Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Precizēts 14.12.2005., Latvijas Vēstnesis Nr.199 (3356)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.264

Rīgā 2005.gada 23.novembrī (prot. Nr.49 (258), 9.p.)

Par konkursa komisijas nolikumu un konkursa komisijas sastāvu radiofrekvenču spektra joslu 450 MHz -453 MHz/460 MHz - 463 MHz, 453,0 MHz - 457,5 MHz /463,0 MHz - 467,5 MHz un 870 MHz - 876 MHz /915 MHz - 921 MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - Komisija) 2005.gada 23.novembra lēmumu Nr.263 "Par konkursa izsludināšanu un konkursa nolikumu radiofrekvenču spektra joslu 450 MHz - 453 MHz /460 MHz - 463 MHz, 453,0 MHz - 457,5 MHz /463,0 MHz - 467,5 MHz un 870 MHz - 876 MHz /915 MHz - 921 MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā" un pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 2.panta 5.punktu, 8.panta otro daļu, 47.panta pirmo daļu un piekto daļu un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta otro daļu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt konkursa komisijas nolikumu "Konkursa komisijas nolikums radiofrekvenču spektra joslu 450 MHz - 453 MHz /460 MHz - 463 MHz, 453,0 MHz - 457,5 MHz/ 463,0 MHz - 467,5 MHz un 870 MHz - 876 MHz /915 MHz - 921 MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā" (pielikumā).

2. Apstiprināt konkursa komisiju radiofrekvenču spektra joslu 450 MHz - 453 MHz /460 MHz - 463 MHz, 453,0 MHz - 457,5 MHz/ 463,0 MHz - 467,5 MHz un 870 MHz - 876 MHz /915 MHz - 921 MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā šādā sastāvā:

2.1. Konkursa komisijas priekšsēdētājs - Komisijas izpilddirektors Jānis Bunkšs;

2.2. Konkursa komisijas locekļi:

2.2.1. Komisijas Elektronisko sakaru un pasta departamenta direktors Andris Virtmanis;

2.2.2. Komisijas Juridiskā departamenta direktore Ieva Feldmane;

2.2.3. Komisijas Ekonomiskās analīzes departamenta direktors Jānis Miķelsons;

2.2.4. Komisijas Elektronisko sakaru un pasta departamenta Autorizācijas nodaļas vadītāja Ina Patjanko;

2.2.5. Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktors Raimonds Bergmanis;

2.2.6. Valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" valdes priekšsēdētājs Juris Dumpis."

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 

Pielikums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2005.gada 23.novembra lēmumam Nr.264 "Par konkursa komisijas nolikumu un konkursa komisijas sastāvu radiofrekvenču spektra joslu 450 MHz - 453 MHz/460 MHz - 463 MHz, 453,0 MHz - 457,5 MHz /463,0 MHz - 467,5 MHz un 870 MHz - 876 MHz/ 915 MHz - 921 MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā" (protokols Nr.49 (258), 9.p.)

Konkursa komisijas nolikums radiofrekvenču spektra joslu 450 MHz - 453 MHz/460 MHz - 463 MHz, 453,0 MHz - 457,5 MHz /463,0 MHz - 467,5 MHz un 870 MHz - 876 MHz /915 MHz - 921 MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā

1. Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums nosaka konkursa komisijas radiofrekvenču spektra joslu 450 MHz - 453 MHz/460 MHz - 463 MHz, 453,0 MHz - 457,5 MHz /463,0 MHz - 467,5 MHz un 870 MHz - 876 MHz /915 MHz - 921 MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā (turpmāk - konkursa komisija) darbības organizāciju, uzdevumu, kā arī lēmuma pieņemšanas kārtību.

2. Konkursa komisijas uzdevums ir savas kompetences ietvaros nodrošināt konkursa sekmīgu norisi saskaņā ar Nolikumiem radiofrekvenču spektra joslu 450 MHz - 453 MHz/460 MHz - 463 MHz, 453,0 MHz - 457,5 MHz /463,0 MHz - 467,5 MHz un 870 MHz - 876 MHz /915 MHz - 921 MHz radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai konkursa kārtībā, kas apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk - Komisija) padomes 2005.gada 23.novembra lēmumu Nr.263, un sagatavot priekšlikumu par konkursa rezultātiem iesniegšanai Komisijas padomē apstiprināšanai.

2. Konkursa komisijas sastāvs

3. Konkursa komisijas sastāvs (septiņi konkursa komisijas locekļi) ir apstiprināts ar Komisijas padomes 2005. gada 23.novembra lēmumu Nr.264.

4. Konkursa komisijas loceklis nevar pārstāvēt konkursa dalībnieka intereses, kā arī nevar būt saistīts ar konkursa dalībnieku vai atrasties citāda interešu konflikta situācijā. Konkursa komisijas loceklis paraksta brīvas formas apliecinājumu, ka nepārstāv neviena konkursa dalībnieka intereses, kā arī nav sais­tīts ar konkursa dalībnieku vai neatrodas citāda interešu konflikta situācijā.

5. Konkursa komisijas darbu vada konkursa komisijas priekšsēdētājs.

6. Konkursa komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā priekšsēdētāja pienākumus pilda konkursa komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Konkursa komisijas priekšsēdētāja vietnieku norīko konkursa komisijas priekšsēdētājs no konkursa komisijas locekļu vidus.

7. Konkursa komisijas sekretāra pienākumus pilda Komisijas izpilddirektora norīkots izpildinstitūcijas darbinieks. Konkursa komisijas sekretārs nav konkursa komisijas loceklis. Konkursa komisijas sekretārs kārto konkursa komisijas lietvedību un risina organizatoriskos un tehniskos jautājumus.

