Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā

Izdarīt Augu šķirņu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10. pants. Pilnvarotais pārstāvis

Valsts augu aizsardzības dienests reģistrē pilnvaroto pārstāvi, pamatojoties uz selekcionāra pilnvarojumu."

2. Papildināt 11.panta pirmās daļas 1.punktu pēc vārdiem "par attiecīgo šķirni" ar vārdiem "kā arī apliecībā par selekcionāra tiesību piešķiršanu".

3. 12.pantā:

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) pieņem lēmumu par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes (turpmāk - šķirnes pārbaude) rezultātu atzīšanu;";

papildināt otrās daļas 4.punktu pēc vārda "organizē" ar vārdiem "veic vai kontrolē";

papildināt otro daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11) veic visas darbības atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem par augu šķirņu aizsardzību."

4. 13.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Reģistrā par iesniegumiem iekļaujamas šādas ziņas:

1) iesnieguma reģistrācijas numurs un datums;

2) selekcionāra nosaukums un adrese;

3) ja ir pilnvarotais pārstāvis, - pilnvarotā pārstāvja nosaukums, adrese, pilnvarojuma datums, numurs un derīguma termiņš;

4) pieteiktais šķirnes nosaukums vai pagaidu apzīmējums;

5) šķirnes apraksta tehniskās anketas reģistrācijas numurs un datums vai pēc šķirnes pārbaudes izveidotā oficiālā šķirnes apraksta (turpmāk - šķirnes apraksts) reģistrācijas numurs un datums;

6) šķirnes pārbaudes pārskata reģistrācijas numurs un datums;

7) reģistrēto iesniegumu publikācijas datums;

8) pieteikto un reģistrēto šķirnes nosaukumu publikācijas datumi;

9) prioritātes datums;

10) informācija par iesnieguma izskatīšanas gaitu.";

izteikt trešās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) informācija par izsniegtajām piespiedu licencēm, reģistrētajām licencēm un reģistrētajiem licences līgumiem;";

papildināt trešo daļu ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8) informācija par licences īpašnieka nosaukuma maiņu;

9) informācija par selekcionāra tiesību aizsardzības valsts nodevas samaksu."

5. 14.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Selekcionārs vai viņa pilnvarotais pārstāvis (turpmāk - iesniedzējs) iesniedz iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienestam. Iesnieguma izskatīšanas un reģistrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.";

izslēgt otrās daļas 2.punktu;

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdu "iesniegšanu" ar vārdu "izskatīšanu";

papildināt trešās daļas ievaddaļu pēc vārda "anketa" ar vārdiem "un maksājuma dokumenta kopija par iesnieguma izskatīšanu";

papildināt trešo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) šā likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktā minētā persona, ja selekcionārs ir šā likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktā minētā persona."

6. Aizstāt 15.panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdu "iesniegšanas" ar vārdu "reģistrēšanas".

7. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18. pants. Šķirnes pārbaude

(1) Valsts augu aizsardzības dienests Ministru kabineta noteiktajā kārtībā organizē vai veic šķirnes pārbaudi un pieņem lēmumu par šķirnes pārbaudes rezultātu atzīšanu.

(2) Šķirnes pārbaudes metodiku kultūr­augu sugām, kurām minēto pārbaudi veic Latvijā, apstiprina Ministru kabinets.

(3) Ja šķirnei, par kuru iesniegts iesniegums, šķirnes pārbaude veikta citā valstī, Valsts augu aizsardzības dienests nodrošina šķirnes apraksta un šķirnes pārbaudes pārskata saņemšanu no oficiālās šķirnes pārbaudes veikšanas iestādes un pieprasa no tās oriģinālo šķirnes sēklu paraugu."

8. Aizstāt 19.panta trešās daļas otrajā teikumā vārdus "un izsniedz apliecību par selekcionāra tiesību piešķiršanu" ar vārdiem "izsniedz apliecību par selekcionāra tiesību piešķiršanu un iekļauj šķirni Reģistrā".

9. 20.pantā:

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) ir atbilstošs, to publicē. Ieinteresētajām personām ir tiesības triju mēnešu laikā no tā publicēšanas dienas iesniegt Valsts augu aizsardzības dienestam iebildumus par pieteikto šķirnes nosaukumu. Valsts augu aizsardzības dienests informē iesniedzēju par saņemtajiem iebildumiem un, ja tie ir pamatoti, rīkojas saskaņā ar šīs daļas 2.punktu. Valsts augu aizsardzības dienests paziņo par lēmumu, kas pieņemts attiecībā uz iebildumiem, iebildumu iesniedzējam un UPOV un Eiropas Savienības dalībvalstīm;";

papildināt ceturto daļu pēc vārda "piešķiršanu" ar vārdiem "vai ar atsevišķu lēmumu".

10. 21.pantā:

papildināt 1.punktu pēc vārda "reģistrētie" ar vārdu "atsauktie";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu;

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts augu aizsardzības dienests šā panta pirmajā daļā minēto informāciju publicē arī periodiskajā izdevumā "Latvijas Augu Šķirņu Biļetens", kuru nosūta visām UPOV un Eiropas Savienības dalībvalstīm."

11. Papildināt 22.pantu pēc vārda "apmērā" ar vārdiem "un iesniedz maksājumu apliecinošu dokumentu Valsts augu aizsardzības dienestam".

12. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

"24. pants. Selekcionāra tiesību ierobežojumi

(1) Lai nodrošinātu lauksaimniecisko ražošanu, lauksaimniecības produkcijas ražotājiem ir tiesības bez selekcionāra tiesību īpašnieka atļaujas izmantot pavairošanai ražas produktus, kas iegūti viņu īpašumā vai lietošanā esošajos laukos no pašu iesētās Latvijā aizsargātās šķirnes (kura nav hibrīda vai sintētiska šķirne), ja tiek audzētas šādas augu sugas: dzeltenā lupīna (Lupinus luteus L.), lucerna (Medicago sativa L.), zirņi (Pisum sativum L.), lauka pupas (Vicia faba L.), sējas vīķi (Vicia sativa L.), auzas (Avena sativa L.), mieži (Hordeum vulgare L.), rudzi (Secale cereale L.), tritikāle (x Triticosecale Wittm.), mīkstie kvieši (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.), kartupeļi (Solanum tuberosum L.), ripsis [Brassica napus L. (partim)], rapsis [Brassica rapa L. (partim)], lini (Linum usitatissimum L.), izņemot šķiedras linus.

(2) Lauksaimniecības produkcijas ražotāji, kuriem ir mazas saimniecības, drīkst izmantot šā panta pirmajā daļā minētās augu sugas ražas produktu pavairošanai pašu saimniecībā, nemaksājot atlīdzību selekcionāra tiesību īpašniekam.

(3) Mazas saimniecības šā likuma izpratnē ir tādas saimniecības, kuru īpašumā vai lietošanā šā panta pirmajā daļā minēto augu sugu (izņemot kartupeļus) kopējā platība nepārsniedz 20 hektārus, bet kartupeļiem - trīs hektārus.

(4) Ja citi lauksaimniecības produkcijas ražotāji bez selekcionāra tiesību īpašnieka atļaujas izmanto pavairošanai šā panta pirmajā daļā minētās augu sugu šķirnes pašu saimniecībā, tie maksā atlīdzību 50 procentu apmērā no atlīdzības par licencētu tās pašas šķirnes pavairošanas materiālu tai pašai platībai."

13. Papildināt 26.panta pirmo daļu pēc vārdiem "divdesmit piektā kalendāra gada beigām" ar vārdiem "bet kartupeļiem".

14. Papildināt likumu ar 32.1 pantu šādā redakcijā:

"32.1 pants. Selekcionāra tiesību īstenošana, ja biotehnoloģiskais izgudrojums ir aizsargāts ar patentu

(1) Ja selekcionārs grib iegūt selekcionāra tiesības uz augu šķirni vai izmantot tās, lietojot ar patentu aizsargāto biotehnoloģisko izgudrojumu, viņš aizsargājamās šķirnes izmantošanai iegūst licenci un par to maksā atlīdzību.

(2) Selekcionārs var pieteikties uz piespiedu licenci ar patentu aizsargātā izgudrojuma neierobežotai izmantošanai, ja:

1) vienkāršas licences iegūšana no patenta īpašnieka nav bijusi sekmīga;

2) viņš var pierādīt, ka aizsargājamā šķirne ietver nozīmīgu tehnisku progresu ar ievērojamu ekonomisko nozīmi salīdzinājumā ar patentam pieteikto izgudrojumu.

(3) Ja patenta īpašnieks izmanto ar selekcionāra tiesībām aizsargāto šķirni, selekcionāra tiesību īpašniekam ir tiesības pretendēt uz pretlicenci un atlīdzību."

15. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā:

"33. pants. Pavairošanas materiāla sertificēšana vai atbilstības novērtēšana

Šķirnēm, kurām selekcionāra tiesības piešķirtas Latvijā vai tās aizsargātas ar Eiropas Savienības selekcionāru tiesībām, pavairošanas materiāla sertificēšanu vai atbilstības novērtēšanu veic, ja pavairošanas materiāla audzētājs vai sagatavotājs ir selekcionāra tiesību īpašnieks vai viņam ir Valsts augu aiz­sardzības dienestā reģistrēts licences līgums."

16. Izslēgt 34.panta otro daļu.

17. Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi";

uzskatīt līdzšinējo tekstu par pārejas noteikumu 1.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2. Ministru kabinets:

1) līdz 2006.gada 1.janvārim izdod šā likuma 18.panta pirmajā daļā minētos noteikumus;

2) līdz 2006.gada 1.jūnijam izdod šā likuma 14.panta pirmajā daļā minētos noteikumus;

3) līdz 2007.gada 1.decembrim izdod šā likuma 18.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

3. Šā likuma 33.panta noteikumi attiecībā uz pavairošanas materiāla atbilstības novērtēšanu stājas spēkā 2006.gada 1.aprīlī."

18. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 6.jūlija direktīvas 98/44/EK par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā."

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 17.novembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 7.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 17.11.2005.Stājas spēkā: 21.12.2005.Tēma: Intelektuālais īpašums; Vides tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 195, 07.12.2005.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1, 12.01.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
122958
21.12.2005
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)