Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta ieteikumi Nr.1

Rīgā 2005.gada 26.jūlijā (prot. Nr.43 31.§)

Ieteikumi pašvaldībām par saistošajiem noteikumiem, kuri reglamentē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 9.panta otro daļu

 

1.Ieteikumi attiecināmi uz pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kuri reglamentē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (turpmāk - saistošie noteikumi).

2.Saistošajos noteikumos lieto terminus, kuri ir noteikti normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā.

3.Saistošajos noteikumos norāda sadzīves atkritumu apsaimniekošanas mērķus atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam un atkritumu apsaim­niekošanas valsts un reģionālajiem plāniem, kā arī paš­valdības plāniem, ja tādi ir.

4.Saistošie noteikumi ietver šādas vispārīgās prasības:

4.1.pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts, reģionālo un pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī saistošajiem noteikumiem;

4.2.pašvaldība atkritumu apsaimniekošanu organizē, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēdzot līgumus ar sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem;

4.3.sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību (piemēram, dalītas atkritumu savākšanas ieviešana) nosaka pašvaldība un informē par to sadzīves atkritumu apsaimniekotāju;

4.4.saistošie noteikumi attiecas uz visām personām pašvaldības administratīvajā teritorijā.

5.Saistošajos noteikumos nosaka nekustamā īpašuma (izņemot daudzdzīvokļu mājas) īpašnieka vai lietotāja pienākumus un atbildību. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai lietotājs:

5.1.ir atbildīgs par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu no tā īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas un iesaistās pašvaldības atkritumu apsaim­niekošanas pasākumu īstenošanā atbilstoši saistošo noteikumu prasībām;

5.2.pēc pašvaldības pieprasījuma sniedz ziņas par to iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par komersantiem un citām perso­nām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā;

5.3.normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēdz līgumu ar sadzīves atkritu­mu apsaimniekotāju, kuram ir līgums ar pašvaldību, par sadzīves atkritumu savākšanu;

5.4.iesaistās dalītas sadzīves atkritumu vākšanas pasākumos atbilstoši atkritumu apsaimniekošanu regulējošajiem likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, saistošajiem noteikumiem un valsts, reģionālajam un pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas plānam;

5.5.atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās sadzīves atkritumu tvertnes no privāto īpašumu slēgtajiem pagalmiem pārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tās netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī nodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas tvertnes tiktu novietotas atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā;

5.6.pēc saskaņošanas ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju nodrošina sadzīves atkritumu savākšanai nepieciešamo tvertņu skaitu, ņemot vērā sadzīves atkritumu daudzumu un tvertņu iztukšošanas biežumu (ne retāk kā reizi nedēļā, ja atkritumi netiek šķiroti);

5.7.uztur sadzīves atkritumu konteinerus tīrus un lietošanas kārtībā;

5.8.nodrošina atsevišķu atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi) nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas vietās - ar savu transportu vai izmantojot sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus;

5.9.kompostē bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai.

6.Saistošajos noteikumos nosaka, ka daudzdzīvokļu māju īpašnieki vai apsaimniekotāji:

6.1.pēc saskaņošanas ar pašvaldību un sadzīves atkritumu apsaimnieko­tāju izveido daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem pieejamā vietā atkritumu tvertņu laukumus, kas paredzēti sadzīves atkritumu savākšanai, nodrošina tajos kārtību, kā arī atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās nodrošina specializētajiem transportlīdzekļiem jebkurā laikā ērtu piekļuvi minētajām tvertnēm;

6.2.ēkās, kur sadzīves atkritumu savākšanai izmanto atkritumu vadus, nodrošina šo vadu regulāru apkopi, konteineru telpu tīrību, kā arī sadzīves atkritumu pārvadāšanas specializēto transportlīdzekļu brīvu piekļuvi atkritumu tvertnēm to iztukšošanas laikā.

7.Saistošajos noteikumos nosaka, ka masu pasākumu organizētājam jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana piecu stundu laikā pēc pasākuma noslēguma.

8.Saistošajos noteikumos nosaka iedzīvotāju, iestāžu un komersantu pienākumu iekļauties pašvaldības kopējā sadzīves atkritumu savākšanas sistēmā, savākt (ja nepieciešams, arī šķirot) radītos sadzīves atkritumus un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka vai apsaimniekotāja norādītajā vietā.

9. Saistošajos noteikumos nosaka šādus aizliegumus:

9.1.novietot sadzīves atkritumus vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta;

9.2.novietot (pastāvīgi) sadzīves atkritumu tvertnes uz ielām (izņēmums- nomaļas ielas, kur tvertnes netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietas, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums);

9.3.ievietot sadzīves atkritumu tvertnēs degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkri­tumus, liela izmēra atkritumus, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, rūpniecības atkritumus, ielu smiltis, parku un dārzu atkritumus un bīstamos atkritumus;

9.4.cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus sadzīves atkritumu tvertnēs. Par šādu tvertņu iztukšošanu var tikt noteikta paaugstināta samaksa.

10.Saistošajos noteikumos nosaka šādus sadzīves atkritumu apsaimnie­kotāja pienākumus:

10.1.pirms darbības uzsākšanas paš­valdības administratīvajā teritorijā noslēgt līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu norma­tīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

10.2.pēc līguma noslēgšanas saņemt reģionālās vides pārvaldes atļauju atkritumu apsaimniekošanai;

10.3.sadzīves atkritumu apsaimniekošanā izmantot specializētus transportlīdzekļus, atkritumu tvertnes, iekārtas un ierīces, kas nerada apdraudē­jumu cilvēku dzīvībai un veselībai, videi un nepārsniedz pieļaujamo trokšņa līmeni;

10.4.nodrošināt klientus ar atkritumu tvertnēm pietiekamā daudzumā;

10.5.atbilstoši saskaņotiem grafikiem nodrošināt sadzīves atkritumu tvertņu iztukšošanu un sadzīves atkritumu izvešanu no atkritumu tvertņu laukumiem un atkritumu vadiem (daudzdzīvokļu mājās), nodrošinot tajos tīrību;

10.6.uzstādīt, labot, nomainīt sadzīves atkritumu tvertnes (urnas), ja minētās tvertnes (urnas) nav citas personas īpašums;

10.7.nogādāt savāktos sadzīves atkritumus pašvaldības noteiktajā sadzī­ves atkritumu poligonā vai izgāztuvē ar šim nolūkam paredzētu specializēto transportlīdzekli;

10.8.nodrošināt atsevišķu sadzīves atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, ielu tīrīšanas atkritumi, parku un dārzu atkritumi) izvešanu, ja to paredz ar pašvaldību noslēgtais līgums;

10.9.saskaņot ar pašvaldību atkritumu tvertņu (urnu) dizainu (piemēram, forma, krāsojums);

10.10.marķēt atkritumu tvertnes, norādot sadzīves atkritumu apsaim­niekotāja nosaukumu;

10.11.nodrošināt iedzīvotāju, iestāžu un komersantu radīto sadzīves atkritumu (ieskaitot šķirotos atkritumus) savākšanu (šķiroto sadzīves atkritumu savākšanu pēc saskaņošanas ar pašvaldību);

10.12.nodrošināt atkritumu tvertņu laukumu sakopšanu pēc sadzīves atkritumu savākšanas.

11.Saistošajos noteikumos nosaka šādas prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai:

11.1.pašvaldības teritorijas daļās, kur atkritumi tiek savāk­ti dalīti, sadzīves atkritumu radītāji šķiro sadzīves atkritumus un novieto tos atbilstošās speciāli apzīmētās atkritumu tvertnēs savākšanas laukumos;

11.2.dalīti tiek savākti rašanās vietā sašķirotie otrreiz izmantojamie un pārstrādājamie sadzīves atkritumi (piemēram, papīrs, stikls, plastmasa) atbilstoši prasībām, ko dalīti savāktajiem atkritumiem nosaka sadzīves atkritumu pārstrādātāji;

11.3.šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekotāji laikus informē atkritumu radītājus un sadzīves atkritumu apsaimniekotājus par jauna šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu;

11.4.šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekotāji pēc atkritumu izvešanas nodrošina šķiroto atkritumu savākšanas vietu sakopšanu.

12.Pašvaldība nosaka prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai.

13.Pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka kārtību, kādā veicami maksājumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

14.Pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka administratīvo atbildību par saistošo noteikumu pārkāpšanu.

15.Pašvaldība ir tiesīga saistošajos noteikumos noteikt citus nosacījumus, ja tie nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis

Redakcijas piebilde: ieteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 3.augustu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ieteikumi pašvaldībām par saistošajiem noteikumiem, kuri reglamentē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: ieteikumi Numurs: 1Pieņemts: 26.07.2005.Stājas spēkā: 03.08.2005.Zaudē spēku: 01.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 120, 02.08.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Izdoti saskaņā ar
113605
03.08.2005
137
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"