Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"

Izdarīt likumā "Par pašvaldībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 11.nr.; 1995, 14.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 5., 23., 24.nr.; 1998, 6., 15., 22.nr.; 2000, 2.,14.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.panta 1.punktu pēc vārda "pilsētu" ar vārdiem "novadu un".

2. 5.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "tās priekšsēdētājs vai revīzijas komisija" ar vārdiem "vai tās priekšsēdētājs";

izslēgt trešo daļu.

3. Aizstāt 10.panta ceturtajā daļā vārdus "Pagastu padomes un pilsētu domes" un "pagastu padomēm un pilsētu domēm" attiecīgi ar vārdiem "Vietējo pašvaldību domes (padomes)" un "vietējo pašvaldību domēm (padomēm)".

4. Izteikt 14.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību;".

5. 15.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;";

papildināt pirmās daļas 8.punktu pēc vārda "lietas" ar vārdiem "kā arī ar audžuģimenēm saistītos jautājumus";

izteikt pirmās daļas 13.punktu šādā redakcijā:

"13) saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību;";

aizstāt pirmās daļas 17.punktā vārdus "pilsētas domes (pagasta padomes)" ar vārdiem "vietējās pašvaldības domes (padomes)";

papildināt pirmo daļu ar 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

"22) veikt attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;

23) īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Šā panta pirmās daļas 1. - 18., 22. un 23.punktā noteiktās funkcijas pilda rajonu pilsētu, novadu un pagastu pašvaldības, 18. - 21.punktā noteiktās funkcijas - rajonu pašvaldības, bet 1. - 23.punktā noteiktās funkcijas - republikas pilsētu pašvaldības."

6. Aizstāt III nodaļas nosaukumā, 19. - 21.pantā, IV, VI un XII nodaļas nosaukumā un tekstā, kā arī V un VII nodaļas tekstā vārdus "pilsētas dome (pagasta padome)" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "vietējās pašvaldības dome (padome)" (attiecīgā locījumā).

7. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. Vietējās pašvaldības domi (padomi) veido vēlēti deputāti.

Vietējās pašvaldības domē (padomē) ievēlējamo deputātu skaitu nosaka Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likums.

Vietējās pašvaldības domes (padomes) deputātu tiesības un pienākumus nosaka šis likums un likums "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu".

Par piedalīšanos vietējās pašvaldības domes (padomes) un komiteju sēdēs un par citu deputāta pienākumu pildīšanu vietējās pašvaldības domes (padomes) deputāti saņem atlīdzību."

8. Papildināt 19.panta pirmo daļu pēc vārdiem "sasauc pilsētas" ar vārdu "novada".

9. Aizstāt 20.panta pirmajā daļā vārdus "pa-stāvīgās komitejas, kā arī šā likuma 70.pantā noteiktajā kārtībā - revīzijas komisiju" ar vārdiem "un pastāvīgās komitejas".

10. 21.pantā:

papildināt pirmās daļas 2.punktu pēc vārdiem "budžeta izpildi" ar vārdiem "kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu";

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) apstiprināt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu;";

papildināt pirmās daļas 7.punktu pēc vārda "pilsētas" ar vārdu "novada".

11. Izslēgt 23.pantā vārdus "un Ministru kabineta apstiprināto paraugnolikumu".

12. Papildināt 24.panta 3.punktu pēc vārda "vietnieka" ar vārdiem "kā arī izpilddirektora".

13. Izslēgt 26.panta piektajā daļā vārdus "revīzijas komisijas lēmumiem".

14. Izslēgt 28.panta pirmās daļas 2.punktu.

15. Papildināt likumu ar 28.1 pantu šādā redakcijā:

"28.1 pants. Ja vietējās pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks ir aizkavēti pildīt savus pienākumus un nepieciešams nodrošināt pašvaldības darba nepārtrauktību, vismaz viena trešdaļa vietējās pašvaldības domes (padomes) deputātu var ierosināt sasaukt ārkārtas sēdi. Šādu ārkārtas sēdi sasauc deputāts, kurš pirmais parakstījis iesniegumu par ārkārtas sēdes sasaukšanu, viņš arī vada šo sēdi. Uz iesniegumu par ārkārtas sēdes sasaukšanu un ārkārtas sēdes sasaukšanas procedūru attiecināmi arī šā likuma 28.panta otrās, trešās un ceturtās daļas noteikumi.

Sēdes vadītājam ir pienākums informēt Ministru kabineta pilnvaroto ministru par ārkārtas sēdes norises vietu un laiku.

Ārkārtas sēde noturama šajā likumā noteiktajā kārtībā. Šajā sēdē pieņemtos lēmumus paraksta sēdes vadītājs."

16. Izslēgt 33.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus "vai revīzijas komisija".

17. Izslēgt 35.panta otrajā daļā vārdus "vai revīzijas komisijas priekšsēdētājs".

18. Izslēgt 36.panta otrajā daļā vārdus "vai revīzijas komisijas priekšsēdētājs".

19. 38.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "revīzijas komisiju locekļu";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "Rajona pilsētas domes" ar vārdiem "novada domes".

20. 43.pantā:

aizstāt pirmās daļas pirmajā rindkopā vārdus "Pilsētas dome un pagasta padome" ar vārdiem "Vietējās pašvaldības dome (padome)";

aizstāt pirmās daļas 1., 9. un 11.punktā vārdus "pilsētas (pagasta)" ar vārdiem "pilsētas, novada vai pagasta";

papildināt pirmās daļas 2.punktu pēc vārda "pagasta" ar vārdu "novada";

papildināt otro daļu pirms vārdiem "Pagasta padome" ar vārdiem "Novada dome un".

21. Papildināt 45.panta trešo daļu pēc vārdiem "Rajona pilsētu domju" ar vārdiem "novadu domju".

22. 46.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Pilsētu domju un pagastu padomju" ar vārdiem "Vietējo pašvaldību domju (padomju)";

papildināt ceturto daļu pēc vārda "ieteikumi" ar vārdiem "un lēmumi par maksas pakalpojumu noteikšanu".

23. Izslēgt 65.panta pirmās daļas 3.punktu.

24. Izteikt 67.pantu šādā redakcijā:

"67.pants. Pašvaldībās, kurās iedzīvotāju skaits ir mazāks par pieciem tūkstošiem, domes (padomes) priekšsēdētājs var veikt arī izpilddirektora pienākumus."

25. 69.pantā:

papildināt pirmās daļas 4.punktu ar vārdiem "domes (padomes) nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba vietējās pašvaldības domes (padomes) darbiniekus";

izteikt pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) organizē teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu;".

26. Izteikt VIII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VIII nodaļa
Vietējās pašvaldības finansu un saimnieciskās darbības kontrole".

27. Izteikt 70. - 74.pantu šādā redakcijā:

"70.pants. Vietējās pašvaldības dome (padome) nodrošina finansu revīziju veikšanu, lai:

1) kontrolētu pašvaldības finansu līdzekļu izlietošanu atbilstoši apstiprinātajam budžetam un tāmēm;

2) pārbaudītu pašvaldības iestāžu un uzņēmumu vadītāju un amatpersonu finansiālās darbības likumību un lietderību;

3) kontrolētu, vai pašvaldības finansu līdzekļi, kustamā un nekustamā manta tiek apsaimniekota atbilstoši vietējās pašvaldības domes (padomes) lēmumiem un iedzīvotāju interesēm.

71.pants. Finansu revīziju veikšanai, revīzijas pārskatu sagatavošanai un atzinuma sniegšanai par saimnieciskā gada pārskatu vietējās pašvaldības dome (padome) ne retāk kā reizi gadā uzaicina auditorfirmas vai zvērinātus revidentus, kuru darbu apmaksā no attiecīgās pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem.

72.pants. Vietējās pašvaldības dome (padome) nodrošina gada publiskā pārskata sagatavošanu un ziņojuma par to publicēšanu.

Pašvaldības gada publiskais pārskats ietver informāciju par:

1) divos iepriekšējos gados izpildīto un kārtējam gadam pieņemto budžetu, tai skaitā par saistību un garantiju apjomiem;

2) pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējumu divos iepriekšējos gados;

3) pašvaldības kapitāla vērtību uzņēmumos un paredzētajām tā izmaiņām;

4) iepriekšējos divos gados veiktajiem, kā arī kārtējā gadā plānotajiem pasākumiem teritorijas attīstības plāna īstenošanā, tai skaitā par:

a) publiskajām investīcijām infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā,

b) privātajām investīcijām pašvaldības administratīvajā teritorijā,

c) iedzīvotāju un uzņēmumu līdzdalību pašvaldības teritorijas attīstības programmas un teritorijas plānojuma apspriešanā un pilnveidošanā;

5) zvērināta revidenta atzinumiem par pašvaldības, tās iestāžu un uzņēmumu saimniecisko darbību, kā arī pašvaldības iepriekšējā gada saimniecisko pārskatu;

6) vietējās pašvaldības domes (padomes) lēmumu par iepriekšējā saimnieciskā gada pārskatu;

7) Valsts kontroles revīzijas atzinumiem un vietējās pašvaldības domes (padomes) veiktajiem pasākumiem atklāto trūkumu novēršanai;

8) pašvaldības līdzdalību sadarbības projektos, iestādēs un uzņēmumos;

9) veiktajiem pasākumiem pašvaldības iestāžu un uzņēmumu vadības pilnveidošanai;

10) pasākumiem, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbību un viņu iespējām piedalīties lēmumu apspriešanā.

Pašvaldības gada publiskajam pārskatam var pievienot arī citu informāciju.

73.pants. Vietējās pašvaldības dome (padome) var izveidot revīzijas komisiju, kura darbojas saskaņā ar vietējās pašvaldības domes (padomes) apstiprinātu nolikumu.

74.pants. Valsts kontrole savas kompetences ietvaros uzrauga pašvaldību rīcību ar finansu līdzekļiem un mantu."

