Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.752

Rīgā 2005.gada 4.oktobrī (prot. Nr.56 28.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 12.panta otro daļu un likuma "Par vides aizsardzību" 18.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 50., 143.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā:

1.1. vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Vides ministrija" (attiecīgā locījumā);

1.2. vārdus "Latvijas Vides aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" (attiecīgā locījumā);

1.3. vārdus "reģionālā vides pārvalde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt VI nodaļu šādā redakcijā:

"VI. Ūdens kvalitātes normatīvi pazemes ūdeņiem

25. Šo noteikumu 9.pielikumā noteiktos ūdens kvalitātes normatīvus piemēro pazemes ūdeņu horizontiem un to kompleksiem, kuru ūdeni bez apstrādes izmanto par dzeramo ūdeni un kuros vidējais ūdens ieguves apjoms pārsniedz 10 m3 dienā, kā arī pazemes ūdeņu horizontiem un to kompleksiem, kuru ūdeni bez apstrādes paredzēts izmantot par dzeramo ūdeni. Ja hlorīdu, sulfātu, elektriskās vadītspējas, dzelzs vai permanganāta indeksa kvalitātes normatīvi ir pārsniegti dabisku procesu dēļ, nav pieļaujama tieša vai netieša emisija vai citas darbības, kas varētu izraisīt attiecīgo parametru vērtību palielināšanos konkrētajā ūdens horizontā vai to kompleksā.

26. Šo noteikumu 10.pielikuma 1.tabulā noteiktos ūdens kvalitātes normatīvus piemēro pazemes ūdeņu stāvokļa novērtēšanai, izņemot šo noteikumu 25.punktā minētos pazemes ūdeņu horizontus un to kompleksus. Ja novērtēšanas rezultāti liecina, ka:

26.1. piesārņojuma līmenis ir sasniedzis vai pārsniedz B robežlielumu, attiecīgajā teritorijā veic pasākumus, lai novērstu turpmāku pazemes ūdeņu piesārņošanu;

26.2. piesārņojuma līmenis ir sasniedzis vai pārsniedz C robežlielumu, attiecīgajā teritorijā veic sanāciju saskaņā ar likumu "Par piesārņojumu".

26.1 Ja piesārņotajās vietās, kuras ir reģistrētas atbilstoši normatīvajos aktos par piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtību noteiktajām prasībām, pazemes ūdeņus saskaņā ar sanācijas programmu nav iespējams attīrīt līdz šo noteikumu 10.pielikuma 1.tabulā noteiktajiem B robežlielumiem, tos attīra vismaz tiktāl, lai pazemes ūdeņi atbilstu šo noteikumu 10.pielikuma 2.tabulā noteiktajām prasībām."

3. Izteikt 41.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"41. Ja monitoringa rezultāti vai citi dati liecina, ka konkrētajā ūdensobjektā ir pārsniegti ūdens kvalitātes normatīvu robežlielumi vai ka ūdensobjektam noteiktie vides kvalitātes mērķi netiks sasniegti plānotajos termiņos, Vides ministrija uzdod vides aizsardzības institūcijām:".

4. Izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

"45. Lai informētu Eiropas Savienības Komisiju:

45.1. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra:

45.1.1. vismaz reizi četros gados ziņo par grozījumiem šo noteikumu 1. un 2.pielikumā;

45.1.2. ziņo par prioritāro zivju ūdeņu noteikšanu un grozījumiem to sarakstos;

45.1.3. informē par šo noteikumu 13., 24. un 42.punktā noteikto prasību piemērošanu un attiecīgi veiktajiem pasākumiem;

45.1.4. reizi trijos gados ziņo par virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzību un šo noteikumu izpildi. Ziņojumu par virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzību nosūta deviņu mēnešu laikā pēc attiecīgā kalendāra gada beigām;

45.1.5. sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 43.punktā minēto rīcības programmu publicēšanas sniedz informāciju par tām un turpmāk reizi divos gados līdz 30.jūnijam sūta aktualizētu informāciju;

45.1.6. sešu mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniedz informāciju par monitoringa rezultātiem, kas veikts atbilstoši šo noteikumu VIInodaļā noteiktajām prasībām;

45.1.7. sniedz informāciju par virszemes un pazemes ūdeņu monitoringa metodēm;

45.2. Veselības ministrija:

45.2.1. reizi gadā ziņo par grozījumiem peldūdeņu sarakstos un par peldūdeņu kvalitāti. Ziņojumu par peldūdeņu kvalitāti nosūta pirms attiecīgā kalendāra gada beigām;

45.2.2. informē par šo noteikumu 18.punktā minēto prasību piemērošanu un attiecīgi veiktajiem pasākumiem."

5. Aizstāt 47.punktā vārdus "Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroju" ar vārdiem "Vides pārraudzības valsts biroju".

6. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1975.gada 16.jūnija Direktīvas 75/440/EEK par dzeramā ūdens ieguvei paredzētā virszemes ūdens kvalitāti dalībvalstīs;

2) Padomes 1975.gada 8.decembra Direktīvas 76/160/EEK par peldvietu ūdens kvalitāti;

3) Padomes 1976.gada 4.maija Direktīvas 76/464/EEK par piesārņojumu, ko rada dažas bīstamas vielas, kuras novada Kopienas ūdens vidē;

4) Padomes 1978.gada 18.jūlija Direktīvas 78/659/EEK par saldūdeņu kvalitāti, ko nepieciešams aizsargāt vai uzlabot nolūkā atbalstīt zivju dzīvi;

5) Padomes 1979.gada 9.oktobra Direktīvas 79/869/EEK par dzeramā ūdens ieguvei paredzētā virszemes ūdens mērīšanas metodēm un paraugu ņemšanas un analīžu biežumu dalībvalstīs;

6) Padomes 1986.gada 12.jūnija Direktīvas 86/280/EEK par emisiju robežvērtībām un kvalitātes mērķiem attiecībā uz dažām bīstamām vielām, kas iekļautas Direktīvas 76/464/EEK pielikuma I sarakstā;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 23.oktobra Direktīvas 2000/60/EK, ar ko nosaka Kopienas rīcību ūdens resursu politikas jomā;

8) Padomes 1991.gada 23.decembra Direktīvas 91/692/EEK, ar ko standartizē un racionalizē ziņojumus par to, kā īsteno dažas direktīvas, kas attiecas uz vidi;

9) Padomes 1988.gada 16.jūnija Direktīvas 88/347/EEK, ar ko groza II pielikumu Direktīvai 86/280/EEK par emisiju robežvērtībām un kvalitātes mērķiem attiecībā uz dažām bīstamām vielām, kas iekļautas Direktīvas 76/464/EEK pielikuma I sarakstā;

10) Padomes 1990.gada 27.jūlija Direktīvas 90/415/EEK, ar ko groza IIpielikumu Direktīvai 86/280/EEK par emisiju robežvērtībām un kvalitātes mērķiem attiecībā uz dažām bīstamām vielām, kas iekļautas Direktīvas 76/464/EEK pielikuma I sarakstā."

7. Izteikt 3.pielikuma pirmo piezīmi šādā redakcijā:

"(1) Koncentrācija, kas pārsniedz šo robežlielumu, nav pretrunā ar šo noteikumu prasībām, ja to izraisa neraksturīgi hidroloģiski vai meteoroloģiski apstākļi, zema ūdens temperatūra vai palēnināta nitrifikācija vai ja Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde ir saņēmusi Latvijas zivju resursu aģentūras atzinumu, ka šāda koncentrācija kaitīgi neietekmē zivju populāciju."

8. Aizstāt 3.pielikuma astotās piezīmes 1.apakšpunktā vārdus "Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūta" ar vārdiem "Latvijas zivju resursu aģentūras".

9. Papildināt noteikumus ar 10.pielikumu šādā redakcijā:

"10.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.118

Ūdens kvalitātes normatīvi pazemes ūdeņu stāvokļa novērtēšanai un prasības pazemes ūdeņu attīrīšanai piesārņotajās vietās

I. Ūdens kvalitātes normatīvi pazemes ūdeņu stāvokļa novērtēšanai

1.tabula

Nr.
p.k.

Parametrs

Mēr­vienība

Mērķ­lielums

Robežlielumi

A

B

C

1.

Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)

mg O2/l

40

150

300

2.

Kopējais slāpeklis (Nkop.)

mg/l

3

15

50

3.

Sveramās virsmas aktīvās vielas (SVAV)

µg/l

20

200

4.

Fenolu indekss

µg/l

0,5

15

50

5.

Kopējie naftas produkti

µg/l

200

1000

6.

Monoaromātiskie ogļūdeņraži (summa) (BTEX)

µg/l

10

200

7.

Benzols

µg/l

0,2

1

5

8.

Etilbenzols

µg/l

0,5

20

60

9.

Toluols

µg/l

0,5

15

50

10.

Ksiloli

µg/l

0,5

20

60

11.

Cinks (Zn)

µg/l

50

200

800

12.

Varš (Cu)

µg/l

20

50

200

13.

Svins (Pb)

µg/l

20

50

200

14.

Kadmijs (Cd)

µg/l

1,0

2,5

10

15.

Dzīvsudrabs (Hg)

µg/l

0,2

0,5

2

16.

Hroms (Cr)

µg/l

20

50

200

17.

Kobalts (Co)

µg/l

20

50

200

18.

Niķelis (Ni)

µg/l

20

50

200

19.

Arsēns (As)

µg/l

10

30

100

20.

Molibdēns (Mo)

µg/l

5

20

100

21.

Alva (Sn)

µg/l

10

30

150

22.

Bārijs (Ba)

µg/l

50

100

500

Piezīmes.

1. A — mērķlielums.

2. A līdz B — vāji piesārņots ūdens vai zema ūdens dabiskā kvalitāte.

3. B līdz C — piesārņots ūdens.

4. C — stipra ūdens piesārņojuma robeža (kritiskais robežlielums).

II. Prasības pazemes ūdeņu attīrīšanai piesārņotajās vietās

2.tabula

Nr.
p.k.

Parametrs

Minimālais piesārņojuma samazinājums
(%)

1.

Summārie piesārņojumu raksturojošie parametri:

 

1.1.

bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)

70-90

1.2.

ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)

75

1.3.

kopējais slāpeklis (Nkop.)

80

1.4.

kopējais fosfors (Pkop.)

70-80

1.5.

sveramās virsmas aktīvās vielas (SVAV)

80

2.

Specifiskās piesārņojošās vielas

60-70"

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 752Pieņemts: 04.10.2005.Stājas spēkā: 08.10.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 160, 07.10.2005.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
118432
08.10.2005
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)