Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.966

Rīgā 2005.gada 20.decembrī (prot. Nr.76 42.§)
Noteikumi par mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu veidošanas kārtību un finansējumu
Izdoti saskaņā ar Mobilizācijas likuma 9.panta 2.punktu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu (turpmāk — formējums) veidus, to uzdevumus un materiāltehniskā nodro­šinājuma paraugnormas, ministriju kompetenci formējumu materi­āltehniskajā nodrošināšanā, formējumu mācību nodrošinājumu un organizāciju, formējumu izveides un attīstības finansēšanas kārtību, formējumu mobilizācijas kārtību valsts apdraudējuma situācijā, kā arī valsts un pašvaldību institūciju, privāto tiesību juridisko personu uzdevumus un pienākumus mobilizācijas gadījumā.

II. Formējumi, to uzdevumi un materiāltehniskā nodrošinājuma paraugnormas, ministriju kompetence formējumu materiāltehniskajā nodrošināšanā

2. Formējums ir organizēta, mobila, ekipēta un apmācīta fizisku personu vienība, kuras darbība pamatojas uz vienvadības principu.

3. Formējumiem atbilstoši to darbības profilam ir šādi uzdevumi:

3.1. veikt glābšanas darbus un sniegt medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem valsts apdraudējuma situācijā;

3.2. veikt katastrofu seku likvidēšanas neatliekamos pasākumus.

4. Ir šādi formējumu veidi:

4.1. valsts formējumi, kurus saskaņā ar mobilizācijas pieprasījumiem veido ministriju padotībā esošās iestādes un komercsabiedrības, kurās 51 % vai vairāk kapitāla daļu pieder valstij (turpmāk — komercsabiedrības). Formējumu nepieciešamo skaitu un uzdevumus nosaka attiecīgā ministrija pēc saskaņošanas ar Iekšlietu ministriju;

4.2. novadu un republikas pilsētu pašvaldību formējumi, kurus saskaņā ar Iekšlietu ministrijas mobilizācijas pieprasījumiem veido pašvaldības. Formē­jumu nepieciešamo skaitu un uzdevumus nosaka Iekšlietu ministrija.

(Grozīts ar MK 14.04.2009. noteikumiem Nr.326)

5. Valsts un pašvaldību formējumu skaitlisko sastāvu (ne mazāk kā 10 cilvēku) un štatu sarakstu pēc saskaņošanas ar Iekšlietu ministriju nosaka ministrija, kura izdevusi mobilizācijas pieprasījumu par formējuma izveidi.

6. Attiecīgās ministrijas padotībā esošās iestādes, pašvaldības vai komercsabiedrības vadītājs ieceļ formējuma komandieri. Formējuma komandieris ieceļ formējuma komandiera vietnieku un var iecelt formējuma nodaļu komandierus.

7. Formējuma komandieris nosaka uzdevumus nodaļu komandieriem vai formējumu personālam.

8. Formējuma komandiera vietnieks atbild par formējuma materiāltehnisko nodrošinājumu un komandiera prombūtnē pilda komandiera pie­nākumus.

9. Formējuma nodaļas komandieris organizē nodaļas uzdevumu izpildi.

10. Formējumam ir šāds materiāltehniskais nodrošinājums:

10.1. darba un speciālais apģērbs;

10.2. individuālie aizsardzības līdzekļi;

10.3. sakaru līdzekļi;

10.4. transportlīdzekļi formējuma personāla pārvietošanai;

10.5. inventārs glābšanas darbu un katastrofu seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanai, kā arī pirmās palīdzības sniegšanai (turpmāk — inventārs);

10.6. vieta formējuma personāla izvietošanai;

10.7. aprīkojums formējuma autonomas darbības nodrošināšanai.

11. Formējumu materiāltehniskā nodrošinājuma normas, pamatojoties uz formējumu materiāltehniskās apgādes paraugnormām (1.pielikums) un ņemot vērā formējumu darbības profilu, apstiprina ministrs, kas nosaka mobilizācijas pieprasījumus par formējumu izveidi.

12. Formējumu materiāltehniskajam no­droši­nājumam saskaņā ar mobilizācijas pieprasījumiem izmanto attiecīgās iestādes, pašvaldības vai komerc­sabiedrības rīcībā esošos resursus, kā arī izmanto valsts materiālās rezerves un slēdz atlikto piegāžu līgumus.

13. Formējuma personāla darba apģērbam ir šādas atšķirības zīmes un uzšuves:

13.1. uz darba apģērba kreisās piedurknes izvietota formējuma atšķirības zīme — zils vienādsānu trīsstūris uz oranža apļa ar uzrakstu ziliem burtiem “Civilās aizsardzības formējums”. Apļa apakšējā daļā valsts karoga attēls. Atšķirības zīmes diametrs ir 9 cm (2.pielikuma 1.zīmējums);

13.2. formējuma komandierim, formējuma komandiera vietniekam un formējuma nodaļas komandierim darba apģērba krūšu daļas labajā pusē uzšuve (izmēri 2 cm x 10 cm) oranža taisnstūra formā ar zilu apmalojumu un amata nosaukumu ziliem burtiem (2.pielikuma 2., 3. un 4.zīmējums).

III. Mācību nodrošinājums un organizācija

14. Formējumu personāla mācības atbilstoši formējumu veidiem organizē ministrijas, to padotībā esošās iestādes un pašvaldības sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu saskaņā ar mācību plāniem. Mācību plānus apstiprina attiecīgā ministrija vai pašvaldība. Mācību plānus saskaņo ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

15. Formējuma komandiera vietnieka, formējuma nodaļu komandieru un personāla apmācību rīcībai mobilizācijas situācijā veic formējuma komandieris sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Formējumu komandieru apmācību organizē, metodiski vada un koordinē Iekšlietu ministrija sadarbībā ar pārējām ministrijām un pašvaldībām. Formējumu apmācību pirmās palīdzības sniegšanā koordinē un metodiski vada Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

(Grozīts ar MK 23.11.2010. noteikumiem Nr.1067)

16. Formējumu mācību izdevumus sedz no attiecīgajai valsts budžeta iestādei piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

17. Formējumu komandieru apmācība notiek vismaz reizi divos gados. Formējumu komandieru apmācības izdevumus sedz no attiecīgajai valsts iestādei piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

18. Formējumu mācībās izmanto ministriju, to padotības iestāžu, pašvaldību vai komercsabiedrību rīcībā esošo inventāru, tehniskos līdzekļus un transportlīdzekļus, kā arī noteiktā kārtībā — valsts materiālo rezervju resursus.

IV. Formējumu izveides un attīstības finansēšanas kārtība

19. Formējumos mobilizējamo personu atlasi un uzskaiti, ņemot vērā personas profesiju un formējuma darbības profilu, sadarbībā ar Militārā dienesta iesaukšanas centru vai tā teritoriālajām struktūrvienībām veic ministriju padotībā esošās iestādes, pašvaldības vai komercsabiedrības. Formējuma mobilizācijas plānu saskaņo ar Iekšlietu ministriju.

20. Ikgadējo pārskatu par formējumu izveidi un to materiāltehnisko nodrošinājumu katru gadu līdz 10.februārim iesniedz:

20.1. ministriju padotībā esošās iestādes un komercsabiedrības — attiecīgajai ministrijai;

20.2. pašvaldības — Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

(Grozīts ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 33)

21. Ikgadējos pārskatus par formējumu izveidi un to materiāltehnisko nodrošinājumu attiecīgās ministrijas apkopo un katru gadu līdz 10.martam iesniedz Iekšlietu ministrijā.

22. Valsts un pašvaldību formējumu izveides un attīstības izdevumus sedz no piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, komercsabiedrību formējumu attiecīgos izdevumus — no komercsabiedrību līdzekļiem. Līdzekļus plāno bu­džeta sagatavošanas ietvaros.

23. Attiecīgās ministrijas padotībā esošās iestādes, pašvaldības un komercsabiedrības mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu materiāltehniskā nodrošinājuma tāmes sastāda saskaņā ar materiāltehniskā no­drošinājuma normām.

24. Formējumu izveides un attīstības materiāltehniskā nodrošinājuma tāmes katru gadu līdz 1.februārim precizē un iesniedz attiecīgajā ministrijā.

25. Ministrijas apkopo iesniegtās materiāltehniskā nodrošinājuma tāmes izdevumiem par mobilizējamo formējumu izveidi un attīstību, iekļaujot tās kopējā ministrijas pieprasījumā kārtējā valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

V. Formējumu mobilizācijas kārtība valsts apdraudējuma gadījumā

26. Saņemot informāciju par izsludināto mobilizāciju, formējumu personāls ierodas noteiktajā formējuma izvietošanas vietā.

27. Mobilizācijas pieprasījumos un atlikto piegāžu līgumos noteiktā inventāra piegādi privāto tiesību juridiskās personas veic līgumos noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc mobilizācijas izsludināšanas. Fiziskās personas nodod mobilizācijas pieprasījumā noteikto īpašumu formējuma turējumā.

28. Par formējumu izveidošanu atbildīgās ministrijas padotībā esošā iestāde vai komercsabiedrība, attiecīgā pašvaldība un formējuma komandieris sagatavo vietu formējumu izvietošanai un komplektē formējumus ar personālu un inventāru.

29. Par formējuma komplektēšanu un gatavību pildīt mobilizācijas pieprasījumā noteikto uzdevumu formējuma komandieris ziņo attiecīgajai ministrijai un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.

VI. Valsts un pašvaldību institūciju, privāto tiesību juridisko personu uzdevumi un pienākumi mobilizācijas gadījumā

30. Valsts un pašvaldību institūcijām, komercsabiedrībām, kurām ir noteikti mobilizācijas pieprasījumi, mobilizācijas gadījumā ir šādi uzdevumi un pienākumi:

30.1. nodot formējumu turējumā mobilizācijas pieprasījumā noteikto nekustamo īpašumu;

30.2. nogādāt formējumu izvietošanas vietā mobilizācijas pieprasījumā noteikto inventāru un nodot to turējumā iestādei, kurai uzdots veidot formējumu.

31. Darba devēja pienākumi mobilizācijas gadījumā:

31.1. pēc mobilizācijas izsludināšanas nekavējoties apziņot formējumos mobilizējamos darbiniekus, informējot par nepieciešamību noteiktā termiņā ierasties noteiktā vietā, kā arī atbrīvot mobilizējamos darbiniekus no darba pienākumu pildīšanas;

31.2. saglabāt mobilizējamam darbiniekam darba vietu (amatu) un izmaksāt vidējo izpeļņu;

31.3. saglabāt mobilizējamam darbiniekam nemainītu atvaļinājuma periodu;

31.4. par mobilizācijas pieprasījumā dotā uzdevuma izpildi ziņot iestādei, kura izdevusi mobilizācijas pieprasījumu, un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.

32. Darba devēja pienākumi, ja mobilizējamo personālu iesaista mobilizācijas mācībās vai apmācībā, kurā sagatavo rīcībai pēc mobilizācijas:

32.1. atbrīvot darbinieku no darba pienākumu pildīšanas uz mobilizācijas mācību un apmācības laiku;

32.2. nenoteikt sankcijas, ja darbinieks mobilizācijas mācību vai apmācības dēļ nav veicis tam uzliktos pienākumus noteiktajā laikā;

32.3. saglabāt mobilizējamam darbiniekam darba vietu (amatu) un vidējo izpeļņu un nemainītu atvaļinājuma periodu.

33. Ministriju padotībā esošās iestādes, komercsabiedrības un pašvaldības formējumu mobilizācijas periodā kontrolē mobilizācijas gaitu un, ja nepieciešams, sadarbībā ar Militārā dienesta iesaukšanas centru vai tā teritoriālajām struktūrvienībām nodrošina papildresursu mobilizāciju.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.966
Mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu materiāltehniskā nodrošinājuma paraugnormas

Nr. p.k.

Darba apģērbs, individuālie aizsardzības līdzekļi, inventārs un cits nodrošinājums

Norma

1

2

3

I. Darba un speciālais apģērbs

1.

Jaka, bikses vai kombinezons (no tumši zilas krāsas auduma):

1.1.

vasaras

Katrai personai

1.2.

ziemas

Katrai personai

2.

Apavi:

2.1.

vasaras

Katrai personai

2.2.

ziemas

Katrai personai

3.

Cepure (no tumši zilas krāsas auduma):

3.1.

vasaras

Katrai personai

3.2.

ziemas

Katrai personai

4.

Cimdi

Katrai personai

5.

Specializēts darba apģērbs (piemēram, speciāli apavi, aizsargķiveres, cimdi, drošības jostas, aizsargbrilles atbilstoši darba specifikai)

Personālam, kas veic darbu specifiskos apstākļos

II. Individuālie aizsardzības līdzekļi

6.

Elpošanas ceļu aizsarglīdzekļi (piemēram, respiratori, rūpnieciskās gāzmaskas, saspiesta gaisa izolējošie elpošanas aparāti). Ja iegādāti saspiesta gaisa izolējošie elpošanas aparāti – komplektā papildu kompresors aparātu balonu uzpildei un aparātu testēšanas ierīce

Katrai personai elpošanas ceļu aizsarglīdzeklis atkarībā no darba specifikas

III. Inventārs formējuma autonomas darbības nodrošināšanai (arī lauka apstākļos)

7.

Telts

Visa personāla izmitināšanai

8.

Matracis

Visa personāla izmitināšanai

9.

Telts apkures siltumģenerējošā ierīce

Katrai teltij

10.

Portatīvā elektrostacija (220 V) ar apgaismošanas komplektu (jaudai un apgaismošanas komplektam jānodrošina visu telšu apgaismošana)

Daudzums atkarībā no telšu skaita un to tilpuma

11.

Guļammaiss

Katrai personai

12.

Ēdināšanas piederumi (katliņš, karote, dakšiņa, nazis, krūze, termosi)

Katrai personai

13.

Lauka virtuve ar aprīkojuma komplektu

Viena uz 100 cilvēkiem

IV. Medicīniskais nodrošinājums formējuma personālam

14.

Materiāli pirmās palīdzības sniegšanai, medicīniskie materiāli un medikamenti medicīniskās palīdzības nodrošināšanai

Materiālu uzskaitījums — atkarībā no formējuma darbības profila, daudzums — atkarībā no personāla skaita

V. Vides izlūkošanas mēraparāti

15.

Portatīvais radiācijas dozas jaudas mērītājs

Viens katrai formējuma patstāvīgajai mobilajai struktūrvienībai (nodaļai)

16.

Kaujas un indīgo vielu portatīvais gāzu detektors

Viens katrai formējuma patstāvīgajai mobilajai struktūrvienībai

17.

Individuālie dozimetri

Personālam, kas veic darbu specifiskos apstākļos

VI. Bruņojums

18.

Speciālie līdzekļi atbilstoši specifisku formējumu uzdevumiem

Daudzums — atkarībā no personāla skaita

VII. Sakaru līdzekļi

19.

Mobilie un pārnēsājamie radiosakaru līdzekļi

Atkarībā no formējuma uzdevumu specifikas

VIII. Transports un tehnika

20.

Autotransports:

20.1.

formējuma autonomas darbības, medicīniskās aprūpes un saimnieciskajai nodrošināšanai

20.2.

formējuma personāla pārvietošanai

Visa personāla pārvietošanai

20.3.

specializētais autotransports, inženiertehnika, aprīkojums, ierīces formējuma uzdevumu izpildei

Atbilstoši formējuma uzdevumiem

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.966

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu veidošanas kārtību un finansējumu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 966Pieņemts: 20.12.2005.Stājas spēkā: 24.12.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 23.12.2005.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
124374
{"selected":{"value":"20.01.2021","content":"<font class='s-1'>20.01.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"20.01.2021","iso_value":"2021\/01\/20","content":"<font class='s-1'>20.01.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2010","iso_value":"2010\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2010.-19.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-30.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2005","iso_value":"2005\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2005.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.01.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)