Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Komerclikumā

Izdarīt Komerclikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 15.nr.; 2002, 6.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 8.panta trešās daļas 3.punktā vārdus "un revidenta".

2. 9.pantā:

izslēgt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "kā arī likumā noteikto personu notariāli apliecināti parakstu paraugi";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Komercreģistra iestādei iesniegtie dokumenti glabājas attiecīgā komersanta reģistrācijas lietā. Ja reģistrācijas lietā jau ir personas apliecināts paraksta paraugs, tas nav jāiesniedz atkārtoti attiecīgajā reģistrācijas lietā."

3. Izteikt 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Personas paraksts uz pieteikuma par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā, kā arī šīs personas rīcībspēja apliecināma notariāli. Individuālā komersanta parakstu vai tādas kapitālsabiedrības, kurā ir viens dibinātājs, dibinātāja parakstu uz pieteikuma par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā, kā arī šīs personas rīcībspēju var apliecināt komercreģistra iestādes amatpersona. Speciāls pilnvarojums citai personai parakstīt pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā apliecināms notariāli."

4. 15.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "apmēru" ar vārdiem "samaksas kārtību un atvieglojumus";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par paraksta apliecināšanu, ko veic komercreģistra iestādes amatpersona, maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets."

5. Izslēgt 25.panta otrās daļas 5.punktu.

6. Papildināt 38.panta pirmās daļas otro teikumu pēc vārda "notariāli" ar vār­diem "vai komercreģistra iestādes amatpersonas".

7. Izslēgt 75.panta trešās daļas 4.punktu.

8. Papildināt 78.panta piekto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Komercreģistra iestādei nav jāie­sniedz tā sabiedrības biedra notariāli apliecināts paraksta paraugs, kura paraksts uz pieteikuma par sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā jau ir notariāli apliecināts."

9. Papildināt 107.panta trešo daļu pēc vārda "notariāli" ar vārdiem "vai komercreģistra iestādes amatpersonas".

10. Izteikt 139.panta otro teikumu šādā redakcijā:

"Juridiskās adreses maiņas gadījumā valde iesniedz pieteikumu komercreģistra iestādei attiecīga ieraksta izdarīšanai."

11. Papildināt 141.panta pirmās daļas 2.punktu pēc vārdiem "pārvaldes institūcijas un" ar vārdiem "ja tas ir sabiedrībā paredzēts".

12. 143.pantā:

papildināt pirmās daļas 11.punktu ar vārdiem "ja revidents ir sabiedrībā paredzēts";

aizstāt trešajā daļā vārdus "padomes, valdes un revidenta" ar vārdiem "padomes un valdes".

13. Izslēgt 145.panta otrajā daļā vārdus "pirmajā kārtējā".

14. 149.panta trešajā daļā:

papildināt 5.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Rakstveida piekrišana nav jāiesniedz tam valdes loceklim, kurš kā sabiedrības dibinātājs parakstījis pieteikumu sabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā;";

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) katra valdes locekļa notariāli vai komercreģistra iestādes amatpersonas apliecinātu paraksta paraugu. Paraksta paraugs nav jāiesniedz tam valdes loceklim, kurš kā sabiedrības dibinātājs parakstījis pieteikumu par sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā un kura paraksts uz tā jau ir apliecināts;";

izslēgt 8.punktu.

15. Aizstāt 150.panta pirmajā daļā vārdu "ieceļ" ar vārdiem "apstiprina dalībnieku izvēlētu".

16. 176.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrības gada pārskatu pārbauda un atzinumu par to sniedz dalībnieku sapulcē ievēlēts zvērināts revidents, ja to paredz likums. Citos gadījumos gada pārskatu pārbauda un atzinumu par to sniedz revidents, ja to paredz statūti vai dalībnieku sapulces lēmums.

(2) Šā likuma normas par revidenta atzinumu par gada pārskatu ir piemērojamas, ja sabiedrībā saskaņā ar šā panta pirmo daļu revidents ir paredzēts.";

izslēgt trešo daļu.

17. 183.pantā:

aizstāt vārdu "revīzija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "iekšējā revīzija" (attiecīgā locījumā);

aizstāt trešajā daļā vārdus "uzdod veikt revīziju revidentam" ar vārdiem "iekšējās revīzijas veikšanai apstiprina dalībnieku mazākuma ievēlētu revidentu";

izslēgt trešajā daļā vārdus "kurš atbilst šā likuma 176.panta trešās daļas noteikumiem".

18. Izteikt 197.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) pēc gada pārskata vai saimnieciskās darbības pārskata par īsāku laika posmu nekā gads apstiprināšanas, palielinot esošo daļu nominālvērtību, pamatkapitālā daļēji vai pilnībā ieskaitot pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un rezerves, kuras saskaņā ar likumu nedrīkst ieskaitīt pamatkapitāla palielināšanai. Saimnieciskās darbības pārskats sastādāms atbilstoši likuma prasībām par gada pārskata sastādīšanu."

19. Izslēgt 216.panta nosaukumā vārdus "dalībnieku sapulcē".

20. Papildināt 224.panta otro daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Valdes locekļa rakstveida piekrišanu iesniedz komercreģistra iestādei, ja attiecīgais valdes loceklis jau nav parakstījis pieteikumu komercreģistra iestādei."

21. Aizstāt 231.panta otrajā daļā vārdus "šāds akciju veids paredzēts" ar vārdiem "šāda akciju kategorija paredzēta".

22. Papildināt 285.panta pirmo daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) institūciju, kura sasauc akcionāru sapulci, un laiku, kad par akcionāru sapulces sasaukšanu ir izsūtīts paziņojums un kad tas ir publicēts, ja publicēšanu paredz likums;".

23. Papildināt 296.panta desmito daļu pēc vārdiem "padomes locekļu sarakstu" ar vārdiem "katra padomes locekļa rakstveida piekrišanu".

24. Papildināt 305.panta otro daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Valdes locekļa rakstveida piekrišanu iesniedz komercreģistra iestādei, ja attiecīgais valdes loceklis jau nav parakstījis pieteikumu komercreģistra iestādei."

25. Papildināt 320.panta pirmās daļas 3.punktu pēc vārda "notariāli" ar vār­diem "vai komercreģistra iestādes amatpersonas".

26. Izteikt 340.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Reorganizācijas procesā iesaistīto sabiedrību līguma projekta pārbaudei komercreģistra iestāde apstiprina attiecīgo sabiedrību ievēlētu revidentu no komercreģistra iestādes apstiprinātā saraksta. Reorganizācijas procesā iesaistītās sabiedrības var kopīgi prasīt komercreģistra iestādei, lai visām sabiedrībām tiek apstiprināts viens revidents."

27. Aizstāt 341.panta pirmajā daļā vārdu "iecelts" ar vārdu "apstiprināts".

28. 343.pantā:

aizstāt trešās daļas 5.punktā vārdus "un ārkārtas bilanci, kas sastādīti" ar vārdiem "kas sagatavots";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "un ārkārtas bilance sastādāma" ar vārdu "sagatavojams".

29. Papildināt 347.panta pirmās daļas 9.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Valdes locekļu parakstu paraugus var apliecināt komercreģistra iestādes amatpersona;".

30. Izteikt 369.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Lēmums par reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no dalībnieku sapulcē pārstāvētajām balsīm (ja statūtos nav noteikts, ka ir nepieciešams lielāks balsu skaits, lai pieņemtu lēmumu par reorganizāciju)."

31. Papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"5. Šā likuma 149.panta trešās daļas 5.punkta otrais teikums un 224.panta otrās daļas trešais teikums (par sabiedrības valdes locekļa tiesībām neiesniegt rakstveida piekrišanu būt par valdes locekli), kā arī grozījumi, saskaņā ar kuriem tiek izslēgts 25.panta otrās daļas 5.punkts un 75.panta trešās daļas 4.punkts, stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

6. Likuma 10.panta otrās daļas jaunā redakcija, grozījumi 38.panta pirmās daļas otrajā teikumā, 107.panta trešajā daļā, 149.panta trešās daļas 6.punkta pirmajā teikumā, 320.panta pirmās daļas 3.punktā, kā arī 347.panta pirmās daļas 9.punkta otrais teikums (par komercreģistra iestādes amatpersonas tiesībām apliecināt paraksta paraugus) stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

7. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2006.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 15.panta trešajā daļā minētos noteikumus.

8. Sākot ar 2006.gada 10.aprīli, kad spēkā stājas likuma grozījumi, kas nosaka, ka ziņas par revidentu nav komercreģistrā ierakstāmās ziņas, komercreģistra iestādes amatpersona, nepieņemot atsevišķu lēmumu un nepiemērojot šā likuma 11.panta noteikumu, izdara komercreģistrā ierakstu par tādu ziņu izslēgšanu no komercreģistra, kuras satur informāciju par sabiedrības revidentu."

32. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1968.gada 9.marta pirmās direktīvas 68/151/EEK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 58.panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses;

2) Padomes 1976.gada 13.decembra otrās direktīvas 77/91/EEK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko saistībā ar akciju sabiedrību veidošanu un to kapitāla saglabāšanu un mainīšanu dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 58.panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses;

3) Padomes 1978.gada 9.oktobra trešās direktīvas 78/855/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54.panta 3.punkta "g" apakšpunktu un attiecas uz akciju sabiedrību apvienošanos;

4) Padomes 1982.gada 17.decembra sestās direktīvas 82/891/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54.panta 3.punkta "g" apakšpunktu un attiecas uz akciju sabiedrību sadalīšanu;

5) Padomes 1989.gada 21.decembra vienpadsmitās direktīvas 89/666/EEK par informācijas sniegšanas prasībām attiecībā uz filiālēm, ko kādā dalībvalstī atvērušas noteiktu veidu sabiedrības, uz kurām attiecas citas valsts tiesību akti;

6) Padomes 1989.gada 21.decembra divpadsmitās direktīvas 89/667/EEK par viena īpašnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību;

7) Padomes 1986.gada 18.decembra direktīvas 86/653/EEK par dalībvalstu tiesību aktu koordināciju attiecībā uz pašnodarbinātiem tirdzniecības pārstāvjiem (komercaģentiem)."

Likums stājas spēkā 2006.gada 10.aprīlī.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 16.martā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2006.gada 31.martā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Komerclikumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 16.03.2006.Stājas spēkā: 10.04.2006.Tēma: Komerctiesības; Maksātnespēja; Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 53, 31.03.2006.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 8, 27.04.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
131791
10.04.2006
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)