Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.96

 

Rīgā 2006.gada 12.aprīlī (prot.Nr.17(282), 4.p.)

Par maksas par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem noteikšanu 2006./2007.gada vilcienu kustības grafika periodam

 

Saskaņā ar Dzelzceļa likuma 13.panta trešo daļu Dzelzceļa likuma 12.panta desmitajā daļā minētajos gadījumos maksu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu (turpmāk tekstā - infrastruktūras maksa) nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk tekstā - Komisija) saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem".

Atbilstoši Dzelzceļa likuma 11.panta otrai daļai infrastruktūras maksu nosaka, pamatojoties uz metodiku maksas aprēķināšanai par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem.

Saskaņā ar Komisijas padomes 2006.gada 18.janvāra lēmumu Nr.17 apstiprinātās Metodikas maksas aprēķināšanai par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem (turpmāk tekstā - metodika) 14.punktu publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs (turpmāk tekstā - pārvaldītājs) informāciju infrastruktūras maksas noteikšanai vilcienu kustības grafika nākamajam periodam iesniedz dzelzceļa infrastruktūras maksas noteicējam katru gadu līdz 15.februārim.

Metodikas 15.punktā ir noteikts, ka vienlaikus ar informāciju infrastruktūras maksas noteikšanai pārvaldītājs iesniedz dzelzceļa infrastruktūras maksas noteicējam zvērināta revidenta ziņojumu par izmaksu pamatotību un to attiecināšanu atbilstoši metodikai.

Saskaņā ar metodikas 16.punktu dzelzceļa infrastruktūras maksas noteicējs infrastruktūras maksu nosaka reizi gadā līdz 15.aprīlim. Infrastruktūras maksu pārvaldītājs piemēro vilcienu kustības grafika nākamajā periodā.

Komisija konstatē, ka:

1. Pārvaldītājs valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" veic arī kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu, līdz ar to valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" saskaņā ar Dzelzceļa likuma 12.panta desmito daļu nedrīkst noteikt infrastruktūras maksu.

2. 2006.gada 28.februārī valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš", vienotais reģistrācijas numurs: 40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, (turpmāk tekstā - VAS "Latvijas dzelzceļš") iesniedza Komisijai informāciju infrastruktūras maksas noteikšanai 2006./2007.gada vilcienu kustības grafika periodam (VAS "Latvijas dzelzceļš" 2006.gada 28.februāra vēstule Nr. RD-7/226).

3. 2006.gada 7.martā Komisija saņēma AS "BDO Invest Rīga" sagatavoto zvērināta revidenta ziņojumu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pārvadājumiem izmaksu pamatotību un to attiecināšanas atbilstību Metodikai maksas aprēķināšanai par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem (turpmāk tekstā - ziņojums).

4. Lai Komisija varētu noteikt infrastruktūras maksu 2006./2007.gada vilcienu kustības grafika periodam, Komisija ar 2006.gada 31.marta vēstuli Nr. 2-2.50/978 lūdza VAS "Latvijas dzelzceļš" iesniegt papildu informāciju par ieņēmumiem no publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras (turpmāk tekstā - dzelzceļa infrastruktūra) izmantošanas pārvadājumiem 2005.gadā, attiecinot to pa vilcienu kategorijām.

5. Komisija 2006.gada 6.aprīlī no VAS "Latvijas dzelzceļš" saņēma pieprasīto informāciju par ieņēmumiem no dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pārvadājumiem 2005.gadā, attiecinātu pa vilcienu kategorijām (VAS "Latvijas dzelzceļš" 2006.gada 6.aprīļa vēstule Nr. RD-7/386).

6. Komisija 2006.gada 5.aprīlī saņēma VAS "Latvijas dzelzceļš" 2006.gada 5.aprīļa vēstuli Nr. DV-7/382, kurā VAS "Latvijas dzelzceļš" ierosināja ieviest jaunu vilcienu kategoriju "šaursliežu vilcieni" un papildus iesniegtajai informācijai infrastruktūras maksas noteikšanai (VAS "Latvijas dzelzceļš" 2006.gada 28.februāra vēstule Nr. RD-7/226) iesniedza Komisijai informāciju infrastruktūras maksas noteikšanai minētajai vilcienu kategorijai.

7. Pārvaldītājs saskaņā ar metodikas 14.punktu ir iesniedzis visu nepieciešamo informāciju infrastruktūras maksas noteikšanai 2006./2007.gada vilcienu kustības grafika periodam.

8. Komisija saskaņā ar metodikas 15.punktu ir saņēmusi zvērināta revidenta ziņojumu par izmaksu pamatotību un to attiecināšanu atbilstoši metodikai. Ziņojumā norādīts, ka dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas izmaksas ir attiecināmas uz šo pakalpojumu, ir pamatotas un sadalītas pa konkrētām vilcienu kategorijām atbilstoši metodikai. Savukārt attiecībā uz izmaksām, kas saistītas ar kapitālieguldījumiem, zvērināts revidents uzskata, ka tās ir daļēji pamatotas, un nepiekrīt regulējamo aktīvu bāzes un nolietojuma aprēķinam pamatlīdzekļiem, kuru iegāde finansēta ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem.

9. Komisija ir pārbaudījusi iesniegtos dzelzceļa infrastruktūras izmaksu rādītājus un aprēķinus un konstatējusi, ka tie kopumā atbilst metodikā noteiktajai aprēķina pieejai. Komisija arī konstatējusi, ka kapitāla atdeves likmes aprēķiniem VAS "Latvijas dzelzceļš" izmantojis rādītājus, kas būtiski atšķiras no Komisijas novērtējuma par VAS "Latvijas dzelzceļš" kapitāla atdeves likmi.

10. Lai izzinātu ieinteresēto personu viedokļus, Komisija 2006.gada 24.martā rīkoja apspriedi par infrastruktūras maksas 2006./2007.gada vilcienu kustības grafika periodam projektu. Priekšlikumus un viedokļus izteica Satiksmes ministrijas, VSIA "Autotransporta direkcija", pārvaldītāja, dzelzceļa pārvadātāju un Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas pārstāvji.

11. Komisija 2006.gada 3.aprīlī rīkoja vēl vienu apspriedi par infrastruktūras maksas 2006./2007.gada vilcienu kustības grafika periodam projektu, kurā piedalījās Satiksmes ministrijas, VSIA "Autotransporta direkcija" un koncerna VAS "Latvijas dzelzceļš" vadība. Apspriedē VAS "Latvijas dzelzceļš" vadība izteica viedokli, ka komersantam īstermiņā būs jārod iespēja segt iespējamos koncernā ietilpstošo dzelzceļa pārvadātāju zaudējumus, taču tika uzsvērts, ka ilgtermiņā bez valsts atbalsta dzelzceļa nozares darbība ir problemātiska.

12. Pārvadātāja AS "Pasažieru vilciens" pārstāvis Komisijas padomes 2006.gada 12.aprīļa sēdē pauda bažas, ka, palielinoties infrastruktūras maksai un nesaņemot papildu valsts atbalstu, būs jāsamazina iekšzemes pasažieru pārvadājumu apjoms.

13. Pārvadātāja AS "Baltijas ekspresis" pārstāvis Komisijas padomes 2006.gada 12.aprīļa sēdē izteica viedokli, ka, nosakot infrastruktūras maksu 2006./2007.gada vilcienu kustības grafika periodam, būtu nepieciešams pārliecināties par aprēķinos izmantoto pārvadājumu apjomu prognožu pamatotību, kā arī par pārvaldītāja sniegto papildu pakalpojumu izmaksu iekļaušanu infrastruktūras maksā.

14. Pārvaldītāja VAS "Latvijas dzelzceļš" pārstāvis Komisijas padomes 2006.gada 12.aprīļa sēdē paskaidroja, ka:

14.1. pārvadājumu apjoms 2006.gada 1.ceturksnī ir samazinājies, līdz ar to pārvadājumu prognozes atbilst faktiskai situācijai;

14.2. publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmaksu nodalīšanu apliecina zvērinātu revidentu atzinumi;

14.3. nepaaugstinot infrastruktūras maksu, pārvaldītājam nebūs pietiekamu finanšu resursu, lai uzturētu dzelzceļa infrastruktūru atbilstoši drošības un tehniskajām prasībām.

