Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Labklājības ministrijas rīkojums Nr.310

2000.gada 15.novembrī

Par Nolīguma starp Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Latvijas Republikas valdību par strādājošo darbu un viņu profesionālo un valodas zināšanu paplašināšanai (nolīgums par viesstrādniekiem) un Nolīguma starp Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Latvijas Republikas valdību par Latvijas uzņēmumos strādājošo darbu darbuzņēmumu līgumu izpildē realizāciju

Izdots saskaņā ar Nolīguma starp Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Latvijas Republikas valdību
 par Latvijas uzņēmumos strādājošo darbu darbuzņēmumu līgumu izpildē 3.paragrāfa 1.daļu

Lai nodrošinātu 1992.gada 2.jūnijā noslēgto Nolīguma starp Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Latvijas Republikas valdību par strādājošo darbu viņu profesionālo un valodas zināšanu paplašināšanai (nolīgums par viesstrādniekiem) un Nolīguma starp Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Latvijas Republikas valdību par Latvijas uzņēmumos strādājošo darbu darbuzņēmumu līgumu izpildē realizāciju un kontroli:

1. Apstiprināt Instrukciju par apstiprinājuma saņemšanas kārtību tādu uzņēmuma līgumu izpildei, kuros paredzēta Latvijas uzņēmumos strādājošo nosūtīšana darbā Vācijas Federatīvajā Republikā (pielikums).

2. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Labklājības ministrijas rīkojumus:

2.1. 1997.gada 13.februāra rīkojumu Nr.70 "Par Nolīguma starp Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Latvijas Republikas valdību par Latvijas uzņēmumos strādājošo darbu darbuzņēmumu līgumu izpildē un Nolīguma starp Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Latvijas Republikas valdību par strādājošo darbu viņu profesionālo un valodas zināšanu paplašināšanai (nolīgums par viesstrādniekiem) realizāciju";

2.2. 1996.gada 24.aprīļa rīkojumu Nr.112 "Par Nolīguma starp Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Latvijas Republikas valdību par Latvijas uzņēmumos strādājošo darbu uzņēmumu līgumu izpildē realizācijas pārņemšanu".

Labklājības ministrs A.Požarnovs

 

Pielikums

Instrukcija par apstiprinājuma saņemšanas kārtību tādu uzņēmuma līgumu izpildei, kuros paredzēta Latvijas uzņēmumos strādājošo nosūtīšana darbā Vācijas Federatīvajā Republikā

1. Šī instrukcija nosaka kārtību, kādā bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Nodarbinātības valsts dienests" (turpmāk -- Dienests), pamatojoties uz 1992.gada 2.jūnijā noslēgtajiem Nolīgumu starp Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Latvijas Republikas valdību par strādājošo darbu viņu profesionālo un valodas zināšanu paplašināšanai (nolīgums par viesstrādniekiem) un Nolīgumu starp Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Latvijas Republikas valdību par Latvijas uzņēmumos strādājošo darbu darbuzņēmumu līgumu izpildē noteiktajām kvotām, izsniedz Latvijas Republikas iestādei, sabiedriskai organizācijai, uzņēmumam vai uzņēmējsabiedrībai (turpmāk - Latvijas uzņēmumam) apstiprinājumu, ka uzņēmumam iedalīts noteikts vietu skaits uzņēmuma līguma izpildei, kurā paredzēta Latvijas uzņēmumā strādājošo Latvijas pilsoņu nodarbināšana Vācijas Federatīvajā Republikā (turpmāk - Vācijā).

2. Kvota ir starpvalstu līgumā noteiktais maksimālais Latvijas uzņēmumu darbinieku skaits, kurus, noslēdzot uzņēmuma līgumus, Latvijas uzņēmumiem ir tiesības nosūtīt darbā Vācijā.

3. Vakances ir starpvalstu līgumā noteiktās kvotas neizmantotā daļa. Dienests nerezervē vakances uzņēmuma līgumu slēgšanai.

