Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.272

Rīgā 2005.gada 23.novembrī (prot. Nr.49 (258), 11.p.)

Par Noteikumiem par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17.panta pirmo daļu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta otro daļu, Elektronisko sakaru likuma 8.panta otro daļu, 62.panta pirmo daļu un 64.panta otro daļu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt Noteikumus par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē (pielikumā).

2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā apstiprinātie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Ar šī lēmuma 1.punktā apstiprināto noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2004.gada 1.decembra lēmumu Nr.288 (Latvijas Vēstnesis, 2004., 192.nr.) apstiprinātie Noteikumi universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 

Noteikumi par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē

Apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2005.gada 23.novembra lēmumu Nr.272 (protokola Nr.49 (258), 11.p.) Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 62.panta pirmo daļu un 64.panta otro daļu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka universālajā pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu sarakstu, universālā pakalpojuma saistības, kuras Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - komisija) nosaka elektronisko sakaru komersantam, un kārtību, kādā komisija nosaka universālā pakalpojuma apjomu, ģeogrāfisko teritoriju un galalietotāju loku.

2. Noteikumos ir lietoti šādi termini:

2.1. bezmaksas izsaukuma pakalpojums - elektronisko sakaru pakalpojums, kuru universālā pakalpojuma lietotājs saņem bez maksas, sastādot speciālus šim elektronisko sakaru pakalpojumam piešķirtos numurus, un par kuru maksā izsaukuma saņēmējs;

2.2. publiskais datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums - publiski pieejams elektronisko sakaru pakalpojums, kas nodrošina signālu pārraidi vai maršrutēšanu publiskajā elektronisko sakaru tīklā, izņemot publiskos interneta piekļuves, balss telefonijas un radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumus publiskajos elektronisko sakaru tīklos;

2.3. taksofonu pakalpojums - elektronisko sakaru pakalpojums, kas pieejams publiski pieejamās vietās, izmantojot īpašas galiekārtas (taksofonus vai brīvās piekļuves taksofonus) telefona sarunu uzsākšanai vai pabeigšanai;

2.4. universālā pakalpojuma lietotājs - galalietotājs, kurš pieprasa vai lieto universālo pakalpojumu;

2.5. universālā pakalpojuma sniedzējs - elektronisko sakaru komersants, kuram saskaņā ar komisijas lēmumu ir noteikts pienākums sniegt universālo pakalpojumu;

2.6. visaptverošs abonentu saraksts - abonentu saraksts drukātā vai elektroniskā formā, kas satur datus par tiem abonentiem, kuri izmanto elektronisko sakaru komersantu sniegtos balss telefonijas pakalpojumus un kuri rakstveidā ir piekrituši savu datu iekļaušanai šajā sarakstā;

2.7. visaptverošs uzziņu dienests - uzziņu dienests, kas, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus, sniedz informāciju par publisko telefonu tīklu operatoru to abonentu, kuri devuši rakstisku piekrišanu par datu iekļaušanu abonentu sarakstā, datiem, ievērojot abonentu noteiktos ierobežojumus.

2. Universālā pakalpojuma saraksts

3. Universālajā pakalpojuma sarakstā ietilpst šādi elektronisko sakaru pakalpojumi publiskā telefonu tīkla fiksētās pieslēguma vietās:

3.1. piekļuves nodrošināšana;

3.2. vietējie, iekšzemes un starptautiskie balss telefonijas pakalpojumi;

3.3. publiskais datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums publiskajā telefonu tīklā ar ātrumu ne mazāku kā 9600 biti sekundē;

3.4. taksofonu pakalpojumi, lai nodrošinātu:

3.4.1. vietējos, iekšzemes un starptautiskos balss telefonijas pakalpojumus;

3.4.2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienesta un numura "112" bezmaksas izsau­kumus;

3.4.3. bezmaksas izsaukuma pakalpojumus.

4. Universālajā pakalpojumā ietilpst šādi pakalpojumi, kurus nodrošina universālā pakalpojuma lietotājiem:

4.1. vismaz viena visaptveroša uzziņu dienesta pakalpojumi;

4.2. pieeja visaptverošam abonentu sarakstam;

4.3. ar taksofonu pakalpojumu sniegšanu saistītie pakalpojumi:

4.3.1. bojājumu pieteikumu pieņemšanas dienesta pakalpojumi;

4.3.2. vismaz viena visaptveroša uzziņu dienesta pakalpojumi;

4.3.3. pieeja visaptverošam abonentu sarakstam.

3. Universālā pakalpojuma saistības un pieejamība

5. Universālais pakalpojums ir pieejams visā Latvijas Republikas teritorijā.

6. Komisija nosaka vienu vai vairākus elektronisko sakaru komersantus, kuriem ir saistības sniegt universālo pakalpojumu, paredzot katram sniedzamā universālā pakalpojuma apjomu, ģeogrāfisko teritoriju, pakalpojuma sniegšanas termiņu un galalietotāju loku.

7. Universālā pakalpojuma sniedzējs nodrošina publiskā fiksētā telefona tīkla taksofonu pakalpojumu pieejamību invalīdiem un veic citus īpašus pasākumus, lai nodrošinātu invalīdiem pieeju elektronisko sakaru pakalpojumiem.

8. Universālā pakalpojuma sniedzējs nodrošina invalīdiem sniegtā universālā pakalpojuma maksas atlaides.

9. Universālā pakalpojuma sniedzējs nodrošina vismaz vienu izvēles tarifu plānu, nosakot telefona līnijas abonēšanas maksu, kas nepārsniedz pieņemamu tarifu, saskaņā ar komisijas noteikto pieņemamā tarifa noteikšanas principu, ja tāds ir noteikts.

10. Universālā pakalpojuma sniedzējs nodrošina iespēju universālā pakalpojuma lietotājiem par izmantotajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem pēc pieprasījuma saņemt detalizētu rēķinu.

11. Universālā pakalpojuma kvalitātes parametri noteikti 1.pielikumā.

12. Universālā pakalpojuma sniedzējs reizi gadā līdz 1.februārim par iepriekšējo kalendāro gadu iesniedz komisijai atskaiti par pakalpojumu kvalitātes prasību izpildi saskaņā ar 2.pielikumu.

13. Universālā pakalpojuma sniedzējs reizi gadā līdz 1.februārim iesniedz komisijai atskaiti par universālā pakalpojuma saistību izpildi par iepriekšējo kalendāro gadu.

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Šajos noteikumos ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta Direktīvas 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva) // (publicēta Oficiālajā Vēstnesī, Īpašais izdevums, 2004., 13/29.sēj., 367.lpp.).

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 

1. pielikums

Noteikumiem par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē, kas apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2005.gada 23.novembra lēmumu Nr.272

Kvalitātes prasības pakalpojumu kvalitātes parametriem universālā pakalpojuma sniedzējam

Pakalpojumu kvalitātes parametri

Pakalpojumu kvalitātes parametru vērtības

1. Vidējais abonentlīniju ierīkošanas laiks balss telefonijas pakalpojuma nodrošināšanai kalendārās dienās

Šī parametra vērtību universālā pakalpojuma sniedzējs
deklarē pats

2. Bojājumu skaits

2.1. pieteikto bojājumu skaits uz vienu abonentlīniju, kas pieslēgta pie analogām centrālēm

? 0,57

2.2. pieteikto bojājumu skaits uz vienu abonentlīniju, kas pieslēgta pie ciparu centrālēm

? 0,28

3. Vidējais bojājumu novēršanas laiks

3.1. bojājumu skaits procentos no pieteiktajiem bojājumiem, kas novērsti 3 kalendāro dienu laikā

? 92,0

3.2. pieteikto bojājumu skaits procentos no abonentlīniju bojājumiem, kas novērsti ar abonentu norunātajā dienas pusē

? 99,0

4.Nesekmīgo savienojumu koeficients

4.1. nesekmīgo savienojumu koeficients procentos vietējām sarunām analogajā tīklā

? 4,5

4.2. nesekmīgo savienojumu koeficients procentos iekšzemes sarunām analogajā tīklā

? 5,0

4.3. nesekmīgo savienojumu koeficients procentos vietējām sarunām ciparu tīklā

? 1,1

4.4. nesekmīgo savienojumu koeficients procentos iekšzemes sarunām ciparu tīklā

? 1,2

5. Vidējais savienojuma laiks

5.1. savienojuma laiks sekundēs vietējām sarunām analogajā tīklā

? 4,0

5.2. savienojuma laiks sekundēs 95% no atbildēto izsaukumu skaita vietējām sarunām analogajā tīklā

? 3,0

5.3. savienojuma laiks sekundēs iekšzemes sarunām analogajā tīklā

? 5,0

5.4. savienojuma laiks sekundēs 95% no atbildēto izsaukumu skaita iekšzemes sarunām analogajā tīklā

? 4,0

5.5. savienojuma laiks sekundēs pēc "1"sastādīšanas, veicot izsaukumu no analogā tīkla uz ciparu tīklu

? 4,0

5.6. savienojuma laiks sekundēs vietējām sarunām ciparu tīklā

? 2,0

5.7. savienojuma laiks sekundēs 95% no atbildēto izsaukumu skaita vietējām sarunām ciparu tīklā

? 1,0

5.8. savienojuma laiks sekundēs iekšzemes sarunām ciparu tīklā

? 2,0

5.9. savienojuma laiks sekundēs 95% no atbildēto izsaukumu skaita iekšzemes sarunām ciparu tīklā

? 1,0

6. Vidējā runas pārraides kvalitāte

6.1. runas pārraides kvalitāte analogajā tīklā, vērtība 1 līdz 4

? 2,5

6.2. runas pārraides kvalitāte ciparu tīklā, vērtība 1 līdz 4

? 3,0

7. Uzziņu dienesta pakalpojums

7.1. 20 sekunžu laikā atbildēto izsaukumu skaits procentos

? 90,0

7.2. vidējais atbildes laiks uz izsaukumu sekundēs

? 10,0

8. Bojājumu pieteikuma pieņemšanas dienesta pakalpojums

8.1. 20 sekunžu laikā atbildēto izsaukumu skaits procentos

? 95,0

8.2. vidējais atbildes laiks uz izsaukumu sekundēs

? 10,0

9. Taksofonu pakalpojums

9.1. vidējais darbojošos taksofonu skaits procentos

? 97,0

10. Rēķinu precizitāte procentos

? 99,5

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 

2. pielikums

Noteikumiem par universālo pakalpojumu elektronisko sakaru nozarē, kas apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

2005.gada 23.novembra lēmumu Nr.272

Komisijai sniedzamā informācija par kvalitātes prasību izpildi

Pakalpojumu kvalitātes parametri

Pakalpojumu kvalitātes parametru vērtības

1. Bojājumu skaits

1.1. pieteikto bojājumu skaits uz vienu abonent­līniju, kas pieslēgta pie analogām centrālēm

1.2. pieteikto bojājumu skaits uz vienu abonentlīniju, kas pieslēgta pie ciparu centrālēm

2. Vidējais bojājumu novēršanas laiks

2.1. bojājumu skaits procentos no pieteiktajiem bojājumiem, kas novērsti 3 kalendāro dienu laikā

2.2. pieteikto bojājumu skaits procentos no abonentlīniju bojājumiem, kas novērsti ar abonentu norunātajā dienas pusē

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 272Pieņemts: 23.11.2005.Stājas spēkā: 23.11.2005.Zaudē spēku: 16.12.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 195, 07.12.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
122947
23.11.2005
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva