Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Precizēts 28.02.2006., Latvijas Vēstnesis Nr.34 (3402)

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.114

Rīgā 2006.gada 7.februārī (prot. Nr.7 6.§)

Noteikumi par komercdarbības atbalsta sniegšanas nosacījumiem valsts atbalsta programmai "Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai"


Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 16.panta pirmās daļas 13.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1.Noteikumos lietoti šādi termini:

1.1.atbalsta pretendents (grantu shēmas projekta iesniedzējs)- komercsabiedrība (juridiska persona), kura ir iesniegusi projekta iesniegumu atbalsta saņemšanai valsts aģentūrā "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" (turpmāk - aģentūra);

1.2.atbalsta saņēmējs (granta finansējuma saņēmējs) - komercsabiedrība, par kuru aģentūra ir pieņēmusi lēmumu par maksājuma veikšanu un kurai pārskaitījusi piešķirto atbalsta summu;

1.3.vispārējās mācības - mācības, kurās iegūtā kvalifikācija izmantojama ne tikai darbinieka pašreizējā darba vietā (komercsabiedrībā), bet arī citās darba vietās (komercsabiedrībās) vai citās darba nozarēs un tādēļ būtiski uzlabo darbinieka nodarbinātību. Mācības uzskata par vispārējām, ja:

1.3.1.tās ir pieejamas dažādu komercsabiedrību darbiniekiem;

1.3.2.tās ir atzītas, atestētas vai juridiski apstiprinātas institūcijās, kurām Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Savienība ir piešķīrusi attiecīgās pilnvaras;

1.4.speciālās mācības - mācības, kurās iegūtā kvalifikācija tieši izmantojama darbinieka pašreizējā darba vietā (komercsabiedrībā), bet nav plaši izmantojama (vai ir izmantojama tikai ierobežoti) citās komercsabiedrībās vai citās nozarēs.

2.Noteikumi nosaka komercdarbības atbalsta sniegšanas nosacījumus valsts atbalsta programmai "Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai" - Eiropas Komisijas reģistrācijas numurs LV/13/2003 (turpmāk - atbalsta programma).

3.Atbalsta programmu finansē no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Kopējais atbalsta programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 2000000 latu, tai skaitā valsts budžeta finansējums 1125000 latu.

4.Atbalsta programmas īstenošanas veids saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu vadību Latvijā, ir grantu shēma.

5.Atbalsta programmas vadību nodrošina aģentūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu vadību, ievērojot valsts atbalsta sniegšanas nosacījumus.

II. Atbalsta piešķiršanas vispārīgie nosacījumi

6.Atbalstu var saņemt jebkura komercsabiedrība, kura atbilst šādiem kritērijiem:

6.1.tā ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komerc­reģistrā;

6.2.tās pamatkapitālā ir vairāk nekā 75% privātā kapitāla daļu;

6.3.tai ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļu avoti, lai nodrošinātu komercsabiedrības darbības nepārtrauktību visā projekta īstenošanas laikā.

7.Uz atbalstu nevar pretendēt komercsabiedrība:

7.1.kura ar tiesas lēmumu atzīta par maksātnespējīgu, tai skaitā atrodas sanācijas procesā, tās saimnieciskā darbība ir izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tā atrodas likvidācijas procesā;

7.2.kura nav samaksājusi nodokļus un citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;

7.3.kura aģentūrai sniegusi nepatiesu informāciju saistībā ar struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

7.4.pret kuru ir tikuši piemēroti Krimināllikumā noteiktie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.

8.Atbalsta programmas mērķis ir atbalstīt komercsabiedrības (neatkarīgi no darbības nozares) to darbinieku produktivitātes un kvalitātes paaugstināšanā.

9.Atbalsts netiek piešķirts mācībām akadēmiskā studiju programmā un doktorantūras studiju programmā.

10.Maksimālā atbalsta intensitāte ir:

10.1.80% - mazām un vidējām komercsabiedrībām vispārējām mācī­bām;

10.2.60% - lielām komercsabiedrībām vispārējām mācībām;

10.3.45% - mazām un vidējām komercsabiedrībām speciālajām mācī­bām;

10.4.35% - lielām komercsabiedrībām speciālajām mācībām.