3. Konkursa komisijas darbības organizācija

8. Konkursa komisija izskata konkursa dalībnieku iesniegtos dokumentus un informāciju, sagatavo dokumentus, pieņem lēmumus un iesniedz priekšlikumus Komisijas padomei saskaņā ar Komisijas 2005.gada 23.novembra lēmumu Nr.263 apstiprinātajiem konkursu nolikumiem.

9. Konkursa komisijas sēdes sasauc konkursa komisijas priekšsēdētājs. Konkursa komisijas sēdes laiku un darba kārtību komisijas locekļiem izziņo vismaz vienu darba dienu pirms sēdes, kā arī paziņo par iespēju iepazīties ar sēdē izskatāmo jautājumu dokumentiem.

10. Konkursa komisijas priekšsēdētājs un konkursa komisijas locekļu pienākums ir piedalīties konkursa komisijas sēdēs, ja nav attaisnojoša prombūtnes iemesla (komandējums, slimība vai cits).

11. Konkursa komisija var pieaicināt ekspertu profesionāla viedokļa izteikšanai par konkursa rīkošanu un radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu vai atzinuma sniegšanai par konkursa komisijas uzdotajiem jautājumiem. Par ekspertu nevar būt persona, kura ir ieinteresēta iegūt tiesības uz konkursa priekšmetu, ir saistīta ar konkursa dalībnieku vai atrodas citādā interešu konflikta situācijā. Pirms sēdes eksperts paraksta brīvas formas apliecinājumu, ka nav ieinteresēts iegūt tiesības uz konkursa priekšmetu, nav saistīts ar konkursa dalībnieku un neatrodas citādā interešu konflikta situācijā.

12. Šī nolikuma izpratnē konkursa komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar konkursa dalībnieku, ja viņš ir:

12.1. konkursa dalībnieka - fiziskās vai juridiskās personas dalībnieks vai amatpersona;

12.2. konkursa dalībnieka - juridiskās vai fiziskas personas dalībnieka vai amatpersonas radinieks līdz otrajai pakāpei vai laulātais;

12.3. konkursa dalībnieka esošais vai bijušais darbinieks, amatpersona vai īpašnieks, kas pārtraucis darba attiecības vai īpašuma attiecības ar konkursa dalībnieku laika posmā, kas ir īsāks par 24 mēnešiem, vai ir to radinieks līdz otrajai pakāpei vai laulātais.

13. Konkursa komisijas sēdēs padomdevēja statusā ir atļauts piedalīties konkursa komisijas pieaicinātajam ekspertam.

14. Katrs konkursa komisijas loceklis vērtē visus konkursam pielaisto konkursa dalībnieku iesniegtos intereses apliecinājumus.

15. Katrs konkursa komisijas loceklis vērtēšanas rezultātu noformē rakstveidā, kuru paraksta un iesniedz konkursa komisijas priekšsēdētājam.

16. Katra konkursa dalībnieka konkursā iegūtā kopējā punktu summa veidojas, summējot katra konkursa komisijas locekļa piešķirtos punktus.

4. Lēmumu pieņemšana

17. Konkursa komisija ir lemtspējīga, ja tās sēdē piedalās vismaz četri konkursa komisijas locekļi. Katram konkursa komisijas loceklim ir viena balss.

18. Konkursa komisijas sēdes vada konkursa komisijas priekšsēdētājs.

19. Konkursa komisija pieņem lēmumus balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz četri konkursa komisijas locekļi.

20. Konkursa komisijas sēdes protokolē konkursa komisijas sekretārs.

21. Konkursa komisijas sēdes protokolā norāda:

21.1. konkursa komisijas sēdes datumu, vietu un laiku;

21.2. to konkursa komisijas locekļu vārdu un uzvārdu, kuri piedalās sēdē un kuri ir klāt neesoši;

21.3. to personu amatu, vārdu un uzvārdu, kuras uzaicinātas vai kurām atļauts piedalīties konkursa komisijas sēde;

21.4. konkursa komisijas sēdes darba kārtību;

21.5. konkursa komisijas locekļu un pieaicināto ekspertu viedokļus, izteikumus un iesniegtos priekšlikumus;

21.6. pieņemto lēmumu un balsošanas rezultātus par katru lēmumu (balsu skaitu "par", "pret" un "atturas").

22. Konkursa komisijas sēdes protokolā ieraksta konkursa komisijas locekļa atsevišķu viedokli, ja konkursa komisijas loceklis to pieprasa.

23. Konkursa komisijas sēdes protokola projektu nākamajā darba dienā pēc attiecīgās konkursa komisijas sēdes slēgšanas konkursa komisijas sekretārs nosūta konkursa komisijas locekļiem elektroniskā veidā. Konkursa komisijas loceklim ir tiesības nākamās darba dienas laikā pēc attiecīgās konkursa komisijas sēdes protokola projekta saņemšanas iesniegt konkursa komisijas sekretāram piezīmes par sēdes protokola projektu rakstveidā vai elektroniski.

24. Konkursa komisijas sēdes protokolu paraksta visi konkursa komisijas locekļi, kuri piedalās attiecīgajā konkursa komisijas sēdē, un konkursa komisijas sekretārs trīs darba dienu laikā pēc konkursa komisijas sēdes slēgšanas.

25. Konkursa komisijas sēdes protokolu ar visiem ar konkursu saistītajiem dokumentiem iesniedz Komisijas padomei konkursa rezultātu apstiprināšanai.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 264Pieņemts: 23.11.2005.Stājas spēkā: 23.11.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 190, 29.11.2005.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
122281
23.11.2005
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva