Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā

Izdarīt Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.) šādus grozījumus:

1.Aizstāt visā likumā vārdus "Jūras vides pārvalde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts vides dienests" (attiecīgā locījumā).

2.Izteikt 4.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Šā likuma 6.pantā paredzētās funkcijas veic valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk - Latvijas Jūras administrācija)."

3.6.pantā:

izteikt pirmās daļas 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8) izsniedz sertifikātus ločiem un kuģu satiksmes vadības (VTS) operatoriem, kā arī veic loču un kuģu satiksmes vadības (VTS) operatoru apmācības un kvalifikācijas pārbaužu uzraudzību;

9) noformē, izsniedz, apmaina, aiztur, anulē, atzīst par nederīgām jūrnieku grāmatiņas un veic to uzskaiti, veic personu datu apstrādi saistībā ar jūrnieku grāmatiņu un profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanu darbam uz kuģiem, kā arī uztur jūrnieku sertificēšanas datu bāzi;";

papildināt pirmās daļas 10.punktu pēc vārda "programmu" ar vārdiem "un mācību kursu";

izslēgt pirmās daļas 11.punktu;

papildināt pirmās daļas 18.punktu pēc vārda "izcelšanu" ar vārdiem "no kuģošanas drošības viedokļa";

izteikt pirmās daļas 22.punktu kā 21.1 un 22.punktu šādā redakcijā:

"211) sertificē atzītās aizsardzības organizācijas;

22) uzrauga atzīto aizsardzības organizāciju, kā arī klasifikācijas sabiedrību (atzīto organizāciju) darbību;";

papildināt pirmo daļu ar 26.punktu šādā redakcijā:

"26) izsniedz jūrnieku profesionālās apmācības instruktoriem un jūrnieku profesionālās kvalifikācijas vērtētājiem sertifikātus, kas apliecina viņu atbilstību 1978.gada Starptautiskajā konvencijā par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu un tās grozījumos noteiktajām prasībām.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2)Latvijas Jūras administrācija par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem iekasē maksu satiksmes ministra noteiktajā apmērā. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek aprēķināti publisko maksas pakalpojumu izcenojumi. Maksa par navigācijas pakalpojumiem tiek noteikta atbilstoši "Likumam par ostām"."

4.Papildināt 7.panta pirmās daļas 3.punktu pēc vārda "plāniem" ar vārdiem "kā arī veic palīdzības dienesta funkcijas (MAS funkcijas) un piešķir patvēruma vietu kuģiem".

5.11.panta otrajā daļā:

izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22) loču un kuģu satiksmes vadības (VTS)operatoru apmācību, sertifikāciju un kvalifikācijas pārbaudēm;";

papildināt daļu ar 27.punktu šādā redakcijā:

"27) jūras negadījumu un incidentu izmeklēšanu."

6.Papildināt 17.pantu ar 1.1daļu šādā redakcijā:

"(11) Lai veiktu kuģa karoga valsts uzraudzību un ostas valsts kontroli, Latvijas Jūras administrācijas inspektoriem, uzrādot dienesta apliecību, ir tiesības ierasties Latvijas ostas teritorijā un pie ostas teritorijā esošajiem komersantiem."

7.18.pantā:

aizstāt pirmās daļas pēdējā teikumā vārdus "Atzīto klasifikācijas" ar vārdu "Klasifikācijas";

aizstāt otrajā daļā vārdus "klasifikācijas sabiedrību (atzīto organizāciju un atzīto aizsardzības organizāciju)" ar vārdiem "klasifikācijas sabiedrību (atzīto organizāciju), kā arī atzīto aizsardzības organizāciju";

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets nosaka atzīto aizsardzības organizāciju atzīšanas, sertifikācijas un darbības uzraudzības kārtību.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Klasifikācijas sabiedrību (atzīto organizāciju) uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets."

8.21.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Uz visiem Latvijas kuģiem ir kuģa žurnāls un mašīnas žurnāls. Uz kuģiem, kuru tilpība ir mazāka par 500 BT, var izmantot apvienotās formas kuģa žurnālu, kurā paredzēti ieraksti par kuģa mehānismu darbību. Kuģa žurnāla un mašīnas žurnāla uzglabāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Kuģa žurnāla un mašīnas žurnāla paraugus apstiprina Latvijas Jūras administrācija.";

izslēgt trešo un ceturto daļu.

9. 26.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"26.pants. Jūrnieku un kuģošanas līdzekļu vadītāju sagatavošana";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Atpūtai un sportam paredzēto kuģošanas līdzekļu vadītāju sertificēšanu atbilstoši savai kompetencei veic Latvijas Jūras administrācija un Ceļu satiksmes drošības direkcija. Ministru kabinets izdod noteikumus par atpūtai un sportam paredzēto kuģošanas līdzekļu vadītāju apmācību un sertificēšanu."