28. Izslēgt 75.pantu.

29. Aizstāt 76.panta pirmajā rindkopā vārdus "īpašums un manta, kas atrodas attiecīgās pašvaldības valdījumā un lietojumā, kā arī finansu resursi" ar vārdiem "manta, tai skaitā finansu resursi".

30. Aizstāt 78.panta pirmajā daļā vārdus "Pilsētu un pagastu" ar vārdu "Vietējām".

31. 81.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "pagastu padomju priekšsēdētāji" ar vārdiem "novadu domju priekšsēdētāji";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "rajona pilsētu domju" ar vārdiem "novadu domju";

aizstāt trešajā daļā vārdus "pilsētas vai pagasta" ar vārdu "vietējo".

32. 82.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "rajona pilsētu" ar vārdu "novadu";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "padomes lēmumiem" ar vārdiem "kā arī gada publiskā pārskata sagatavošanu un ziņojuma par to publicēšanu".

33. Aizstāt 82.1 panta pirmās daļas 2.punktā vārdus "un pārskatus par budžeta izpildi" ar vārdiem "pārskatus par budžeta izpildi un gada publisko pārskatu".

34. Aizstāt 83.panta otrajā daļā vārdus "pagastu padomju un pilsētu domju" ar vārdiem "vietējo pašvaldību domju (padomju)".

35. Izteikt 85.1 pantu šādā redakcijā:

"85.1 pants. Uz rajona pašvaldības darbību attiecināmi arī šā likuma VIII nodaļas noteikumi."

36. Aizstāt XII nodaļas nosaukumā vārdus "tās priekšsēdētāja un revīzijas komisijas atlaišana" ar vārdiem "un tās priekšsēdētāja atlaišana".

37. 91.pantā:

izslēgt pirmās daļas 3.punktā vārdus "vai nav izveidojusi revīzijas komisiju";

izslēgt otro daļu.

38. 92.pantā:

izslēgt pirmajā un otrajā daļā vārdus "vai revīzijas komisija" (attiecīgā locījumā);

izslēgt piekto daļu.

39. Papildināt 96.pantu pēc vārdiem "rajonu pašvaldībām" ar vārdiem "vairāk nekā puse no visām novadu pašvaldībām".

40. Papildināt likumu ar 100.pantu šādā redakcijā:

"100.pants. Sadarbības apvienība ir iestāde, kuru pašvaldības izveido, noslēdzot sadarbības līgumu. Lai noslēgtu sadarbības līgumu, katras pašvaldības dome (padome) pieņem lēmumu par sadarbības līguma noslēgšanu.

Sadarbības līgumā norāda:

1) sadarbības mērķi;

2) sadarbības formu;

3) katras pašvaldības finansiālo un mantisko līdzdalību kopīga mērķa sasniegšanā;

4) sadarbības padomes izveidošanas kārtību un kompetenci, ja attiecīgo pašvaldību domes (padomes) šādas padomes izveidošanu uzskata par nepieciešamu;

5) sadarbības līguma izbeigšanas kārtību;

6) citus jautājumus, kurus attiecīgo pašvaldību domes (padomes) uzskata par nepieciešamiem.

Sadarbības padome nevar pieņemt lēmumus, kas ir pašvaldības domes (padomes) ekskluzīvā kompetencē."

41. Pārejas noteikumos:

izslēgt 13.punktu, 14.punkta 1.apakšpunktu, 15., 16. un 17.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Grozījumi likuma 5.pantā, 20.panta pirmajā daļā (par revīzijas komisijas ievēlēšanu), 21.panta pirmās daļas 2.punktā (par gada publisko pārskatu), 26.panta piektajā daļā (par revīzijas komisijas lēmumu publisko pieejamību), 28.panta pirmās daļas 2.punktā, 33.panta pirmās daļas 2.punktā (par revīzijas komisijas lēmumu projektu iesniegšanu), 35.panta otrajā daļā (par revīzijas komisijas priekšsēdētāju), 36.panta otrajā daļā (par revīzijas komisijas priekšsēdētāju), 38.panta pirmajā daļā (par revīzijas komisijas locekļiem), 65.panta pirmās daļas 3.punktā, 69.panta pirmās daļas 7.punktā (par gada publisko pārskatu), VIII nodaļas nosaukumā un tekstā, 82.panta otrajā daļā (par gada publisko pārskatu), 82.1 panta pirmās daļas 2.punktā (par gada publisko pārskatu), 85.1 pantā, XII nodaļas nosaukumā (par revīzijas komisijas atlaišanu), 91.panta pirmajā un otrajā daļā (par revīzijas komisiju) un 92.panta pirmajā, otrajā un piektajā daļā (par revīzijas komisiju) stājas spēkā 2001.gada 11.martā."

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 21.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada 5.janvārī

Likums stājas spēkā ar 2001.gada 19.janvāri, bet par atsevišķu pantu stāšanos spēkā - skat. šī likuma 41.pantu

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par pašvaldībām" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 21.12.2000.Stājas spēkā: 19.01.2001.Zaudē spēku: 01.01.2023.Tēma: Pašvaldības; Nekustamais īpašums, būvniecība; Konstitucionālās tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 3, 05.01.2001.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 3, 08.02.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
1196
19.01.2001
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"