11.Komercsabiedrība var pretendēt uz šo noteikumu 10.1. un 10.3.apakšpunktā noteikto maksimālo atbalsta intensitāti, ja tā atbilst Komisijas 2002.gada 12.janvāra Regulā (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, un Komisijas 2004.gada 25.februāra Regulā (EK) Nr. 364/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 70/2001, noteiktajiem kritērijiem.

12.Vienai komercsabiedrībai maksimāli pieļaujamais atbalsta apmērs no viena projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām ir 30000 latu. Viena komercsabiedrība var saņemt atbalstu ne vairāk kā trim projektiem, projektu iesniegumus iesniedzot secīgi pēc iepriekšējā projekta pabeigšanas un atbalsta saņemšanas no aģentūras.

13.Programmas ietvaros saņemto atbalstu nedrīkst kombinēt ar atbalstu no citas mācību atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta.

III. Atbalsta sniegšanas nosacījumi atbalsta programmas ietvaros

14.Atbalsta programma paredzēta tikai tādu izmaksu atbalstam, kas tieši noteiktas kā atbalstāmas un tieši saistītas ar projekta īstenošanu. Atbalsta programmā paredzēts atbalstīt šādas izmaksas:

14.1.mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas:

14.1.1.atbalsta pretendenta darbinieku transporta izmaksas:

14.1.1.1.sabiedriskā transporta (ekonomiskā klase) izmaksas;

14.1.1.2.transporta noma;

14.1.1.3.degvielas izmaksas, ja tiek izmantots personiskais vai dienesta autotransports vai arī ja transportlīdzeklis tiek nomāts;

14.1.2.atbalsta pretendenta darbinieku vidējā izpeļņa un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no tās par darba stundām, ko viņi izmantojuši apmācības programmas apgūšanai. Šīs izmaksas nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 14.1.1., 14.2., 14.3. un 14.4.apakšpunktā minēto atbalstāmo izmaksu kopējo apmēru;

14.2.projekta īstenošanas izmaksas:

14.2.1.apmācību izmaksas (pasniedzēju darba atlīdzība un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no tās, mācību materiāli, pasniedzēju sabiedriskā transporta (ekonomiskā klase) izmaksas, apmācībai izmantojamo apmācību sniedzēja instrumentu un aprīkojuma nolietojums);

14.2.2.konsultāciju izmaksas, kas saistītas ar atbalsta pretendenta apmācāmo zināšanu līmeņa testēšanu un apmācību vajadzību noteikšanu;

14.3.projekta administrēšanas izmaksas - projektu vadības izmaksas (aprēķinātā darba alga un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās ie­maksas);

14.4.materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas - apmācībai iz­mantojamo atbalsta pretendenta instrumentu un aprīkojuma nolietojums.

15.Iepirkumu projekta vajadzībām veic Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas aģentūrā.

IV. Neatbalstāmās izmaksas

16.Netiek atbalstītas šādas izmaksas:

16.1.izmaksas, kas nav noteiktas kā atbalstāmas;

16.2.pievienotās vērtības nodoklis;

16.3.izmaksas, kas radušās pirms šo noteikumu 29.punktā minētā līguma noslēgšanas un pēc līgumā noteiktā projekta īstenošanas beigu datuma;

16.4.izmaksas, par kurām nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinoši dokumenti.

V. Projektu iesniegšanas un lēmuma pieņemšanas kārtība

17.Projektu pieņemšanu un pieņemšanas izbeigšanu aģentūra izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Sludinājumā par projektu pieņemšanu norāda atbalsta programmā pieejamo finansējumu.

18.Projektu pieņemšanu aģentūra uzsāk ne agrāk kā pēc mēneša no sludinājuma publicēšanas dienas.

19.Projektu pieņemšana notiek ne ilgāk par 2006.gada 31.decembri. Ievērojot atbalsta programmā pieejamo finansējumu, projektu pieņemšanu var izbeigt agrāk. Projektu pieņemšanas izbeigšanu aģentūra izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Sludinājumā par projektu pieņemšanas izbeigšanu norāda pēdējo dienu, kurā tiks pieņemti projekti.

20.Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, komercsabiedrība iesniedz aģentūrā:

20.1.projekta iesniegumu (1.pielikums);

20.2.šo noteikumu 2.pielikumā minētos papildus iesniedzamos do­kumentus un iepirkuma procedūras apliecinošos dokumentus. Dokumentus, kuriem ir noteiktas specifiskas prasības attiecībā uz formu vai saturu, iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 7., 8., 9., 10., 11. un 12.pielikumu.

21.Projekta iesniegumu un papildus iesniedzamos dokumentus, kā arī iepirkuma procedūras apliecinošos dokumentus iesniedz trijos eksemplāros (oriģināls un divas kopijas). Katru projekta iesnieguma eksemplāru kopā ar papildus iesniedzamo dokumentu eksemplāru iesien cietos vākos, caurauklo un sanumurē lapas. Tāpat iesniedz arī katru iepirkuma procedūru apliecinošo dokumentu eksemplāru (iesietu cietos vākos, caurauklotu, ar sanumurētām lapām). Atbalsta pretendenta piekrišanas vēstules oriģinālu iesniedz atsevišķi, neiešūtu projekta iesniegumā.

22.Atbalsta pretendents ir tiesīgs neiesniegt aģentūrā šo noteikumu 2.pielikuma 4. un 5.punktā minētos dokumentus. Ja atbalsta pretendents minētos dokumentus neiesniedz, aģentūra tos iegūst pati administratīvajā procesā noteiktajā kārtībā.

23.Projekts tiek apstiprināts, ja tas atbilst visiem šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem administratīvajiem, kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

24.Ja projekta iesniegums neatbilst projekta iesnieguma administra­tīvajiem vērtēšanas kritērijiem, aģentūra rakstiski pieprasa (vienu reizi), lai atbalsta pretendents aģentūras noteiktajā termiņā sniedz papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai. Papildu informācijas iesniegšanai termiņš netiek pagarināts.

25.Ja precizētais projekta iesniegums neatbilst administratīvajiem vērtē­šanas kritērijiem vai atbalsta pretendents neiesniedz precizēto projekta iesniegumu šo noteikumu 24.punktā noteiktajā termiņā, aģentūra pieņem lēmumu saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 18.panta otrās daļas 1.punktu.

26.Lēmumu par valsts atbalsta piešķiršanu projekta iesniegumam aģentūra pieņem mēneša laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams ilgāks laiks, aģentūrai, pieņemot pamatotu lēmumu, ir tiesības pagarināt termiņu līdz četriem mēnešiem, par to paziņojot atbalsta pretendentam.

27.Lēmumu par administratīvo neatbilstību un projekta iesnieguma noraidīšanu var apstrīdēt Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 19.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.

VI. Projekta īstenošanas un atbalsta saņemšanas nosacījumi

28.Gala pārskatu aģentūrā iesniedz ne vēlāk par 2008.gada 1.jūliju.

29.Atbalsta pretendents uzsāk projekta īstenošanu pēc attiecīga līguma noslēgšanas ar aģentūru.

30.Projekta īstenošanas laikā atbalsta pretendentam ir tiesības ierosināt aģentūrai izdarīt grozījumus noslēgtajā līgumā. Grozījumi ir pieļaujami, ja nemainās projekta īstermiņa mērķis. Puses par grozījumiem vienojas rakstiski.

31.Atbalsta pretendents saņem atbalsta finansējumu, ja:

31.1.projekta atbalstāmās aktivitātes ir uzsāktas un projekta atbalstāmās izmaksas ir radušās līgumā ar aģentūru noteiktajā projekta īstenošanas laikā;

31.2.projekts ir īstenots atbilstoši noslēgtajam līgumam ar aģentūru;

31.3.atbalsta pretendents veic informācijas un publicitātes pasākumus normatīvajos aktos par informācijas un publicitātes pasākumiem, kas veicami sakarā ar palīdzību no struktūrfondiem, noteiktajā kārtībā;

31.4.īstenojot projektu, ir nodrošināta atsevišķa ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, vai esošajā sistēmā ieviesti atsevišķi konti, kas nodrošina atsevišķu uzskaiti un pārskatu par projekta īstenošanu, lai varētu precīzi noteikt visus projekta finansējuma avotus un izdevumus, kas saistīti ar projektu;

31.5.atbalsta pretendents ir sagatavojis gala pārskatu un iesniedzis to aģentūrā līgumā paredzētajā laikā.

32.Iesniedzot gala pārskatu (4.pielikums), ievēro šādas prasības:

32.1.gala pārskatam pievieno dokumentu kopijas un pārskatus saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu;

32.2.gala pārskata noformēšanā ievēro šo noteikumu 6.pielikumā minētās prasības maksājumu un darījumu apliecinošo dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā un 13.pielikumā minētās prasības par iekārtu nolietojuma norakstījumu aprēķināšanas kārtību;

32.3.gala pārskatam pievieno apmācību sniedzēja pārskatu par atbalsta pretendenta darbiniekiem, kuri apmācīti projekta ietvaros, norādot darbinieku vārdu, uzvārdu un apmācību programmas stundu skaitu.

33.Aģentūra pārbauda komercsabiedrības iesniegto gala pārskatu, veic pirmsmaksājuma pārbaudi un pieņem attiecīgu lēmumu. Ja pieņemts lēmums par maksājuma veikšanu, aģentūra pārskaita komercsabiedrībai piešķirto atbalsta summu.

34.Aģentūrai, izvērtējot gala pārskatu, ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no atbalsta pretendenta.

35.Aģentūra samazina atbalsta summu šādos gadījumos:

35.1.faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts pro­jekta iesniegumā;

35.2.nav īstenota kāda no līgumā paredzētajām aktivitātēm;

35.3.nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinoši dokumenti.

36.Saņemto atbalstu atspoguļo atbalsta saņēmēja finanšu pārskatos saskaņā ar uzņēmumu gada pārskatu sastādīšanas nosacījumiem.

VII. Projekta uzraudzība

37.Piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas nav pieļaujamas darbības, kas var būtiski mainīt īstenotā projekta nosacījumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas.

38.Visus dokumentus un informāciju, kas saistīta ar projekta īstenošanu, atbalsta pretendents glabā līdz datumam, kas noteikts līgumā ar aģentūru, un pēc pieprasījuma uzrāda aģentūrai.

39.Aģentūrai, Eiropas Komisijai, vadošajai institūcijai, maksājumu iestādei, kā arī pirmā un otrā līmeņa starpniekinstitūcijām ir tiesības veikt pārbaudes pirms atbalsta piešķiršanas, projekta īstenošanas laikā un līdz datumam, kas noteikts līgumā ar aģentūru. Minētajām institūcijām ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no atbalsta saņēmēja.

VIII. Noslēguma jautājumi

40.Ar datumu, kad tiek uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana saskaņā ar šo noteikumu prasībām, aģentūra pārtrauc projektu iesniegumu pieņemšanu atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 21.septembra noteikumu Nr.796 "Noteikumi par komercdarbības atbalsta sniegšanas nosacījumiem un projektu pieteikumu iesniegšanas un atbalsta piešķiršanas kārtību" 3.4.apakšnodaļas "Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai" nosacījumiem.

41.Šo noteikumu nosacījumi netiek piemēroti projektu iesniegumiem, kuri iesniegti līdz projektu iesniegumu pieņemšanas pārtraukšanai saskaņā ar šo noteikumu 40.punktu un par kuriem nav pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu. Šo projektu iesniegumu vērtēšanai piemēro Ministru kabineta 2004.gada 21.septembra noteikumus Nr.796 "Noteikumi par komercdarbības atbalsta sniegšanas nosacījumiem un projektu pieteikumu iesniegšanas un atbalsta piešķiršanas kārtību", tai skaitā 6.punktu, 3.nodaļas "Atbalsta sniegšanas nosacījumi atbilstoši valsts programmām" 3.4.apakšnodaļu "Atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai", kā arī 1.pielikuma 4.punktu un 2.7., 3.7. un 5.7.pielikumu.

42.Noteikumi ir spēkā līdz 2008.gada 31.decembrim.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 17.februāri.

Pielikumi 1-13

ZIP 661 kb
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par komercdarbības atbalsta sniegšanas nosacījumiem valsts atbalsta programmai "Atbalsts .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 114Pieņemts: 07.02.2006.Stājas spēkā: 17.02.2006.Zaudē spēku: 31.12.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 28, 16.02.2006.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
128223
17.02.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)