Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.967

Rīgā 2005.gada 20.decembrī (prot. Nr.76 45.§)

Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība

Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 29.panta pirmo daļu

 

1.Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni (turpmāk - eksāmeni).

2.Eksāmena saturu un norises metodiku nosaka Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības centrs vai Kultūras ministrijas Valsts kultūrizglītības centrs (turpmāk - centrs) - mākslas, mūzikas un horeogrāfijas jomā. Eksāmens kārtojams, apgūstot Latvijas Republikas izglītības klasifikācijā (izņemot civilās un militārās aizsardzības tematisko grupu) ietvertu profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības vai profesionālās tālākizglītības programmu, lai iegūtu pirmā, otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

3.Eksāmena mērķis ir pārbaudīt izglītojamā zināšanas un prasmes atbilstoši valsts pamatizglītības standartam, valsts arodizglītības standartam vai valsts profesionālās vidējās izglītības standartam, kā arī profesionālās kvalifikācijas pamatprasībām un profesionālās darbības pamatuzdevumiem Profesiju klasifikatorā noteiktajām profesijām.

4.Eksāmenu pirmā vai otrā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvei ir tiesīga kārtot persona, kura, apgūstot attiecīgu akreditētu profesionālās izglītības programmu, ir saņēmusi galīgo vērtējumu - atzīmi 10 ballu vērtējumu skalā vai "ieskaitīts" - visos mācību priekšmetos, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē.

5.Eksāmenu trešā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvei ir tiesīga kārtot persona, kura, apgūstot akreditētu profesionālās vidējās izglītības vai profesionālās tālākizglītības programmu, ir saņēmusi galīgo vērtējumu - atzīmi, ne mazāku par "4 - gandrīz viduvēji" vai "ieskaitīts", visos programmas mācību priekšmetos, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē.

6.Persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu un pašizglītības ceļā (eksterni) apgūst noteiktu profesionālās izglītības programmu un atbilstoši šo noteikumu 4. un 5.punktam nokārtojusi programmā noteiktos mācību priekšmetus, praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi, kārto eksā­menu akreditētā profesionālās izglītības iestādē, kura īsteno attiecīgo profesionālās izglītības programmu.

7.Centrs sadarbībā ar izglītības iestādēm un Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomi (turpmāk - apakšpadome) izstrādā eksāmena programmu. Programmā ir norādīts eksāmena mērķis, eksāmena uzbūve, teorētiskās un praktiskās daļas apraksts, izpildei paredzētais laiks, pārbaudāmie mācību satura elementi, veicamie uzdevumi, vērtēšanas kritēriji un kārtība.

8.Profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās eksāmena teorētiskās daļas kārtošanu, saskaņojot to ar centru, var uzsākt pēc atbilstoša galīgā vērtējuma mācību priekšmetos un praktiskajās mācībās saņemšanas, praktisko daļu - pēc galīgā vērtējuma saņemšanas kvalifikācijas praksē.

9.Eksāmenu organizē akreditēta profesionālās izglītības iestāde vai akreditēts eksaminācijas centrs (turpmāk - eksaminācijas institūcija).

10.Izglītības iestāde, kas nav akreditēta, bet īsteno akreditētu šo noteikumu 2.punktā minētu izglītības programmu, ne vēlāk kā piecus mēnešus (bezdarbnieku apmācības vai profesionālās tālākizglītības programmās - ne vēlāk kā divus mēnešus) pirms plānotā eksāmena termiņa eksaminācijas institūcijā iesniedz pieteikumu eksāmena kārtošanai, norādot šādu informāciju:

10.1. izglītības iestādes nosaukums;

10.2. izglītības programmas nosaukums, kods, īstenošanas ilgums;

10.3. iegūstamā profesionālā kvalifikācija;

10.4. eksaminējamo personu skaits;

10.5. plānotais eksāmena laiks;

10.6. izglītības iestādes vadītāja vārds un uzvārds, tās personas vārds un uzvārds, kuru izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar eksamināciju saistītos jautājumus.

11.Eksaminācijas institūcija atbilstoši attiecīgajai profesijai un eksāmena pro­grammai ne vēlāk kā 30dienas pirms eksāmena iesniedz apstiprināšanai centrā profesionālās kvalifikācijas eksaminācijas komisijas (turpmāk - komisija) personālsastāvu, eksāmena norises instrukciju un eksāmenu grafiku. Centrs ne vēlāk kā divas nedēļas pirms eksāmena to apstiprina un iesniedz eksaminācijas institūcijā.

12. Eksāmena norises instrukcijā norāda šādu informāciju:

12.1.eksāmena organizāciju reglamentējošie normatīvie akti;

12.2.informācija par eksāmena organizāciju un tā norisi, arī par komisijas darbību, eksaminējamo personu tiesībām, pienākumiem un izmantojamajiem palīglīdzekļiem;

12.3.teorētisko zināšanu pārbaudes darba saturs, izpildes instrukcija, atbilžu lapu noformējums, vērtēšanas kritēriji, iegūstamo punktu skaidrojums;

12.4.prasmju, praktisko iemaņu un kompetences pārbaudes darba saturs, izpildes instrukcija vai apraksts, vērtēšanas kritēriji, iegūstamo punktu skaidrojums.

13.Eksaminācijas institūcija šo noteikumu 12.2.apakšpunktā minēto informāciju nosūta izglītības iestādei, kas nav akreditēta. Minētā izglītības iestāde iepazīstina ar attiecīgo informāciju eksaminējamās personas, un tās ar parakstu apliecina, ka ir informētas par eksāmena norisi.

14.Komisijas sastāvā ir ne mazāk kā trīs personas - komisijas priekšsēdētājs, viņa vietnieks un komisijas loceklis vai locekļi. Komisijas sastāvu centrs saskaņo ar apakšpadomes pilnvarotām institūcijām. Komisijā iekļauj personas, kuru izglītība un profesionālā darbība atbilst piešķiramajai kvalifikācijai un kuras nav personīgi ieinteresētas eksāmena rezultātā. Ja attiecīgās profesijas ir pakļautas tehniskās uzraudzības kontrolei, komisijas sastāvā iekļauj attiecīgās tehniskās uzraudzības inspekcijas pārstāvi.

15.Eksaminācijas institūcijas vadītāja un komisijas pienākums ir nodrošināt:

15.1. eksāmena satura neizpaušanu līdz eksāmena sākumam;

15.2. eksāmena norisi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

15.3. objektīvu eksāmena vērtējumu.

16.Neakreditētas izglītības iestādes pilnvarots pārstāvis līdz eksāmena sākumam iesniedz eksaminācijas institūcijai šādus dokumentus:

16.1.izglītības iestādes vadītāja rīkojumu par personām, kas saskaņā ar šo noteikumu 4. un 5.punktu tiesīgas kārtot eksāmenu;

16.2.profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijas protokola veidlapu (pielikums);

16.3.dokumentu, kas apliecina ar ek­sā­mena norisi saistīto materiālu, inventāra un energoresursu izdevumu samaksu;

16.4.šo noteikumu 13.punktā noteikto eksaminējamo personu rakstisku apliecinājumu par iepazīšanos ar informāciju par eksāmena organizāciju un norisi.

17.Eksaminējamā persona ierodas uz eksāmenu norādītajā laikā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu. Eksaminējamai personai, kas ir nokavējusi eksāmena sākumu, ir tiesības piedalīties tajā tikai ar komisijas priekšsēdētāja atļauju. Eksāmena darba izpildes laiks netiek pagarināts.

18.Pirms eksāmena komisija iepazīstina eksaminējamās personas ar eksāmena norises kārtību, norises vietām un uzdevumu izpildes laikiem.

19.Eksaminācijas institūcija eksāmena laikā nodrošina eksaminējamām personām un komisijai atbilstošus darba apstākļus. Ja nepieciešams, eksaminācijas institūcijas vadītājs var norīkot komisijas palīgu, kurš sagatavo telpas, aprīkojumu, materiālus un dokumentāciju vai veic citus darbus pēc komisijas priekšsēdētāja norādes.

20.Eksāmenu vada komisijas priekšsēdētājs. Pēc saskaņošanas ar eksaminācijas institūcijas vadītāju un komisijas priekšsēdētāju eksāmenā novērotāja statusā var piedalīties ministriju, pašvaldību, Izglītības valsts inspekcijas, profesionālo organizāciju, arodbiedrību, nevalstisko organizāciju, izglītības iestādes un tās vecāku padomes pārstāvji. Komisijas priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt novērotāju no eksāmena telpas, ja viņš neievēro komisijas priekšsēdētāja prasības.

21.Pirms praktiskā pārbaudes darba komisijas norīkota persona instruē ek­sa­minējamās personas par darba drošības prasībām. Minētās personas to apliecina ar parakstu instruktāžas žurnālā.

22.Ja netiek ievērota šajos noteikumos un eksāmena norises instrukcijā noteiktā eksāmena norises kārtība, komisijas priekšsēdētājam ir tiesības nesākt eksāmenu noteiktajā laikā vai pārtraukt to līdz noteiktās kārtības atjaunošanai. Ja eksāmena norisi nav iespējams atjaunot tajā pašā dienā, par to nekavējoties ziņo centram. Centrs, saskaņojot ar eksaminācijas institūciju, triju dienu laikā pieņem lēmumu par eksāmena norisi.

23.Ja eksaminējamā persona eksāmena laikā lieto eksāmena norises instrukcijā neminētus palīglīdzekļus vai traucē darbu citiem, komisijas priekšsēdētājs pieprasa eksaminējamās personas rakstisku paskaidrojumu. Pēc paskaidrojuma sniegšanas eksa­minējamā persona ir izraidāma no eksāmena norises telpas. Par eksaminējamās personas izraidīšanu no eksāmena norises telpas komisija sastāda aktu. Attiecīgā persona atkārtoti eksāmenu drīkst kārtot pēc gada.

24.Eksaminējamās personas, kuras attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradušās uz eksāmenu vai kādu tā daļu, iesniedz eksaminācijas institūcijā iesniegumu un pievieno attaisnojošu dokumentu. Eksaminācijas institūcija triju dienu laikā informē eksaminējamo personu par pieņemto lēmumu par eksāmena kārtošanu.

25.Ja nepieciešams, komisijas priekšsēdētājs var atļaut eksaminējamai personai eksāmena norises laikā iziet no telpas. Eksāmena darba izpildes laiks netiek pagarināts.

26.Komisija ir tiesīga ierosināt piešķirt tikai tās profesionālās kvalifikācijas, kas ir paredzētas izglītības programmā.

27.Pēc eksāmena visu daļu norises komisija pieņem lēmumu par vērtējumu un sniedz priekšlikumu tās izglītības iestādes vadītājam, kura īsteno attiecīgo izglītības programmu, piešķirt eksaminējamām personām attiecīgo profesionālo kvalifikāciju. Lēmumu ieraksta protokolā. Protokolu divos eksemplāros paraksta visi komisijas locekļi. Vienu eksemplāru glabā eksaminācijas institūcijā, otru - eksaminējamo personu izglītības iestādē. Ja eksāmenu organizē akreditēta profesionālās izglītības iestāde, kas īsteno akreditētu izglītības programmu, protokolu noformē vienā eksemplārā, un to glabā akreditētajā profesionālās izglītības iestādē. Eksaminējamās personas tiek iepazīstinātas ar komisijas lēmumu par vērtējumu tā pieņemšanas dienā.

28.Eksaminētajām personām triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 27.punktā minētā lēmuma paziņošanas ir tiesības iesniegt centrā iesniegumu ar lūgumu to izvērtēt. Centrs izskata iesniegumu un desmit dienu laikā pēc tā saņemšanas informē attiecīgo personu par pieņemto lēmumu.

29.Komisijas priekšsēdētājs eksāmena dienā iesniedz eksaminācijas institūcijas vadītājam eksāmena norises vērtējumu. Eksaminācijas institūcijas vadītājs desmit dienu laikā pēc eksāmena iesniedz centrā eksāmena norises vērtējumu, eksāmena rezultātu kopsavilkumu un šo noteikumu 23.punktā minēto aktu.

30.Lēmumu par profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu pieņem izglītības iestādes vadītājs. Profesionālo kvalifikāciju piešķir, ja eksāmena vērtējums nav mazāks par "5 - viduvēji". Eksaminējamām personām, kuras saņēmušas eksāmenā vērtējumu - atzīmi, ne mazāku par "5 - viduvēji", atkārtoti kārtot eksāmenu vērtējuma paaugstināšanai nav atļauts.

31.Eksaminējamās personas, kuras saņēmušas eksāmenā vērtējumu - atzīmi, mazāku par "5 - viduvēji", vai nav to kārtojušas bez attaisnojoša iemesla, eksāmenu drīkst kārtot pēc gada.

32.Šo noteikumu 30.punktā minēto lēmumu var apstrīdēt administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

33.Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 7.novembra noteikumus Nr.383 "Noteikumi par profesionālajām kvalifikācijām, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 401./403.nr.).

34.Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

 

KN-967-P_PAGE_1.JPG (60602 bytes)

KN-967-P_PAGE_2.JPG (62063 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 967Pieņemts: 20.12.2005.Stājas spēkā: 01.01.2006.Zaudē spēku: 25.10.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 23.12.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
124375
01.01.2006
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"