Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.161

Rīgā 2006.gada 28.februārī (prot. Nr.12 1.§)
Izdoti saskaņā ar Ieroču aprites likuma 7.panta astoto daļu, 28.panta otro daļu, 31.panta otro daļu, 36.panta pirmo un sesto daļu, 37.panta trešo un ceturto daļu, 38.panta otro, septīto, devīto un desmito daļu, 39.panta otro un ceturto daļu, 47.panta ceturto daļu un 49.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumos Nr.538 "Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 137.nr.; 2004, 68., 85., 192.nr.; 2005, 43., 135.nr.) šādus grozījumus:

1.Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "komercreģistrs (Uzņēmumu reģistrs)" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Uzņēmumu reģistrs" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 73.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"73.1. militāro ieroču (arī to sastāvdaļu un palīgierīču), to munīcijas, militāro sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, militārās pirotehnikas, propelentu, gāzes granātu un ar kairinošas vai paralizējošas iedarbības vielām pildītas munīcijas (izņemot gāzes pistolēm (revolveriem) paredzēto munīciju), psiholoģiskas iedarbības gaismas un skaņas ierīču, kā arī stratēģiskas nozīmes preču sarakstā sadaļā par ieročiem, munīciju un bruņojumu minēto preču importam Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu vajadzībām, kā arī minēto preču eksportam un tranzītam;".

3. Aizstāt 75.6.apakšpunktā vārdus "par komersanta dalībnieku (fizisko personu), vadītāju un personu, kas ieņem amatu komersanta pārvaldes institūcijās" ar vārdiem "par komersanta dalībnieku (fizisko personu) un komersanta pārvaldes institūciju amatpersonu".

4. Papildināt noteikumus ar 75.8.apakš­punktu šādā redakcijā:

"75.8. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par komersanta stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un nodokļu saistību izpildi."

5. Papildināt 3.2.2.apakšnodaļu ar 77.1 punktu šādā redakcijā:

"77.1 Ja mainījušās speciālajā atļaujā (licencē) norādītās ziņas, kā arī ir notikušas izmaiņas to komersanta dalībnieku, vadītāju un personu sarakstā, kas ieņem amatu komersanta pārvaldes institūcijās, komersants triju darbdienu laikā pēc izmaiņām iesniedz Aizsardzības ministrijas licencēšanas komisijā iesniegumu. Iesniegumam pievieno izmaiņas apliecinošus dokumentus. Uz iesniegtās informācijas pārbaudes laiku (līdz 30 dienām) Aizsardzības ministrija var apturēt speciālās atļaujas (licences) darbību. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem Aizsardzības ministrijas licencēšanas komisija anulē speciālo atļauju (licenci) saskaņā ar šo noteikumu 85.1 punktu vai pagarina speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu uz laiku, uz kuru tika apturēta speciālās atļaujas (licences) darbība."

6. Izteikt 78.punktu šādā redakcijā:

"78. Aizsardzības ministrijas licencēšanas komisija izskata iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un pieņem rakstisku lēmumu admi­nistratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

7. Papildināt noteikumus ar 78.1 punktu šādā redakcijā:

"78.1 Aizsardzības ministrijas licencēšanas komisija pieprasa:

78.1 1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālajai struktūrvienībai - atzinumu par glabātavas atbilstību ugunsdrošības notei­kumiem;

78.1 2. Valsts policijas iestādei - atzinumu par to glabātavu un citu telpu atbilstību šo noteikumu prasībām, kur komersants veiks darbības ar ieročiem, munīciju, speciālajiem līdzekļiem, sprāgstvielām, spridzināšanas ietaisēm vai pirotehniskajiem izstrādājumiem."

8. Izteikt 80.punktu šādā redakcijā:

"80. Aizsardzības ministrijas licencēšanas komisija pēc iesnieguma izskatīšanas pieņem lēmumu izsniegt speciālo atļauju (licenci) uz noteiktu termiņu vai atteikt speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu. Par pieņemto lē­mumu Aizsardzības ministrijas licencēšanas komisija rakstiski informē ko­mersantu."

9. Izteikt 82.punktu šādā redakcijā:

"82. Speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu skaita ar dienu, kad Aizsardzības ministrijas licencēšanas komisija pieņēmusi lēmumu izsniegt speciālo atļauju (licenci). Komersants ir tiesīgs uzsākt attiecīgu komercdarbību, kad ir saņemta speciālā atļauja (licence). Speciālo atļauju (licenci) komersants saņem pēc tam, kad iesniegta kvīts kopija (uzrāda oriģinālu) par noteiktās valsts nodevas samaksu. Ja komersants mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai derīguma termiņa pagarināšanu neierodas saņemt speciālo atļauju (licenci), tā uzskatāma par anulētu."

10. Papildināt 3.2.3.apakšnodaļu ar 82.1 punktu šādā redakcijā:

"82.1 Ja speciālā atļauja (licence) ir nozaudēta, komersants ne vēlāk kā triju darbdienu laikā par to rakstiski informē Aizsardzības ministrijas licencēšanas komisiju. Nozaudētās speciālās atļaujas (licences) vietā Aizsardzības ministrijas licencēšanas komisija izsniedz speciālās atļaujas (licences) dublikātu."

11. Papildināt 3.2.4.apakšnodaļu ar 84.1 un 84.2 punktu šādā redakcijā:

"84.1 Ja komersants noteiktajā termiņā nav iesniedzis iesniegumu speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņa pagarināšanai, iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai iesniedzams no jauna vispārējā kārtībā.

84.2 Ja pieņemts lēmums atteikt speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai derīguma termiņa pagarināšanu, komersants (komersanta dalībnieks vai amatpersona, kas izveidojusi jaunu komercsabiedrību) iesniegumu jaunas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai atkārtoti var iesniegt ne agrāk kā pēc gada."

12. Izteikt 3.2.5.apakšnodaļu šādā redakcijā:

"3.2.5. Atteikums izsniegt speciālo atļauju (licenci), speciālās atļaujas (licences) apturēšana un anulēšana

85. Aizsardzības ministrijas licencēšanas komisija neizsniedz speciālo atļauju (licenci) šādos gadījumos:

85.1. komersants neatbilst Ieroču aprites likuma 36.panta otrajā daļā noteiktajām prasībām;

85.2. komersants nav stājies nodokļu maksātāju uzskaitē vai nav izpildījis nodokļu saistības;

85.3. komercdarbība iesākta pirms ko­mer­santa reģistrēšanas Uzņēmumu re­ģistrā;

85.4. ir saņemts valsts drošības iestāžu negatīvs atzinums par komersanta dalībnieku, pārvaldes institūcijas amatpersonu, kā arī darbinieku, kurš saistīts ar ieroču, munīcijas, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, pirotehnikas, propelentu, gāzes granātu, tādas munīcijas, kura pildīta ar kairinošas vai paralizējošas iedarbības vielām un nav paredzēta gāzes pistolēm (revolveriem), vai psiholoģiskas iedarbības gaismas un skaņas ierīču importu, eksportu, tranzītu vai ražošanu;

85.5. ir saņemts negatīvs Valsts policijas vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinums par glabātavām vai citām telpām.

85.1 Aizsardzības ministrijas licencēšanas komisija nepagarina, anulē vai aptur speciālās atļaujas (licences) darbību, nepagarinot speciālās atļaujas (licences) darbību par šo termiņu, šādos gadījumos:

85.1 1. ir atklājušies fakti, ka komersants neatbilst Ieroču aprites likuma 36.panta otrajā daļā noteiktajām prasībām;

85.1 2. ir atklājušies fakti, ka komersants nav izpildījis nodokļu saistības;

85.1 3. konstatēts, ka speciālās atļaujas (licences) saņemšanai komersants apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;

85.1 4. komersants pārkāpj normatīvajos aktos noteikto ieroču, munīcijas, ieroču sastāvdaļu un palīgierīču, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, pirotehnikas, propelentu un speciālo līdzekļu aprites kārtību;

85.1 5. komersants nav izpildījis šo noteikumu 77. un 77.1 punktā minētos nosacījumus;

85.1 6. eksportēto preču ārvalsts gala lietotāja darbība ir pretrunā ar Latvijai sais­tošajiem starptautiskajiem līgumiem vai starptautisko organizāciju noteiktajiem ierobežojumiem;

85.1 7. var tikt apdraudēta Latvijas valsts starptautisko saistību izpilde;

85.1 8. komersantu likvidē vai aptur tā darbību;

85.1 9. var tikt apdraudēta Latvijas valsts drošība un stabilitāte.

86. Komersants pēc speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņa beigām vai speciālās atļaujas (licences) anulēšanas triju darbdienu laikā nodod speciālo atļauju (licenci) Aizsardzības ministrijas licencēšanas komisijā."

13. Izteikt 7.pielikumu šādā redakcijā:

'7.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 23.septembra noteikumiem Nr.538

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumos Nr.538 "Ieroču, munīcijas, speciālo .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 161Pieņemts: 28.02.2006.Stājas spēkā: 04.03.2006.Zaudē spēku: 31.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 37, 03.03.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
129484
04.03.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)