Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par aviāciju"

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1997, 13., 23.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 1999, 23.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7., 10., 13., 20.nr.; 2005, 10., 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Civilās aviācijas administrācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Civilās aviācijas aģentūra" (attiecīgā locījumā), vārdus "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā) - ar vārdiem "Uzņēmumu reģistrā reģistrēts komersants" (attiecīgā locījumā), vārdus "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā) - ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā), vārdus "Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts uzņēmums (dienests)" (attiecīgā locījumā) - ar vārdiem "Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts komercsabiedrība" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt sadaļu "Likumā lietotie termini" pēc termina "Aizliegtā zona" ar terminu šādā redakcijā:

"Atgadījums civilajā aviācijā - darbības pārtraukums, defekts, nepilnība vai kādi citi ārkārtas apstākļi, kas ir ietekmējuši vai var ietekmēt lidojumu drošību, bet ne tādā veidā, ka to dēļ noticis nelaimes gadījums vai nopietns incidents."

3. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2. pants. Normatīvie akti, kas regulē Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu un civilās aviācijas darbību

Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanu un civilās aviācijas darbību Latvijas Republikā valsts un tās iedzīvotāju interesēs regulē šis likums, šā likuma noteiktās kompetences ietvaros izdotie normatīvie akti, Latvijas Republikai saistoši starptautiskie līgumi un Eiropas Savienības normatīvie akti."

4. Aizstāt 3.panta otrajā daļā skaitļus un vārdus "48., 49. un 52.panta" ar skaitļiem un vārdiem "48. un 49.panta".

5. Izslēgt 4.pantu.

6. Izteikt 5.panta pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"Valsts politiku un pārvaldi Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un civilās aviācijas darbības jomā īsteno Satiksmes ministrijas Aviācijas departaments (turpmāk - Aviācijas departaments) un valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk - Civilās aviācijas aģentūra).

Civilās aviācijas aģentūra ir Satiksmes ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem, kuri iegūti par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajiem publisko pakalpojumu izcenojumiem, un no ieņēmumu daļas par aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par maksas noteikšanas un sadales kārtību par aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā.

Maksa par Civilās aviācijas aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem un ieņēmumu daļa par aeronavigācijas pakalpojumiem ieskaitāma Civilās aviācijas aģentūras kontā Valsts kasē un izmantojama vienīgi aģentūras darbības nodrošināšanai."

7. 6.pantā:

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdu "uzņēmējdarbības" ar vārdu "komercdarbības";

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) izsniedz atļaujas veikt pasažieru, bagāžas un kravas pārvadājumus, kā arī speciālos aviācijas darbus;";

izslēgt otrās daļas 3.punktu;

aizstāt otrās daļas 4.punktā vārdus "vada Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienesta darbību" ar vārdiem "uzrauga Aviācijas meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra darbību";

izteikt otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) uzrauga gaisa telpas izmantošanu;";

izslēgt otrās daļas 9.punktā vārdus "un apstiprina".

8. Aizstāt 7.panta pirmajā un otrajā daļā un 8.panta pirmajā daļā vārdus "sabiedriskās organizācijas" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "biedrības vai nodibinājumi" (attiecīgā locījumā).

9. Aizstāt 9.panta otrajā daļā vārdus "Aviācijas departaments" ar vārdiem "Ministru kabinets".

10. Aizstāt 11.panta otrajā daļā vārdus ""Nolikumā par Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistru" paredzētajā kārtībā" ar vārdiem "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā".

11. Izteikt 13.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) ja pēdējo triju gadu laikā nav izsniegta, pagarināta vai atzīta par Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošu citas valsts izsniegta apliecība par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem un ja gaisa kuģa īpašnieks Ministru kabineta noteiktajā laikā nav pierādījis, ka gaisa kuģis lidojumiem ir derīgs;".

12. Izslēgt 15.pantu.

13. Izteikt 16.panta tekstu šādā redakcijā:

"Kritērijus un kārtību, kādā gaisa kuģis atzīstams par derīgu lidojumiem un kādā izsniedzama vai pagarināma apliecība par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem, nosaka Ministru kabinets."

14. Izslēgt 17.pantu.

15. Izslēgt 18.panta pirmo daļu.

16. 19.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) gaisa kuģis netiek ekspluatēts vai tā tehniskā apkope (remonts) nav veikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību;";

aizstāt otrajā un ceturtajā daļā vārdu "ģenerāldirektora" ar vārdu "direktora".

17. Izslēgt 20. un 21.pantu.

18. Izteikt22.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Gaisa kuģu būvēšana un pārbūvēšana, atsevišķu gaisa kuģa daļu, ierīču un palīgierīču izgatavošana un gaisa kuģu tehniskā apkope (remonts) veicama Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

19. Izteikt 23. un 24.pantu šādā redakcijā:

"23. pants. Lidlauka izveidošana

Lidlauka celtniecību uzsāk un veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

24. pants. Lidlauka ekspluatācijas nosacījumi

Civilās aviācijas lidlauka ekspluatācija atļauta tikai tad, ja tas atbilst šā likuma 27. un 62.panta noteikumiem un Ministru kabineta noteiktajām prasībām un ja ir izsniegta apliecība par lidlauka derīgumu ekspluatācijai.

Lidlauka ekspluatācijas kārtību nosaka Ministru kabinets."

20. Papildināt likumu ar 24.1 pantu šādā redakcijā:

"24.1 pants. Lidlaukos noteiktie gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumi

Gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumus lidlaukos atbilstoši vides aizsardzības prasībām nosaka Ministru kabinets."

21. 25.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"Apliecību par lidlauka derīgumu ekspluatācijai izsniedz un pagarina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Apliecība par lidlauka derīgumu ekspluatācijai nav spēkā, ja izbeidzies šīs apliecības derīguma termiņš vai tiek pārkāpta Ministru kabineta noteiktā lidlauka ekspluatācijas kārtība.";

izslēgt trešo daļu.

22. Izslēgt 26.pantu.

23. Izteikt 28.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Šā panta pirmajā daļā minētās maksas noteikšanas un sadales kārtību nosaka Ministru kabinets."

24. Aizstāt piektajā nodaļā vārdus "civilās aviācijas speciālists" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "civilās aviācijas personāls" (attiecīgā locījumā).

25. Izteikt30.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Civilās aviācijas personālam izvirzāmās prasības nosaka Ministru kabinets."

26. Izteikt 31.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"Tiesības sagatavot un pārkvalificēt civilās aviācijas personālu, kā arī celt tā kvalifikāciju ir fiziskajām un juridiskajām personām un iestādēm, kas sertificētas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

27. 32.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdu "ģenerāldirektora" ar vārdu "direktora";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"Kārtību, kādā izsniedzama vai pagarināma civilās aviācijas personāla apliecība, nosaka Ministru kabinets."

28. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā:

"33. pants. Aviācijas personāla pienākumi

Aviācijas personāls, pildot savas funkcijas, ievēro nacionālo normatīvo aktu, Latvijas Republikai saistošu starptautisko līgumu un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības."

29. Izslēgt 35.pantu.

30. Izteikt 39.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

31. 40.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Šā panta pirmajā daļā paredzēto darbību, kā arī darbības, kas saistītas ar gaismas, radio un visu veidu elektromagnētisko izstarojumu un kas var radīt draudus gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošībai, drīkst veikt tikai pēc attiecīgās atļaujas saņemšanas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.";

izslēgt trešo daļu.

32. Papildināt 41.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"Lidlauka tuvumā aizliegts izvietot jebkādas zīmes, kas ir līdzīgas lidlauka marķēšanas zīmēm un ierīcēm un var maldināt gaisa kuģa apkalpi lidojuma laikā."

33. Izteikt 44.panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Latvijas Republikas gaisa telpā gaisa kuģu lidojumus veic saskaņā ar Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru."

34. Izteikt 45.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets var noteikt minimālos gaisa kuģu lidojumu augstumus virs atsevišķām apdzīvotajām vietām."

35. Izslēgt 46.pantu.

36. Izteikt 47.pantu šādā redakcijā:

"47. pants. Bezpilota gaisa kuģu lidojumi vai cita veida lidaparātu pārvietošanās

Bezpilota gaisa kuģu lidojumus vai tādu cita veida lidaparātu pārvietošanos, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi, ja tas nav pretrunā ar sabiedrības interesēm un neapdraud gaisa kuģu lidojumu drošību, Latvijas Republikas gaisa telpā veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

37. Izteikt 49.pantu šādā redakcijā:

"49. pants. Gaisa kuģa piespiedu nosēdināšana Latvijas Republikas teritorijā

Ja gaisa kuģis nesankcionēti ielidojis Latvijas Republikas teritorijā, gaisa kuģa apkalpe nekavējoties veic visus nepieciešamos pasākumus, lai atjaunotu lidojumu saskaņā ar lidojuma plānu.

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā sabiedriskās kārtības un drošības interesēs var pieprasīt gaisa kuģa piespiedu nosēdināšanu."

38. 50.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "speciālista" ar vārdu "personāla";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos nepieciešamās gaisa kuģa aizturēšanas un gaisa kuģa izlidošanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

39. Izslēgt 52.pantu.

40. 53.pantā:

izteikt pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) citiem normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem, kas nepieciešami gaisa kuģa lidojumu veikšanai.";

izslēgt otro daļu.

41. Izteikt 55.pantu šādā redakcijā:

"55. pants. Meteoroloģiskā informācija

Valsts meteoroloģiskais dienests Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošina visas ieinteresētās personas ar gaisa kuģu lidojumiem nepieciešamo meteoroloģisko informāciju Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dokumentos paredzētajos gadījumos bez maksas, bet pārējos gadījumos - par samaksu."

42. Izteikt 56.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"Minimālos meteoroloģiskos apstākļus, kuros Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku aviācijas gaisa kuģi veic pacelšanos vai nosēšanos civilās aviācijas lidlaukos, nosaka Ministru kabinets.

Meteoroloģiskā minimuma piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

43. Aizstāt 61.panta pirmajā daļā vārdu "vadībā" ar vārdu "uzraudzībā".

44. Izslēgt 62.panta otro daļu.

45. Papildināt 64.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Par tādu atgadījumu civilajā aviācijā, kurš skar gaisa kuģa lidojumu drošību, ziņo Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

46. Izteikt 70.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanā var iesaistīt iestāžu un komercsabiedrību speciālistus, kā arī ekspertus, to skaitā ārvalstu ekspertus."

47. Izteikt 78.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Tiesības veikt pasažieru, bagāžas, kravas un pasta gaisa pārvadājumus un speciālos aviācijas darbus Latvijas Republikas teritorijā ir personām, kurām ir noteiktā kārtībā izsniegta gaisa kuģa ekspluatanta apliecība un, ja nepieciešams, saskaņā ar šā likuma 82.panta noteikumiem izsniegta licence."

48. Izteikt 79.pantu šādā redakcijā:

"79. pants. Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšana

Civilās aviācijas aģentūra gaisa kuģa ekspluatanta apliecību izsniedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

49. Izslēgt 80.pantu.

50. Aizstāt 81.panta otrajā un trešajā daļā vārdu "ģenerāldirektora" ar vārdu "direktora".

51. Izteikt 82., 83. un 84.pantu šādā redakcijā:

"82. pants. Licence par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus vai speciālos aviācijas darbus

Kompetentā iestāde, kas īsteno Eiropas Kopienu Padomes 1992.gada 23.jūlija regulu (EEK) Nr. 2407/92 par gaisa pārvadātāju licencēšanu, ir Satiksmes ministrija.

Licenci par tiesībām veikt speciālos aviācijas darbus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz Satiksmes ministrija.

Ministru kabinets nosaka valsts nodevas apmēru, lai saņemtu licenci par tiesībām veikt gaisa pārvadājumus vai speciālos aviācijas darbus, un nodevas maksāšanas kārtību.

83. pants. Licences par tiesībām veikt speciālos aviācijas darbus atzīšana par spēkā neesošu

Licenci par tiesībām veikt speciālos aviācijas darbus var atzīt par spēkā neesošu, ja gaisa kuģa ekspluatants neievēro tajā atļautās darbības reglamentējošos noteikumus vai nespēj atbilstoši izmantot tam piešķirtās tiesības vai ja pārkāpumi nav novērsti noteiktā laikā.

Ja Civilās aviācijas aģentūra atzinusi par spēkā neesošu gaisa kuģa ekspluatanta apliecību vai anulējusi to, spēku zaudē arī licence par tiesībām veikt speciālos aviācijas darbus.

84. pants. Gaisa pārvadājumu regulēšana

Pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumus regulē šā likuma normas un Ministru kabineta noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem."

52. Izteikt 91.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Speciālo aviācijas darbu veikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

53. Aizstāt 92.panta piektajā daļā vārdus "sabiedriskā organizācija" ar vārdiem "biedrība vai nodibinājums".

54. Aizstāt 95.panta otrajā daļā vārdu "ģenerāldirektora" ar vārdu "direktora".

55. Izteikt 111.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"Personas, kuru apmācības procesā nepieciešams veikt mācību lidojumus, apdrošina apmācības veicējs, iestāde vai komersants, kas tās nosūtījis mācīties.

Personas, kuras nav gaisa kuģa apkalpes locekļi, bet kuru darbs saistīts ar atrašanos gaisa kuģī lidojuma laikā, apdrošina darba devējs vai komersants, ar kuru personai ir līgums par attiecīgo darbu veikšanu gaisa kuģī."

56. Papildināt pārejas noteikumus ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6. Līdz šā likuma 49.panta otrajā daļā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.februārim ir spēkā Ministru kabineta 1995.gada 11.jūlija noteikumi Nr.195 "Noteikumi par apstākļiem un kārtību, kādā Nacionālo bruņoto spēku dienesti var pieprasīt civilās aviācijas gaisa kuģa piespiedu nosēšanos", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

7. Līdz dienai, kad stāsies spēkā Eiropas Savienības regula par gaisa kuģu ekspluatāciju lidojumā un aviācijas personāla licencēšanu, piemēro saskaņā ar Eiropas Padomes 1991.gada 16.decembra regulu (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā Eiropas Apvienoto aviācijas institūciju izstrādātās Vienotās aviācijas prasības."

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 15.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 22.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par aviāciju" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 15.12.2005.Stājas spēkā: 01.01.2006.Tēma: Transports un sakari; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 22.12.2005.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1, 12.01.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
124267
01.01.2006
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)