4. Ikvienam Latvijas uzņēmuma vadītājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim (turpmāk - Latvijas uzņēmējam) ir tiesības saņemt Dienestā informāciju par noslēgto starpvalstu līgumu un tajā noteiktajām kvotām, vakancēm, iespēju saņemt noteiktu vakanču skaitu darbam Vācijā, kā arī par speciālajiem noteikumiem, kuri saskaņā ar starpvalstu līgumu un uz šī līguma pamata izstrādātajiem normatīvajiem aktiem jāievēro Latvijas uzņēmējam, strādājot Vācijā.

5. Apstiprinājuma saņemšanai, ka Latvijas uzņēmumam piešķirta vakance (turpmāk - vakanču piešķiršanai), Latvijas uzņēmējs Dienestā iesniedz:

5.1. pieteikumu, kurā norāda:

5.1.1. ārvalstu uzņēmēja, ar kuru noslēgts līgums, nosaukumu un tā juridisko adresi;

5.1.2. uzņēmuma līguma izpildei nepieciešamo Latvijas uzņēmuma darbinieku skaitu;

5.1.3. uzņēmuma līgumā paredzēto darba izpildes vietu (adrese);

5.1.4. uzņēmuma līguma izpildei paredzētos termiņus, ievērojot starpvalstu līguma noteikumus;

5.2. Latvijas uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopiju vai rīkojuma par tā izveidošanu kopija;

5.3. ar Vācijas uzņēmēju noslēgtā līguma kopiju, uzrādot šī līguma oriģinālu;

5.4. to darbinieku sarakstu, kurus paredzēts nodarbināt Vācijā uzņēmuma līguma izpildē, norādot katra darbinieka pilsonību, personas kodu, pases numuru, izdošanas vietu, datumu un pases izdevēju, darbinieka dzimšanas datus, pieraksta vietu un profesiju vai specialitāti;

5.5. Latvijas uzņēmēja rakstisku apliecinājumu par to, ka visas 5.4.apakšpunktā minētās personas ir darba attiecībās ar Latvijas uzņēmumu;

5.6. Latvijas uzņēmuma vadītāja rakstisku pilnvaru, ja dokumentus Dienestā kārto Latvijas uzņēmuma vadītāja pilnvarota persona;

5.7. izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta par tā administrējamo nodokļu nomaksu.

6. Dienests izskata Latvijas uzņēmēja iesniegtos dokumentus, un Dienesta vadītājs piecu darba dienu laikā no dokumentu iesniegšanas dienas pieņem lēmumu par vakanču piešķiršanu vai atteikumu piešķirt vakances.

Dienests nosaka maksu administratīvo izdevumu atlīdzināšanai, kas radušies sakarā ar apstiprinājuma par vakanču piešķiršanu izsniegšanu. Katru gadu līdz 15.februārim Dienests nosaka maksu attiecīgajam gadam, ņemot vērā administratīvos izdevumus, kas radušies iepriekšējā gadā sakarā ar apstiprinājumu par vakanču piešķiršanu izsniegšanu.

7. Priekšroka vakanču piešķiršanā ir tam uzņēmējam, kuram jau ir pieredze darbā Vācijā un pastāvīgs partneris Vācijas uzņēmēju vidū.

8. Vakanču piešķiršanu apliecina:

8.1. Dienesta direktora parakstīts un ar Dienesta zīmogu apliecināts apstiprinājums par to, ka uzņēmuma līgumu izpildei ir piešķirts noteikts vakanču skaits. Apstiprinājumā tiek norādītas abas līguma slēdzējas puses, maksimālais Latvijas uzņēmuma darbinieku skaits, kas tiks nodarbināti Vācijā uzņēmuma līguma izpildei, darba izpildes vieta (adrese) un darba izpildes sākuma un beigu termiņi;

8.2. Dienesta direktora parakstīts un ar Dienesta zīmogu apliecināts ieraksts uzņēmuma līguma oriģināleksemplārā par vakanču skaitu, kas piešķirts uzņēmuma līguma izpildei un darba izpildes termiņi.

