Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.665

Rīgā 2005.gada 6.septembrī (prot. Nr.50 2.§)

Autoostu reģistrācijas kārtība

Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 33.panta piekto daļu

I.Vispārīgie jautājumi

1.Noteikumi nosaka kārtību, kādā reģistrējamas autoostas, kurās apkalpo pasažierus un autotransporta līdzekļus starp­tautiskos, tālsatiksmes un rajona maršrutos.

2.Autoostu reģistrē Satiksmes ministrija, pamatojoties uz autoostas īpašnieka vai valdītāja (turpmāk - autoostas valdītājs) iesniegtu autoostas reģistrācijas (pārreģistrācijas) iesniegumu (1.pielikums).

3.Autoostai piešķir nosaukumu pēc autoostas valdītāja priekšlikuma. Autoostas nosaukumā ietver norādi "autoosta" vai tās saīsinājumu "AO". Autoostas nosaukumam jābūt atšķirīgam no citu autoostu nosaukumiem, kuri jau reģistrēti vai iesniegti reģistrēšanai.

4.Šajos noteikumos minētos Satiksmes ministrijas lēmumus var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

II.Autoostas reģistrācijas kārtība

5.Autoostu reģistrē pirms tās iekļaušanas autobusu kustības sarakstos.

6.Ja mainās autoostas valdītājs, autoostas pārreģistrāciju veic ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā pēc autoostas valdītāja maiņas.

7.Autoostu reģistrē kā:

7.1.pilna apjoma pakalpojumu autoostu;

7.2.nepilna apjoma pakalpojumu autoostu.

8.Lai reģistrētu autoostu, autoostas valdītājs iesniedz Satiksmes ministrijā:

8.1.autoostas reģistrācijas iesniegumu;

8.2.komercreģistra iestādes izsniegtu reģistrācijas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu);

8.3.dokumentus par autoostas ēku un teritorijas plānojumu;

8.4.autoostas lietošanas noteikumu vai iekšējās kārtības noteikumu kopiju (norāda arī autoostas darbības laiku);

8.5.autoostas telpu nomas līguma kopiju (ja autoosta nav valdītāja īpašums);

8.6.Valsts ieņēmumu dienesta informāciju (izziņu), kas apliecina, ka autoostas valdītājam nav nodokļu parādu;

8.7.attiecīgās pašvaldības lēmumu par autoostas izvietojumu.

9.Ar autoostas valdītāja piekrišanu šo noteikumu 8.6. un 8.7.apakšpunktā minētos dokumentus no attiecīgajām institūcijām var saņemt Satiksmes ministrija.

10.Lai pārreģistrētu autoostu, iesniegumam par autoostas pārreģistrāciju pievieno šo noteikumu 8.punktā minētos dokumentus, ja attiecīgie dokumenti nav iesniegti Satiksmes ministrijā, reģistrējot autoostu, vai dokumentus, kuros ietvertā informācija mainījusies kopš iepriekšējās dokumentu iesniegšanas reizes.

11.Satiksmes ministrija pieņem lēmumu par autoostas reģistrāciju, pārreģistrāciju, reģistrā­cijas atlikšanu vai reģistrācijas atteikumu, norādot pamatojumu.

12.Pirms lēmuma pieņemšanas autoostas reģistrācijas (pārreģistrācijas) iesniegumu izskata satiksmes ministra izveidota konsultatīvā padome (turpmāk- padome). Padomes lēmumam ir ieteikuma raksturs.

13.Lai pārbaudītu autoostas reģistrācijas (pārreģistrācijas) iesniegumā norādītās ziņas, kā arī reģistrācijai pieteiktās autoostas atbilstību pilna apjoma pakalpojumu autoostai vai nepilna apjoma pakalpojumu autoostai un pasažieru pārvadājumus reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, Satiksmes ministrijas izveidota komisija, kuras sastāvā ir vismaz trīs Satiksmes ministrijas pārstāvji un attiecīgās autoostas pārstāvis, apseko autoostu un sastāda autoostas apsekošanas aktu (2.pielikums).

14.Lēmumu par autoostas reģistrācijas atlikšanu pieņem, ja:

14.1.Satiksmes ministrijā nav iesniegti visi autoostas reģistrācijai nepieciešamie dokumenti;

14.2.autoostas reģistrācijai iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

15.Lēmumā par autoostas reģistrācijas atlikšanu norāda trūkumu novēršanas termiņu, kas nav ilgāks par vienu mēnesi no lēmuma pieņemšanas dienas.

16.Lēmumu par autoostas reģistrācijas atteikumu pieņem, ja:

16.1.autoostas valdītājs sniedzis nepatiesas ziņas;

16.2.lēmumā par autoostas reģistrācijas atlikšanu noteiktajā termiņā nav novērsti norādītie trūkumi;

16.3.autoostā nav nodrošināti šo noteikumu IV nodaļā minētie obligātie pakalpojumi vai tās darbība ir pretrunā ar pasažieru pārvadājumus un autoostu darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

17.Ja ir pieņemts lēmums par autoostas reģistrāciju, autoostai piešķir reģistrācijas numuru un izsniedz autoostas reģistrācijas apliecību (turpmāk - apliecība) (3.pielikums).

18.Iesniegtie autoostas reģistrācijas dokumenti glabājas Satiksmes ministrijā.

19.Par apliecības glabāšanu ir atbildīgs autoostas valdītājs.

20.Ja apliecība ir nozaudēta, Satiksmes ministrija pēc autoostas valdītāja rakstiska iesnieguma saņemšanas izsniedz autoostas reģistrācijas apliecības dublikātu.

III.Apliecības darbības apturēšana un anulēšana

21.Apliecību anulē, ja:

21.1.autoostas valdītājs iesniedzis Satiksmes ministrijā paziņojumu par autoostas slēgšanu. Paziņojumu par autoostas slēgšanu autoostas valdītājs iesniedz Satiksmes ministrijā ne vēlāk kā 30 dienas pirms autoostas slēgšanas;

21.2.autoostas valdītājs tiek likvidēts saskaņā ar tiesas nolēmumu vai citas kompetentas institūcijas lēmumu;

21.3.autotransporta kontroles dienesti autoostas darbībā atkārtoti konstatējuši tādu normatīvo aktu pārkāpumus, kuri reglamentē pasažieru pārvadājumus un autoostu darbību.

22.Apliecības darbību var apturēt līdz autoostas darbībā konstatēto pārkāpumu novēršanai.

23.Pirms lēmuma pieņemšanas par apliecības darbības apturēšanu vai anulēšanu attiecīgo jautājumu izskata padome. Uz padomes sēdi uzaicina autoostas valdītāju.

IV.Autoostā sniedzamo pakalpojumu saraksts

24.Pilna apjoma pakalpojumu autoostā autoostas valdītājs nodrošina šādus obligātos pakalpojumus:

24.1.peronu izmantošanu. Peroni ir no kopējās ceļu satiksmes atdalītas autobusu apstāšanās vietas pasažieru ērtai un drošai iekāpšanai autobusā un izkāpšanai no autobusa;

24.2.informācijas sniegšanu par autobusu kustības sarakstiem, autobusu faktiskajiem pienākšanas un atiešanas laikiem, braukšanas biļešu un citu braukšanas dokumentu cenām, vietu skaitu un komforta līmeni autobusā, citiem autoostas sniegtajiem pakalpojumiem un to cenām, pasažieru un bagāžas pārvadāšanas kārtību un citu ar pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu saistītu informāciju. Minētajai informācijai jābūt viegli pieejamai un skaidri saprotamai visiem autoostas apmeklētājiem;

24.3.braukšanas biļešu un citu braukšanas dokumentu, bagāžas biļešu pārdošanu autoostas kasēs;

24.4.dispečera pakalpojumus. Dispečers autoostā nodrošina operatīvās informācijas sniegšanu par autobusu faktisko pienākšanas un atiešanas laiku un vietu autoostā, veic faktiskā autobusu pienākšanas un atiešanas laika uzskaiti, pēc kompetento institūciju pieprasījuma sniedz informāciju par autobusu faktiskā pienākšanas un atiešanas laika atbilstību kustības sarakstam;

24.5.uzgaidāmās telpas izmantošanu. Uzgaidāmajā telpā jābūt ierīkotām sēdvietām;

24.6.rokas bagāžas, kā arī autobusā un autoostā atrasto nozaudēto lietu uzglabāšanu;

24.7.iespēju izmantot sanitāro mezglu;

24.8.autobusu stāvvietu pirms un pēc reisa, kā arī starp reisiem autoostas teritorijā, ja autoostas tehniskās iespējas to pieļauj, vai apsargātos stāvlaukumos ārpus autoostas teritorijas.

25.Nepilna apjoma pakalpojumu autoostā autoostas valdītājs nodrošina šo noteikumu 24.1., 24.2., 24.3., 24.7. un 24.8.apakš­punktā minētos pakalpojumus.

26.Autoostas sniegtajiem pakalpojumiem jābūt pieejamiem visiem autoostas apmeklētājiem un piemērotiem personām ar īpašām vajadzībām.

27.Autoosta var sniegt arī citus ar autoostas darbību saistītus pakalpojumus.

V.Noslēguma jautājumi

28.Autoostas, kuras iekļautas spēkā esošajos autobusu kustības sarakstos, triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās iesniedz Satiksmes ministrijā šo noteikumu 10.punktā minētos dokumentus.

29.Autoostas valdītājs līdz 2007.gada 1.maijam nodrošina šo noteikumu 24.3.apakšpunktā minētā pakalpojuma sniegšanu vienotā biļešu tirdzniecības sistēmā vai tā savietojamību ar citām pastāvošajām biļešu tirdzniecības sistēmām.

30. Šo noteikumu 26.punktā minēto prasību par autoostas sniegto pakal­pojumu piemērotību personām ar īpašām vajadzībām autoostas (ja tā reģistrēta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai) valdītājs nodrošina triju gadu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.

31.Šo noteikumu 24.7.apakšpunktā minētā pakalpojuma izmantošanu nepilna apjoma pakalpojumu autoostas valdītājs nodrošina viena gada laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 10.septembri.

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 6.septembra noteikumiem Nr.665

01.JPG (60900 bytes)

Satiksmes ministrs A.Šlesers

 

2.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 6.septembra noteikumiem Nr.665

02.JPG (74132 bytes)

03.JPG (88566 bytes)

04.JPG (71416 bytes)

Satiksmes ministrs A.Šlesers

 

3.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 6.septembra noteikumiem Nr.665

05.JPG (32977 bytes)

Satiksmes ministrs A.Šlesers

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Autoostu reģistrācijas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 665Pieņemts: 06.09.2005.Stājas spēkā: 10.09.2005.Zaudē spēku: 01.01.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 144, 09.09.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
116167
10.09.2005
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)