Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.302

Rīgā 2005.gada 14.decembrī (prot. Nr.52 (261), 8.p.)

Par Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem

Ņemot vērā Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17.panta pirmo daļu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta otro daļu un Elektroenerģijas tirgus likuma 8.panta otro daļu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt Sistēmas pieslēguma noteikumus elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem (pielikumā).

2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā apstiprinātie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Ar šī lēmuma 1.punktā apstiprināto noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2002.gada 11.decembra lēmumu Nr.145 apstiprinātā "Elektrotīkla pieslēguma maksas noteikšanas metodika" ("Latvijas Vēstnesis", 2002, Nr.188), kas grozīta ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2003.gada 15.oktobra lēmumu Nr.273 ("Latvijas Vēstnesis", 2003, Nr.146).

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 

APSTIPRINĀTS

ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes

2005.gada 14.decembra lēmumu Nr.302 (prot. Nr.52 (261), 8.p.)

Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 8. panta otro daļu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka vienotus elektroenerģijas sistēmas pieslēguma noteikumus un pieslēguma maksas aprēķināšanas metodiku šādiem esošajiem vai potenciālajiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem - pārvades sistēmas operators, sadales sistēmas operators un galalietotājs (turpmāk - sistēmas lietotājs).

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. atļautā slodze - maksimālā slodze, ko lietotājs drīkst izmantot saskaņā ar līgumu par elektroenerģijas piegādi un lietošanu;

2.2. elektroiekārta - jebkura iekārta elektroenerģijas ražošanai, pārveidei, pārvadei, sadalei vai patēriņam;

2.3. elektroietaise - vairākas savstarpēji saistītas elektroiekārtas vienotu uzdevumu veikšanai;

2.4. elektroietaises būvkomersants - elektroietaises būvniecībā sertificēta fiziska vai juridiska persona, kura pasūtītāja uzdevumā par pasūtītāja līdzekļiem saskaņā ar līgumu būvē elektroietaisi;

2.5. elektroietaises piederības robeža - piederības robeža starp sistēmas operatora un sistēmas lietotāja īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošām elektoietaisēm;

2.6. elektrotīkls - sistēmas daļa, pa kuru pārvada un sadala elektroenerģiju;

2.7. ievada aizsardzības aparāts - elektroenerģijas ievadā uzstādāmais aizsardzības aparāts (automātslēdzis vai drošinātājs), kas nodrošina komercuzskaites mēraparāta aizsardzību pret nenormāliem darba režīmiem, kā arī ierobežo vienlaicīgo slodzi;

2.8. komercuzskaites mēraparāts - elektroenerģijas uzskaites mēraparāts vai mēraparātu sistēma elektroenerģijas daudzuma uzskaitei komercnorēķiniem;

2.9. pieslēguma vieta - pieslēguma punkts sistēmā, no kura par optimālām izmaksām iespējams piegādāt elektroenerģiju sistēmas lietotājam nepieciešamā kvalitātē;

2.10. tehniskie noteikumi - dokuments, kuru sistēmas operators izsniedz sistēmas lietotājam un kurā noteiktas tehniskās prasības un nosacījumi, kas jāievēro, lai sistēmai pieslēgtu jaunas elektroietaises vai palielinātu slodzi;

2.11. sadalietaise - elektroietaise elektroenerģijas sadalei, nemainot spriegumu.

2. Noteikumi sistēmas pieslēguma ierīkošanai

3. Sistēmas pieslēgumu veido elektrotīkla daļa elektroenerģijas pievadīšanai no pieslēguma vietas sistēmā līdz sistēmas lietotāja elektroietaises piederības robežai.

4. Lai sistēmai pieslēgtu jaunas elektroietaises vai palielinātu atļauto slodzi, sistēmas lietotājs iesniedz sistēmas operatoram pieteikumu sistēmas pieslēguma ierīkošanai, norādot nepieciešamās elektriskās slodzes un ievada aizsardzības aparāta strāvas lielumu, elektrodzinēja lielāko palaišanas strāvu un vietu, kur nepieciešams pievadīt elektroenerģiju.

5. Ja sistēmas lietotājs iesniedz pieteikumu sistēmas pieslēguma ierīkošanai vairāku sistēmas lietotāju vajadzībām, kas saistīts ar jaunu apbūves zemes gabalu apgādi ar elektroenerģiju, sistēmas lietotājs vienlaikus ar pieteikumu iesniedz sistēmas operatoram arī attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldības apstiprināta teritorijas attīstības plāna, detālplānojuma un būvvaldes saskaņota būvobjekta ģenerālplāna kopijas.

6. Sistēmas operators izveido sistēmas pieslēguma pieprasījumu reģistru, kurā hronoloģiskā secībā reģistrē sistēmas lietotāju pieteikumus. Sistēmas operators nodrošina sistēmas lietotājam iespēju iepazīties ar sistēmas pieslēguma pieprasījumu reģistru un sistēmas pieslēguma ierīkošanai nepieciešamo informāciju.

7. Trīsdesmit dienu laikā no pieteikuma saņemšanas sistēmas operators informē sistēmas lietotāju par sistēmas pieslēguma ierīkošanas (projektēšana un būvdarbi) nosacījumiem, iespējām un termiņiem, kā arī iespējamajām sistēmas pieslēguma ierīkošanas izmaksām.

8. Pieslēguma vietu un nosacījumus nosaka sistēmas operators, izsniedzot sistēmas lietotājam skaidrus un tehniski pamatotus tehniskos noteikumus.

9. Ja sistēmas operators, izvērtējot saņemtos pieteikumus, konstatē, ka tehniski un ekonomiski pamatoti ir ierīkot vienu kopēju sistēmas pieslēgumu vairāku sistēmas lietotāju vajadzībām, sistēmas operators apvieno šos pieteikumus un izsniedz vienotus tehniskos noteikumus. Vairāku sistēmas lietotāju sistēmas pieslēgumu ierīkošanai sistēmas lietotāji pilnvaro personu, kura uzņemas saistības kopēja sistēmas pieslēguma ierīkošanas būvprojekta izstrādes organizēšanā un pieslēguma līguma noslēgšanā.

10. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem sistēmas pieslēguma ierīkošanai nepieciešama būvprojekta izstrāde, sistēmas operators, rakstiski vienojoties ar sistēmas lietotāju, organizē būvprojekta izstrādi. Sistēmas lietotājam ir tiesības organizēt būvprojekta izstrādi, saskaņojot izmaksas ar sistēmas operatoru. Izdevumus, kas saistīti ar būvprojekta izstrādi, maksā sistēmas lietotājs.

11. Trīs nedēļu laikā pēc atbilstoši būvniecību reglamentējošo tiesību aktu normām saskaņotā būvprojekta saņemšanas sistēmas operators uzsāk pretendentu atlasi sistēmas pieslēguma būvdarbu izpildei.

12. Sistēmas pieslēguma ierīkošanai projektētāju un elektroietaises būvkomersantu sistēmas operators izvēlas saskaņā ar atklātiem, vienlīdzīgiem un objektīviem kritērijiem, ņemot vērā piedāvāto kvalitāti, pieredzi, piedāvātās būvprojektēšanas un būvdarbu izmaksas, būvdarbu termiņus un citus kritērijus, nodrošinot saimnieciski izdevīgāko sistēmas pieslēguma ierīkošanu.

13. Sistēmas lietotājam ir tiesības iepazīties ar pretendentu izvēles principiem, izvēles procesa norisi un ieteikt sistēmas operatoram uzaicināšanai uz pretendentu atlasi elektroietaises būvkomersantu sistēmas pieslēguma būvdarbu izpildei un piedalīties pretendentu atlasē. Izvēloties elektroietaises būvkomersantu, sistēmas operators ņem vērā pamatotus sistēmas lietotāja argumentus par pretendentu atbilstību sistēmas operatora izvirzītajiem kritērijiem un saimnieciski izdevīgāko sistēmas pieslēguma ierīkošanas piedāvājumu.

14. Divu mēnešu laikā no pretendentu atlases uzsākšanas sistēmas operators izvēlas elektroietaises būvkomersantu sistēmas pieslēguma būvdarbu izpildei.

15. Pēc sistēmas pieslēguma elektroietaises būvkomersanta noteikšanas sistēmas operators noslēdz pieslēguma līgumu ar sistēmas lietotāju.

16. Pieslēguma līgumā nosaka sistēmas pieslēguma būvdarbu nosacījumus, pieslēguma maksu, pieslēguma maksas termiņus un sistēmas pieslēguma ierīkošanas termiņus, ņemot vērā izvēlētā elektroietaises būvkomersanta iesniegto piedāvājumu.

17. Pieslēguma maksu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 3.daļu. Slēdzot pieslēguma līgumu, sistēmas operators no sistēmas lietotājam aprēķinātās pieslēguma maksas atskaita četrdesmit procentus no summas, kuru saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu sistēmas lietotājs ir samaksājis par būvprojekta izstrādāšanu.

18. Sistēmas lietotājam ir tiesības izvēlēties elektroietaises būvkomersantu sistēmas pieslēguma būvdarbu izpildei, ja pieslēguma būvdarbu izdevumus pilnībā maksā sistēmas lietotājs.

19. Sistēmas operators saskaņā ar noslēgto pieslēguma līgumu organizē sistēmas pieslēguma būvdarbus līdz sistēmas lietotāja elektroietaises piederības robežai.

20. Ja nepieciešams, vienojoties ar sistēmas lietotāju, sistēmas operators uzstāda sistēmas lietotāja vai sistēmas operatora noteiktu sadalietaisi elektroenerģijas ievadā. Sadalietaises cenu iekļauj pieslēguma maksā.

21. Desmit darba dienu laikā pēc sistēmas pieslēguma būvdarbu pabeigšanas sistēmas operators pieslēdz sistēmas lietotāja elektroietaises sistēmai saskaņā ar pieslēguma līguma nosacījumiem.

22. Sistēmas pieslēgums ir sistēmas operatora īpašums, ja sistēmas operators un sistēmas lietotājs nevienojas citādi.

23. Par katru kalendāro gadu sistēmas operators iesniedz informāciju Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai par ierīkoto sistēmas pieslēgumu pilnām izmaksām un saņemto pieslēgumu maksu par katru no sadales tīkla sprieguma pakāpēm.

3. Pieslēguma maksas noteikšana

24. Sistēmas lietotājs, kura sistēmas pieslēguma ierīkošanai ir nepieciešama tikai ievada aizsardzības aparāta un komercuzskaites mēraparāta nomaiņa, maksā par sistēmas pieslēguma ierīkošanu saskaņā ar sistēmas operatora izstrādātu aprēķinu. Aprēķina paraugu sistēmas operators ievieto savā interneta mājas lapā.

25. Par sistēmas pieslēguma ierīkošanu sistēmas lietotājs maksā sešdesmit procentus no sistēmas pieslēguma ierīkošanas faktiskajām izmaksām saskaņā ar pieslēguma līgumu, izņemot šajos noteikumos paredzētos gadījumus.

26. Sistēmas pieslēguma ierīkošanas izmaksu daļu, kuru saskaņā ar šiem noteikumiem nemaksā sistēmas lietotājs, sistēmas operators iekļauj elektroenerģijas tarifu veidojošajās izmaksās.

27. Ierīkojot vienu sistēmas pieslēgumu vairāku sistēmas lietotāju vajadzībām, pieslēguma maksu sadala starp šiem sistēmas lietotājiem proporcionāli katram sistēmas lietotājam atļautajai slodzei.

28. Ja, ierīkojot jaunu sistēmas pieslēgumu, pie tā nepieciešams pieslēgt arī esošo sistēmas lietotāju elektroietaises, pieslēguma maksu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 25. - 27.punktu, un sistēmas operators maksā esošo sistēmas lietotāju pieslēguma maksas daļu.

29. Ja sistēmas operators, ierīkojot sistēmas pieslēgumu, paredz papildu jaudu, kura pārsniedz lietotāja pieprasīto atļauto slodzi, sistēmas operators maksā visus ar papildu jaudas ierīkošanu saistītos izdevumus.

30. Ja šo noteikumu 29.punktā noteiktajā kārtībā ierīkoto sistēmas pieslēgumu trīs gadu laikā no sistēmas pieslēguma ierīkošanas izmanto, lai sistēmai pieslēgtu jaunu sistēmas lietotāju elektroietaises, pieslēguma maksu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 25.-27.punktu.

31. Pagaidu sistēmas pieslēgumiem - īslaicīgai sistēmas lietotāja elektroietaises pieslēgšanai sistēmai (līdz 3 mēnešiem) - pieslēguma maksu nosaka atbilstoši faktiskajām sistēmas pieslēguma ierīkošanas izmaksām.

32. Ja sistēmas lietotājs ir izvēlējies elektroietaises būvkomersantu sistēmas pieslēguma būvdarbu izpildei un apņemas maksāt visas ar sistēmas pieslēguma ierīkošanu saistītās izmaksas, pieslēguma līgumā kā sistēmas pieslēguma maksu ir pieļaujams noteikt vienošanās cenu ne lielāku par faktiskajām izmaksām, kuru precizē pēc visu sistēmas pieslēguma ierīkošanas darbu pabeigšanas, papildinot pieslēguma līgumu ar izmaksu aprēķinu.

33. Maksu par sistēmas pieslēgumu pie 110 kilovoltu vai augstāka sprieguma elektrotīkla nosaka atbilstoši faktiskajām sistēmas pieslēguma ierīkošanas izmaksām.

34. Informāciju par sistēmas pieslēguma būvdarbu vidējām izmaksām iepriekšējā kalendārajā gadā saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumā noteikto paraugu sistēmas operators publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un savā interneta mājas lapā līdz nākamā gada 1.aprīlim.

35. Sistēmas operators ierīko sistēmas pieslēgumu bez maksas šādos gadījumos:

35.1. ja, mainoties sistēmas lietotājam, nemainās iepriekšējā sistēmas lietotāja pieslēguma noteikumi, pie nosacījuma, ka saglabājies elektrotīkls uz attiecīgo pieslēguma vietu;

35.2. ja nepieciešams atjaunot elektroenerģijas piegādi iepriekšējā līguma atļautās slodzes robežās sešdesmit dienu laikā no iepriekšējā līguma pārtraukšanas brīža;

35.3. ja sistēmas operators veic elektrotīklu sakārtošanu atbilstoši tehniskajām prasībām un esošo ievada aizsardzības aparātu strāvu palielina līdz 20 ampēriem un ja to pieļauj elektrotīklu tehniskās iespējas;

35.4. ja sistēmas operators iegūst īpašumā iepriekš sakārtotus elektrotīklus (piemēram, dārzkopības sabiedrību, garāžu kooperatīvu u.c.) un nemainās iepriek­šējie sistēmas pieslēguma nosacījumi;

35.5. ja ēkas koplietošanas elektrotīklam nepieciešams pieslēgt mazas jaudas (līdz 100 vatiem) nepārtrauktas darbības elektroiekārtas (antenu pastiprinātāji, signalizācijas iekārtas u.c.), kuru darbību nodrošina ievada aizsardzības aparāts ar nominālo strāvu līdz vienam ampēram.

36. Sistēmas operatoram ir tiesības ierīkot sistēmas pieslēgumu bez maksas vai samazināt pieslēguma maksu sistēmas lietotājam, kura dzīvesvietā nav ierīkots sistēmas pieslēgums, ja tā ierīkošanai izmanto strukturālo fondu, pašvaldību, valsts budžeta vai citus finanšu līdzekļus, izņemot elektroenerģijas tarifus. Šādā gadījumā šo noteikumu nosacījumi ir piemērojami tiktāl, ciktāl sistēmas lietotājs un sistēmas operators nav vienojušies citādi.

37. Strīdus, kas saistīti ar sistēmas pieslēguma ierīkošanu, izskata Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 

1.pielikums

Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem, kas

APSTIPRINĀTI ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2005.gada 14.decembra lēmumu Nr.302(prot. Nr.52 (261), 8.p.)

Paraugs sadales sistēmas būvdarbu vidējām izmaksām pieslēguma maksas aprēķinam

Nosaukums

Summa, Ls

Km

vai skaits

Vidējās izmaksas Ls/km (Ls/TA)

Vidējās izmaksas 2004.g., Ls/km (Ls/TA)

2004.g.

Pārējā Sadales sistēmas teritorijā

Rīgā

6-20 kV elektrolīnijas:

20 kV gaisvadu līnijas (GVL)

Kailvadu līnijas

236 114

36.111

6 539

6 539

-

Izolēto vadu līnijas

253 506

27.284

9 291

9 291

-

6-20 kV kabeļu līnijas (KL)

6-20 kV KL pilsētās ar ielas cieto
segumu

1 494 404

52.293

28 578

30 105

27 493

6-20 kV KL lauku apvidos bez ielas
cietā seguma

880 711

48.349

18 216

18 216

-

0,4 kV elektrolīnijas:

0,4kV GVL, piekarkabeļu līnijas un KL vietās bez ielas cietā seguma

3 938 102

448.819

8 774

7 329

12 960

0,4 kV KL vietās ar ielas cieto segumu

1 667 247

73.237

22 765

18 177

26 261

6-20/0,4 kV transformatoru
apakšstacijas (TA)

20/0,4 kV balsta tipa

947 468

251

3 775

3 773

4 134

I tipa balstā ar transformatora jaudu līdz 100 kVA (vienā balstā)

292 007

98

2 980

2 968

4 134

H tipa balstā ar transformatora jaudu no 100 līdz 400 kVA (portālbalstā)

655 461

153

4 284

4 284

-

6-20/0,4 kV slēgta tipa

Kompaktās (konteinertipa)

ar vienu transformatoru

1 365 296

92

14 840

15 261

13 712

ar diviem transformatoriem

707 580

25

28 303

30 505

25 000

Iebūvētās

ar vienu transformatoru

125 024

13

9 617

13 174

9 321

ar diviem transformatoriem

138 334

7

19 762

34 991

17 224

Citi objekti

Komercuzskaites sadalne

Vidējās izmaksas atkarībā no tirgus vidējās vērtības attiecīgam sadalnes tipam, saskaņojot ar sistēmas lietotāju

Piezīme: 1. Izmaksas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa.

2. Sistēmas pieslēguma būvdarbu vidējās izmaksas katrā pieslēguma ierīkošanas gadījumā var atšķirties atkarībā no konkrētās apbūves vietas, inženiertīklu blīvuma un ģeogrāfiskā reljefa

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 302Pieņemts: 14.12.2005.Stājas spēkā: 14.12.2005.Zaudē spēku: 01.09.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 22.12.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
124253
14.12.2005
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)