Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Meža likumā

Izdarīt Meža likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 8.nr.; 2003, 8.nr., 2005, 10.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta 15.punktu šādā redakcijā:

"15) meža monitorings - pastāvīga novērojumu sistēma meža un vides mijiedarbības novērtēšanai;".

2. Izteikt 2.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, mikroliegumu, aizsargjoslu un īpaši aizsargājamu meža iecirkņu apsaimniekošanā papildu ierobežojumus nosaka citi likumi un Ministru kabineta noteikumi."

3. 3.pantā:

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) atsevišķi no meža esošu platību, kas atbilst šā panta pirmās daļas 1.punkta nosacījumiem un ir mazāka par 0,1 hektāru;";

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) augļu dārzus, parkus, kapsētas un kokaudzētavas.";

papildināt pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Par meža zemi neuzskata:

1) valsts, pašvaldību, uzņēmumu un māju esošā ceļa un dzelzceļa zemes nodalījuma joslu normatīvajos aktos noteiktajā platumā, ja ceļš vai dzelzceļš šķērso meža teritoriju;

2) esošas elektrisko tīklu un elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju trases normatīvajos aktos noteiktajā platumā, ja trase šķērso meža teritoriju.

(4) Šā panta trešās daļas 1.punkta nosacījumi neattiecas uz mežsaimniecības ceļu.

(5) Parks ir sabiedriskas nozīmes dabas objekts, kas var atbilst šā likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkta nosacījumiem, kam ir īpaši izveidota infrastruktūra un kam nepieciešama regulāra kopšana un atjaunošana, saglabājot vai uzlabojot teritorijas estētisko, ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību. Parka izveidošanas kārtību un apsaimniekošanas pamatprincipus nosaka Ministru kabinets. Pašvaldība izdod saistošos noteikumus par konkrētā parka apsaimniekošanu un aizsardzību."

4. 4.pantā:

izteikt panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valstij piekrītošās un valsts īpašumā esošās uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā zemesgrāmatā ierakstītās meža zemes apsaimniekošanu un aizsardzību veic valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži", kas nodibināta valsts meža īpašuma pārvaldīšanai un apsaimniekošanai. Valsts akciju sabiedrību "Latvijas valsts meži" un šīs sabiedrības akcijas nedrīkst privatizēt vai atsavināt. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" pērk vai atsavina meža zemi, tikai pamatojoties uz ikreizēju Ministru kabineta rīkojumu. Uz valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" īpašumā esošo meža zemi ir attiecināmi visi šā likuma nosacījumi, kas attiecas uz valstij piekrītošo vai piederošo meža zemi.";

papildināt pantu ar (21) daļu šādā redakcijā:

"(21) Uz valsts vārda Vides ministrijas personā zemesgrāmatā ierakstāmo valsts meža platību apsaimniekošanu un aizsardzību veic attiecīgās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācija."

5. Izteikt 5.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Valsts amatpersonām, pildot dienesta pienākumus, un meža inventarizācijas un meža monitoringa veicējiem, pildot darba pienākumus, ir tiesības bez ierobežojumiem pārvietoties mežā, nepieciešamības gadījumā uzrādot dienesta vai darba apliecību vai meža inventarizācijas veicēja reģistrācijas dokumentu."

6. Izteikt 7.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) citā cirtē - meža infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai, ainavu veidošanai, meža zemes transformācijai, bīstamu koku novākšanai, kā arī dabas vērtību saglabāšanai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos."

7. Izteikt 8.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes nosaka Ministru kabinets.

(2) Vietējā pašvaldība savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža zemes pilsētas administratīvajā teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. Zaudējumu atlīdzību ieskaita vietējās pašvaldības budžetā."

8. 9.panta otrajā daļā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ja vienā apsaimniekošanas objektā esošajos mežos galvenajai cirtei piegulošajās platībās mežaudze 1,0 hektāra un lielākā platībā nav atzīta par atjaunotu un mežaudze nav sasniegusi vismaz triju gadu vecumu, izņemot gadījumus, kad par atjaunotu atzītā mežaudze ir izkopta un meža augšanas apstākļiem piemērotās koku sugas kociņu vidējais augstums sasniedzis vismaz divus metrus lapu kokiem un vismaz vienu metru skuju kokiem;";

izslēgt 3.punktu.

9. Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja koku ciršana nepieciešama ārkārtas situācijās (snieglauze, vējlauze, vējgāze, kas traucē infrastruktūras darbību, meža ugunsgrēku ierobežošana un citi normatīvajos aktos noteiktie gadījumi), koku ciršanu var uzsākt pēc mutvārdu paziņojuma sniegšanas Valsts meža dienestam vai šā likuma 39.panta otrajā daļā minēto īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijai. Apliecinājumu izsniedz pēc ciršanas vietas pārbaudes dabā."

10. Papildināt likumu ar 20.1pantu šādā redakcijā:

"20.1pants

Uz meža koku sēklu ieguves plantācijām neattiecas meža atjaunošanas un koku ciršanas noteikumi."

11. Izteikt 21.panta 1.punktu šādā redakcijā:

"1) atjaunot mežaudzi triju gadu laikā pēc cirtes veikšanas (neieskaitot ciršanas gadu) vai citu faktoru ietekmes, ja tās dēļ mežaudzes šķērslaukums ir kļuvis mazāks par kritisko šķērslaukumu. Ministru kabinets atsevišķiem meža augšanas apstākļu tipiem var noteikt atšķirīgus meža atjaunošanas termiņus;".

12. Izteikt 38.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Meža un vides mijiedarbības novērtēšanai visā valsts teritorijā veicams meža monitorings saskaņā ar meža monitoringa valsts programmu.

(2) Meža monitoringu finansē no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un Eiropas Savienības piešķirtajiem līdzekļiem.

(3)Meža monitoringa veikšanas kārtību un meža monitoringa valsts programmu nosaka Ministru kabinets."

13. Papildināt 40.panta pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) uz tiesiska darījuma pamata iegūtās īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā uz ieguvēja vārda, izņemot šā likuma 12.panta otrajā daļā noteikto gadījumu, kā arī tad, ja fiziskajai personai, kurai zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, saskaņā ar likumā noteiktajiem ierobežojumiem nav tiesību iegūt šo zemi īpašumā."

14. Izteikt 43.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) Vides ministrija, kas kontrolē dabas aizsardzības normu ievērošanu visos Latvijas mežos un apstiprina meža apsaimniekošanas plānus Gaujas, Slīteres, Ķemeru nacionālajā parkā, kā arī Teiču, Krustkalnu, Grīņu un Moricsalas dabas rezervātā."

15. Izteikt 44.panta otro, trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(2)Valsts meža zeme ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vārda likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Valsts meža zeme pastāvīgā lietošanā netiek piešķirta un nav atsavināma vai privatizējama, izņemot šā panta ceturtajā daļā noteiktos gadījumus.

(4) Zemesgrāmatā ierakstītās valsts meža zemes atsavināšanu vai privatizāciju var atļaut ar ikreizēju Ministru kabineta rīkojumu šādos gadījumos:

1) veicot zemes maiņu likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos" noteiktajos gadījumos un kārtībā;

2) ja valsts meža zeme nepieciešama likumā "Par pašvaldībām" noteikto šādu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai:

a) ceļu būvniecība,

b) kapsētu izveidošana vai paplašināšana,

c) parku ierīkošana un uzturēšana;

3) privatizējot, kā arī atsavinot zemi ēku (būvju) īpašniekiem:

a) lauku apvidos - zemi, ko aizņem ēkas (būves) un pagalms, kā arī šo ēku (būvju) uzturēšanai nepieciešamo zemi līdz 0,5 hektāru platībā;

b) pilsētās - zemi, ko aizņem ēkas (būves) tādā platībā, kādā šī zeme ir ēku (būvju) īpašnieku likumīgā lietošanā (apbūvei), līdz 0,12 hektāru platībā.

(5)Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā valsts meža zeme atsavināma šā panta ceturtās daļas 2.punktā minēto pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. Šī zeme nav tālāk atsavināma citām personām vai nododama privatizācijai, kā arī nav apgrūtināma ar lietu tiesībām. Šā panta ceturtās daļas 3.punktā minētā zeme privatizējama vai atsavināma Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā."

16. Papildināt likumu ar 44.1 pantu šādā redakcijā:

"44.1 pants

(1)Pašvaldībai piederošā vai piekrītošā meža zeme ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda likumā noteiktajā kārtībā.

(2)Pašvaldībai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu nodot privatizācijai vai atsavināšanai tai piekrītošo vai piederošo meža zemi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajos gadījumos, kā arī gadījumos, kad meža zeme nepieciešama rekreācijas vajadzībām."

17. Papildināt pārejas noteikumus ar 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"9. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2006.gada 30.jūnijam izdod noteikumus, kuros reglamentē šā likuma 44.panta piektajā daļā minēto valsts meža zemes atsavināšanas kārtību.

10.Šā likuma 44.panta ceturtās daļas 1.punkts stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

11.Šā likuma 3.panta piektajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2006.gada 30.jūnijam."

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 16.februārī.

Valsts prezidentes vietā

Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

Rīgā 2006.gada 7.martā

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2006.gada 21.martu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Meža likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 16.02.2006.Stājas spēkā: 21.03.2006.Tēma: Nekustamais īpašums, būvniecība; Vides tiesības; Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 38, 07.03.2006.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 7, 13.04.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
129681
21.03.2006
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)