Izvērtējot informāciju infrastruktūras maksas noteikšanai 2006./2007.gada vilcienu kustības grafika periodam, zvērināta revidenta ziņojumu par izmaksu pamatotību un to attiecināšanu atbilstoši metodikai un informācijas infrastruktūras maksas noteikšanai papildinājumu, Komisija secina:

1. Saskaņā ar zvērināta revidenta ziņojumu pārvaldītāja iesniegtās izmaksas ir pamatotas un attiecinātas atbilstoši metodikai.

2. Pamatojoties uz ziņojumā norādītām uzskaites nepilnībām attiecībā uz izmaksām, kas saistītas ar kapitālieguldījumiem, un kapitāla atdeves aprēķinu atšķirībām no agrāk pieņemtiem Komisijas lēmumiem, nepieciešams:

2.1. regulējamo aktīvu bāzi samazināt par summu, kas saņemta no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem;

2.2. pašu kapitālam piemēroto atdeves likmi piemērot līdzvērtīgu tai, kas noteikta ar Komisijas padomes 2006.gada 1.marta lēmumu Nr.58 "Par kapitāla atdeves likmes noteikšanu valsts akciju sabiedrībai "Latvijas dzelzceļš"";

2.3. aprēķināto pamatlīdzekļu nolietojumu samazināt par summu, kas aprēķināta pamatlīdzekļiem, kuru iegāde finansēta ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem;

2.4. atbilstoši ziņojumā norādītajām nolietojuma aprēķināšanas metodēm un to pamatojumam, pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķināt, pielietojot lineāro nolietojuma metodi.

3. Ņemot vērā minēto, dzelzceļa infrastruktūras izmaksās iekļautais nolietojums jāsamazina par Ls 1,741 milj. un pārvaldītāja peļņa jāsamazina par Ls 1,576 milj.

4. Izmantojot VAS "Latvijas Dzelzceļš" iesniegtās vilcienu kilometru prognozes un dzelzceļa infrastruktūras izmaksas, kā arī Komisijas veiktos precizējumus, Komisija 2006./2007.gada vilcienu kustības grafika periodam aprēķinājusi šādu viena vilciena kilometra pašizmaksu (latos par vienu vilcienu kilometru):

4.1. kravu vilcieniem - 4,62;

4.2. pasažieru elektrovilcieniem - 2,80;

4.3. pasažieru dīzeļvilcieniem, motrisēm - 2,36;

4.4. pasažieru vilcieniem ar lokomotīvi (dīzeļlokomotīves un tvaika lokomotīves vilce) - 2,73;

4.5. šaursliežu vilcieniem - 1,09.

Pamatojoties uz Dzelzceļa likuma 13.panta trešo daļu, likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 9.punktu un otro daļu,

padome nolemj:

1. Noteikt maksu par VAS "Latvijas dzelzceļš" publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem 2006./2007.gada vilcienu kustības grafika periodam (latos par vienu vilcienu kilometru):

1.1. kravu vilcieniem - 4,62;

1.2. pasažieru elektrovilcieniem - 2,80;

1.3. pasažieru dīzeļvilcieniem, motrisēm - 2,36;

1.4. pasažieru vilcieniem ar lokomotīvi (dīzeļlokomotīves un tvaika lokomotīves vilce) - 2,73;

1.5. šaursliežu vilcieniem - 1,09.

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā noteiktā infrastruktūras maksa stājas spēkā ar 2006.gada 28.maiju.

Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Ja mainās rentabilitāti ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt pārskatīt infrastruktūras maksu un atcelt šo lēmumu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 96Pieņemts: 12.04.2006.Stājas spēkā: 12.04.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 66, 26.04.2006.
133690
12.04.2006
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva