Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.167

Rīgā 2005.gada 20.jūlijā (prot. Nr.33(242),17.p.)

Par Noteikumiem par strīdu izšķiršanas kārtību elektronisko sakaru nozarē

Ņemot vērā Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17.panta pirmo daļu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta otro daļu un Elektronisko sakaru likuma 8.panta pirmās daļas 4.punktu un otro daļu, padome nolemj:

1. Apstiprināt Noteikumus par strīdu izšķiršanas kārtību elektronisko sakaru nozarē (pielikumā).

2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā minētie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Ar šī lēmuma 1.punktā minēto noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2004.gada 11.augusta lēmumu Nr.208 apstiprinātā Strīdu izšķiršanas kārtība elektronisko sakaru nozarē (Latvijas Vēstnesis; 2004; 129.nr.)

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja I. Šteinbuka

 

Apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas

komisijas padomes 2005.gada 20.jūlija

lēmumu Nr.167 (protokola Nr.33(242), 17.p.)

Noteikumi par strīdu izšķiršanas kārtību elektronisko sakaru nozarē

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 8.panta pirmās daļas 4.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) kā obligāta iepriekšēja ārpustiesas instance izšķir strīdus elektronisko sakaru nozarē.

2. Strīdu izšķiršana Komisijā notiek Administratīvā procesa likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3. Komisija saskaņā ar šiem noteikumiem izšķir strīdus starp:

3.1. elektronisko sakaru komersantiem starpsavienojumu, piekļuves, iekārtu kopīgas izmantošanas un nomāto līniju jautājumos;

3.2. elektronisko sakaru komersantiem un lietotājiem, ja strīds saistīts ar lietotāju pretenzijām.

4. Saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 32.panta pirmo daļu Komisija neizšķir strīdus starp elektronisko sakaru komersantiem un elektronisko sakaru komersantu un elektronisko sakaru lietotāju par parādu piedziņu par saņemtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem.

5. Pirms iesnieguma iesniegšanas Komisijā strīdā iesaistītās puses cenšas panākt strīda noregulēšanu izlīguma veidā.

II. Iesnieguma izvērtēšana

6. Komisija uzsāk strīdu izšķiršanas procesu pēc rakstveida iesnieguma par strīda ierosināšanu saņemšanas.

7. Rakstveida iesniegumā iesniedzējs norāda šādu informāciju:

7.1. iesniedzējs (fiziskajai personai - vārds, uzvārds, dzīvesvieta vai citas ziņas, kas palīdz identificēt personu, komersantam - nosaukums (firma), reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, juridiskai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);

7.2. atbildētājs (fiziskajai personai - vārds, uzvārds, dzīvesvieta vai citas ziņas, kas palīdz identificēt personu, komersantam - nosaukums (firma), reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, juridiskai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);

7.3. citi lietas dalībnieki vai ieinteresētās personas (ja tādas ir);

7.4. strīda priekšmets un iesniedzēja prasījums;

7.5. informācija par veiktajiem pasākumiem strīda atrisināšanai izlīguma veidā.

8. Iesniegumam iesniedzējs pievieno materiālus un dokumentus, kas pamato strīda ierosināšanu un strīda priekšmetu.

9. Komisija, izvērtējot iesniegumā sniegto informāciju un iesniegumam pievienotos materiālus un dokumentus, konstatē vai ir pamats ierosināt strīda izskatīšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

10. Ja Komisija konstatē, ka nav pamata ierosināt strīda izskatīšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tai skaitā, ja iesniedzējs nav centies panākt strīda noregulēšanu izlīguma veidā, Komisija iesniedzējam sagatavo atbildi likumā "Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās" noteiktajā kārtībā un termiņos.

III. Strīda ierosināšana, izskatīšana un lēmuma pieņemšana

11. Ja Komisija konstatē, ka ir pamats ierosināt strīda izskatīšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Komisija mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas lemj par strīda izskatīšanas ierosināšanu vai atteikumu ierosināt strīdu.

12. Komisija lēmumu par strīda izskatīšanas ierosināšanu pieņem saskaņā ar Administratīvā procesa likumu un tajā norāda šādu informāciju:

12.1. iesniedzējs;

12.2. atbildētājs;

12.3 strīda priekšmets un iesniedzēja prasījums;

12.4. iesniedzēja norādītā informācija par pasākumiem strīda atrisināšanai izlīguma veidā;

12.5. faktu konstatējums par to, ka strīds pēc būtības ir izskatāms Komisijā;

12.6. termiņš, kādā strīds izskatāms:

12.6.1. mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, ja strīds nav komplicēts un tā izskatīšana neprasa papildu materiālu vai informācijas vākšanu un apkopošanu, papildu apstākļu noskaidrošanu vai ekspertu atzinuma saņemšanu;

12.6.2. četru mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, ja strīds ir komplicēts un tā izskatīšana prasa papildu materiālu vai informācijas vākšanu un apkopošanu, papildu apstākļu noskaidrošanu vai ekspertu atzinuma saņemšanu, kā arī citas darbības strīda taisnīgai un objektīvai izskatīšanai.

13. Komisija lēmumu par atteikumu ierosināt strīdu pieņem saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

14. Lietā par strīda izskatīšanu par lietas dalībnieku Komisija var pieaicināt trešo personu, kuras tiesības vai tiesiskās intereses lēmums par strīda izšķiršanu var ierobežot, ja tāda ir.

15. Par strīda izskatīšanas ierosināšanu vai atteikumu ierosināt strīdu Komisija rakstveidā paziņo visiem lietas dalībniekiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

16. Lietas dalībnieki pēc strīda ierosināšanas ir tiesīgi saskaņā ar Informācijas atklātības likumu par ierobežotas pieejamības informācijas pieejamību saņemt Komisijā informāciju par ierosināto strīdu, iepazīties ar iesniegumiem, dokumentiem un citiem lietas materiāliem, kas saņemti, kā arī ar ekspertu atzinumiem, ja tādi ir, kā arī sniegt paskaidrojumus un iebildumus, iesniegt informāciju un dokumentus savu interešu aizsardzībai un objektīvai strīda izskatīšanai.

17. Komisija var pieaicināt ekspertus atzinuma sniegšanai vai papildus pieprasīt informāciju no lietas dalībniekiem, citām personām vai institūcijām.

18. Ja kāds no lietas dalībniekiem vēlas uzaicināt ekspertus vai veikt citas darbības, kuru mērķis ir pierādījumu iegūšana, un šādas darbības ir par atlīdzību, maksā tas lietas dalībnieks, kurš šādas darbības vēlējies.

19. Komisija pirms lēmuma pieņemšanas par strīda izšķiršanu piedāvā lietas dalībniekiem vienoties par izlīgumu.

20. Komisija, izšķirot strīdu, uzaicina uz sēdi visus lietas dalībniekus vai to pārstāvjus, lai noklausītos paskaidrojumus un iebildumus, kā arī lai pārbaudītu pierādījumus sēdes laikā.

21. Komisija var izšķirt strīdu bez lietas dalībnieku vai to pārstāvju klātbūtnes sēdē, pamatojoties tikai uz iesniegtajiem rakstveida pierādījumiem un materiāliem, ja lietā esošie dokumenti ir pietiekami un ja lietas dalībnieki vai to pārstāvji rakstiski tam ir piekrituši.

22. Komisija var izšķirt strīdu bez lietas dalībnieku vai to pārstāvju klātbūtnes sēdē, ja uzaicinātie lietas dalībnieki vai to pārstāvji nav ieradušies uz sēdi, trīs darbdienas iepriekš par to nebrīdinot Komisiju.

23. Komisija lēmumu par strīda izšķiršanu pieņem saskaņā ar Administratīvā procesa likumu un tajā norāda šādu informāciju :

23.1. Komisijas nosaukums un adrese;

23.2. iesniedzējs (fiziskajai personai - vārds, uzvārds, dzīvesvieta vai citas ziņas, kas palīdz identificēt personu, komersantam - nosaukums (firma), reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, juridiskai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);

23.3. atbildētājs (fiziskajai personai - vārds, uzvārds, dzīvesvieta vai citas ziņas, kas palīdz identificēt personu, komersantam - nosaukums (firma) un reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, juridiskai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);

23.4. trešā persona (fiziskajai personai - vārds, uzvārds, dzīvesvieta vai citas ziņas, kas palīdz identificēt personu, komersantam - nosaukums (firma) un reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, juridiskai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese), ja tāda ir;

23.5. iesniedzēja prasījums;

23.6.lietas dalībnieku viedokļi, argumenti, pierādījumi, ja tādi ir izteikti;

24.7. ekspertu atzinumi, ja tādi tika pieprasīti;

23.8. faktu konstatējums;

23.9. lēmuma pamatojums, it sevišķi ietverot lietderības apsvērumus;

23.10. piemēroto tiesību normu uzskaitījums (norādot normatīvā akta pantu, tā daļu, punktu un apakšpunktu);

23.11. Komisijas nolēmums, tai skaitā adresātam uzliktais tiesiskais pienākums, nolēmuma izpildes kārtība un termiņš un lēmuma spēkā stāšanās kārtība;

23.12. norāde, kur un kādā termiņā lēmumu var pārsūdzēt.

24. Komisija pilnu lēmuma tekstu par strīda izšķiršanu nosūta strīdā iesaistītajiem lietas dalībniekiem piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

25. Komisijas lēmumu par strīda izšķiršanu var pārsūdzēt tiesā saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 35.panta otrajā daļā noteikto termiņu - mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās.

IV. Lēmuma par strīda izšķiršanu izpilde

26. Ja personas, kuras skar Komisijas lēmums par strīda izšķiršanu, nepārsūdz to, tā izpildi lietas dalībnieki nodrošina lēmumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

27. Lietas dalībniekiem ir pienākums informēt Komisiju tās noteiktā kārtībā par Komisijas lēmuma izpildi.

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Šajā kārtībā ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta Direktīvas 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošajiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva) // OJL 108, 24.02.2004.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja I.Šteinbuka

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 167Pieņemts: 20.07.2005.Stājas spēkā: 20.07.2005.Zaudē spēku: 07.06.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 117 (3275), 27.07.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
113290
20.07.2005
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva