Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.103

Rīgā 2006.gada 7.februārī (prot. Nr.7 12.§)
Noteikumi par projektu iesniegšanas un finansēšanas kārtību grantu shēmā “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās”
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma
9.panta piekto daļu, 11.panta ceturto daļu un 16.panta pirmās daļas 11. un 13.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi apstiprina grantu shēmu “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās” (turpmāk — grantu shēma), grantu shēmas projekta iesnieguma veidlapu, kā arī nosaka pirmā līmeņa starpniekinstitūciju un grantu shēmas apsaimniekotāju.

2. Grantu shēmu finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk — ERAF) un Latvijas Republikas budžeta līdzekļiem. Kopējais grantu shēmas ietvaros pieejamais finansējums ir 7916448lati, tai skaitā valsts budžeta finansējums 3958224lati.

3. Grantu shēmas projektu iesniegšana (turpmāk — projektu iesniegšana) un finansēšana notiek saskaņā ar šiem noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu vadību.

4. Grantu shēmas ieviešanu nodrošina pirmā līmeņa starpniekinstitūcija — Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (turpmāk — ministrija) un grantu shēmas apsaimniekotājs — valsts aģentūra “Valsts reģionālās attīstības aģentūra” (turpmāk — aģentūra).

II. Atbalsta sniegšanas vispārīgie nosacījumi

5. Grantu shēmas ietvaros finansējumu sākotnējiem ieguldījumiem uzņēmuma pamatlīdzekļu iegādei, veidošanai vai būvju būvniecībai, rekonstrukcijai, renovācijai vai fundamentālai pārveidošanai var saņemt mazie un vidējie komersanti, kuri reģistrēti un darbojas īpaši atbalstāmajās teritorijās, kuri paredz strauju izaugsmi attiecīgajā nozarē, nodrošinot augstas pievienotās vērtības radīšanu, un kuru darbība vērsta uz jaunu tehnoloģiju ieviešanu, ražošanas modernizāciju vai pakalpojumu uzlabošanu.

6. Saskaņā ar grantu shēmu par atbalstāmajām tiek uzskatītas šādas nozares:

6.1. rūpniecība;

6.2. būvniecība;

6.3. pārstrāde (izņemot lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu pārstrādi);

6.4. pakalpojumi (izņemot iekārtu vai tehnikas izīrēšanu vai iznomāšanu, konsultāciju un finanšu starpniecības pakalpojumus un transporta pakalpojumus);

6.5. lauksaimnieciska rakstura pakalpojumu sniegšana, ja tie veido ne mazāk par 75% no to komersantu uzņēmuma apgrozījuma, kuri darbojas lauksaimniecības nozarē.

7. Grantu shēmas ietvaros netiek atbalstīti projekti šo noteikumu 1.pielikumā minētajās nozarēs.

8. Neatkarīgi no nozares, kurā tiek īstenots projekts, finansējuma saņēmējam ir jānodrošina šādi rezultāti:

8.1. jaunu darba vietu radīšana vai esošo saglabāšana;

8.2. ienākumu gūšana no komercdarbības konkrētajā nozarē;

8.3. saimnieciskās darbības attīstība un paplašināšana.

9. Finansējumu grantu shēmas ietvaros var saņemt komersants, kas:

9.1. atbilst maza un vidēja komersanta statusam saskaņā ar Eiropas Komisijas 2001.gada 12.janvāra Regulas (EK) Nr. 70/2001 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu, sniedzot valsts palīdzību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kurā izdarīti grozījumi ar Eiropas Komisijas 2004.gada 27.februāra Regulu (EK) Nr. 364/2004;

9.2. reģistrēts un darbojas īpaši atbalstāmajā teritorijā (noteikta ar Ministru kabineta noteikumiem);

9.3. ierakstīts komercreģistrā;

9.4. tieši atbildīgs par projekta sagatavošanu un vadību. Komersants nedarbojas kā starpnieks;

9.5. spējīgs nodrošināt saimnieciskās darbības nepārtrauktību visā projekta īstenošanas laikā. Komersantam ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi;

9.6. spējīgs ieviest un vadīt aktivitātes, kas atbilst grantu shēmas ietvaros iesniegtā projekta finansējuma apjomam.

10. Uz atbalstu nevar pretendēt mazais un vidējais komersants, ja uz viņu attiecas šādi nosacījumi:

10.1. komersants ar tiesas lēmumu atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā atrodas sanācijas procesā, pakļauts likvidācijai, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju;

10.2. uzsākts process par komersanta maksātnespējas atzīšanu, likvidāciju, nodošanu administrēšanai tiesā vai līdzīga procedūra, ko nosaka Latvijas Republikas tiesību akti;

10.3. attiecīgais komersants vai viņa pārstāvis ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas saistīts ar saimniecisko darbību;

10.4. nav veicis nodokļu un citus valsts un pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;

10.5. nav ievērojis un ir pārkāpis finansējuma līguma nosacījumus, nepildot citas līgumsaistības ar aģentūru, vai kāda cita no valsts vai Eiropas Kopienas līdzekļiem finansēta līguma nosacījumus;

10.6. sniedzis nepatiesu informāciju, kas nepieciešama atbalsta saņem­šanai grantu shēmas ietvaros;

10.7. projekta iesnieguma vērtēšanas gaitā centies iegūt savā rīcībā konfidenciālu informāciju vai ietekmēt vērtēšanas komisiju vai līgumslēdzēju institūciju;

10.8. saņēmis atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citās atbalsta programmās;

10.9. attiecīgā komersanta parāda saistības ir lielākas par tā aktīvu kopsummu.

11. Grantu shēmas ietvaros par attiecināmām izmaksām tiek uzskatīti tikai materiālie ieguldījumi.

12. Projekta budžetā iekļautās izmaksas uzskatāmas par attiecināmām, ja tās:

12.1. veiktas atbilstoši grantu shēmas nosacījumiem;

12.2. tieši saistītas ar projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanu un veiktas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

12.3. veiktas šādiem materiālajiem ieguldījumiem komersantu pamat­līdzekļos:

12.3.1. ar ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu saistītu jaunu, Eiropas Savienības standartiem atbilstošu un attiecīgi sertificētu iekārtu vai tehnikas iegādei;

12.3.2. ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas iekārtu rekonstrukcijai, renovācijai vai fundamentālai pārveidošanai;

12.3.3. ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas nozīmes ēku un būvju būvniecībai;

12.3.4. ražošanas vai pakalpojumu snieg­šanas nozīmes ēku un būvju rekon­struk­cijai, renovācijai vai fundamentālai pār­veidošanai;

12.3.5. neapbūvētas zemes iegādei projekta vajadzībām, ja starp zemes pirkumu un līdzfinansētās darbības mērķiem ir tieša saikne, zemes pirkuma izmaksas nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kā arī no kvalificēta novērtētāja vai attiecīgi pilnvarotas oficiālas iestādes saņemts atzinums, kas apliecina, ka zemes iepirkuma cena nepārsniedz tirgus vērtību;

12.4. veiktas projekta īstenošanas periodā pēc finansējuma līguma noslēgšanas un līdz projekta īstenošanas beigām, nepārsniedzot finansējuma līgumā norādīto termiņu;

12.5. faktiski veiktas, reģistrētas finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pārbaudāmas un pamatotas, kā arī pierādāmas ar finansējuma pieprasījumu (2.pielikums).

13. Viena attīstības projekta finansēšanai paredzētais publiskais finansējums nedrīkst pārsniegt 80000 latu. Projekta iesniedzējs vienā reizē var iesniegt vienu projektu katrā no šo noteikumu 6.punktā minēto atbalstāmo darbības nozaru nodaļām (divciparu kods saskaņā ar NACE klasifikatoru).

14. Ja vienas atbalstāmās darbības nozares nodaļā plānots iesniegt divus projektus vai vairāk, tad katru nākamo projektu iesniedzējs var iesniegt tikai pēc līguma noslēgšanas par finansējuma piešķiršanu iepriekšējam projektam. Projekta iesniedzējs nedrīkst vienu projektu sadalīt vairākos projektos. Pēc katra projekta īstenošanas projekta iesniedzējs rada jaunu vai uzlabo esošo produktu vai pakalpojumu.

15. Maksimālais projekta īstenošanas termiņš ir divi gadi, bet ne ilgāk par 2008.gada 1.augustu.

(MK 07.07.2008. noteikumu Nr.503 redakcijā)

16. Iepirkuma procedūru projekta vajadzībām veic Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pirms projekta iesniegšanas.

17. Ja projektā paredzētās iegādes vai pakalpojuma vērtība ir 5000 latu vai mazāka, projekta iesniedzējs aģentūrā iesniedz piegādātāja sagatavotu piedāvājumu, kas satur šādu informāciju:

17.1. adresāts (projekta iesniedzējs);

17.2. iepirkuma priekšmeta apraksts (tai skaitā modelis, marka, tehniskie parametri) un cena;

17.3. piegādājamo preču vai veicamo darbu piegādes vai izpildes vieta un piedāvājuma derīguma termiņš;

17.4. paraksts, zīmogs un norāde par sagatavošanas datumu.

18. Par neattiecināmām izmaksām ir uzskatāmas šādas izmaksas:

18.1. nemateriālie ieguldījumi;

18.2. kārtējās uzturēšanas izmaksas (ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas, administratīvās un pārdošanas izmaksas);

18.3. izdevumi apgrozāmo līdzekļu iegādei;

18.4. maksa par aizdevuma vai līzinga izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, soda procenti, maksa par finanšu transakcijām;

18.5. pievienotās vērtības nodoklis, muitas nodokļi un nodevas;

18.6. vispārīgās izmaksas, kas saistītas ar projekta sagatavošanu, tai skaitā konsultāciju pakalpojumi;

18.7. teritorijas labiekārtošana, izņemot gadījumus, ja būvniecības projektā ir paredzēta zāliena un asfaltēta (cita klājuma) laukuma ierīkošana, kas tieši saistīta ar teritorijas sakopšanu pēc būvniecības un nepārsniedz 5% no būvniecības attiecināmajām izmaksām;

18.8. iekārtu rezerves daļu vai komponenšu iegāde, kā arī sastāvdaļu iegāde, izņemot gadījumus, ja iegādājamā iekārta spēj autonomi darboties un radīt gala produktu vai pakalpojumu;

18.9. izmaksas, kas saistītas ar tādu iekārtu aizstāšanu ar jaunām iekārtām, kuru parametri neatšķiras un kuru dēļ nevar rasties izmaiņas produktā vai tehnoloģiskajā procesā, kas saistīts ar racionalizāciju, modernizāciju vai diversifikāciju;

18.10. tādu pamatlīdzekļu iegāde, kuru vienas vienības vērtība ir zemāka par 100 latiem (bez pievienotās vērtības nodokļa) un lietošanas termiņš ir mazāks par pieciem gadiem.

19. Ja projektā iekļauti neattiecināmie izdevumi, tad finansējuma saņēmēja atbildība ir segt šos izdevumus no paša līdzekļiem saskaņā ar projektā paredzētajiem pasākumiem un mērķiem.

20. Publisko finansējumu aprēķina tikai no attiecināmajām izmaksām, kas faktiski veiktas projekta ietvaros.

21. Aģentūra projekta iesniegumu noraida, ja pēc neattiecināmo izdevumu izslēgšanas pastāv risks, ka projekts netiks īstenots vai arī netiks sasniegti projektā paredzētie mērķi.

22. Atbalsta intensitāte grantu shēmas ietvaros īstenotajiem projektiem nepārsniedz 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

23. Finansējumu grantu shēmas ietvaros var kombinēt ar atbalstu citas sākotnējo ieguldījumu atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros.

24. Šo noteikumu 22.punktā noteikto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti attiecina uz kopējo atbalsta summu, ja atbalstu vienlaikus sniedz:

24.1. vairāku sākotnējo ieguldījumu atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros;

24.2. no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Kopienas finanšu līdzekļiem.

25. Izmaksas, kas segtas no Eiropas Savienības vai valsts budžeta līdzekļiem, nevar kalpot kā privātais finansējums citā Eiropas Savienības vai valsts finansētajā projektā.

III. Projektu iesniegšanas kārtība

26. Aģentūra izsludina grantu shēmas projektu iesniegumu konkursu finansējuma saņemšanai grantu shēmas ietvaros līdz visu paredzēto finanšu līdzekļu izmantošanai un nosaka projektu iesniegšanas termiņu.

27. Projektu pieņemšanu, pārtraukšanu vai izbeigšanu aģentūra izsludina:

27.1. laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;

27.2. laikrakstā “Latvijas Avīze”;

27.3. aģentūras mājas lapā — www.vraa.gov.lv;

27.4. ministrijas mājas lapā — www.raplm.gov.lv;

27.5. Finanšu ministrijas administrētajā mājas lapā — www.esfondi.lv.

28. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs aģentūrā iesniedz šādus dokumentus:

28.1. pilnībā aizpildītu, cauršūtu (caurauklotu) un sanumurētu projekta iesnieguma veidlapu ar pielikumiem (3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10.1., 3.10.2., 3.10.3. un 3.10.4.pielikums);

28.2. projekta iesniegumam pievienojamos pavaddokumentus, kas ir sanumurēti un ievietoti vākos.

29. Projekta iesniedzējs, aizpildot projekta iesnieguma veidlapu, ievēro šādus nosacījumus:

29.1. projekta iesniegumu sagatavo, ievērojot projekta iesnieguma formātu un lapu secību;

29.2. projekta iesniegumu sagatavo un iesniedz latviešu valodā;

29.3. projekta iesniegumu sagatavo datorrakstā;

29.4. projekta iesniegumā aizpilda visas projektu raksturojošās sadaļas, kas norādītas projekta iesnieguma veidlapā;

29.5. visu informāciju norāda precīzi un pietiekami detalizēti, lai projekta iesniegumu varētu izvērtēt atbilstoši administratīvajiem, kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem;

29.6. projekta iesnieguma veidlapu aizpilda bez svītrojumiem, dzēsumiem, aizkrāsojumiem, neatrunātiem labojumiem un papildinājumiem. Kļūdainus ierakstus pārsvītro un visus labojumus atrunā.

30. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno pavaddokumentu oriģinālus vai notariāli apliecinātas kopijas, vai kopijas, uz kurām ir atbilstošas iestādes apliecinājums par kopijas atbilstību oriģinālam. Ja dokumenti nav izdoti latviešu valodā, iesniedz apliecinātu dokumenta tulkojumu valsts valodā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

31. Projekta iesniegumu iesniedz divos eksemplāros. Viens eksemplārs ir oriģināls (ar norādi “Oriģināls”) un otrs — kopija (ar norādi “Kopija”).

32. Projektu iesniegumu aģentūrā var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu. Nosūtot projekta iesniegumu pa pastu, to ievieto aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē).

33. Pēc projekta iesnieguma saņemšanas aģentūra pārliecinās par dokumentu atbilstību un rakstiski paziņo projekta iesniedzējam reģistrācijas numuru, iesniegšanas datumu un laiku, kā arī atdod vienu projekta iesnieguma eksemplāru.

34. Ja tiek veiktas izmaiņas aģentūrā iesniegtajā eksemplārā, projekta iesniedzējs vai finansējuma saņēmējs nodrošina identisku izmaiņu izdarīšanu arī otrā eksemplārā.

35. Projekta iesniegumus noraida, ja tie saņemti pēc projektu iesniegšanas termiņa beigām.

IV. Projekta iesnieguma izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas kārtība

36. Saņemot projekta iesniegumu, aģentūra veic projekta iesnieguma sākotnējo atbilstības pārbaudi un pārliecinās, vai ir iesniegti visi pieprasītie dokumenti, vai projekta iesniedzējs ir reģistrēts un darbojas īpaši atbalstāmajā teritorijā un vai projekta iesniegums attiecas uz programmas ietvaros atbalstāmo nozari.

37. Ja reģistrētā projekta iesnieguma dokumentācija ir nepilnīga un tā neatbilst projektu iesniegumu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem (4.pielikums), aģentūra var pieprasīt, lai projekta iesniedzējs novērš konstatētās nepilnības un 30dienu laikā rakstiski iesniedz trūkstošo informāciju.

38. Aģentūra pieņem lēmumu:

38.1. par projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, ja projekta iesniegums atbilst visiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

38.2. par projekta iesnieguma noraidīšanu, ja projekta iesniegums neatbilst kādam no administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

39. Projekta iesniegumi, kas atbilst visiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, tiek izvērtēti saskaņā ar projektu kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem (5.pielikums).

40. Ministrijas izveidota starpinstitūciju vērtēšanas komisija (turpmāk — vērtēšanas komisija) izvērtē projekta iesniegumus saskaņā ar projektu kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem un, pamatojoties uz katra vērtēšanas komisijas locekļa vērtējumu, sniedz kopējo vērtējumu par katru projektu.

41. Finansējuma saņemšanai vērtēšanas komisija iesaka tikai tos projekta iesniegumus, kuri ir saņēmuši pozitīvu vērtējumu projekta iesniegumu specifiskajos atbilstības vērtēšanas kritērijos un saskaņā ar projektu kvalitātes un specifiskajiem atlases vērtēšanas kritērijiem ieguvuši vismaz sešus punktus kā vidējo vērtējumu no kopējā vērtēšanas komisijas locekļu atbilstības novērtējuma.

42. Pēc kopējā vērtējuma saņemšanas aģentūra veic pirmslīguma pārbaudi projekta īstenošanas vietā.

43. Pamatojoties uz šo noteikumu 41.punktā minēto vērtēšanas komisijas ieteikumu un šo noteikumu 42.punktā minētās pārbaudes rezultātiem, aģentūra pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

44. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja:

44.1. projekta iesniegums atbilst visiem projekta specifiskajiem atbilstības vērtēšanas kritērijiem;

44.2. projekta iesniegums saskaņā ar projektu kvalitātes un specifiskajiem atlases vērtēšanas kritērijiem ieguvis vismaz sešus punktus kā vidējo vērtējumu no kopējā vērtēšanas komisijas locekļu atbilstības novērtējuma;

44.3. ir pietiekams kopējais šo noteikumu 2.punktā minētais valsts budžeta finansējums un ERAF līdzfinansējums grantu shēmas ietvaros.

45. Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja:

45.1. projekta iesniegums neatbilst vienam vai vairākiem projekta specifiskajiem atbilstības vērtēšanas kritērijiem;

45.2. projekta iesniegums saskaņā ar projektu kvalitātes un specifiskajiem atlases vērtēšanas kritērijiem ieguvis mazāk par sešiem punktiem kā vidējo vērtējumu no kopējā vērtēšanas komisijas locekļu atbilstības novērtējuma;

45.3. beidzies kopējais šo noteikumu 2.punktā minētais valsts budžeta finansējums un ERAF līdzfinansējums grantu shēmas ietvaros.

46. Aģentūras pieņemtos lēmumus par projekta iesnieguma noraidīšanu vai apstiprināšanu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Projektu ieviešanas un finansējuma piešķiršanas nosacījumi

47. Pēc apstiprināto projektu saraksta pieņemšanas zināšanai ERAF vadības komitejā aģentūra slēdz finansējuma līgumu ar projekta iesniedzēju par finansējuma saņemšanu. Līgumā norāda līgumslēdzēju tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī kārtību un nosacījumus, kas jāievēro un jāveic, lai sasniegtu projektā paredzētos mērķus un saņemtu grantu shēmas finansējumu.

48. Finansējuma saņēmējs projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanu uzsāk tikai pēc finansējuma līguma noslēgšanas ar aģentūru.

49. Visas izmaiņas, kas saistītas ar projekta īstenošanu, finansējuma saņēmējs saskaņo ar aģentūru.

50. Finansējuma saņēmējs visas iekārtas, būves un citas materiālās vērtības, kas iegādātas vai izveidotas projekta ietvaros, to derīguma termiņa laikā apdrošina pret zaudējumiem vai bojājumiem ugunsgrēka, vētras postījumu, plūdu vai trešo personu prettiesiskas rīcības gadījumā.

51. Maksāšanas kārtība paredz grantu shēmas finansējuma izmaksāšanu finansējuma saņēmējam ne biežāk kā trīs reizes finansējuma līguma darbības periodā, kopā nepārsniedzot 80000 latu, ja vien finansējuma saņēmējs nav panācis vienošanos ar aģentūru par citiem termiņiem.

52. Šo noteikumu 51.punktā noteikto summu izmaksā pēc projekta īstenošanas posma pilnīgas izpildes saskaņā ar finansējuma līgumā paredzēto un pamatojoties uz finansējuma saņēmēja sagatavotu finansējuma pieprasījumu.

53. Finansējuma pieprasījumu var iesniegt aģentūrā personīgi vai nosūtot pa pastu. Ja dokumenti nav sagatavoti latviešu valodā, iesniedz apliecinātu dokumentu tulkojumu valsts valodā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Dokumentu oriģinālus pārbauda projekta īstenošanas vietā pirmsmaksājumu kontroles laikā.

54. Ja finansējuma pieprasījums tiek iesniegts personīgi, iesniedzot finansējuma pieprasījuma dokumentu kopijas, uzrāda dokumentu oriģinālus. Nosūtot finansējuma pieprasījumu pa pastu, to ievieto aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē) un pievieno dokumentus, kas saistīti ar finansējuma pieprasījumu, vai to apliecinātas kopijas.

55. Finansējumu izmaksā atbilstoši finansējuma līgumam un tajā paredzētajām projekta attiecināmajām izmaksām pēc saņemtā finansējuma pieprasījuma pārbaudes un aģentūras pirmsmaksājumu kontroles projekta īstenošanas vietā.

56. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka attiecināmie izdevumi, kuru atmaksu veic no grantu shēmas līdzekļiem, kā arī attiecināmie izdevumi, kurus sedz no finansējuma saņēmēja līdzekļiem, neattiecināmie izdevumi, kā arī ar projekta ieviešanu saistītie ieņēmumi, naudas plūsma, aktīvi un pasīvi grāmatvedības uzskaitē ir identificējami, nodalīti un pārbaudāmi.

57. Informējot sabiedrību par projekta īstenošanu, finansējuma saņēmējs norāda Eiropas Savienības un Latvijas Republikas ieguldījumu projekta finansēšanā.

VI. Projekta īstenošanas uzraudzība

58. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu atbilstoši projektā paredzētajam, nodrošinot projektā identificēto mērķu sasniegšanu un finansējuma līgumā paredzēto pārskatu sniegšanu aģentūrai.

59. Projekta īstenošanas laikā aģentūra pārbauda un kontrolē projektu tā īstenošanas vietā.

60. Aģentūra nosaka termiņu konstatēto nepilnību novēršanai, ja, veicot šo noteikumu 59.punktā minētās pārbaudes, tiek konstatēta neatbilstība piešķirtā finansējuma izlietojumā. Ja noteiktajā termiņā konstatētās nepilnības netiek novērstas, aģentūra, pamatojoties uz vadošās iestādes lēmumu, atgūst nepamatotos izdevumus.

61. Finansējuma saņēmējs visas materiālās vērtības, kas iegādātas, īstenojot projektu, uzglabā piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām. Finansējuma saņēmējs uzglabā projekta dokumentāciju, tai skaitā finanšu dokumentus, līdz 2016.gada 31.decembrim, kā arī nodrošina Eiropas Komisijai un kompetentajām Latvijas Republikas institūcijām pieeju šai dokumentācijai, lai veiktu projekta īstenošanas pārbaudes.

VII. Noslēguma jautājumi

62. Šos noteikumus nepiemēro projektiem, kas ir iesniegti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās.

63. Atbalstu šo noteikumu ietvaros sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2001.gada 12.janvāra Regulas (EK) Nr. 70/2001 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu, sniedzot valsts palīdzību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kurā izdarīti grozījumi ar Eiropas Komisijas 2004.gada 27.februāra Regulu (EK) Nr. 364/2004.

64. Projektu iesniegumi grantu shēmas ietvaros tiek pieņemti līdz 2006.gada 31.decembrim.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.februāra noteikumiem Nr.103
Grantu shēmas ietvaros neatbalstāmās nozares

A

LAUKSAIMNIECĪBA, MEDNIECĪBA UN MEŽSAIMNIECĪBA

01

LAUKSAIMNIECĪBA, MEDNIECĪBA UN AR TO SAISTĪTI PAKALPOJUMI

01.1

Augkopība; dārzeņkopība; dārzkopība

01.11

Graudaugu un citur neklasificētu lauksaimniecības kultūru audzēšana

01.12

Dārzeņu, dekoratīvo kultūru un stādu audzēšana

01.13

Augļu, riekstu, garšaugu un dzērienu ražošanā izmantojamo augu audzēšana

01.2

Lopkopība

01.21

Liellopu audzēšana, piena lopkopība

01.22

Aitu, kazu, zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu audzēšana

01.23

Cūku audzēšana

01.24

Mājputnu audzēšana

01.25

Citu dzīvnieku audzēšana

01.3

Augkopība un lopkopība (jauktā saimniecība)

01.30

Augkopība un lopkopība (jauktā saimniecība)

01.5

Medniecība, medījamo dzīvnieku pavairošana un ar to saistīti pakalpojumi

01.50

Medniecība, medījamo dzīvnieku pavairošana un ar to saistīti pakalpojumi

02

MEŽSAIMNIECĪBA, KOKMATERIĀLU SAGATAVOŠANA UN AR TO SAISTĪTI PAKALPOJUMI

02.0

Mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistīti pakalpojumi

02.01

Mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana

02.02

Ar mežsaimniecību un kokmateriālu sagatavošanu saistīti pakalpojumi

B

ZVEJNIECĪBA

05

ZVEJNIECĪBA, ZIVKOPĪBA UN AR TO SAISTĪTI PAKALPOJUMI

05.0

Zvejniecība, zivkopība un ar to saistīti pakalpojumi

05.01

Zvejniecība

05.02

Zivkopība

C

IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE

CA

ENERĢĒTISKO IZRAKTEŅU IEGUVE

10

OGĻU UN BRŪNOGĻU IEGUVE; KŪDRAS IEGUVE

10.1

Akmeņogļu ieguve, apstrāde un aglomerācija

CB

IEGUVES RŪPNIECĪBA, IZŅEMOT ENERĢĒTISKO IZRAKTEŅU IEGUVI

13

METĀLA RŪDU IEGUVE

13.1

Dzelzsrūdas ieguve

13.10

Dzelzsrūdas ieguve

13.2

Krāsaino metālu rūdu ieguve, izņemot urāna un torija rūdas

13.20

Krāsaino metālu rūdu ieguve, izņemot urāna un torija rūdas

D

APSTRĀDES RŪPNIECĪBA

DA

PĀRTIKAS PRODUKTU, DZĒRIENU UN TABAKAS RAŽOŠANA

15

PĀRTIKAS PRODUKTU UN DZĒRIENU RAŽOŠANA

15.1

Gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana

15.11

Gaļas (izņemot putnu un trušu) ražošana

15.12

Putnu, trušu u.tml. dzīvnieku gaļas ražošana

15.13

Gaļas izstrādājumu un konservu ražošana

15.2

Zivju un zivju produktu pārstrāde un konservēšana

15.20

Zivju un zivju produktu pārstrāde un konservēšana

15.3

Augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana

15.31

Kartupeļu pārstrāde

15.32

Augļu un dārzeņu sulu ražošana

15.33

Citur neklasificēta augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana

15.4

Augu un dzīvnieku eļļu un tauku ražošana

15.41

Neattīrītu eļļu un tauku ražošana

15.42

Rafinētas eļļas un tauku ražošana

15.43

Margarīna un līdzīgu pārtikas tauku ražošana

15.5

Piena produktu ražošana

15.51

Piena pārstrāde un siera ražošana

15.52

Saldējuma ražošana

15.6

Graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana

15.61

Graudu malšanas produktu ražošana

15.62

Cietes un cietes produktu ražošana

15.7

Dzīvnieku barības ražošana

15.71

Lopbarības ražošana

15.72

Suņu, kaķu u.c. dzīvnieku barības ražošana

15.8

Citu pārtikas produktu ražošana

15.81

Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana

15.82

Sausiņu un cepumu ražošana; ilgi uzglabājamu konditorejas izstrādājumu un kūku ražošana

15.83

Cukura ražošana

15.84

Kakao ražošana; šokolādes, konfekšu un citu cukuroto konditorejas izstrādājumu ražošana

15.85

Makaronu, nūdeļu, kuskusa un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošana

15.86

Tējas un kafijas pārstrāde

15.87

Garšvielu, mērču un garšvielu piedevu ražošana

15.88

Homogenizēto un diētisko pārtikas produktu ražošana

15.89

Pārējo citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana

15.9

Dzērienu ražošana

15.91

Destilētu alkoholisko dzērienu ražošana

15.92

Etilspirta ražošana no raudzētām izejvielām

15.93

Vīnu ražošana

15.94

Sidra, citu augļu un ogu vīnu ražošana

15.95

Citu nedestilētu dzērienu ražošana no raudzētām izejvielām

15.96

Alus ražošana

15.97

Iesala ražošana

15.98

Minerālūdeņu un bezalkoholisko dzērienu ražošana

16

TABAKAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA

16.0

Tabakas izstrādājumu ražošana

16.00

Tabakas izstrādājumu ražošana

DF

NAFTAS PĀRSTRĀDES PRODUKTU, KOKSA UN KODOLDEGVIELAS RAŽOŠANA

23

NAFTAS PĀRSTRĀDES PRODUKTU, KOKSA UN KODOLDEGVIELAS RAŽOŠANA

23.3

Kodoldegvielas ražošana

23.30

Kodoldegvielas ražošana

DG

ĶĪMISKO VIELU, TO IZSTRĀDĀJUMU UN ĶĪMISKO ŠĶIEDRU RAŽOŠANA

24

ĶĪMISKO VIELU, TO IZSTRĀDĀJUMU UN ĶĪMISKO ŠĶIEDRU RAŽOŠANA

24.6

Pārējo ķīmisko vielu ražošana

24.61

Sprāgstvielu ražošana

24.7

Sintētisko šķiedru ražošana

24.70

Sintētisko šķiedru ražošana[1]

DI

NEMETĀLISKO MINERĀLU IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA

26

NEMETĀLISKO MINERĀLU IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA

26.1

Stikla un stikla izstrādājumu ražošana

26.14

Stikla šķiedras ražošana

DJ

METĀLU UN METĀLA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA

27

METĀLU RAŽOŠANA

27.1

Dzelzs, tērauda un dzelzs sakausējumu ražošana

27.10

Dzelzs, tērauda un dzelzs sakausējumu ražošana

27.2

Cauruļu ražošana

27.21

Čuguna cauruļu, lieto čuguna un tērauda cauruļu ražošana

27.22

Tērauda cauruļu ražošana

27.3

Dzelzs un tērauda pirmapstrāde

27.31

Aukstā vilkšana

27.32

Šauro slokšņu aukstā velmēšana

27.33

Aukstā formēšana vai locīšana

27.34

Stiepļu vilkšana

27.5

Metālu liešana

27.51

Čuguna liešana

27.52

Tērauda liešana

27.53

Vieglo metālu liešana

27.54

Citu krāsaino metālu liešana

28

GATAVO METĀLIZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA, IZŅEMOT MAŠĪNAS UN IEKĀRTAS

28.4

Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; pulvermetalurģija

28.40

Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; pulvermetalurģija

28.7

Pārējo gatavo metālizstrādājumu ražošana

28.73

Stiepļu izstrādājumu ražošana

28.74

Sastiprinātāju, vītņotu izstrādājumu, ķēžu un atsperu ražošana

28.75

Citu gatavo metālizstrādājumu ražošana

DK

IEKĀRTU, MEHĀNISMU UN DARBA MAŠĪNU RAŽOŠANA

29

IEKĀRTU, MEHĀNISMU UN DARBA MAŠĪNU RAŽOŠANA

29.3

Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana

29.31

Lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru ražošana

29.32

Citu lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana

29.6

Ieroču un munīcijas ražošana

29.60

Ieroču un munīcijas ražošana

DM

TRANSPORTLĪDZEKĻU RAŽOŠANA

34

AUTOMOBIĻU, PIEKABJU UN PUSPIEKABJU RAŽOŠANA

34.1

Automobiļu ražošana

34.10

Automobiļu ražošana

34.2

Automobiļu virsbūvju ražošana; piekabju un puspiekabju ražošana

34.20

Automobiļu virsbūvju ražošana; piekabju un puspiekabju ražošana

34.3

Detaļu un piederumu ražošana automobiļiem un to dzinējiem

34.30

Detaļu un piederumu ražošana automobiļiem un to dzinējiem

35

CITU TRANSPORTLĪDZEKĻU RAŽOŠANA

35.1

Kuģu un laivu būve un remonts

35.11

Kuģu būve un remonts

F

BŪVNIECĪBA

45

BŪVNIECĪBA

45.50

Būvmašīnu un ēku demontāžas tehnikas noma ar operatoru

G

VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU, MOTOCIKLU, INDIVIDUĀLĀS LIETOŠANAS PRIEKŠMETU, SADZĪVES APARATŪRAS UN IEKĀRTU REMONTS

50

AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU PĀRDOŠANA, APKOPE UN REMONTS; AUTODEGVIELAS MAZUMTIRDZNIECĪBA

50.1

Automobiļu pārdošana

50.10

Automobiļu pārdošana

50.3

Automobiļu detaļu un piederumu pārdošana

50.30

Automobiļu detaļu un piederumu pārdošana

50.4

Motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana, apkope un remonts

50.40

Motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana, apkope un remonts

50.5

Autodegvielas mazumtirdzniecība

50.50

Autodegvielas mazumtirdzniecība

51

VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN KOMISIJAS TIRDZNIECĪBA, IZŅEMOT AUTOMOBIĻUS UN MOTOCIKLUS

51.1

Vairumtirdzniecības starpnieku darbība

51.11

Lauksaimniecības izejvielu, dzīvu lopu, tekstilizejvielu un pusfabrikātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība

51.12

Degvielas, rūdas, metāla un rūpniecisko ķimikāliju vairumtirdzniecības starpnieku darbība

51.13

Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība

51.14

Mašīnu, rūpniecības iekārtu, kuģu un lidaparātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība

51.15

Mēbeļu, mājsaimniecības preču un metālizstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība

51.16

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība

51.17

Pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecības starpnieku darbība

51.18

Citur neklasificētu preču specializētās vairumtirdzniecības starpnieku darbība

51.19

Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība

51.2

Lauksaimniecības izejvielu un dzīvu lopu vairumtirdzniecība

51.21

Graudu, sēklu un lopbarības vairumtirdzniecība

51.22

Ziedu un augu vairumtirdzniecība

51.23

Dzīvu lopu vairumtirdzniecība

51.24

Jēlādu un izstrādātu ādu vairumtirdzniecība

51.25

Neapstrādātas tabakas vairumtirdzniecība

51.3

Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība

51.31

Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība

51.32

Gaļas un gaļas izstrādājumu vairumtirdzniecība

51.33

Piena un piena produktu, olu, pārtikas eļļas un tauku vairumtirdzniecība

51.34

Alkoholisko un citu dzērienu vairumtirdzniecība

51.35

Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība

51.36

Cukura, šokolādes, konfekšu un citu cukuroto konditorejas izstrādājumu vairumtirdzniecība

51.37

Kafijas, tējas, kakao un garšvielu vairumtirdzniecība

51.38

Citu pārtikas produktu specializētā vairumtirdzniecība

51.39

Pārtikas produktu nespecializētā vairumtirdzniecība

51.4

Individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves tehnikas un aparatūras vairumtirdzniecība

51.41

Tekstilizstrādājumu vairumtirdzniecība

51.42

Apģērbu un apavu vairumtirdzniecība

51.43

Sadzīves elektroiekārtu, aparatūras un elektropreču vairumtirdzniecība

51.44

Trauku, galda un virtuves piederumu, tapešu, tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļu u.c. līdzīgu izstrādājumu vairumtirdzniecība

51.45

Smaržu un kosmētikas vairumtirdzniecība

51.46

Farmaceitisko izstrādājumu, medicīnisko un ortopēdisko preču vairumtirdzniecība

51.47

Citu sadzīves preču vairumtirdzniecība

51.5

Nelauksaimniecisko starpproduktu vairumtirdzniecība

51.51

Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība

51.52

Metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība

51.53

Koksnes, būvmateriālu un santehnikas vairumtirdzniecība

51.54

Metālizstrādājumu, cauruļu, apkures iekārtu un piederumu vairumtirdzniecība

51.55

Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība

51.56

Papīra un citu starpproduktu vairumtirdzniecība

51.57

Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība

51.8

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu, un to piederumu vairumtirdzniecība

51.81

Darbgaldu vairumtirdzniecība, ieskaitot elektriskās un mehāniskās piedziņas darbarīkus

51.82

Būvniecības mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība

51.83

Tekstilrūpniecības mašīnu, šujmašīnu un adāmmašīnu vairumtirdzniecība

51.84

Datoru, perifērisko iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecība

51.85

Citu biroja mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība

51.86

Citu elektrisko un elektronisko iekārtu un detaļu vairumtirdzniecība

51.87

Pārējo rūpniecībā, tirdzniecībā un navigācijā izmantojamo mašīnu un piederumu vairumtirdzniecība

51.88

Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu, piederumu un ierīču vairumtirdzniecība, ieskaitot traktorus

51.9

Pārējā vairumtirdzniecība

51.90

Pārējā vairumtirdzniecība

52

MAZUMTIRDZNIECĪBA, IZŅEMOT AUTOMOBIĻUS, MOTOCIKLUS UN AUTODEGVIELU; INDIVIDUĀLĀS LIETOŠANAS PRIEKŠMETU, SADZĪVES APARATŪRAS UN IEKĀRTU REMONTS

52.1

Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos

52.11

Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur pārsvarā ir pārtika, dzērieni vai tabaka

52.12

Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos

52.2

Pārtikas, dzērienu un tabakas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

52.21

Augļu un dārzeņu mazumtirdzniecība

52.22

Gaļas un gaļas izstrādājumu mazumtirdzniecība

52.23

Zivju, vēžveidīgo un molusku mazumtirdzniecība

52.24

Maizes, kūku, miltu konditorejas un cukuroto konditorejas izstrādājumu mazumtirdzniecība

52.25

Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība

52.26

Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība

52.27

Pārējā pārtikas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

52.3

Farmaceitisko un medicīnisko preču, kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība

52.31

Aptiekas

52.4

Pārējā jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

52.41

Tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecība

52.42

Apģērbu mazumtirdzniecība

52.43

Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība

52.44

Mēbeļu, trauku, citu neelektrisko sadzīves priekšmetu un apgaismes ierīču mazumtirdzniecība

52.45

Sadzīves elektroiekārtu un elektropreču mazumtirdzniecība

52.46

Metālizstrādājumu, instrumentu, būvmateriālu un santehnikas mazumtirdzniecība

52.47

Grāmatu, avīžu un rakstāmlietu mazumtirdzniecība

52.48

Citu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

52.5

Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos

52.50

Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos

52.6

Mazumtirdzniecība ārpus veikaliem

52.61

Mazumtirdzniecība pa pastu vai interneta veikalos

52.62

Mazumtirdzniecība kioskos un stendos

52.63

Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem

I

TRANSPORTS, GLABĀŠANA UN SAKARI

60

SAUSZEMES TRANSPORTS; CAURUĻVADU TRANSPORTS

60.1

Dzelzceļa transports

60.10

Dzelzceļa transports

60.2

Autotransports

60.21

Regulārais pasažieru autotransports

60.22

Taksometru pakalpojumi

60.23

Pārējais pasažieru sauszemes transports

60.24

Kravas autotransports

60.3

Cauruļvadu transports

60.30

Cauruļvadu transports

61

ŪDENSTRANSPORTS

61.1

Jūras un piekrastes ūdenstransports

61.10

Jūras un piekrastes ūdenstransports

61.2

Iekšzemes ūdenstransports

61.20

Iekšzemes ūdenstransports

62

GAISA TRANSPORTS

62.1

Regulārais gaisa transports

62.10

Regulārais gaisa transports

62.2

Neregulārais gaisa transports

62.20

Neregulārais gaisa transports

62.3

Kosmiskais transports

62.30

Kosmiskais transports

63

TRANSPORTA PAPILDDARBĪBA UN PALĪGDARBĪBA; TŪRISMA AĢENTŪRU DARBĪBA

63.1

Kravu iekraušana un izkraušana, noliktavu saimniecība

63.11

Kravu iekraušana un izkraušana

63.12

Glabāšana un noliktavu saimniecība

63.2

Transporta palīgdarbība

63.21

Sauszemes transporta palīgdarbība

63.22

Ūdenstransporta palīgdarbība

63.23

Gaisa transporta palīgdarbība

63.3

Komplekso tūrisma uzņēmumu, tūrisma operatoru un tūrisma aģentūru darbība; citur neklasificēta darbība, kas saistīta ar tūristu apkalpošanu

63.30

Komplekso tūrisma uzņēmumu, tūrisma operatoru un tūrisma aģentūru darbība; citur neklasificēta darbība, kas saistīta ar tūristu apkalpošanu

63.4

Pārējo transporta aģentūru darbība

63.40

Pārējo transporta aģentūru darbība

J

FINANŠU STARPNIECĪBA

65

FINANŠU STARPNIECĪBA, IZŅEMOT APDROŠINĀŠANU UN PENSIJU FINANSĒŠANU

65.1

Monetārā starpniecība

65.11

Centrālo banku darbība

65.12

Cita monetārā starpniecība

65.2

Cita finanšu starpniecība

65.21

Finanšu noma

65.22

Citi kreditēšanas pakalpojumi

65.23

Citur neklasificēta finanšu starpniecība

66

APDROŠINĀŠANA UN PENSIJU FINANSĒŠANA, IZŅEMOT OBLIGĀTO SOCIĀLO APDROŠINĀŠANU

66.0

Apdrošināšana un pensiju finansēšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu

66.01

Dzīvības apdrošināšana

66.02

Pensiju finansēšana

66.03

Pārējie apdrošināšanas veidi, izņemot dzīvības apdrošināšanu

67

FINANŠU STARPNIECĪBU PAPILDINOŠA DARBĪBA

67.1

Finanšu starpniecību papildinoša darbība, izņemot apdrošināšanu un pensiju finansēšanu

67.11

Finanšu tirgus vadīšana

67.12

Brokeru operācijas ar vērtspapīriem un fondu pārvaldīšana

67.13

Citur neklasificēta finanšu starpniecību papildinoša darbība

67.2

Apdrošināšanu un pensiju finansēšanu papildinoša darbība

67.20

Apdrošināšanu un pensiju finansēšanu papildinoša darbība

K

OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU, NOMA, DATORPAKALPOJUMI, ZINĀTNE UN CITI KOMERCPAKALPOJUMI

70

OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU

70.1

Operācijas ar savu nekustamo īpašumu

70.11

Nekustamā īpašuma mērķprojekti

70.12

Sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana

70.2

Sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana

70.20

Sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana

70.3

Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību

70.31

Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu

70.32

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana

71

TRANSPORTLĪDZEKĻU, MAŠĪNU UN IEKĀRTU, INDIVIDUĀLĀS LIETOŠANAS PRIEKŠMETU, SADZĪVES APARATŪRAS UN IEKĀRTU IZNOMĀŠANA

71.1

Automobiļu iznomāšana

71.10

Automobiļu iznomāšana

71.2

Citu transportlīdzekļu iznomāšana

71.21

Citu sauszemes transportlīdzekļu iznomāšana

71.22

Ūdens transportlīdzekļu iznomāšana

71.23

Gaisa transportlīdzekļu iznomāšana

71.3

Darba mašīnu un iekārtu iznomāšana

71.31

Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana

71.32

Būvmašīnu un būvniecības iekārtu iznomāšana

71.33

Datoru un biroja tehnikas iznomāšana

71.34

Citu darba mašīnu un iekārtu iznomāšana

71.4

Individuālās lietošanas priekšmetu un sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana

71.40

Individuālās lietošanas priekšmetu un sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana

72

DATORPAKALPOJUMI UN AR DATORIEM SAISTĪTAS DARBĪBAS

72.1

Konsultēšana ar datoraparatūru saistītajos jautājumos

72.10

Konsultēšana ar datoraparatūru saistītajos jautājumos

72.2

Konsultēšana programmatūras jautājumos, programmēšana

72.21

Standartprogrammatūras izstrādāšana un izplatīšana

72.22

Programmēšana pēc pasūtījuma, konsultēšana programmatūras jautājumos

72.3

Datu apstrāde

72.30

Datu apstrāde

72.4

Datu bāzu un interneta portālu uzturēšana un ekspluatācija

72.40

Datu bāzu un interneta portālu uzturēšana un ekspluatācija

72.6

Citas ar datoriem saistītas darbības

72.60

Citas ar datoriem saistītas darbības

73

ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBS

73.1

Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un tehniskajās zinātnēs

73.10

Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un tehniskajās zinātnēs

73.2

Pētījumi sabiedriskajās un humanitārajās zinātnēs

73.20

Pētījumi sabiedriskajās un humanitārajās zinātnēs

74

CITI KOMERCPAKALPOJUMI

74.1

Juridiskie, grāmatvedības, auditorpakalpojumi un konsultācijas; tirgus un sabiedriskās domas izpēte; konsultēšana komercdarbībā

74.11

Juridiskie pakalpojumi

74.12

Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi, konsultēšana nodokļu jautājumos

74.13

Tirgus un sabiedriskās domas izpēte

74.14

Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās

74.15

Holdingkompāniju darbība

74.2

Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas

74.20

Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas

74.3

Tehniskās pārbaudes, mērījumi un analīze

74.30

Tehniskās pārbaudes, mērījumi un analīze

74.4

Reklāma

74.40

Reklāma

74.5

Darbaspēka meklēšana un apgādāšana ar personālu

74.50

Darbaspēka meklēšana un apgādāšana ar personālu

74.6

Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana

74.60

Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana

74.7

Ēku tīrīšana un uzkopšana

74.70

Ēku tīrīšana un uzkopšana

74.8

Citur neklasificēti komercpakalpojumi

74.81

Fotopakalpojumi

74.82

Iepakošana, iesaiņošana, iepildīšana

74.85

Sekretāru un tulku pakalpojumi

74.86

Informācijas sniegšana un sakaru koordinēšana pa telefonu

74.87

Pārējie citur neklasificēti komercpakalpojumi

L

VALSTS PĀRVALDE UN AIZSARDZĪBA; OBLIGĀTĀ SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA

75

VALSTS PĀRVALDE UN AIZSARDZĪBA; OBLIGĀTĀ SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA

75.1

Valsts vadīšana un sabiedrības sociāli ekonomiskā politika

75.11

Vispārējo valsts dienestu darbība

75.12

Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citus sociālos pakalpojumus sniedzošu aģentūru darbības koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu

75.13

Efektīvas uzņēmējdarbības koordinēšana un veicināšana

75.14

Pavadpakalpojumu sniegšana valdībai kopumā

75.2

Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai kopumā

75.21

Ārlietas

75.22

Aizsardzība

75.23

Tieslietu iestāžu darbība

75.24

Sabiedriskās kārtības sargāšana

75.25

Ugunsdzēsība

75.3

Obligātā sociālā apdrošināšana

75.30

Obligātā sociālā apdrošināšana

M

IZGLĪTĪBA

80

IZGLĪTĪBA

80.1

Sākumizglītība

80.10

Sākumizglītība

80.2

Vidējā izglītība

80.21

Vispārējā vidējā izglītība

80.22

Profesionālā vidējā izglītība

80.3

Augstākā (terciārā) izglītība

80.30

Augstākā (terciārā) izglītība

80.4

Pieaugušo un pārējā izglītība

80.41

Transportlīdzekļu vadītāju apmācība

80.42

Citur neklasificēta izglītība

N

VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE

85

VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE

85.1

Cilvēku veselības aizsardzība

85.11

Slimnīcu darbība

85.12

Ārstu prakse

85.13

Zobārstu prakse

85.14

Pārējā darbība cilvēka veselības aizsardzības jomā

85.2

Veterinārā darbība

85.20

Veterinārā darbība

85.3

Sociālā aprūpe

85.31

Sociālā aprūpe ar izmitināšanu

85.32

Sociālā aprūpe bez izmitināšanas

O

SABIEDRISKIE, SOCIĀLIE UN INDIVIDUĀLIE PAKALPOJUMI

91

SABIEDRISKO, POLITISKO UN CITU ORGANIZĀCIJU DARBĪBA

91.1

Darba devēju un profesionālo organizāciju darbība

91.11

Darba devēju organizāciju darbība

91.12

Profesionālo organizāciju darbība

91.2

Arodbiedrību darbība

91.20

Arodbiedrību darbība

91.3

Citu organizāciju darbība

91.31

Reliģisko organizāciju darbība

91.32

Politisko organizāciju darbība

91.33

Citur neklasificētu organizāciju darbība

92

ATPŪTA, KULTŪRA UN SPORTS

92.1

Ar kino un video saistīta darbība

92.11

Kinofilmu un videofilmu uzņemšana

92.12

Kinofilmu un videofilmu izplatīšana

92.13

Kinofilmu demonstrēšana

92.2

Radio un televīzijas darbība

92.20

Radio un televīzijas darbība

92.3

Pārējā izklaides darbība

92.31

Mākslinieciskā un literārā darbība

92.32

Kultūras iestāžu darbība

92.33

Atrakciju un atpūtas parku darbība

92.34

Pārējā citur neklasificēta izklaides darbība

92.4

Ziņu aģentūru darbība

92.40

Ziņu aģentūru darbība

92.5

Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība

92.51

Bibliotēku un arhīvu darbība

92.52

Muzeju un vēsturisku objektu darbība

92.53

Botānisko dārzu, zooloģisko dārzu un rezervātu darbība

92.6

Sports

92.61

Sporta objektu darbība

92.62

Pārējā sporta darbība

92.7

Pārējā darbība atpūtas jomā

92.71

Azartspēles un derības

92.72

Citur neklasificēta darbība atpūtas jomā

P

MĀJSAIMNIECĪBU DARBĪBA

95

MĀJSAIMNIECĪBU KĀ DARBA DEVĒJU DARBĪBA

95.0

Mājsaimniecību kā darba devēju darbība

95.00

Mājsaimniecību kā darba devēju darbība

96

PAŠPATĒRIŅA PREČU RAŽOŠANA INDIVIDUĀLAJĀS MĀJSAIMNIECĪBĀS

96.0

Pašpatēriņa preču ražošana individuālajās mājsaimniecībās

96.00

Pašpatēriņa preču ražošana individuālajās mājsaimniecībās

97

INDIVIDUĀLO MĀJSAIMNIECĪBU PAŠPATĒRIŅA PAKALPOJUMI

97.0

Individuālo mājsaimniecību pašpatēriņa pakalpojumi

97.00

Individuālo mājsaimniecību pašpatēriņa pakalpojumi

Q

ĀRPUSTERITORIĀLĀS ORGANIZĀCIJAS UN INSTITŪCIJAS

99

ĀRPUSTERITORIĀLĀS ORGANIZĀCIJAS UN INSTITŪCIJAS

99.0

Ārpusteritoriālās organizācijas un institūcijas

99.00

Ārpusteritoriālās organizācijas un institūcijas

Grantu shēmas ietvaros neatbalstāmās ražotās tērauda produkcijas izstrādājumi

 Grantu shēmas ietvaros nevar tikt atbalstīti tādi komersantu iesniegtie projekti, kuru īstenošanas gaitā tiek ražots kāds no turpmāk minētajiem produktiem, kas klasificēti saskaņā ar starptautisko standartu prasībām.

 Izstrādājums

 Kombinētās nomenklatūras kods

 Čuguna lietņi

 7201

 Dzelzs sakausējumi

 7202 11 20, 7202 11 80, 7202 99 11

 Melnā metāla izstrādājumi, kuri iegūti dzelzsrūdas un poraino dzelzs izstrādājumu tiešās reducēšanas rezultātā

 7203

 Dzelzs un neleģēts tērauds

 7206

 Pusfabrikāti no dzelzs vai neleģēta tērauda

 7207 11 11; 7207 11 14; 7207 11 16; 7207 12 10; 7207 19 11; 7207 19 14; 7207 19 16; 7207 19 31; 7207 20 11; 7207 20 15; 7207 20 17; 7207 20 32; 7207 20 51; 7207 20 55; 7207 20 57; 7207 20 71

 Velmēšanas izstrādājumi no dzelzs un neleģēta tērauda

 7208 10 00; 7208 25 00; 7208 26 00; 7208 27 00; 7208 36 00; 7208 37; 7208 38; 7208 39; 7208 40; 7208 51; 7208 52;

7208 53; 7208 54; 7208 90 10; 7209 15 00; 7209 16; 7209 17; 7209 18; 7209 25 00; 7209 26; 7209 27; 7209 28; 7209 90 10; 7210 11 10; 7210 12 11; 7210 12 19; 7210 20 10; 7210 30 10; 7210 41 10; 7210 49 10; 7210 50 10; 7210 61 10; 7210 69 10; 7210 70 31; 7210 70 39; 7210 90 31; 7210 90 33; 7210 90 38; 7211 13 00; 7211 14; 7211 19; 7211 23 10; 7211 23 51;

7211 29 20; 7211 90 11; 7212 10 10; 7212 10 91; 7212 20 11; 7212 30 11; 7212 40 10; 7212 40 91; 7212 50 31; 7212 50 51; 7212 60 11; 7212 60 91

 Dzelzs vai neleģēta tērauda lietņi un stieņi, velmēti, satīti neregulāros rituļos

 7213 10 00; 7213 20 00; 7213 91; 7213 99

 

 Citi dzelzs un neleģēta tērauda lietņi un stieņi

 7214 20 00; 7214 30 00; 7214 91; 7214 99; 7215 90 10

 Dzelzs vai neleģēta tērauda stūri, formas un griezumi

 7216 10 00; 7216 21 00; 7216 22 00; 7216 31; 7216 32;

7216 33; 7216 40; 7216 50; 7216 99 10

 Nerūsējošs tērauds

 7218 10 00; 7218 91 11; 7218 91 19; 7218 99 11; 7218 99 20

 Velmēti izstrādājumi no nerūsējoša tērauda

 7219 11 00; 7219 12; 7219 13; 7219 14; 7219 21; 7219 22;

7219 23 00; 7219 24 00; 7219 31 00; 7219 32; 7219 33;

7219 34; 7219 35; 7219 90 10; 7220 11 00; 7220 12 00;

7220 20 10; 7220 90 11; 7220 90 31

 Lietņi un stieņi no nerūsējoša tērauda

 7221 00; 7222 11; 7222 19; 7222 30 10; 7222 40 10; 7222 40 30

 Velmēti izstrādājumi no citiem tērauda sakausējumiem

 7225 11 00; 7225 19; 7225 20 20; 7225 30 00; 7225 40;

7225 50 00; 7225 91 10; 7225 92 10; 7225 99 10; 7226 11 10; 7226 19 10; 7226 19 30; 7226 20 20; 7226 91; 7226 92 10;

7226 93 20; 7226 94 20; 7226 99 20

 Lietņi un stieņi no citiem tērauda sakausējumiem

 7224 10 00; 7224 90 01; 7224 90 05; 7224 90 08; 7224 90 15; 7224 90 31; 7224 90 39; 7227 10 00; 7227 20 00; 7227 90;

7228 10 10; 7228 10 30; 7228 20 11; 7228 20 19; 7228 20 30; 7228 30 20; 7228 30 41; 7228 30 49; 7228 30 61; 7228 30 69; 7228 30 70; 7228 30 89; 7228 60 10; 7228 70 10; 7228 70 31; 7228 80

 Slokšņu krāvums

 7301 10 00

 Sliedes un šķērskoki

 7302 10 31; 7302 10 39; 7302 10 90; 7302 20 00; 7302 40 10;

7302 10 20

 Bezšuvju caurules, cauruļvadi un dobi profili

 7303; 7304

 Metinātas dzelzs vai tērauda caurules un cauruļvadi, kuru ārējais diametrs pārsniedz 406,4 mm

 7305

 

 

 

[1] Ierobežojums mākslīgo šķiedru ražošanas nozarē attiecas arī uz komersantiem, kas iesaistīti mākslīgo šķiedru ražošanas palīgprocesā:

- visu uz poliestera, poliamīda, akrila vai polipropilēna bāzes esošo oriģinālo šķiedru tipu un dzijas mākslīgās šķiedras veidošana/teksturizācija neatkarīgi no to gala pielietojuma;

- polimerizācija (ieskaitot polikondensāciju), kur tā ir integrēta ar mākslīgās šķiedras veidošanu attiecībā uz izmantotām iekārtām;

- jebkādi papildu procesi, kas saistīti ar mūsdienīgu mākslīgās šķiedras veidošanas/teksturizācijas jaudas uzstādīšanu, kuru veic iespējamais atbalsta pretendents vai cits tās grupas uzņēmums, kurai pieder atbalsta pretendents, un kurš konkrētajā komersanta darbības jomā tiek integrēts ar pietiekamu jaudu attiecībā uz izmantotajām iekārtām.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.februāra noteikumiem Nr.103
Finansējuma pieprasījums

Grantu shēmas finansējuma saņēmējam, pamatojoties uz finansējuma līgumu, kas noslēgts starp finansējuma saņēmēju un Valsts reģionālās attīstības aģentūru (turpmāk – aģentūra), finansējuma pieprasījums jāiesniedz saskaņā ar projekta iesniegumā un finansējuma līgumā norādīto laika grafiku un projekta īstenošanas izmaksu tāmi.

Finansējuma pieprasījumu veido:

1. Aizpildīta finansējuma pieprasījuma veidlapa (saskaņā ar finansējuma līgumu starp finansējuma saņēmēju un aģentūru).

2. Projekta īstenošanas pārskats (saskaņā ar finansējuma līgumu starp finansējuma saņēmēju un aģentūru), tai skaitā pašvaldības atzinums par īstenotā projekta (projekta posma) atbilstību pašvaldības attīstības programmas prioritātēm.

3. Pamatlīdzekļu apdrošināšanas polises.

4. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par nodokļu samaksu.

5. Zemes iegādei:

5.1. neatkarīga vērtētāja vai apstiprinātas oficiālas iestādes izsniegta izziņa, kas apliecina, ka iepirkuma cena nepārsniedz tirgus vērtību;

5.2. zemesgrāmatas apliecība.

6. Tehnikas/iekārtu iegādei jāiesniedz to atbilstības sertifikāts.

7. Maksājumus apliecinošie dokumenti:

7.1. līgums ar būvdarbu veicēju/iekārtu piegādātāju, uzstādītā­ju/pakalpojumu sniedzēju;

7.2. pieņemšanas un nodošanas akts;

7.3. rēķini (piemēram, preču pavadzīmes-rēķini, faktūrrēķini);

7.4. maksājumu uzdevumi.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.februāra noteikumiem Nr.103

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
3.1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.februāra noteikumiem Nr.103
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
3.2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.februāra noteikumiem Nr.103
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
3.3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.februāra noteikumiem Nr.103
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
3.4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.februāra noteikumiem Nr.103

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
3.5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.februāra noteikumiem Nr.103
Projekta iesniedzēja deklarācija

Ar parakstu apliecinu, ka:


1) konkrētā projekta finansēšanai neesmu saņēmis(-usi) Latvijas Republikas atbalstu vai Eiropas Savienības fondu (piemēram, SAPARD, PHARE, ISPA, ZVFI, ELVGF, ERAF, ESF) līdzfinansējumu vai citu veidu valsts līdzekļus;

2) privātā finansējuma daļai neesmu saņēmis(-usi) publisko finansējumu, un visa publiskā finansējuma daļa (ja tāda ir) ir uzrādīta un atskaitīta no projekta attaisnoto izdevumu Latvijas Republikas un Eiropas Savienības līdzfinansējuma summas;

3) esmu iepazinies(-usies) ar visiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem, grantu shēmas vadlīnijām un norādījumiem, VPD, PP, Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošo likumdošanu, kā arī ar citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem un projekta īstenošanas gaitā apņemos tos ievērot;

4) apņemos glabāt un, ja nepieciešams, uzrādīt visu veidu projekta īstenošanas gaitā iegādātās materiālās vērtības 5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas, nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, kas ir saistīta ar šī projekta īstenošanu, kā arī piekrītu visu veidu kontrolēm, kuras veiks Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības institūciju pārstāvji pirms projekta apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un pēc pēdējā maksājuma saņemšanas līdz 2016.gada 31.decembrim;

5) projektā paredzēto pasākumu īstenošana netiks uzsākta pirms projekta apstiprināšanas VRAA, izņemot vispārējos pasākumus, kas tieši saistīti ar projekta sagatavošanu;

6) dokumentos sniegtā informācija ir patiesa. Esmu informēts(-ta), ka nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā es tieku izslēgts(-ta) no atbalsta saņēmēju loka;

7) projekts tiks īstenots projektā paredzētajā laikā. Esmu informēts(-ta), ka projekta neizpildes gadījumā paredzētajā laikā noslēgtais līgums tiks lauzts;

8) 5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas bez VRAA rakstiskas piekrišanas neveikšu nekādas darbības, kas var būtiski izmainīt projekta īstenošanas nosacījumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas, t.i., iekārtu, ēku u.c. saistītu ieguldījumu saglabāšanu projekta īstenošanas vietā (atbilstoši EK Regulas Nr. 1260/1999 30(4).panta nosacījumiem), un apņemos glabāt projekta ietvaros iegādātās materiālās vērtības vismaz 5 gadus;

9) neveikšu nekādas izmaiņas projektā, iepriekš nesaskaņojot tās ar VRAA;

10) nav citu finansiālu saistību kā projekta iesnieguma dokumentācijā norādītās;

11) iepirkumu procedūru esmu veicis (veikusi) saskaņā ar grantu shēmas vadlīnijām un normatīvo aktu prasībām;

12) neesmu pasludināts(-a) par maksātnespējīgu, neatrodos likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

13) nepastāv spēkā esošs lēmums, ar kuru esmu atzīts(-ta) par vainīgu krāpšanā, kukuļdošanā, noziedzīgos nodarījumos, kas saistīti ar korupciju, kā arī iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās vai citās nelikumīgās darbībās, kuru rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Kopienas finanšu intereses;

14) nav konstatēti saimnieciskās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs lēmums, ar kuru esmu atzīts(-ta) par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

15) esmu izpildījis(-usi) visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un man nav nodokļu parādu Latvijā vai citā valstī, kur esmu reģistrēts(-ta);

16) esmu izpildījis(-usi) pienākumus saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un man nav valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijā vai citā valstī, kur esmu reģistrēts(-ta);

17) neesmu pārkāpis(-usi) līguma nosacījumus, nepildot līguma saistības, kas slēgts ar VRAA vai citu līgumslēdzēju institūciju Eiropas Kopienas finansējuma ietvaros;

18) neesmu sniedzis(-gusi) apzināti nepatiesu informāciju (ziņas), kā arī neesmu slēpis(-usi) informāciju (ziņas) saistībā ar projektu;

19) neesmu centies(-usies) iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt vērtēšanas komisiju vai VRAA projektu konkursu vērtēšanas gaitā.


Apzinos, ka man tiks liegta iespēja saņemt atbalstu, ja tiks konstatēts, ka apzināti vai nolaidības dēļ esmu sniedzis(-gusi) nepatiesas ziņas, un attiecīgos gadījumos VRAA vērsīsies tiesībaizsardzības institūcijās.

Projekta iesniedzējs

(paraksts un tā atšifrējums)
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
3.6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.februāra noteikumiem Nr.103

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
3.7.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.februāra noteikumiem Nr.103

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
3.8.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.februāra noteikumiem Nr.103
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
3.9.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.februāra noteikumiem Nr.103
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
3.10.1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.februāra noteikumiem Nr.103

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
3.10.2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.februāra noteikumiem Nr.103
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
3.10.3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.februāra noteikumiem Nr.103
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
3.10.4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.februāra noteikumiem Nr.103
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.februāra noteikumiem Nr.103
Projektu iesniegumu administratīvie vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

Neattiecas

1.

Vai projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā?

 

 

 

2.

Vai projekta iesniegums iesniegts programmas ietvaros atbalstāmā nozarē?

 

 

 

3.

Vai projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai?

 

 

 

3.1.

Projekta/projekta posma nosaukums

 

 

 

3.2.

Informācija par projekta īstenošanas vietu

 

 

 

3.3.

Informācija par reģionālās attīstības atbalsta programmu, kurā tiek iesniegts projekts

 

 

 

3.4.

Informācija par projekta iesniedzēju

 

 

 

3.5.

Informācija par projekta īstenošanas laiku, tai skaitā projekta īstenošanas datums, mēnesis, gads, kā arī projekta īstenošanas ilgums mēnešos

 

 

 

3.6.

Publiskais finansējums

 

 

 

3.7.

Projekta mērķis

 

 

 

3.8.

Informācija par projekta iesniedzēju, tā saimnieciskās darbības raksturojums

 

 

 

3.9.

Projekta nepieciešamības pamatojums

 

 

 

3.10.

Ražotās produkcijas vai pakalpojumu raksturojums

 

 

 

3.11.

Jaunāko un videi draudzīgu tehnoloģiju lietojums

 

 

 

3.12.

Ražotās produkcijas vai pakalpojumu noieta tirgus

 

 

 

3.13.

Projekta īstenošanas apraksts

 

 

 

3.14.

Projekta īstenošanas riski

 

 

 

3.15.

Projekta ietekme uz apkārtējo vidi

 

 

 

3.16.

Projekta ietekme uz dzimumu līdztiesību

 

 

 

3.17.

Projekta sagaidāmie rezultāti un ietekme

 

 

 

3.18.

Darba vietu apraksts

 

 

 

3.19.

Projekta iesniedzēja pārvaldes struktūra

 

 

 

3.20.

Projekta ieviešanas komanda

 

 

 

3.21.

Projekta ieviešanas shēma, atbildību sadalījums

 

 

 

3.22.

Projekta publicitātes pasākumi

 

 

 

3.23.

Pieredze līdzīgos projektos

 

 

 

3.24.

Projektam nepieciešamā finansējuma sadalījums pa gadiem un finansēšanas avotiem

 

 

 

3.25.

Bankas rekvizīti

 

 

 

3.26.

Informācija par projekta iesniedzēja citiem iesniegtajiem projektiem ES vai LR atbalsta programmās

 

 

 

4.

Vai projekta iesnieguma veidlapa ir sagatavota datorrakstā latviešu valodā?

 

 

 

5.

Vai projekta iesnieguma veidlapas oriģināls ir cauršūts (caurauklots)?

 

 

 

5.1.

Vai projekta iesnieguma veidlapa un tai pievienoto dokumentu lapas ir numurētas?

 

 

 

5.2.

Vai projekta iesnieguma lapas ir sakārtotas secīgi?

 

 

 

6.

Vai iesniegts vadlīnijās noteiktais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits?

 

 

 

7.

Vai projekta iesnieguma veidlapa un tai pievienotie dokumenti ir parakstīti un apzīmogoti?

 

 

 

8.

Vai projekta iesniegumam ir pievienoti visi vadlīnijās norādītie nepieciešamie pielikumi?

 

 

 

8.1.

Projekta budžets

 

 

 

8.2.

Projekta aktivitāšu un laika grafiks

 

 

 

8.3.

Mērķu sasniegšanas vai aktivitāšu ieviešanas indikatori (esošo darba vietu saglabāšana un jaunu darba vietu radīšana, jaunu tehnoloģiju un inovāciju ieviešana, mazo un vidējo komersantu  konkurētspējas paaugstināšana)

 

 

 

8.4.

Projekta plānotās  naudas plūsmas aprēķins par 5 gadiem, sākot ar projekta īstenošanas uzsākšanas gadu

 

 

 

8.5.

Projekta iesniedzēja deklarācija

 

 

 

8.6.

Pašvaldības(-u), kurā(-ās) reģistrēts un darbojas projekta iesniedzējs, atzinums(-i) par projekta atbilstību pašvaldības attīstības programmas prioritātēm

 

 

 

8.7.

Projekta vadībā iesaistītā personāla īsi dzīves apraksti (CV)

 

 

 

8.8.

Apliecinājums par atbilstību darba drošības prasībām

 

 

 

8.9.

Izziņa no Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību (pozitīvas atbildes gadījumā – ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja noslēguma ziņojums vai Reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi saskaņā ar likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteiktajām prasībām)

 

 

 

8.10.

Normatīvajos aktos pieprasītās licences (apliecināta kopija vai noraksts)

 

 

 

8.11.

Projekta iesniedzēja vienotā reģistrācijas apliecība (apliecināta kopija vai noraksts) un Uzņēmumu reģistra izziņa par paraksta vai pārstāvības tiesībām (izdota ne agrāk kā 30 dienas pirms projekta iesniegšanas)

 

 

 

8.12.

Projekta iesniedzēja statūti (ar visiem reģistrētajiem grozījumiem) (apliecināta kopija vai noraksts) vai individuālajiem komersantiem – Uzņēmumu reģistra izziņa par saimnieciskās darbības virzieniem

 

 

 

8.13.

Apkalpojošās bankas izziņa, norādot IBAN konta numuru (oriģināls)

 

 

 

8.14.

Valsts ieņēmumu dienestā iesniegto saimnieciskās darbības gada pārskati par pēdējiem diviem gadiem (apliecināta kopija vai noraksts ar atzīmi par iesniegšanu VID) un operatīvā bilance par pēdējo pārskata periodu (pusgadu vai deviņiem mēnešiem)

 

 

 

8.15.

Jaundibinātiem komersantiem – auditēta dibināšanas bilance vai auditēts saimnieciskās darbības pārskats no komersanta dibināšanas brīža līdz projekta iesniegšanai (apliecināta kopija vai noraksts)

 

 

 

8.16.

Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtā gada ienākumu deklarācija. Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi. Ienākumi no saimnieciskās darbības par pēdējiem diviem gadiem (apliecināta kopija vai noraksts) un operatīvā bilance par pēdējo pārskata periodu (par pusgadu vai deviņiem mēnešiem)

 

 

 

8.17.

Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par nodokļu samaksu (oriģināls, kas izdots ne agrāk  kā 30 dienas pirms projekta iesniegšanas)

 

 

 

8.18.

Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par darba ņēmēju skaitu, par kuriem komersants ir veicis valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pēdējā pārskata mēnesī pirms projekta iesniegšanas 

 

 

 

8.19.

Zemes iegādei – neatkarīga vērtētāja vai oficiālas iestādes izziņa, kas apliecina, ka zemes iepirkuma cena nepārsniedz tirgus vērtību

 

 

 

8.20.

Būvniecībai, renovācijai vai rekonstrukcijai:

 

 

 

8.20.1.

būvprojekts tehniskā projekta stadijā

 

 

 

8.20.2.

būvatļauja (izņemot likumā noteiktos izņēmumos)

 

 

 

8.20.3.

iepirkuma procedūras dokumenti – uzaicinājums iesniegt piedāvājumu, iepirkuma priekšmeta tehniskais apraksts un būvdarbu tāme, pretendentu piedāvājuma oriģināls vai apliecināta kopija, saņemto piedāvājumu vērtēšanas kritēriju lapa, paziņojums par pieņemto lēmumu 

 

 

 

8.21.

Iekārtu vai tehnikas iegādei:

 

 

 

8.21.1.

 

iepirkuma procedūras dokumenti – uzaicinājums iesniegt piedāvājumu, iepirkuma priekšmeta tehniskais apraksts, pretendentu piedāvājuma oriģināls vai apliecināta kopija, saņemto piedāvājumu vērtēšanas kritēriju lapa, paziņojums par pieņemto lēmumu, piedāvāto iekārtu atbilstības sertifikāts vai piegādātāja apliecinājums par tā esību. (Ieteikumiem un metodiskajiem norādījumiem projekta veidlapas aizpildīšanai pievienotais paraugs iepirkuma procedūras dokumentiem)

 

 

 

8.21.2.

iepirkumiem, kuros paredzamā līgumcena ir 5000 latu vai mazāka, ir iesniegts iespējamā piegādātāja sagatavots piedāvājums, sastādīts atbilstoši vadlīniju prasībām   

8.22.

Izziņa no kredītiestādes vai cita aizdevumu devēja par aizdevuma piešķiršanu

 

 

 

9.

Vai projekta iesniegumam pievienotie pielikumi sagatavoti atbilstoši vadlīnijās noteiktajiem paraugiem?

 

 

 

9.1.

Projekta budžets (1.pielikums)

 

 

 

9.2.

Projekta aktivitāšu un laika grafiks (2.pielikums)

 

 

 

9.3.

Mērķu sasniegšanas/aktivitāšu ieviešanas indikatori (3.pielikums)

 

 

 

9.4.

Projekta plānotās  naudas plūsmas aprēķins (4.pielikums)

 

 

 

9.5.

Projekta iesniedzēja deklarācija (5.pielikums)

 

 

 

9.6.

Pašvaldības atzinums par projekta atbilstību pašvaldības attīstības programmas prioritātēm (6.pielikums)

 

 

 

9.7.

Projekta vadībā iesaistītā personāla dzīves apraksti (CV) (7.pielikums)

 

 

 

9.8.

Apliecinājums par atbilstību darba drošības prasībām (8.pielikums)

 

 

 

9.9.

 

Kredītiestādes izziņa vai cita aizdevumu devēja izziņa par aizdevuma piešķiršanu (9.pielikums)

 

 

 

10.

Vai projekta izmaksas ir aprēķinātas latos un vadlīnijās noteiktajās proporcijās?

 

 

 

11.

Vai projektā pieprasītais finansējums –

pieprasītās attiecināmās izmaksas – nepārsniedz maksimāli pieļaujamo finansējuma apjomu?

 

 

 

12.

Vai projekta īstenošana nepārsniedz vadlīnijās noteiktā perioda beigu datumu?

 

 

 

13.

 

Vai projekta iesniedzēja juridiskā adrese un darbības vieta ir īpaši atbalstāmajā teritorijā, kurai šis statuss piešķirts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā?

 

 

 

14.

 

Vai projekta iesniedzējs atbilst vadlīnijās noteiktajām prasībām?

 

 

 

14.1.

Vai projekta iesniedzējs ir ierakstīts  komercreģistrā?

 

 

 

14.2.

Vai ir tieši atbildīgs par projekta sagatavošanu un vadību?

 

 

 

14.3.

Vai iesniedzēja parāda saistības nav lielākas par tā aktīvu kopsummu? (Aprēķinu izdara pēc pēdējā VID iesniegtā gada pārskata un operatīvās bilances)

 

 

 

14.4.

Vai ar tiesas lēmumu nav atzīts par maksātnespējīgu, vai neatrodas procesā par maksātnespējas atzīšanu (t.sk. neatrodas sanācijas procesā), likvidāciju, vai atzīts par vainīgu nodarījumā, kas skar saimniecisko  darbību?

 

 

 

14.5.

Vai ir samaksājis nodokļus un citus valsts un pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus?

 

 

 

14.6.

Vai ir saņēmis atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citās atbalsta programmās?

 

 

 

14.7.

Vai atbilst MVK statusam? (saskaņā ar Eiropas Komisijas 2004.gada 27.februāra Regulu (EK) Nr. 364/2004, ar kuru izdarīti grozījumi Regulā Nr. 70/2001 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu, sniedzot valsts palīdzību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem)

 

 

 

14.7.1.

 Vai gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus
EUR (35140200 LVL)? Vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 43 miljonus EUR (30220572 LVL)

 

 

 

14.7.2.

Vai uzņēmumā strādā mazāk par 250 darbiniekiem?

 

 

 

15.

 Vai projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši vadlīnijās, Vienotajā programmdokumentā, Programmas papildinājumā, Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām?

 

 

 

15.1.

Vai projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši vadlīnijās, VPD, PP noteiktajām prasībām?

 

 

 

15.2.

Vai projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām:

Eiropas Padomes 1999.gada 21.jūnija regula (EK) Nr. 1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem;

Eiropas Komisijas 2001.gada 12.janvāra Regula (EK) Nr. 70/2001 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu, sniedzot valsts palīdzību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem;

Eiropas Komisijas 2004.gada 27.februāra Regula (EK) Nr. 364/2004, ar kuru izdarīti grozījumi Regulā Nr. 70/2001 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu, sniedzot valsts palīdzību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem;

Eiropas Komisijas 2003.gada 10.marta regula (EK) Nr. 448/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1685/2000, kas nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz izdevumu piemērotību Struktūrfondu līdzfinansētās darbībās, un atceļ Regulu (EK) Nr.1145/2003

u.c.

 

 

 

15.3.

Vai projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajām prasībām (piemēram, Būvniecības likums; Ministru kabineta 1995.gada 7.janvāra noteikumi Nr.17 "Būvniecības noteikumi"; Būvnormatīvi; Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumi Nr.603 "Noteikumi par iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem")?

 

 

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.februāra noteikumiem Nr.103
Projektu kvalitātes un specifiskie vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

Vērtēšanas robežas

Vērtējums

Vērtējuma svars %

Kopējais vērtējums
E = C x D/100

Projekta iesnieguma veidlapas sadaļa

A

B

C

D

E

F

1. Kvalitātes kritēriji

1.

Projekta mērķis un paredzētie pasākumi atbilst grantu shēmas mērķim un aktivitātēm

0–5

15

Projekta iesnieguma veidlapa

2.

Projekta aprakstā sniegtā informācija ir skaidra, nepārprotama un savstarpēji papildinoša

0–5

10

Projekta iesnieguma veidlapa

3.

Projektā paredzētās aktivitātes ir noteiktas atbilstoši laika grafikam

0–5

8

Projekta iesnieguma veidlapa

4.

Projektā paredzētās aktivitātes ir noteiktas atbilstoši plānotajam finansējumam

0–5

8

Projekta iesnieguma veidlapa

5.

Projektā paredzētās aktivitātes nodrošina projekta mērķa sasniegšanu

0–5

12

Projekta iesnieguma veidlapa

6.

Projekta ieviešanas shēma atbilst projekta mērķim, aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem

0–5

10

Projekta iesnieguma veidlapa

7.

Projekta ieviešanā iesaistītajiem speciālistiem ir atbilstoša pieredze un profesionālā kvalifikācija

0–5

12

Projekta iesnieguma veidlapa,
pievienotie CV

8.

Projekta budžetā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilst pašreizējām tirgus cenām un sasniedzamajiem rezultātiem

0–5

15

Projekta iesnieguma veidlapa, budžets, naudas plūsma

9.

Projektā plānotā naudas plūsma sagatavota atbilstoši uzņēmuma finanšu pārskatiem un plānotajām projekta aktivitātēm

0–5

10

Projekta naudas plūsmas aprēķins

Maksimālais punktu skaits

45

100

2. Specifiskie kritēriji

2.1. Atbilstības kritēriji

Atbilst

1.

Projekta iesniedzējs identificējis standartus un prasības ES un Latvijas likumdošanā darba drošības, vides un patērētāju aizsardzības jomās, kuriem uzņēmumam jāatbilst:

1) vides jomā uzņēmums sasniedz kvantitatīvi mērāmu samazinājumu ietekmei uz vidi, kā arī izdevumu samazinājumu

vai

2) darba drošības jomā uzņēmumam jāpierāda darba vides riska samazinājums līdz likumdošanā noteiktajai robežai,

vai

3) patērētāju aizsardzības jomā uzņēmējam jāpierāda, ka projekts palīdzēs sasniegt mērāmu izmaksu samazinājumu, produktivitātes, apgrozījuma vai eksporta pieaugumu

Projekta iesnieguma veidlapa

2.2. Atlases kritēriji

2.

Projekta mērķis un paredzētie pasākumi atbilst īpaši atbalstāmās teritorijas pašvaldības attīstības programmas prioritātēm

0–5

15

Pašvaldības atzinums

3.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta vairāku apkārtējo pašvaldību teritoriju attīstība vai attiecīgās nozares uzņēmumu attīstība

0–5

19

Projekta iesnieguma veidlapa

4.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidotas jaunas darba vietas vai saglabātas esošās darba vietas

0–5

15

Projekta iesnieguma veidlapa

5.

Projekta īstenošanas rezultātā uzņēmuma saimnieciskā darbība tiks paplašināta vai uzņēmumā tiek attīstīta konkrētā nozare, kurā izstrādāts projekts

0–5

19

Projekta iesnieguma veidlapa,
projekta naudas plūsma

6.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks ieviestas jaunas, videi draudzīgas tehnoloģijas

0–5

10

Projekta iesnieguma veidlapa

7.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks modernizēta ražošana vai pakalpojumu sniegšana

0–5

10

Projekta iesnieguma veidlapa

8.

Ir izpētīti ražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu noieta tirgi, izvērtētas to realizācijas iespējas pēc projektā paredzēto pasākumu pabeigšanas, nodrošinot uzņēmuma konkurētspēju

0–5

12

Projekta iesnieguma veidlapa,
projekta naudas plūsma

Maksimālais punktu skaits

35

100 %

Maksimālais kopējais punktu skaits

80

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par projektu iesniegšanas un finansēšanas kārtību grantu shēmā “Atbalsts ieguldījumiem .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 103Pieņemts: 07.02.2006.Stājas spēkā: 18.02.2006.Zaudē spēku: 06.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 17.02.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
128379
{"selected":{"value":"12.07.2008","content":"<font class='s-1'>12.07.2008.-05.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.07.2008","iso_value":"2008\/07\/12","content":"<font class='s-1'>12.07.2008.-05.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2006","iso_value":"2006\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2006.-11.07.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.07.2008
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)