Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 14. septembra noteikumus Nr. 852 "Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus".
Ministru kabineta noteikumi Nr.613

Rīgā 2005.gada 16.augustā (prot. Nr.46 46.§)
Kārtība, kādā akreditē profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.776)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 8. un 11.punktu, 15.panta 5.punktu, 27.pantu un 33.panta trešo daļu, Profesionālās izglītības likuma 7.panta 7.punktu un 29.panta ceturto daļu
(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.776 redakcijā)
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. akreditē profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības un vidējās izglītības izlīdzinošās programmas, profesionālās pamatizglītības un profesionālās tālākizglītības programmas pirmā, otrā un trešā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvei (turpmāk - programmas);

1.2. akreditē izglītības iestādes, kas īsteno šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētās programmas un profesionālās pilnveides vai profesionālās ievirzes izglītības programmas, izņemot vispārējās izglītības iestādes, koledžas un augstskolas;

1.3. akreditē eksaminācijas centrus, kuros tiek kārtoti profesionālās kvalifikācijas eksāmeni;

1.4. (svītrots ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.776).

II. Akreditācijas organizēšana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.776)

2. Programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centra akreditēšanu organizē Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk – dienests).

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.776 redakcijā)

3. Programmu, izglītības iestādi vai eksaminācijas centru akreditē, pamatojoties uz izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītāja iesniegumu vai tās ministrijas vai pašvaldības iesniegumu, kuras padotībā ir attiecīgā izglītības iestāde vai eksaminācijas centrs.

(Grozīts ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.776)

4. Akreditācijas iesniegumu dienestā iesniedz ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms akreditēšanas vai iepriekšējās akreditācijas termiņa beigām, izņemot izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas.

(Grozīts ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.148; MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.776)

5. Izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas, akreditācijas iesniegumu iesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms akreditēšanas vai iepriekšējās akreditācijas termiņa beigām.

6. Akreditācijas iesniegumā norāda:

6.1. izglītības iestādes vai eksaminācijas centra nosaukumu;

6.2. izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numuru vai eksaminācijas centra uzņēmuma reģistrācijas numuru;

6.3. izglītības iestādes vai eksaminācijas centra juridisko adresi un tālruņa numuru;

6.4. personu, kas sedz ar akreditāciju saistītos izdevumus (nosaukums, bankas nosaukums, norēķinu konta numurs);

6.5. izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītāja vārdu un uzvārdu;

6.6. programmas nosaukumu un kodu;

6.7. piešķiramās kvalifikācijas nosaukumu un līmeni;

6.8. programmas īstenošanas ilgumu;

6.9. programmas īstenošanas vietas adresi un īstenošanas laiku;

6.10. programmas licences numuru un tās derīguma termiņu;

6.11. vēlamo akreditēšanas laiku;

6.12. tās personas vārdu, uzvārdu un amatu, kura pilnvarota kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus.

7. (Svītrots ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.776.)

8. (Svītrots ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.776.)

9. Dienests:

9.1. pamatojoties uz iesniegumu, izstrādā akreditēšanas grafiku un izveido ekspertu komisiju ne mazāk kā triju cilvēku sastāvā. Komisijā iekļauj dienesta, Izglītības un zinātnes ministrijas, citu ministriju, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, profesionālo organizāciju vai mākslas, mūzikas un kultūras nozaru vai sporta federāciju pilnvarotus pārstāvjus atbilstoši programmas veidam, kopai un profesionālajai kvalifikācijai (turpmāk - ekspertu komisija);

9.2. ne vēlāk kā 10 dienas pirms akreditēšanas sākuma informē par to iesnieguma iesniedzēju;

9.3. sagatavo ekspertu komisijas darbam nepieciešamās vērtēšanas veidlapas;

9.4. sagatavo akreditēšanas procesa izdevumu tāmi;

9.5. sagatavo un izsniedz izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācijas lapu (1.pielikums), tās izglītības iestādes akreditācijas lapu, kas īsteno profesionālās pilnveides vai profesionālās ievirzes izglītības programmu (2.pielikums), eksaminācijas centra akreditācijas lapu (3.pielikums) vai izglītības programmas akreditācijas lapu (4.pielikums), vai lēmumu par akreditācijas atteikumu;

9.6. (svītrots ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.776).

(Grozīts ar MK 08.08.2006. noteikumiem Nr.643; MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.148; MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.776)

10. Izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājs ne vēlāk kā piecas dienas pirms noteiktā akreditēšanas sākuma iesniedz dienestā informāciju par veikto izglītības iestādes darbības pašvērtējumu atbilstoši šo noteikumu IV nodaļā noteiktajiem kritērijiem.

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.776 redakcijā)

III. Akreditācijas kārtība

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.776)

11. Lēmumu par programmas, izglītības iestādes vai eksaminācijas centra akreditāciju pieņem Profesionālās izglītības akreditācijas komisija (turpmāk – komisija). Komisija bez ekspertu komisijas atzinuma izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par iepriekšējās akreditācijas lapas nomaiņu, ja tiek grozīts izglītības iestādes nosaukums vai tiek mainīts izglītības iestādes dibinātājs, kā arī tad, ja tiek mainīts izglītības programmas kods vai nosaukums vienas profesionālās izglītības programmu kopas ietvaros.

(MK 08.08.2006. noteikumu Nr.643 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.148; MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.776)

12. Komisiju izveido ar dienesta vadītāja rīkojumu, un tajā iekļauj:

12.1. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus;

12.2. dienesta pārstāvjus;

12.3. (svītrots ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.776);

12.4. Kultūras ministrijas pārstāvi;

12.5. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvi;

12.6. Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvi.

(Grozīts ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.148; MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.776)

13. Komisijas darbu vada priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnē viņa pienākumus veic komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

14. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse balsstiesīgo komisijas locekļu. Komisijas sēdes ir atklātas. Lēmumus sēdē pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits ir vienāds, izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. Komisijas sēdes protokolu paraksta visi klātesošie balsstiesīgie komisijas locekļi. Lēmumu paraksta komisijas priekšsēdētājs.

(Grozīts ar MK 08.08.2006. noteikumiem Nr.643; MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.148)

15. Komisijas sekretariāta funkcijas nodrošina dienests.

(Grozīts ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.148; MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.776)

16. Lemjot par izglītības iestādes, izglītības programmas vai eksaminācijas centra akreditāciju vai akreditācijas atteikumu, komisija izvērtē ekspertu komisijas atzinumu.

(MK 08.08.2006. noteikumu Nr.643 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.148; MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.776)

17. Ekspertu komisija izsniedz izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājam ekspertu komisijas atzinuma kopiju. Ja izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājs nepiekrīt ekspertu komisijas atzinumam, viņš ne vēlāk kā septiņas dienas pēc ekspertu komisijas atzinuma saņemšanas var iesniegt komisijai pamatotu rakstisku iesniegumu ar lūgumu noteikt citu ekspertu komisijas sastāvu un atkārtoti novērtēt programmas īstenošanu, izglītības iestādes vai eksaminācijas centra darbību.

(Grozīts ar MK 08.08.2006. noteikumiem Nr.643; MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.776)

18. Komisija izskata iebildumus par ekspertu komisijas atzinumu un, ja nepieciešams, ierosina dienestam izveidot citu ekspertu komisiju un ne vēlāk kā divu mēnešu laikā atkārtoti veikt akreditāciju.

(Grozīts ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.148; MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.776)

19. Komisija bez ekspertu komisijas atzinuma jautājumu par izglītības iestādes akreditāciju un akreditētai profesionālās izglītības programmu kopai piederošas programmas akreditāciju izskata šādos gadījumos:

19.1. akreditē arodizglītības programmu un izglītības iestādi, ja ir akreditēta profesionālās vidējās izglītības programma un izglītības iestāde;

19.2. akreditē profesionālās pamatizglītības programmu un izglītības iestādi, ja ir akreditēta profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programma un izglītības iestāde;

19.3. akreditē profesionālās tālākizglītības programmu un izglītības iestādi, ja ir akreditēta profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības, profesionālās pamatizglītības vai augstāka profesionālās kvalifikācijas līmeņa tālākizglītības programma un izglītības iestāde;

19.4. akreditē izglītības iestādi, kas īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmu, ja ir akreditēta profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības, profesionālās pamatizglītības vai profesionālās tālākizglītības programma un izglītības iestāde, kā arī ja akreditē izglītības iestādi profesionālās pilnveides programmas īstenošanai, kura atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijai pieder pie tās pašas profesionālās izglītības programmu kopas;

19.5. akreditē izglītības iestādi, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu, ja ir akreditēta profesionālās vidējās izglītības programma un izglītības iestāde.

(Grozīts ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.148)

19.1 Šo noteikumu 19.punktā minētās programmas un izglītības iestādi akreditē uz termiņu, kas atbilst iepriekš akreditētās attiecīgās izglītības programmas vai izglītības iestādes akreditācijas termiņam.

(MK 08.08.2006. noteikumu Nr.643 redakcijā)

19.2 Komisija bez ekspertu komisijas atzinuma izskata jautājumu par izglītības iestādes vai profesionālās izglītības programmas kārtējo akreditāciju, ja izglītības iestādei vai attiecīgajai izglītības programmai akreditācijas termiņš iepriekš bija noteikts uz laiku no četriem līdz sešiem gadiem. Minētās programmas vai izglītības iestādi akreditē uz sešiem gadiem.

(MK 09.06.2009. noteikumu Nr.516 redakcijā)

20. Komisija ir tiesīga iesniegt izglītības iestādes dibinātājam priekšlikumu:

20.1. par izglītības iestādes vai eksaminācijas centra reorganizēšanu vai slēgšanu;

20.2. uzteikt darba līgumu ar vadītāju.

21. Lēmums par programmas, izglītības iestādes vai eksaminācijas centra akreditāciju stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. Izglītības iestādei ir tiesības turpināt pieteikto programmu īstenošanu, bet eksaminācijas centram - turpināt darbību centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu jomā, ja pēc iesnieguma izskatīšanas termiņa beigām lēmums par izglītības iestādes, eksaminācijas centra vai programmas akreditāciju vai attiecīgs motivēts atteikums nav pieņemts.

(Grozīts ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.776)

21.1 Šo noteikumu 11.punktā minēto komisijas lēmumu mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu dienesta vadītājam.

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.776 redakcijā)

22. Akreditēšanai iesniegtos dokumentus, akreditācijas lapu un komisijas lēmumus glabā dienestā.

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.776 redakcijā)

IV. Akreditācijas kritēriji

23. Izglītības programmas īstenošanas kvalitāti vērtē, ņemot vērā šādus kritērijus:

23.1. atbilstība valsts izglītības standartam;

23.2. teorētisko, praktisko mācību un kvalifikācijas prakses satura atbilstība apgūstamajai profesijai;

23.3. izglītības programmas īstenošanas organizēšana;

23.4. teorētisko un praktisko mācību materiāltehniskais nodrošinājums un jaunāko tehnoloģiju apgūšana;

23.5. teorētisko un praktisko mācību un prakses metodiskais nodrošinājums;

23.6. metodiskā darba organizēšana;

23.7. mācību metožu daudzveidība un atbilstība mācību priekšmeta saturam;

23.8. izglītojamo mācību sasniegumu analīze;

23.9. nodrošinājums ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un personāla attīstības plānošana;

23.10. pedagogu profesionālā pilnveide attiecīgajā profesijā.

24. Izglītības iestādes darbības kvalitāti vērtē, ņemot vērā šādus kritērijus:

24.1. telpu nodrošinājums teorētiskajām un praktiskajām mācībām;

24.2. vides sakoptība;

24.3. vides un izglītības pieejamības nodrošināšana izglītojamiem ar īpašām vajadzībām;

24.4. izglītības iestādes darbības organizēšana;

24.5. kvalitātes vadības sistēma iestādē;

24.6. iestādes darba un attīstības plānošana;

24.7. vadības darba plānošana, struktūrvienību darba organizācija un koordinācija;

24.8. izglītības iestādes dokumentācijas kvalitāte;

24.9. kompetento iestāžu atzinumi (vai to kopijas) par izglītības iestādes atbilstību higiēnas prasībām, civilās aizsardzības, ugunsdrošības un darba aizsardzības normām;

24.10. mācību procesa organizēšana;

24.11. izglītojamo uzņemšanas, uzskaites un atskaitīšanas sistēma;

24.12. izglītojamo sasniegumu vērtēšanas sistēma;

24.13. prakses norises pārraudzība;

24.14. mācību satura informatīvais nodrošinājums;

24.15. normatīvo dokumentu pieejamība;

24.16. interneta pieslēguma izmantošana;

24.17. sadarbība ar darba devējiem izglītības satura jautājumos un prakses īstenošanā;

24.18. sadarbība ar darba devējiem izglītības procesa kvalitātes novērtēšanā;

24.19. sadarbība ar darba devējiem izglītojamo sasniegumu vērtēšanā;

24.20. izglītības iestādes resursu atbilstība profesionālās kvalifikācijas eksāmenu organizēšanai attiecīgās kvalifikācijas ieguvei un izglītojamo sagatavošanai eksāmenu teorētisko un praktisko uzdevumu izpildei eksaminācijas procesā atbilstoši šo noteikumu 27.1., 27.2., 27.3. un 27.4.apakšpunktā minētajām prasībām.

25. Ja izglītības iestāde īsteno profesionālās vidējās izglītības programmu, arodizglītības un vidējās izglītības izlīdzinošo programmu vai profesionālās pamatizglītības programmu, tās darbības kvalitāti vērtē papildus, ņemot vērā šādus kritērijus:

25.1. absolventu darbā iekārtošanās analīze;

25.2. sadarbība ar absolventiem;

25.3. sadarbība ar vecākiem;

25.4. sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām;

25.5. sadarbība ar izglītojamo pašpārvaldi;

25.6. audzināšanas darbs;

25.7. profesionālās orientācijas organizēšana;

25.8. kultūras pasākumu organizēšana;

25.9. sporta pasākumu organizēšana;

25.10. interešu izglītības organizēšana;

25.11. dalība projektos.

26. Akreditējot izglītības iestādi, kas īsteno profesionālās pilnveides vai profesionālās ievirzes izglītības programmu, vērtē izglītības iestādes atbilstību šo noteikumu 23.3., 23.4., 23.5., 23.6., 23.7., 23.8., 23.9., 23.10., 24.1., 24.2., 24.3., 24.4., 24.5., 24.6., 24.7., 24.8., 24.9., 24.10., 24.11., 24.12., 24.14., 24.15. un 24.16.apakšpunktā minētajiem kritērijiem.

(MK 27.02.2007. noteikumu Nr.148 redakcijā)

27. Eksaminācijas centra darbības kvalitāti un tā resursus profesionālās kvalifikācijas eksāmenu organizēšanai, lai nodrošinātu attiecīgās kvalifikācijas ieguvi un sagatavotu eksaminējamās personas eksāmenu teorētisko un praktisko uzdevumu izpildei, vērtē, ņemot vērā šādus kritērijus:

27.1. eksāmenu organizēšanu reglamentējošie dokumenti;

27.2. metodiskais nodrošinājums;

27.3. eksāmenu satura datu bāzes nodrošinājums;

27.4. atbilstošas kvalifikācijas eksāmenu komisiju sastāva nodrošinājums;

27.5. eksaminācijai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums, kas ir eksaminācijas centra īpašumā vai iznomāts uz laiku, ne mazāku par diviem gadiem;

27.6. telpu nodrošinājums eksaminācijai;

27.7. vides sakoptība;

27.8. vides pieejamības nodrošināšana personām ar īpašām vajadzībām;

27.9. darbību reglamentējošo normatīvo dokumentu kvalitāte (piemēram, nolikums, darba kārtības noteikumi);

27.10. darba un attīstības plānošana;

27.11. vadības darba plānošana.

(Grozīts ar MK 08.08.2006. noteikumiem Nr.643)

28. Novērtējot programmas īstenošanas, izglītības iestādes un eksaminācijas centra darba kvalitātes atbilstību noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, izmanto vienu no trijiem kvalitātes līmeņa vērtējumiem - labi, pietiekami vai nepietiekami.

29. Ja atbilstība šo noteikumu 23.4., 23.9., 24.1., 24.11. un 24.20.apakšpunktā minētajiem kritērijiem novērtēta ar "nepietiekami", tas uzskatāms par pamatu programmas un izglītības iestādes akreditācijas atteikumam. Uz sešiem gadiem izglītības iestādi un programmu akreditē, ja ne mazāk kā divās trešdaļās kritēriju saņemts novērtējums "labi" un neviens kritērijs nav novērtēts ar "nepietiekami". Izglītības iestādi un programmu akreditē uz diviem gadiem, ja ne mazāk kā divās trešdaļās kritēriju saņemts novērtējums "labi" vai "pietiekami".

(Grozīts ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.148)

30. Ja atbilstība šo noteikumu 27.3., 27.5. un 27.6.apakšpunktā minētajiem kritērijiem ir novērtēta ar "nepietiekami", tas uzskatāms par pamatu eksaminācijas centra akreditācijas atteikumam. Eksaminācijas centru akreditē uz sešiem gadiem, ja ne mazāk kā divās trešdaļās kritēriju saņemts novērtējums "labi" un neviens kritērijs nav novērtēts ar "nepietiekami". Eksaminācijas centru akreditē uz diviem gadiem, ja ne mazāk kā divās trešdaļās kritēriju saņemts novērtējums "labi" vai "pietiekami".

(Grozīts ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.148)

V. Atestācijas kritēriji

(Nodaļas svītrota ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.776)

VI. Akreditācijas finansēšana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.776)

34. Ar akreditācijas organizēšanu saistītās izmaksas, kā arī ar akreditācijas lapu noformēšanu saistītās izmaksas sedz no Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.776 redakcijā)

35. Ekspertu ceļa izdevumus no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei (eksaminācijas centram) un atpakaļ, dienas naudu, kā arī izdevumus par viesnīcu (naktsmītni) sedz atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi.

36. Ekspertu (izņemot ministriju darbiniekus) darba samaksu nosaka proporcionāli pienākumu pildīšanas laikam atbilstoši normatīvajos aktos par ierēdņu un tiešās pārvaldes iestāžu darbinieku darba samaksu noteiktajām tiešās pārvaldes iestāžu 2.kvalifikācijas pakāpes vecākā eksperta (darbinieka) darba samaksas normām.

37. Šo noteikumu 35. un 36.punktā minētos izdevumus sedz attiecīgā izglītības iestāde (eksaminācijas centrs) ne vēlāk kā mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas par akreditāciju vai atteikumu.

(Grozīts ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.776)

VII. Noslēguma jautājumi

38. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumus Nr.371 "Profesionālās izglītības iestāžu vadītāju atestācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 119.nr.).

39. Akreditācijas lapas, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz tajās noteiktā akreditācijas termiņa beigām.

40. (Svītrots ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.776.)

40.1 Šo noteikumu 19.2 punkts ir spēkā līdz 2011.gada 31.decembrim.

(MK 09.06.2009. noteikumu Nr.516 redakcijā)

41. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.septembri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 16.augusta noteikumiem Nr.613

(Pielikums grozīts ar MK 08.08.2006. noteikumiem Nr.643)

01_1.JPG (33398 bytes)
Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 16.augusta noteikumiem Nr.613

(Pielikums grozīts ar MK 08.08.2006. noteikumiem Nr.643)

02_1.JPG (35691 bytes)
Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 16.augusta noteikumiem Nr.613

(Pielikums grozīts ar MK 08.08.2006. noteikumiem Nr.643)

03_1.JPG (36833 bytes)
Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 16.augusta noteikumiem Nr.613

(Pielikums grozīts ar MK 08.08.2006. noteikumiem Nr.643)

04_1.JPG (41525 bytes)
Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 16.augusta noteikumiem Nr.613

(Pielikums svītrots ar MK 14.07.2009. noteikumiem Nr.776)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā akreditē profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 613Pieņemts: 16.08.2005.Stājas spēkā: 01.09.2005.Zaudē spēku: 18.09.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 132, 23.08.2005.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
114801
{"selected":{"value":"29.07.2009","content":"<font class='s-1'>29.07.2009.-17.09.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.07.2009","iso_value":"2009\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2009.-17.09.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.06.2009","iso_value":"2009\/06\/13","content":"<font class='s-1'>13.06.2009.-28.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.03.2007","iso_value":"2007\/03\/03","content":"<font class='s-1'>03.03.2007.-12.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.08.2006","iso_value":"2006\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2006.-02.03.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2005","iso_value":"2005\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2005.-11.08.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.07.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)