagasts
74 48 Jumpravas pagasts
74 52 Krapes pagasts
74 56 Ķeipenes pagasts
74 60 Lauberes pagasts
74 64 Lēdmanes pagasts
74 68 Madlienas pagasts
74 72 Mazozolu pagasts
74 76 Meņģeles pagasts
74 80 Ogresgala pagasts
74 84 Rembates pagasts
74 88 Suntažu pagasts
74 92 Taurupes pagasts
76 Preiļu rajons
76 01 Preiļu novads
76 01 01 Preiļi
76 01 44 Aizkalnes pagasts
76 01 58 Preiļu pagasts
76 11 Līvānu novads
76 11 11 Līvāni
76 11 66 Rožupes pagasts
76 11 86 Turku pagasts
76 42 Aglonas pagasts
76 48 Galēnu pagasts
76 52 Jersikas pagasts
76 56 Pelēču pagasts
76 62 Riebiņu pagasts
76 64 Rožkalnu pagasts
76 68 Rudzātu pagasts
76 70 Rušonas pagasts
76 74 Saunas pagasts
76 76 Silajāņu pagasts
76 78 Sīļukalna pagasts
76 80 Stabulnieku pagasts
76 82 Sutru pagasts
76 90 Upmalas pagasts
76 94 Vārkavas pagasts
78 Rēzeknes rajons
78 17 Viļāni
78 42 Audriņu pagasts
78 44 Bērzgales pagasts
78 46 Čornajas pagasts
78 48 Dekšāres pagasts
78 50 Dricānu pagasts
78 52 Feimaņu pagasts
78 54 Gaigalavas pagasts
78 56 Griškānu pagasts
78 58 Ilzeskalna pagasts
78 60 Kantinieku pagasts
78 62 Kaunatas pagasts
78 66 Lendžu pagasts
78 68 Lūznavas pagasts
78 70 Maltas pagasts
78 72 Mākoņkalna pagasts
78 74 Nagļu pagasts
78 75 Nautrēnu pagasts
78 76 Ozolaines pagasts
78 78 Ozolmuižas pagasts
78 80 Pušas pagasts
78 82 Rikavas pagasts
78 86 Sakstagala pagasts
78 88 Silmalas pagasts
78 90 Sokolu pagasts
78 92 Stoļerovas pagasts
78 94 Stružānu pagasts
78 96 Vērēmu pagasts
78 98 Viļānu pagasts
80 Rīgas rajons
80 05 Baldone ar lauku teritoriju
80 05 05 Baldone
80 05 25 Baldones lauku teritorija
80 07 Baloži
80 09 Olaine
80 11 Salaspils ar lauku teritoriju
80 11 11 Salaspils
80 11 31 Salaspils lauku teritorija
80 13 Saulkrasti ar lauku teritoriju
80 13 13 Saulkrasti
80 13 33 Saulkrastu lauku teritorija
80 15 Sigulda
80 17 Vangaži
80 42 Allažu pagasts
80 44 Ādažu pagasts
80 48 Babītes pagasts
80 52 Carnikavas pagasts
80 56 Daugmales pagasts
80 60 Garkalnes pagasts
80 64 Inčukalna pagasts
80 68 Krimuldas pagasts
80 70 Ķekavas pagasts
80 74 Mālpils pagasts
80 76 Mārupes pagasts
80 80 Olaines pagasts
80 84 Ropažu pagasts
80 88 Salas pagasts
80 92 Sējas pagasts
80 94 Siguldas pagasts
80 96 Stopiņu pagasts
84 Saldus rajons
84 01 Saldus
84 05 Brocēni ar lauku teritoriju
84 05 05 Brocēni
84 05 25 Brocēnu lauku teritorija
84 44 Blīdenes pagasts
84 48 Ezeres pagasts
84 52 Gaiķu pagasts
84 56 Jaunauces pagasts
84 58 Jaunlutriņu pagasts
84 62 Kursīšu pagasts
84 66 Lutriņu pagasts
84 70 Nīgrandes pagasts
84 72 Novadnieku pagasts
84 76 Pampāļu pagasts
84 80 Remtes pagasts
84 82 Rubas pagasts
84 86 Saldus pagasts
84 88 Šķēdes pagasts
84 92 Vadakstes pagasts
84 94 Zaņas pagasts
84 96 Zirņu pagasts
84 98 Zvārdes pagasts
88 Talsu rajons
88 01 Talsi
88 13 Sabiles novads
88 13 13 Sabile
88 13 42 Abavas pagasts
88 15 Stende
88 17 Valdemārpils ar lauku
teritoriju
88 17 17 Valdemārpils
88 17 37 Valdemārpils lauku teritorija
88 46 Balgales pagasts
88 50 Dundagas pagasts
88 54 Ģibuļu pagasts
88 58 Īves pagasts
88 62 Kolkas pagasts
88 64 Ķūļciema pagasts
88 68 Laidzes pagasts
88 70 Laucienes pagasts
88 72 Lībagu pagasts
88 74 Lubes pagasts
88 78 Mērsraga pagasts
88 82 Rojas pagasts
88 86 Strazdes pagasts
88 92 Valdgales pagasts
88 94 Vandzenes pagasts
88 96 Virbu pagasts
90 Tukuma rajons
90 01 Tukums
90 11 Kandavas novads
90 11 11 Kandava
90 11 44 Cēres pagasts
90 11 62 Kandavas pagasts
90 11 70 Matkules pagasts
90 11 94 Zemītes pagasts
90 46 Degoles pagasts
90 48 Džūkstes pagasts
90 50 Engures pagasts
90 54 Irlavas pagasts
90 56 Jaunpils pagasts
90 58 Jaunsātu pagasts
90 66 Lapmežciema pagasts
90 68 Lestenes pagasts
90 74 Pūres pagasts
90 78 Sēmes pagasts
90 80 Slampes pagasts
90 82 Smārdes pagasts
90 84 Tumes pagasts
90 88 Vānes pagasts
90 90 Viesatu pagasts
90 92 Zantes pagasts
90 96 Zentenes pagasts
94 Valkas rajons
94 01 Valka
94 13 Seda ar lauku teritoriju
94 13 13 Seda
94 13 33 Sedas lauku teritorija
94 15 Smiltene
94 17 Strenči
94 44 Bilskas pagasts
94 46 Blomes pagasts
94 48 Brantu pagasts
94 52 Ērģemes pagasts
94 54 Ēveles pagasts
94 58 Grundzāles pagasts
94 62 Jērcēnu pagasts
94 66 Kārķu pagasts
94 70 Launkalnes pagasts
94 74 Palsmanes pagasts
94 76 Plāņu pagasts
94 80 Smiltenes pagasts
94 84 Trikātas pagasts
94 88 Valkas pagasts
94 90 Variņu pagasts
94 92 Vijciema pagasts
94 96 Zvārtavas pagasts
96 Valmieras rajons
96 01 Valmiera
96 11 Mazsalaca ar lauku teritoriju
96 11 11 Mazsalaca
96 11 31 Mazsalacas lauku teritorija
96 15 Rūjiena
96 44 Bērzaines pagasts
96 46 Brenguļu pagasts
96 48 Burtnieku pagasts
96 52 Dikļu pagasts
96 56 Ipiķu pagasts
96 58 Jeru pagasts
96 62 Kauguru pagasts
96 64 Kocēnu pagasts
96 66 Ķoņu pagasts
96 68 Lodes pagasts
96 70 Matīšu pagasts
96 72 Naukšēnu pagasts
96 76 Ramatas pagasts
96 78 Rencēnu pagasts
96 82 Sēļu pagasts
96 84 Skaņkalnes pagasts
96 88 Vaidavas pagasts
96 90 Valmieras pagasts
96 92 Vecates pagasts
96 94 Vilpulkas pagasts
96 96 Zilākalna pagasts
98 Ventspils rajons
98 13 Piltene ar lauku teritoriju
98 13 13 Piltene
98 13 33 Piltenes lauku teritorija
98 44 Ances pagasts
98 50 Jūrkalnes pagasts
98 56 Popes pagasts
98 60 Puzes pagasts
98 66 Tārgales pagasts
98 70 Ugāles pagasts
98 74 Usmas pagasts
98 78 Užavas pagasts
98 84 Vārves pagasts
98 90 Ziru pagasts
98 94 Zlēku pagasts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora ATVK apstiprināšanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Centrālā statistikas pārvalde Veids: lēmums Numurs: 41Pieņemts: 29.11.2000.Stājas spēkā: 29.11.2000.Zaudē spēku: 01.01.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 446/447, 08.12.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
13454
29.11.2000
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)