Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.672

Rīgā 2005.gada 6.septembrī (prot. Nr.50 16.§)
Izdoti saskaņā ar Ieroču aprites likuma 41.panta piekto daļu un 42.panta septīto un astoto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.565 "Kārtība, kādā izsniedzama atļauja šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanai un darbībai, un šautuvju (šaušanas stendu) izmantošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 145.nr.; 2005, 111.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 2. un 3.punktā vārdus "juridiskā persona" ar vārdiem "juridiskā vai fiziskā persona";

1.2. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Iesniedzot iesniegumu, juridiskā vai fiziskā persona uzrāda Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālās struktūrvienības atzinumu par šautuves (šaušanas stenda) atbilstību ugunsdrošības noteikumiem un Valsts darba inspekcijas atzinumu par šautuves (šaušanas stenda) telpu atbilstību šo noteikumu 5.nodaļā noteiktajām prasībām. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus (iesniedzot kopiju, uzrāda oriģinālu):

4.1. juridiskās personas reģistrācijas apliecības kopiju (fiziskai personai — personu apliecinoša dokumenta kopiju);

4.2. šautuves (šaušanas stenda) izveides plānu mērogā 1:1000 vai 1:2000, kurā atzīmēta šautuves (šaušanas stenda) atrašanās vieta un blakus esošās celtnes, kā arī norādīti drošības pasākumi, izmantošanai paredzēto ieroču veidi un veikto drošības pasākumu apraksts;

4.3. šautuves (šaušanas stenda) nolikumu. Nolikumā norāda:

4.3.1. šaujamieroču un munīcijas glabāšanas, uzskaites, izsniegšanas, saņemšanas un nodošanas kārtību;

4.3.2. apmeklētāju reģistrācijas kārtību;

4.3.3. drošības prasības;

4.3.4. kārtību, kādā sniedzama pirmā palīdzība;

4.3.5. šautuves (šaušanas stenda) darbinieku (turpmāk — darbinieki) un šaušanas sporta speciālistu pienākumus;

4.4. darbinieku sarakstu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu;

4.5. šādus katra darbinieka (izņemot šaušanas sporta speciālistu) dokumentus (ja šautuvē (šaušanas stendā) ir paredzēts glabāt ieročus vai munīciju un darbiniekam nav ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas):

4.5.1. tāda ģimenes ārsta atzinuma kopiju par darbinieka veselības stāvokli, pie kura darbinieks ir reģistrēts un atrodas viņa veselības aprūpē vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatra un narkologa atzinumu kopijas par darbi­nieka veselības stāvokli vai arī ārstniecības iestādē izveidotas ārstu komisijas atzinuma kopiju (komisiju vada ģimenes ārsts, un tās sastāvā ir neirologs, oftalmologs, otorinolaringologs, ķirurgs vai traumatologs ortopēds, psihiatrs un narkologs);

4.5.2. medicīniskās izglītības dokumenta kopiju vai izglītības iestādes diploma un sekmju izraksta kopiju, kas apliecina, ka persona ir apguvusi atbilstošu mācību kursu šajā izglītības iestādē, vai apliecības kopiju par pirmās palīdzības kursu pabeigšanu;

4.6. šaušanas sporta speciālista sertifikāta kopiju.";

1.3. aizstāt 6.punktā vārdus "juridisko personu" ar vārdiem "juridisko vai fizisko personu";

1.4. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Juridiskā vai fiziskā persona, kas saņēmusi Valsts policijas iestādes atļauju otrās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) darbībai, iesniedz vietējā pašvaldībā iesniegumu attiecīgas licences (atļaujas) saņemšanai, uzrādot Valsts policijas iestādes atļauju šautuves (šaušanas stenda) darbībai. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus (iesniedzot kopiju, uzrāda oriģinālu):

7.1. juridiskās personas reģistrācijas apliecības kopiju (fiziskai personai — personu apliecinoša dokumenta kopiju);

7.2. dokumenta kopiju, kas apliecina, ka personai pieder vai tās valdījumā ir nekustamais īpašums, kurā paredzēts izveidot šautuvi (šaušanas stendu);

7.3. šautuves (šaušanas stenda) izveides plānu mērogā 1:1000 vai 1:2000, kurā atzīmēta šautuves (šaušanas stenda) atrašanās vieta un blakus esošās celtnes, kā arī norādīti drošības pasākumi un izmantošanai paredzēto ieroču veidi.";

1.5. izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Vietējā pašvaldība licenci (atļauju) izsniedz uz pieciem gadiem. Licencē (atļaujā) norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru (fiziskai personai — vārdu, uzvārdu, personas kodu), adresi, šautuves (šaušanas stenda) kategoriju, licences (atļaujas) izsniegšanas datumu un numuru, derīguma termiņu, kā arī vietējās pašvaldības nosaukumu, kura izsniegusi licenci (atļauju).";

1.6. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Ja darbā tiek pieņemts jauns darbinieks vai šaušanas sporta speciālists, juridiskā vai fiziskā persona iesniedz Valsts policijas iestādē šo noteikumu 4.5. un 4.6.apakšpunktā minētos dokumentus. Valsts policijas iestāde 30 dienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas izskata tos un pārbauda, vai uz darbinieku neattiecas Ieroču aprites likumā noteiktie ierobežojumi un vai darbinieks ir nokārtojis eksāmenu par ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci (šo informāciju pieprasa no Iekšlietu ministrijas Ieroču aprites zināšanu pārbaudes eksaminācijas komisijas). Par pārbaudes rezultātiem Valsts policijas iestāde rakstiski informē juridisko vai fizisko personu.";

1.7. aizstāt 12.punktā vārdus "Juridiskā persona" ar vārdiem "Juridiskā vai fiziskā persona";

1.8. izteikt 13.1. un 13.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.1. juridiskās personas reģistrācijas apliecības kopiju (fiziskai personai — personu apliecinoša dokumenta kopiju);

13.2. darbinieku sarakstu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu;";

1.9. izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Valsts policijas iestāde 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskata to, pieprasa Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālās struktūrvienības atzinumu par telpu atbilstību ugunsdrošības noteikumiem (otrās kategorijas vienreizējas lietošanas šaušanas stenda izveidei telpās), pieņem lēmumu izsniegt atļauju otrās kategorijas vienreizējas lietošanas šaušanas stenda darbībai vai atteikt atļaujas izsniegšanu un par to rakstiski informē juridisko vai fizisko personu. Lēmumu atteikt atļaujas izsniegšanu juridiskā vai fiziskā persona var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.";

1.10. aizstāt 15.punktā vārdus "Juridiskā persona" ar vārdiem "Juridiskā vai fiziskā persona";

1.11. izteikt 16.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.1. juridiskās personas reģistrācijas apliecības kopiju (fiziskai personai — personu apliecinoša dokumenta kopiju);";

1.12. izteikt 31.4.apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā:

"To garums šaušanai ar īsstobra šaujamieročiem ir 500 metru, ar garstobra šaujamieročiem, kuru kalibrs ir līdz 5,6 milimetriem, — 1,5 kilometri, ar garstobra šaujamieročiem, kuru kalibrs ir 5,6 līdz 9 milimetri, — 5 kilometri.";

1.13. aizstāt 43. un 73.punktā vārdus "juridiskā persona" ar vārdiem "juridiskā vai fiziskā persona";

1.14. aizstāt 75.punktā vārdus "juridiskās personas" ar vārdiem "juridiskās vai fiziskās personas";

1.15. izteikt 78.punktu šādā redakcijā:

"78. Par sacensību plānošanu informē attiecīgo šaušanas sporta federāciju, un sacensības saskaņo ar vietējām pašvaldībām. Informāciju par sacensībām vismaz mēnesi līdz to sākumam publicē internetā, Latvijas Sporta federāciju padomes gada kalendāra plānā. Par sacensībām, kas tiek organizētas atklāta tipa šautuvē (šaušanas stendā), iedzīvotājus informē, izmantojot plašsaziņas līdzekļus vai citus informācijas sniegšanas veidus.";

1.16. aizstāt 84. un 87.punktā vārdus "personas kodu" ar vārdiem "dzimšanas gadu";

1.17. svītrot 96.punktā vārdus "un cieta metāla";

1.18. izteikt 113.punktu šādā redakcijā:

"113. Šaušanas instruktorus, kuri ir Latvijas Policijas akadēmijas darbinieki un to valsts un pašvaldību institūciju darbinieki, kurām tiesības iegādāties, glabāt un izmantot ieročus ir piešķirtas saskaņā ar likumu, sertificē attiecīgo institūciju darbību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Citus šaušanas instruktorus sertificē Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvaldes izveidota komisija (turpmāk — komisija).";

1.19. papildināt 116.punkta ievaddaļu aiz vārda "atbilst" ar vārdiem "vienam no";

1.20. svītrot 116.2.apakšpunktu;

1.21. izteikt 117.punktu šādā redakcijā:

"117. Komisija sertificētam šaušanas instruktoram izsniedz šaušanas sporta speciālista sertifikātu (turpmāk — sertifikāts). Sertifikātu noformē atbilstoši šo noteikumu pielikumam. Sertifikātā norāda fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, ar kādas kategorijas ieročiem šaušanas instruktors apmācīts strādāt, sertifikāta derīguma termiņu, izsniegšanas datumu un reģistrā­cijas numuru, komisijas vai institūcijas nosaukumu un amatpersonu (amatu, vārda iniciāli un uzvārdu), kas parakstījusi un izsniegusi sertifikātu. Šaušanas instruktora sertifikāciju apliecinoši dokumenti, kas izsniegti šo noteikumu 113.punktā minēto institūciju darbību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir derīgi tikai attiecīgās institūcijas organizētajās šaušanas apmācībās, treniņšaušanā un šaušanas sporta sacensībās.";

1.22. svītrot 118.punktā vārdus "un attiecīgi tiesāt sacensības";

1.23. papildināt 119.punkta trešo teikumu aiz vārda "apliecību" ar vārdiem "un sertifikātu";

1.24. izteikt 120.punktu šādā redakcijā:

"120. Ja konstatēti Ieroču aprites likumā noteiktie ierobežojumi vai pārkāpti ieroču un munīcijas aprites noteikumi, institūcija vai komisija, kas izsniegusi sertifikātu, to anulē.";

1.25. izteikt 9.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"9. Noslēguma jautājumi"

1.26. papildināt noteikumus ar 122.punktu šādā redakcijā:

"122. Sertifikāti, kuri izsniegti līdz 2005.gada 12.septembrim, ir spēkā līdz to derīguma termiņa beigām.";

1.27. papildināt noteikumus ar pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.565

07.JPG (21068 bytes)

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 12.septembri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministra vietā — bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.565 "Kārtība, kādā izsniedzama atļauja .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 672Pieņemts: 06.09.2005.Stājas spēkā: 12.09.2005.Zaudē spēku: 05.11.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 144, 09.09.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
116192
12.09.2005
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)