Latvijas uzņēmējs ar savu parakstu apliecina, ka uzņēmuma līguma izpilde notiks atbilstoši starpvalstu līguma noteikumiem un uz šī līguma pamata izstrādāto normatīvo aktu noteikumiem.

9. Vakanču piešķiršanu Dienests atsaka, ja:

9.1. darbam Vācijā kvota ir aizpildīta;

9.2. uzņēmuma līgums ir noslēgts par darbu tādā tautsaimniecības nozarē vai uzņēmējdarbības jomā, kurā saskaņā ar starpvalstu līgumā un citos normatīvajos dokumentos paredzēto aizliegta uzņēmuma līgumu slēgšana;

9.3. noslēgtais uzņēmuma līgums neparedz precīzus nosacījumus Latvijas uzņēmuma darbinieku dzīves un darba apstākļiem Vācijā (t.sk. veselības apdrošināšanu un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā, nodrošināšanu ar darba aizsardzības prasībām atbilstošu apģērbu, sanitārajām telpām darba un dzīves vietā, kā arī minimālos nosacījumus darbinieku dzīves apstākļu nodrošināšanai);

9.4. Latvijas uzņēmējs griežas Dienestā jaunu vakanču saņemšanai, bet mēneša laikā no iepriekš saņemtā vakanču piešķiršanas apstiprinājumā noteiktā darbu uzsākšanas termiņa bez attaisnojošiem iemesliem nav uzsācis darbu vai attaisnojošu iemeslu gadījumā viņš šai laika periodā nav rakstiski informējis Dienestu;

9.5. iepriekšējo uzņēmuma līgumu izpildē Vācijā ir tikušas nodarbinātas personas, kas nav darba attiecībās ar Latvijas uzņēmēju;

9.6. iepriekšējo uzņēmuma līgumu izpildē Vācijā ir tikuši nodarbināti nepilsoņi;

9.7. Latvijas uzņēmējs iepriekšējo uzņēmuma līgumu izpildē nav nodrošinājis darba likumdošanas un darba aizsardzības prasību ievērošanu;

9.8. saņemts Vācijas kompetentas institūcijas slēdziens par Latvijas uzņēmuma veikto darbu nekvalitatīvu izpildi.

10. Dienests anulē Latvijas uzņēmējam piešķirtās vakances pēc Latvijas uzņēmēja lūguma, ja tas iesniedz atpakaļ Dienesta izsniegto uzņēmuma līguma izpildei piešķirto vakanču apstiprinājumu vai Vācijas iestādes, kuras kompetencē ietilpst uzņēmuma līgumu realizācija, apliecinājumu par šī apstiprinājuma saņemšanu un Latvijas uzņēmēja rakstisku paskaidrojumu par attaisnojošiem iemesliem, kādēļ viņš nevar uzsākt uzņēmuma līgumā paredzēto darbu.

11. Ja Dienests saņem paziņojumu no Vācijas iestādes, kuras kompetencē ietilpst uzņēmuma līgumu realizācija, par to, ka Latvijas uzņēmējs pārkāpj kādu no starpvalstu līgumā vai citā normatīvajā dokumentā, kas izstrādāts uz tā bāzes, paredzētajiem noteikumiem, Dienests, izvērtējot Latvijas uzņēmēja izdarīto pārkāpumu, var anulēt Latvijas uzņēmējam piešķirtās vakances.

12. Darba atļaujas saņemšanai darbam Vācijā Latvijas uzņēmējs Dienesta izsniegto uzņēmuma līguma izpildei piešķirto vakanču apstiprinājumu un Dienesta vadītāja parakstītu un ar Dienesta zīmogu apliecinātu uzņēmuma līgumu iesniedz Vācijas iestādē, kuras kompetencē ietilpst uzņēmuma līgumu realizācija.

Darba departamenta direktore I.Tāre

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Nolīguma starp Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Latvijas Republikas valdību par strādājošo .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Labklājības ministrija Veids: rīkojums Numurs: 310Pieņemts: 15.11.2000.Stājas spēkā: 15.11.2000.Zaudē spēku: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 423, 23.11.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
12998
15.11.2000
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)