Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1041

Rīgā 2005.gada 27.decembrī (prot. Nr.77 65.§)
Noteikumi par gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumiem civilās aviācijas lidlaukos atbilstoši vides aizsardzības prasībām

(Noteikumu nosaukums MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 768 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 24.1pantu

1. Noteikumi nosaka gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumus civilās aviācijas lidlaukos atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 768)

1.1 Noteikumos lietotie termini atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulas (ES) Nr. 598/2014 par noteikumu un procedūru noteikšanu attiecībā uz tādu ekspluatācijas ierobežojumu, kas saistīti ar troksni, ieviešanu Savienības lidostās, izmantojot līdzsvarotu pieeju, un par Direktīvas 2002/30/EK atcelšanu (turpmāk – regula Nr. 598/2014) 2. pantā lietotajiem terminiem.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 768 redakcijā)

2. Šie noteikumi ir piemērojami civilās aviācijas lidlaukos, kuros notiek vairāk nekā 50000 gaisa kuģu lidojumu (pacelšanās vai nolaišanās) kalendāra gadā, un attiecas uz civilajām zemskaņas reaktīvajām lidmašīnām, kuru maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir 34000 kilogramu vai lielāka vai kuru sertificētais maksimālais iekšējais aprīkojums attiecīgajam lidmašīnas veidam paredzēts vairāk nekā 19 pasažieru sēdvietām (turpmāk - civilās zemskaņas reaktīvās lidmašīnas).

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 768)

3. Šo noteikumu darbības jomā esošajos jautājumos kompetentā iestāde ir valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk - Civilās aviācijas aģentūra).

4. Civilo zemskaņas reaktīvo lidmašīnu radīto trokšņu ietekmi civilās aviācijas lidlaukā novērtē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai vides trokšņa novērtēšanas kārtībai un prasībām.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 768)

5. Šo noteikumu mērķa sasniegšanai līdzsvarotu pieeju īsteno atbilstoši regulas Nr. 598/2014 2. panta 3. punktam, ar troksni saistītās darbības veic atbilstoši regulas Nr. 598/2014 2. panta 5. punktam, bet ekspluatācijas ierobežojumus – atbilstoši regulas Nr. 598/2014 2. panta 6. punktam.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 768 redakcijā)

6. Plānojot ekspluatācijas ierobežojumu noteikšanu konkrētam civilās aviācijas lidlaukam, Civilās aviācijas aģentūra izvērtē šādu ierobežojumu iespējamo finansiālo ietekmi, priekšrocības un trūkumus, ņemot vērā civilās aviācijas lidlauka specifiskās īpatnības.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 768)

7. (Svītrots ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 768)

8. (Svītrots ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 768)

9. Ekspluatācijas ierobežojumus nosaka, ņemot vērā lidmašīnu radīto troksni, kas konstatēts sertifikācijas procedūrā, ja tā veikta saskaņā ar Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 16.pielikuma 1.sējumu.

10. Civilās aviācijas aģentūra piemēro ekspluatācijas ierobežojumus, ņemot vērā šo noteikumu pielikumā minētos faktorus.

10.1 Šo noteikumu 10.punktu nepiemēro attiecībā uz daļējiem ekspluatācijas ierobežojumiem, kuri būtiski neietekmē gaisa kuģa ekspluatanta izmaksas civilās aviācijas lidlaukā.

(MK 16.10.2007. noteikumu Nr.710 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 768)

11. Lai nepieļautu minimālajām prasībām atbilstošu lidmašīnu ekspluatāciju attiecīgajā civilās aviācijas lidlaukā, pēc visu pasākumu izvērtēšanas Civilās aviācijas aģentūra var ieviest papildu ekspluatācijas ierobežojumus šādā veidā:

11.1. sešu mēnešu laikā pēc novērtējuma pabeigšanas un lēmuma pieņemšanas par kāda ekspluatācijas ierobežojuma ieviešanu ar minimālajām prasībām atbilstošajām lidmašīnām veicamo lidojumu skaits nedrīkst pārsniegt to, kāds bijis iepriekšējā gada attiecīgajā laikposmā;

11.2. kad pagājuši seši mēneši pēc šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minēto pasākumu ieviešanas, katram gaisa kuģa ekspluatantam var prasīt samazināt minimālajām prasībām atbilstošu lidmašīnu lidojumu skaitu attiecīgajā civilās aviācijas lidlaukā vismaz par 20 % no sākotnējā šādu lidojumu kopskaita gadā.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 768)

11.1 (Zaudējis spēku ar 01.04.2012.; skat. 18. punktu.)

12. Civilās aviācijas aģentūra var atļaut veikt lidojumus ar minimālajām prasībām atbilstošu lidmašīnu, ja tiem ir ārkārtas raksturs un ja lidojumi netiek veikti, komerciālos nolūkos lidmašīnu pārvietojot, remontējot vai ekspluatējot.

13. Šo noteikumu 10. un 11.punktu piemēro pēc apspriešanas ar ieinteresētajām pusēm. Ieinteresētās puses ir personas, kuras skar, var skart vai kurām ir likumīgas intereses par trokšņu samazināšanas pasākumu, tajā skaitā ekspluatācijas ierobežojumu, ieviešanu.

14. Civilās aviācijas aģentūra, ieviešot jaunu ekspluatācijas ierobežojumu, sniedz ieinteresētajām pusēm publisku paziņojumu, kas ietver tā ieviešanas iemeslu skaidrojumu:

14.1. sešus mēnešus pirms šo noteikumu 11.1.apakšpunktā noteikto pasākumu veikšanas;

14.2. vienu gadu pirms šo noteikumu 11.2.apakšpunktā noteikto pasākumu veikšanas;

14.3. ja tiek ieviesti šo noteikumu 11.punktā noteiktie pasākumi, - divus mēnešus pirms lidojumu intensitātes plānošanas attiecīgajam periodam.

15. Civilās aviācijas aģentūra nekavējoties informē Eiropas Komisiju un visas Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās iestādes par ekspluatācijas ierobežojumu ieviešanu Latvijas Republikas civilās aviācijas lidlaukos.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 768)

16. (Svītrots ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 768)

17. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

18. Šo noteikumu 11.1 punkts ir spēkā līdz 2012.gada 31.martam.

(MK 16.10.2007. noteikumu Nr.710 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu
Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1041
Ekspluatācijas ierobežojumu noteikšanas faktori

(Pielikums grozīts ar MK 16.10.2007. noteikumiem Nr. 710; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 768)

1. Veicot situācijas analīzi, ņem vērā:

1.1. lidostas aprakstu, tai skaitā informāciju par tās jaudu, atrašanās vietu, apkārtni, gaisa satiksmes apjomu, pārsegumu un skrejceļa pārsegumu;

1.2. vides kvalitātes prasības, kas noteiktas lidostai un attiecīgajam reģionam;

1.3. kārtējā un iepriekšējo gadu trokšņu kontūras un to aprēķināšanas metodes, kā arī lidmašīnu izraisīto trokšņa ietekmēto personu skaitu;

1.4. lidmašīnu izraisīto trokšņu samazināšanai veiktos pasākumus, civilās aviācijas lidlaukam piegulošās zemes izmantošanas plānojumu un pārvaldību, trokšņu izolācijas programmas, ekspluatācijas procedūras, to skaitā aeronavigācijas pakalpojumu procedūras, ekspluatācijas ierobežojumus, to skaitā noteiktos trokšņu limitus, vakara un nakts lidojumu ierobežojumus, trokšņu nodevas maksājumus, vēlamo skrejceļa izmantošanas kārtību, speciālus maršrutus lidmašīnu izraisīto trokšņu samazināšanai.

2. Situācijas prognozēšanas pasākumi:

2.1. lidostas attīstības programmas izstrādāšana, tajā iekļaujot informāciju par kapacitātes palielināšanu un labumu, kas rodas no kapacitātes palielināšanas, skrejceļu vai termināļu būvdarbiem, plānoto lidojumu veidu, skaitu un lidojumu skaita paredzamo pieaugumu;

2.2. trokšņu līmeņa ietekmes apraksts, ja netiks veikti turpmākie pasākumi trokšņa līmeņa samazināšanai, un minēto pasākumu efektivitātes apraksts;

2.3. trokšņu kontūras prognoze, tajā norādot personu skaitu, kuras ietekmēs lidmašīnu izraisītais troksnis, kā arī atsevišķi novērtējot to personu skaitu, kuras jau ietekmē lidmašīnu izraisītais troksnis, un to personu skaitu, ko ietekmēs troksnis jaunbūvējamā dzīvojamā rajonā;

2.4. seku un iespējamo izmaksu novērtēšana, ja netiek veiktas darbības, lai mazinātu aizvien pieaugošo trokšņu ietekmi, ja tāda ir sagaidāma.

3. Papildpasākumu piemērošanas izvērtējums:

3.1. visu alternatīvo pasākumu uzskaitījums lidmašīnu izraisīto trokšņu samazināšanai un izvēles pamatojums, tajā iekļaujot pilnīgu informāciju par izraudzīto pasākumu ieviešanas izmaksām, to personu skaitu, kuras gūs labumu no izraudzīto pasākumu ieviešanas, un šo pasākumu kopējās efektivitātes vērtējumu noteiktā laikposmā;

3.2. pārskats par iespējamo pasākumu ietekmi uz ieinteresētajām pusēm vides aizsardzības un konkurences jomā;

3.3. izraudzīto papildpasākumu pamatojums.

4. Trokšņu izplatību civilās aviācijas lidlaukā novērtē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai vides trokšņa novērtēšanas kārtībai un prasībām.

Satiksmes ministrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumiem civilās aviācijas lidlaukos atbilstoši vides .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1041Pieņemts: 27.12.2005.Stājas spēkā: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 210, 30.12.2005.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
124843
{"selected":{"value":"23.12.2020","content":"<font class='s-1'>23.12.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.12.2020","iso_value":"2020\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2012","iso_value":"2012\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2012.-22.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.10.2007","iso_value":"2007\/10\/24","content":"<font class='s-1'>24.10.2007.-31.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-23.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.12.2020
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"