10.27.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "reģistrā" ar vārdiem "reģistra sertificēšanas datu bāzē";

izslēgt trešo daļu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ministru kabinets nosaka jūrnieku grāmatiņā iekļaujamo informāciju un kārtību, kādā Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistrs veic jūrnieku grāmatiņu noformēšanu, izsniegšanu, apmaiņu, aizturēšanu, anulēšanu, atzīšanu par nederīgām un uzskaiti."

11.Izteikt 31.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Kuģa kapteinis, ostas kapteinis vai jūras negadījumu izmeklēšanas inspektors pieaicina policiju, lai tā jūras negadījumā vai incidentā iesaistītajām personām veic alkohola reibuma, narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmes konstatēšanu vai nosūta šīs personas analīzes veikšanai, ja ir pamats aizdomām, ka tās lietojušas alkoholu, narkotiskās vai citas apreibinošas vielas."

12.34.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"34.pants. Loči un kuģu satiksmes vadības (VTS) operatori";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ministru kabinets, ņemot vērā starptautisko normatīvo aktu prasības, nosaka loču darbības rajonus, kārtību, kādā uz kuģiem izmantojami loči, kā arī loču apmācības, sertifikācijas un kvalifikācijas pārbaužu kārtību.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5)Ministru kabinets nosaka kuģu satiksmes vadības (VTS) operatoru apmācības, sertificēšanas un kvalifikācijas pārbaužu kārtību."

13.Papildināt 45.panta pirmo daļu pēc vārda "signālu" ar vārdiem "un kuģu sniegto aizsardzības informāciju".

14.46.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "darbus" ar vārdiem "kā arī palīdzības sniegšanas koordināciju un patvēruma vietas piešķiršanu kuģiem";

papildināt piekto daļu pēc vārda "glābšanā" ar vārdiem "kā arī palīdzības sniegšanas koordinācijā un patvēruma vietu piešķiršanā kuģiem".

15.Izteikt 48.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Latvijas Jūras administrācija apkopo informāciju par kuģošanas režīma pārmaiņām un pārmaiņām navigācijas aprīkojumā Latvijas ūdeņos un publicē to navigācijas izdevumā "Paziņojumi jūrniekiem".

(2) Krasta apsardze šā panta pirmajā daļā noteikto informāciju un navigācijas brīdinājumus pilnībā vai daļēji iekļauj regulārajos drošības (SECURITEE) ziņojumos."

16.Aizstāt 50.panta ceturtajā daļā vārdus "satiksmes ministrs" ar vārdiem "Ministru kabinets".

17.Izteikt 51.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Kravas, pasažieru un apgādes operācijas, ja kuģis atrodas jūrā, atļautas tikai navigācijas izdevumā "Paziņojumi jūrniekiem" izziņotajās enkurvietās, informējot Krasta apsardzi. Bīstamo un piesārņojošo kravu pārkraušanas operācijas no kuģa uz kuģi saskaņo ar Krasta apsardzi, Valsts vides dienestu, attiecīgo muitas iestādi, Latvijas Jūras administrāciju un enkurvietai tuvākās ostas kapteini. Katrs kuģis, veicot minētās operācijas, ir nodrošināts ar avārijas seku likvidācijas plāniem un aprīkojumu, kas ir pietiekams, lai novērstu kaitīgo vielu noplūdes sekas jūrā."

18.Izslēgt 59.panta trešo daļu.

19.Izteikt 60.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3)Tehniskās prasības navigācijas līdzekļiem, ņemot vērā starptautisko normatīvo aktu prasības, kā arī navigācijas līdzekļu darbības nodrošināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

20.Pārejas noteikumos:

aizstāt 5.punktā skaitli "2005" ar skaitli "2006";

aizstāt 9.punktā skaitli "2005" ar skaitli "2006";

papildināt pārejas noteikumus ar 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"11.Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim izdod šā likuma 18.panta ceturtajā daļā, 50.panta ceturtajā daļā un 60.panta trešajā daļā minētos noteikumus.

12.Līdz šā likuma 18.panta ceturtajā daļā, 50.panta ceturtajā daļā un 60.panta trešajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu izdošanai piemērojami šādi Satiksmes ministrijas normatīvie akti:

1) Satiksmes ministrijas 2003.gada 3.septembra noteikumi Nr.22 "Noteikumi par tehniskajām prasībām navigācijas līdzekļiem";

2) Satiksmes ministrijas 2003.gada 19.septembra noteikumi Nr.26 "Klasifikācijas sabiedrību (atzīto organizāciju) uzraudzības kārtība";

3) Satiksmes ministrijas 2003.gada 19.decembra noteikumi Nr.30 "Noteikumi par navigācijas līdzekļu darbības nodrošināšanu un ūdensceļu iezīmēšanu dabā";

4) Satiksmes ministrijas 2004.gada 21.aprīļa noteikumi Nr.8 "Jūras negadījumu izmeklēšanas kārtība"."

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 10.novembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 30.novembrī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2005.gada 14.decembri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 10.11.2005.Stājas spēkā: 14.12.2005.Tēma: Transports un sakariPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 191, 30.11.2005.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 24, 22.12.2005.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
122442
14.12.2005
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva