Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 15. augusta noteikumus Nr. 655 "Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtība".

Ministru kabineta noteikumi Nr.446

Rīgā 2005.gada 21.jūnijā (prot. Nr.36 15.§)

Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmo un otro daļu un 43.panta pirmo daļu

 

1. Pārskatu sagatavošana

1. Noteikumi nosaka kārtību un apjomu, kādā valsts budžeta iestādes un pašvaldības sagatavo gada pārskatus (turpmāk - pārskati).

2. Pirms pārskatu sagatavošanas valsts budžeta iestādes un pašvaldības:

2.1. aprēķina pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojumu (amortizāciju);

2.2. salīdzina visu veidu kontu atlikumus (naudas līdzekļu, prasību, kreditoru, aizdevumu, aizņēmumu un noguldījumu kontu atlikumus);

2.3. veic inventarizāciju;

2.4. aprēķina un iegrāmato valūtas kursu svārstību dēļ radušos ieņēmumus vai izdevumus;

2.5. nosaka un uzskaita aktīvu un saistību īstermiņa un ilgtermiņa daļas;

2.6. slēdz kontus, nosaka un iegrāmato pārskata gada rezultātus;

2.7. salīdzina Valsts kases informāciju ar budžeta iestādes datiem (piemēram, maksājumi Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam, no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda saņemtie maksājumi, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ieņēmumi un izdevumi atbilstoši klasifikācijas kategorijām).

3. Budžeta iestāde pārskatus sagatavo saskaņā ar uzkrāšanas principu.

4. Pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par budžeta iestādes finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un budžeta iestādes darbības rezultātu.

5. Lai priekšstats būtu patiess, nepieciešams:

5.1. izvēlēties un lietot konsekventu grāmatvedības politiku;

5.2. norādīt atbilstošu, ticamu, salīdzināmu un saprotamu informāciju;

5.3. sniegt papildu skaidrojumus, lai pārskatu lietotāji saprastu konkrētu darījumu vai notikumu ietekmi uz budžeta iestādes finansiālo stāvokli vai darbības finansiālajiem rezultātiem.

6. Grāmatvedības politiku apraksta brīvā formā. Aprakstu kā neatņemamu sastāvdaļu pievieno pārskatiem, un tas sniedz informāciju par:

6.1. pārskatu sagatavošanā izmantotajām metodēm dažādu posteņu novērtēšanai;

6.2. uzskaites principiem, kas nepieciešami pārskatu izpratnei.

7. Kvalitatīvais raksturojums ir tās iezīmes, kas nosaka pārskatos sniegtās informācijas noderīgumu tās lietotājiem. Galvenās informācijas kvalitatīvās īpašības ir saprotamība, nozīmīgums, ticamība un salīdzināmība.

8. Informācijas nozīmīgumu un atbilstību lietotāju vajadzībām ietekmē tās raksturs un būtiskums. Informācija ir nozīmīga (noderīga) lietotājiem, ja tā ir saņemta laikus un to var izmantot, izvērtējot pagātnes, tagadnes vai nākotnes notikumus vai apstiprinot iepriekšējos novērtējumus, vai labojot tos.

9. Informācija ir būtiska, ja tās nenorādīšana vai neprecīza norādīšana var ietekmēt pārskatu lietotāja ekonomiska rakstura lēmumus, kuri pieņemti, pamatojoties uz šo informāciju.

10. Pārskati uzskatāmi par ticamiem, ja tajos ietvertā informācija darījumus un citus notikumus atklāj pēc būtības, neitrāli, ievērojot piesardzību, pilnīgi visos būtiskajos aspektos.

11. Budžeta iestāde pārskatus sagatavo pēc darbības turpināšanas principa, ja vien normatīvajos aktos valsts pārvaldes jomā nav noteikts citādi.

12. Ja, sagatavojot pārskatus, budžeta iestādes vadība ir informēta par būtiskām neskaidrībām vai apstākļiem, kuri var radīt šaubas par budžeta iestādes spēju turpināt nepārtrauktu darbību, šīs neskaidrības un apstākļus skaidro pārskatu pielikumā.

13. Izvērtējot darbības turpināšanas principa piemērotību, ņem vērā visu pieejamo informāciju par turpmākajiem budžeta iestādes plāniem, kas aptver vismaz 12 mēnešus pēc bilances datuma.

14. Pārskatos atsevišķi norāda posteņus, kas ir būtiski pēc rakstura un satura.

15. Posteņus, kas ir būtiski pēc apjoma, bet pēc rakstura ir līdzīgi, var apvienot. Nebūtiskus posteņus apvieno ar līdzīga rakstura vai funkcijas posteņu summām, un tos nenorāda atsevišķi.

16. Nosakot, vai postenis vai posteņu apvienotā summa ir būtiska, novērtē arī posteņa raksturu un lielumu.

17. Aktīvus un saistības nevar savstarpēji izslēgt (dzēst), izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams darījuma ekonomiskās būtības parādīšanai (ministrijas padotībā esošo iestāžu savstarpējie norēķini).

18. Ja ieņēmumi, zaudējumi un attiecīgie izdevumi, kas radušies to pašu vai līdzīgu darījumu un notikumu dēļ, ir būtiski, ieņēmumu un izdevumu posteņus nevar savstarpēji izslēgt (dzēst).

19. Ja aktīvi un saistības, kā arī ieņēmumi un izdevumi ir būtiski, tos norāda atsevišķi.

20. Posteņu uzskaitījums un klasifikācija visos pārskatu periodos ir vienāda, izņemot gadījumus, ja posteņu uzskaitījums un klasifikācijas maiņa ir paredzēta normatīvajos aktos budžeta un grāmatvedības jomā.

21. Iepriekšējo periodu salīdzināmo informāciju sniedz par visiem pārskatos iekļautajiem rādītājiem, izņemot pirmo reizi sniegtos pārskatus.

22. Mainot posteņu uzskaitījumu vai klasifikāciju pārskatos, salīdzināmo rādītāju pārklasificē (ja tas ir iespējams), lai nodrošinātu tā salīdzināmību ar attiecīgo pārskata periodu. Norāda pārklasifikācijas raksturu, apmēru un iemeslu.

23. Ja salīdzināmo rādītāju nav iespējams pārklasificēt, budžeta iestāde norāda pamatotu iemeslu, kāpēc nav veikta attiecīgā pārklasifikācija, un izmaiņu raksturu, ja rādītājs tiktu pārklasificēts.

24. Pārskati ir nepārprotami identificējami, un tajos esošā informācija nedrīkst atšķirties no tādas pašas informācijas citos pārskatos. Minēto informāciju norāda skaidri un, ja nepieciešams, atkārto, lai nodrošinātu tās pareizu izpratni.

25. Katrā pārskatā norāda:

25.1. budžeta iestādes nosaukumu vai citus tās identificēšanas līdzekļus un apzīmējumus;

25.2. informāciju, ka pārskati ir vienas atsevišķas iestādes vai vairāku budžeta iestāžu kopsavilkums;

25.3. pārskata datumu vai periodu atbilstoši tam, kurš ir piemērotāks un atbilst attiecīgajai pārskatu sastāvdaļai;

25.4. pārskatos lietoto valūtu;

25.5. norādīto skaitļu precizitātes pakāpi.

2. Budžeta iestāžu pārskati

2.1. Vispārīga informācija par pārskatiem

26. Pārskati sastāv no:

26.1. finanšu pārskatiem, kas ietver:

26.1.1. pārskatu par budžeta iestādes finansiālo stāvokli (bilance);

26.1.2. ieņēmumu un izdevumu pārskatu;

26.1.3. pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu;

26.1.4. naudas plūsmas pārskatu;

26.1.5. grāmatvedības politiku (aprakstu);

26.1.6. pārskatu pielikumus;

26.2. vadības ziņojuma budžeta izpildi.

27. Pārskatu valūta ir lati. Datus pārskatos norāda apaļās summās latos.

28. Publiskās aģentūras iesniedz ministrijā, centrālajā valsts iestādē, pašvaldībā pārskatus, kas sastāv no finanšu pārskatiem un vadības ziņojuma par budžeta izpildi.

29. Ja publiskās aģentūras ir izveidotas uz reorganizētu valsts (pašvaldību) uzņēmumu bāzes, ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības pārskatos iekļauj informāciju par reorganizētajiem valsts (pašvaldību) uzņēmumiem.

30. Ja pašvaldības saimnieciskā gada laikā (izņemot pēdējo kalendāra mēnesi) apvienojas, tad, sagatavojot jaunizveidotās pašvaldības pārskatu, tajā iekļauj apvienoto pašvaldību budžeta datus no gada sākuma.

31. Ja valsts budžeta iestādes reorganizē pārskata gada laikā, tās sagatavo un iesniedz ziņojumu un pārskatus augstākajā iestādē šādā kārtībā:

31.1. jaunizveidotās struktūras pārskatos nenorāda iepriekšējā pārskata perioda naudas plūsmu un izpildi pēc uzkrāšanas principa iepriekšējā pārskata periodā;

31.2. ja ministrijas vai centrālās valsts iestādes pakļautībā esoša budžeta iestāde pārskata gada laikā maina padotību, tad veidlapas Nr.2 "Pārskats par pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem", veidlapas Nr.2-2 "Pārskats par speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem (sociālā apdrošināšana)" un veidlapas Nr.2-4 "Pārskats par ziedojumu, dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem" 8.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata periodā" ieņēmumus un izdevumus norāda ministrija vai centrālā iestāde, kuras padotībā budžeta iestāde bija līdz padotības maiņai.

32. Apvienojot (konsolidējot) budžeta izpildes pārskatus, par pamatu ņem katras budžeta iestādes iesniegto budžeta izpildes pārskatu. Budžeta izpildes pārskatu konsolidē pa budžeta veidiem, apvienojot attiecīgos ieņēmumu un izdevumu posteņus. Attiecīgā budžeta veida izpildes konsolidētā pārskata sagatavošanas gaitā izslēdz transfertus, kurus viena iestāde ir pārskaitījusi citai attiecīgā budžeta veida konsolidācijā iesaistītajai iestādei.

33. Konsolidācija aptver visus finanšu pārskatu posteņus.

34. Ja notiek iestāžu reorganizācija, padotības maiņa un publisko aģentūru izveide (likvidācija), neveic izmaiņas atlikumos uz gada sākumu, bet norāda kā kārtējā perioda darījumu.

2.2. Pārskatu sastāvdaļas

35. Pārskatiem pievieno:

35.1. Valsts kontroles atzinumu par gada pārskata sastādīšanas pareizību un zvērināta revidenta ziņojumu, ja normatīvajos aktos budžeta jomā nav noteikts citādi;

35.2. izziņu par datu salīdzināšanu ar Valsts kases datiem;

35.3. aktus par naudas līdzekļu atlikumu salīdzināšanu ar kredītiestāžu datiem.

36. Vadības ziņojumu sagatavo katras budžeta iestādes vadība. Vadības ziņojumā norāda galvenos notikumus, kas ietekmējuši budžeta iestādes darbību pārskata gadā, kā arī būtiskās pārmaiņas budžeta iestādes darbībā un to ietekmi uz finanšu rezultātiem. Vadības ziņojumā norāda arī paredzamos notikumus, kas varētu būtiski ietekmēt budžeta iestādes darbību nākotnē.

37. Finanšu pārskatu pielikumi sastāv no aizpildītām šo noteikumu 48.punktā minētajām veidlapām, kā arī papildu skaidrojumiem, kas ļauj pārskatu lietotājiem saprast konkrētu darījumu vai notikumu ietekmi uz budžeta iestādes finansiālo stāvokli vai darbības finansiālajiem rezultātiem.

38. Papildu skaidrojumu katra budžeta iestāde sagatavo brīvā formā un pievieno pārskatiem. Šādi skaidrojumi ir pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

39. Grāmatvedības politiku apraksta tekstuālā formā, un tā ir pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

40. Pārskatu veidlapas valsts budžeta iestādēm un pašvaldībām ir atšķirīgas.

2.3. Finanšu pārskatu sastāvs

41. Pārskatu par finansiālo stāvokli sagatavo atbilstoši veidlapai Nr.1 "Bilance" (1.pielikums).

42. Ieņēmumu un izdevumu pārskatus un naudas plūsmas pārskatus sagatavo saskaņā ar šādām veidlapām:

42.1. veidlapa Nr.2-fakts "Faktisko ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" (2.pielikums);

42.2. valsts budžeta iestādēm naudas plūsmas pārskatu datus norāda veidlapas 6. un 7.ailē, bet ieņēmumu un izdevumu pārskatu datus norāda veidlapas 8. un 9.ailē:

42.2.1. veidlapa Nr.2 "Pārskats par pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem" (3.pielikums);

42.2.2. veidlapa Nr.2-2 "Pārskats par speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem (sociālā apdrošināšana)" (4.pielikums);

42.2.3. veidlapa Nr.2-4 "Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem" (5.pielikums);

42.2.4. veidlapa Nr.2-8 "Pārskats par līdzekļu neparedzētiem gadījumiem ieņēmumiem un izdevumiem" (6.pielikums);

42.2.5. veidlapa Nr.2-9 "Pārskats par citu budžetu līdzekļu ieņēmumiem un izdevumiem (valsts budžeta iestādes)" (7.pielikums);

42.3. pašvaldības naudas plūsmas pārskatu datus norāda veidlapu 5. un 6.ailē, bet ieņēmumu un izdevumu pārskatu datus norāda veidlapu 7. un 8.ailē:

42.3.1. veidlapa Nr.2-P "Pārskats par pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem" (8.pielikums);

42.3.2. veidlapa Nr.2-1-P "Pārskats par speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem" (9.pielikums);

42.3.3. veidlapa Nr.2-1-1 "Pārskats par speciālā budžeta izdevumiem pēc valdības funkcionālajām kategorijām" (10.pielikums);

42.3.4. veidlapa Nr.2-4-P "Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem" (11.pielikums);

42.3.5. veidlapa Nr.2-citi "Pārskats par citu budžetu līdzekļu ieņēmumiem un izdevumiem" (12.pielikums).

43. Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu sagatavo saskaņā ar veidlapu Nr.4 "Pašu kapitāla izmaiņu pārskats" (13.pielikums).

44. Finanšu pārskatu pielikumus sagatavo saskaņā ar šādām veidlapām:

44.1. veidlapa Nr.5 "Pārskats par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņām" (14.pielikums);

44.2. veidlapa Nr.6 "Pārskats par krājumiem" (15.pielikums);

44.3. veidlapa Nr.7-1 "Līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā kustības pārskats" (16.pielikums);

44.4. veidlapa Nr.7-2 "Līdzdalības asociēto uzņēmumu kapitālā kustības pārskats" (17.pielikums);

44.5. veidlapa Nr.7-3 "Pārējās līdzdalības uzņēmumu kapitālā izmaiņu pārskats" (18.pielikums);

44.6. veidlapa Nr.7-4 "Ilgtermiņa vērtspapīru izmaiņu pārskats" (19.pielikums);

44.7. veidlapa Nr.7-5 "Pārskats par aizdevumiem" (20.pielikums);

44.8. veidlapa Nr.8-1 "Pārskats par prasībām" (21.pielikums);

44.9. veidlapa Nr.8-2 "Pārskats par kreditoriem" (22.pielikums);

44.10. veidlapa Nr.22 "Budžeta iestāžu saraksts" (23.pielikums);

44.11. valsts budžeta iestādes sniedz šādus finanšu pārskatu papildu skaidrojumus:

44.11.1. veidlapa Nr.3-1 "Pārskats par štata vienību plāna izpildi iestādēs" (24.pielikums);

44.11.2. veidlapa Nr.3-2 "Pārskats par aizsardzības, sabiedriskās kārtības un drošības, tiesību aizsardzības iestāžu štata vienību plāna izpildi" (25.pielikums);

44.11.3. veidlapa Nr.3-4 "Pārskats par štata vienību un audzēkņu plāna izpildi internātskolās, sanatorijas tipa internātskolās, speciālajās internātskolās un mācību un pāraudzināšanas iestādēs" (26.pielikums);

44.11.4. veidlapa Nr.3-5-1 "Pārskats par štata vienību un studējošo apmācības plāna izpildi augstākās izglītības mācību iestādēs" (27.pielikums);

44.11.5. veidlapa Nr.3-5-2 "Pārskats par štata vienību un studējošo (audzēkņu, klausītāju) apmācības plāna izpildi profesionālās izglītības mācību iestādēs" (28.pielikums);

44.11.6. veidlapa Nr.3-6 "Pārskats par štata vienību plāna izpildi veselības aprūpes iestādēs" (29.pielikums);

44.11.7. veidlapa Nr.3-7 "Pārskats par štata vienību plāna izpildi sociālās aprūpes iestādēs" (30.pielikums);

44.11.8. veidlapa Nr.3-8 "Pārskats par štata vienību plāna izpildi pārējās izglītības un kultūras iestādēs un pasākumos (brīvais laiks, sports, kultūra, reliģija)" (31.pielikums);

44.11.9. veidlapa Nr.20 "Pārskats par budžeta programmas (apakšprogrammas) rezultatīvo rādītāju izpildi" (32.pielikums);

44.12. pašvaldības sniedz šādus finanšu pārskatu papildu skaidrojumus:

44.12.1. veidlapa Nr.1-1-P "Pārskats par naudas līdzekļu atlikumu izvietojumu" (33.pielikums);

44.12.2. veidlapa Nr.9-1 "Aizņēmumu saraksts" (34.pielikums);

44.12.3. veidlapa Nr.9-1-1 "Aizņēmumu kustības pārskats" (35.pielikums);

44.12.4. veidlapa Nr.9-2 "Pārskats par izsniegtajiem galvojumiem" (36.pielikums);

44.12.5. veidlapa Nr.10 "Pārskats par tīkla rādītājiem" (37.pielikums);

44.12.6. veidlapa Nr.13 "Pārskats par līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojumu" (38.pielikums);

44.12.7. veidlapa Nr.2-c-saraksts "Saraksts par citu budžetu līdzekļiem" (39.pielikums).

45. Papildus sagatavo tekstuālos paskaidrojumus bilancei vai citām veidlapām.

2.4. Veidlapas Nr.1 "Bilance" aizpildīšanas kārtība

46. Bilance ir budžeta iestādes grāmatvedības pārskats, kas pēc stāvokļa uz noteiktu datumu parāda iestādes aktīvu, saistību un pašu kapitāla apjomu. Bilances aktīvā ir sadaļas "Ilgtermiņa ieguldījumi" un "Apgrozāmie līdzekļi", pasīvā - "Pašu kapitāls" un "Kreditori".

47. Bilances aktīva kopsumma ir vienāda ar bilances pasīva kopsummu.

48. Budžeta iestāde nodrošina pārskata gada bilances posteņu atlikumu atbilstību nākamā gada sākuma bilancei.

49. Skaidrojumu par bilances posteņu izmaiņām pārskata gada laikā sniedz bilances pielikumā. Paskaidro datu būtiskākās izmaiņas starp pārskata gada sākuma datiem un pārskata gada beigu datiem.

2.4.1. Aktīvs

50. Bilances sadaļā "Ilgtermiņa ieguldījumi" norāda resursus, ko budžeta iestāde kontrolē pagātnes notikumu rezultātā un kuru dēļ nākotnē budžeta iestādei paredzama ekonomisko labumu plūsma. Šajā kontu grupā neuzskaita resursus, kas saimniecisko darbību ietekmē tikai vienu gadu.

51. Ilgtermiņa ieguldījumus veido:

51.1. ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi;

51.2. ilgtermiņa materiālie ieguldījumi jeb pamatlīdzekļi;

51.3. ilgtermiņa finanšu ieguldījumi;

51.4. neražotie aktīvi.

52. Nemateriālajos ieguldījumos norāda uz noteiktu laiku un tikai par samaksu iegādātās (jābūt attiecīgam samaksu apliecinošam dokumentam) koncesijas, patentus, licences, datorprogrammas, tirdzniecības zīmes un līdzīgas tiesības.

53.Izmaiņas nemateriālo ieguldījumu posteņos norāda pārskata pielikumā - veidlapā Nr.5 "Pārskats par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņām".

54. Pamatlīdzekļu sastāvā uzskaita visus budžeta iestādei piederošos pamatlīdzekļus, ja vienas vienības vērtība ir lielāka par 50 latiem un tās kalpošanas laiks ir ilgāks par vienu gadu.

55.P amatlīdzekļu sastāvā norāda materiālos aktīvus, kurus budžeta iestāde izmanto, lai sniegtu pakalpojumus, ražotu preces, iznomātu citiem vai izmantotu administratīviem nolūkiem, un kurus paredzēts lietot ilgāk par vienu gadu.

56. Izmaiņas pamatlīdzekļu posteņos detalizēti norāda pārskata pielikumā - veidlapā Nr.5 "Pārskats par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņām".

57. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumos norāda budžeta iestādes, kas pārvalda valsts vai pašvaldības ieguldījumus uzņēmumu kapitālā, aizdevumus, budžeta iestādes īpašumā esošos vērtspapīrus. Ieguldījumus uzņēmumu kapitālos un īpašumā esošos vērtspapīrus norāda kā ilgtermiņa finanšu ieguldījumus, ja iestāde plāno tos turēt ilgāk par gadu.

58. Izsniegtos aizdevumus norāda kā ilgtermiņa finanšu ieguldījumus, ja aizdevuma atmaksa paredzama ilgākā laikposmā nekā viens gads.

59. Ilgtermiņa parādi (ilgtermiņa prasības pret budžeta iestādes debitoriem) uzskatāmi par ilgtermiņa aizdevumiem, un tos norāda postenī "Pārējie ilgtermiņa aizdevumi".

60. Bilances posteņus detalizēti paskaidro pārskata pielikumos - veidlapās Nr.7-1 "Līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā kustības pārskats", Nr.7-2 "Līdzdalības asociēto uzņēmumu kapitālā kustības pārskats", Nr.7-3 "Pārējās līdzdalības uzņēmumu kapitālā izmaiņu pārskats", Nr.7-4 "Ilgtermiņa vērtspapīru izmaiņu pārskats" un Nr.7-5 "Pārskats par aizdevumiem".

61. 170.rindas "Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.7-3 "Pārējās līdzdalības uzņēmumu kapitālā izmaiņu pārskats" 7.ailes "Ieguldījumu uzskaites vērtība gada beigās" 100.rindas "Kopā" un veidlapas Nr.7-4 "Ilgtermiņa vērtspapīru izmaiņu pārskats" 16.ailes "Ieguldījumu uzskaites vērtība gada beigās" 100.rindas "Kopā" datu kopsummu.

62. 170.rindas "Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi" 5.ailes "Uz pārskata perioda sākumu" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.7-3 "Pārējās līdzdalības uzņēmumu kapitālā izmaiņu pārskats" 4.ailes "Ieguldījumu uzskaites vērtība gada sākumā" 100.rindas "Kopā" un veidlapas Nr.7-4 "Ilgtermiņa vērtspapīru izmaiņu pārskats" 10.ailes "Ieguldījumu uzskaites vērtība gada sākumā" 100.rindas "Kopā" datu kopsummu.

63. Neražotajos aktīvos norāda ilgtermiņa ieguldījumus, kuri neietekmē ražošanas procesu. Neražotie aktīvi kalpo īpašuma vērtības uzkrāšanai.

64. Neražoto aktīvu posteņu atlikumu izmaiņas norāda pārskata pielikumā - veidlapā Nr.5 "Pārskats par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņām".

65. Apgrozāmie līdzekļi ir līdzekļi, kas iestādes rīcībā atradīsies ne ilgāk kā vienu gadu.

66. Apgrozāmos līdzekļus veido:

66.1. krājumi;

66.2. produktīvie un darba dzīvnieki;

66.3. norēķini par prasībām (debitori);

66.4. nākamo periodu izdevumi;

66.5. vērtspapīri un īstermiņa līdzdalība kapitālos;

66.6. naudas līdzekļi.

67. Uzskaita īstermiņa aktīvus, kas paredzēti pārdošanai vai tālākai nodošanai bez atlīdzības budžeta iestādes darbības ietvaros vai materiālu un izejvielu veidā tiks izmantoti (vai izdalīti) ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesā, kā arī aktīvus, kas iesaistīti budžeta iestādes ražošanas procesā.

68. Krājumos ietilpst izejvielas un materiāli, nepabeigtie ražojumi, gatavie ražojumi un preces pārdošanai, nepabeigtie pasūtījumi, zinātnes gatavie pasūtījumi, inventārs vērtībā līdz 50latiem, kā arī īpašas lietošanas inventārs.

69. Atlikumus krājumu posteņos detalizēti norāda pārskata pielikumā - veidlapā Nr.6 "Pārskats par krājumiem".

70.Norēķinos par prasībām (debitoros) norāda pagātnes notikumu rezultātā radušās prasības pret citām iestādēm vai uzņēmumiem. Šādas prasības norāda kā apgrozāmos līdzekļus. Ja paredzēts, attiecīgās prasības saņem gada laikā pēc bilances slēgšanas datuma.

71. Atlikumus debitoru posteņos detalizēti norāda pārskata pielikumā - veidlapā Nr.8-1 "Pārskats par prasībām".

72. Nākamo periodu izdevumos norāda izdevumus, kas samaksāti pārskata periodā, bet attiecas uz saimniecisko darbību nākamajos pārskata periodos.

73. Vērtspapīros un īstermiņa līdzdalībā kapitālos norāda vērtspapīrus un līdzdalības kapitālu, ko iestāde plāno turēt ne ilgāk par vienu gadu.

74. Naudas līdzekļu uzskaiti sadala astoņās apakšgrupās. Naudas līdzekļi atbilst šādiem grāmatvedības kontiem:

74.1. kase - konts Nr.2610 "Kase";

74.2. pamatbudžeta konti - konts Nr.2622 "Pamatbudžeta konti";

74.3. speciālā budžeta konti - konts Nr.2625 "Speciālā budžeta konti";

74.4. ziedojumu un dāvinājumu konti - konts Nr.2627 "Ziedojumu un dāvinājumu konti";

74.5. depozītu konti - konts Nr.2628 "Depozītu konti";

74.6.citu budžetu līdzekļu konti - konts Nr.2629 "Citu budžetu līdzekļu konti";

74.7. īpašu norēķinu formu konti - konts Nr.2640 "Īpašu norēķinu formu konti";

74.8. pārējie naudas līdzekļi - konts Nr.2670 "Pārējie naudas līdzekļi".

75. Naudas līdzekļu apakšgrupas pa budžetu veidiem un izvietošanas institūcijām detalizēti norāda pašvaldību pārskatu pielikumā - veidlapā Nr.1-1-P "Pārskats par naudas līdzekļu atlikumu izvietojumu".

2.4.2. Pasīvs

76. Pašu kapitālu veido:

76.1. pamatkapitāls (līdzdalības kapitāls);

76.2. ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves;

76.3. rezerves;

76.4. iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts;

76.5. pārskata gada (perioda) budžeta izpildes rezultāts.

77. Pašu kapitāla visu posteņu izmaiņas pārskata gada laikā un iepriekšējā gadā norāda pārskata pielikumā - veidlapā Nr.4 "Pašu kapitāla izmaiņu pārskats".

78. Budžeta iestāžu pamatlīdzekļu fondā norāda ilgtermiņa aktīvus, kas iegādāti vai izveidoti līdz 2001.gadam. Budžeta iestāžu pamatlīdzekļu fonda atlikumu samazina aprēķinātais nolietojums un pamatlīdzekļu svītrošana (izslēgšana) no uzskaites.

79. Valsts (pašvaldības) pamatkapitālā (līdzdalības kapitālā) budžeta iestāde norāda to ilgtermiņa aktīvu vērtību, kuriem neaprēķina nolietojumu. Izmaiņas šajā postenī veidojas pēc jaunu nenolietojamo aktīvu iegādes, kā arī gadījumos, ja no uzskaites svītro (izslēdz) aktīvu, kas ir uzskaitīts šajā postenī.

80. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervēs norāda datus, ja budžeta iestāde veic ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšanu. Veicot pārvērtēšanu, starpību starp ilgtermiņa aktīva uzskaites vērtību un pārvērtēto vērtību uzskaita kā ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi.

81. Rezervēs norāda lauku palīgsaimniecību pašražotās produkcijas (naturālos ieņēmumus naudas izteiksmē) atlikumus gada beigās.

82. Izmaiņas postenī "Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts" veidojas, pārnesot posteņa "Pārskata gada (perioda) budžeta izpildes rezultāts" datus uz posteni "Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts".

83. Pārskata gada (perioda) budžeta izpildes rezultātu aprēķina kā pārskata gada (perioda) faktisko ieņēmumu un faktisko izdevumu starpību, kuru precizē par darījumu summu, kas nav attiecināma uz ieņēmumu vai izdevumu posteni. Pārskata gada (perioda) budžeta izpildes rezultātu aprēķina par katru budžeta veidu atsevišķi.

84. Aizpildot pārskata gada (perioda) budžeta izpildes rezultātu rindas, dati ir vienādi ar pārskata pielikuma veidlapas Nr.2-fakts "Faktisko ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" 005.rindas "Pavisam 20__.gada __ mēnešu periodā (pārskata periodā)" attiecīgo nosaukumu ailēs norādītajiem datiem.

85. Kreditoros iekļauj budžeta iestādes norēķinus par saistībām ar dažādiem kreditoriem.

86. Kreditorus veido šādas grupas:

86.1. norēķini par aizņēmumiem un saistībām;

86.2. norēķini par saņemtajiem avansiem;

86.3. norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem;

86.4. maksājamie vekseļi;

86.5. norēķini ar uzņēmumiem, dalībniekiem un personālu;

86.6.norēķini par darba samaksu un ieturējumiem no darba algas (izņemot nodokļus);

86.7. norēķini par nodokļiem;

86.8. norēķini par nākamo periodu ieņēmumiem.

87. Kreditoru saistību kopējo atlikumu detalizēti norāda pārskata pielikumā - veidlapā Nr.8-2 "Pārskats par kreditoriem".

88. Norēķinos par aizņēmumiem un saistībām norāda aizņēmumus no kredītiestādēm, Valsts kases vai citiem budžetiem, saistības par ISPA projektiem un aizņēmumu uzkrātos procentus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

2.4.3. Zembilance

89. Zembilances kontos norāda iespējamos aktīvus un saistības, kas radušās pagātnes notikumu rezultātā un kuru pastāvēšana atkarīga no viena vai vairākiem nākotnes notikumiem. Nākotnes notikumu iestāšanās vai neiestāšanās nav pakļauta iestādes kontrolei.

90. Zembilances kontos norādītos darījumus neiekļauj iestādes bilances kopsummā.

91. Zembilances saistības veido:

91.1. nomātie pamatlīdzekļi;

91.2. atbildīgā glabāšanā pieņemtās preču un materiālās vērtības;

91.3. norakstītie bezcerīgie un nedrošie (šaubīgie) debitoru parādi (prasības pret debitoriem);

91.4. pašvaldību budžeta izsniegtie galvojumi un hipotekārie līgumi;

91.5. audzēkņu un studentu parāds par neatdotajām materiālajām vērtībām;

91.6. ceļojošās sporta balvas un kausi;

91.7. nākotnes maksājumi par noslēgtajiem līgumiem;

91.8. pārējie zembilances konti.

92. Grupā "Nomātie pamatlīdzekļi" norāda pamatlīdzekļus, ko iestāde nomā no citiem uzņēmumiem vai iestādēm, kas nepieder iestādei un tāpēc nav uzskatāmi par iestādes pamatlīdzekļiem.

93. Atbildīgajā glabāšanā pieņemtajās precēs un materiālajās vērtībās iekļauj preces un citas materiālās vērtības, ko iestāde ir saņēmusi glabāšanā.

94. Norakstītos bezcerīgos un šaubīgos debitoru parādos norāda debitoru parādu summu, kas uzskatāma par apšaubāmu vai neatgūstamu. Tas neattiecas uz prasībām, kuru piedziņa ir juridiski neiespējama.

95. Pašvaldību budžeta izsniegtajos galvojumos un hipotekārajos līgumos norāda neatmaksāto galvojuma summu pārskata perioda beigās un sākumā, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš vai kurai ir iestājies maksāšanas termiņš un kuru atmaksā budžeta iestāde. Izsniegtos galvojumus paskaidro pielikumā - veidlapā Nr.9-2 "Pārskats par izsniegtajiem galvojumiem".

96. Nākotnes maksājumos par noslēgtajiem līgumiem norāda līdzekļus, kas radušies, ja budžeta iestāde ir noslēgusi kādu līgumu par naudas resursu izmaksu nākotnē un ir ticams, ka līguma noteikumus izpildīs. Paredzamo maksājumu summu uzskaita kā nākotnes maksājumus par noslēgtajiem līgumiem. Šeit uzskaita tās līguma summas, kam nav veikti līgumā paredzētie darbi un attiecīgi budžeta iestādei nav tagadnes saistību pret darba veicēju.

2.5. Veidlapas Nr.2-fakts "Faktisko ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" aizpildīšanas kārtība

97. Veidlapā Nr.2-fakts "Faktisko ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" apkopo datus par budžeta iestādes faktiskajiem ieņēmumiem un izdevumiem, sadalot tos pa budžetu veidiem. Pārskatā norādītie dati apkopoti no budžeta izpildes pārskatiem.

98.005.rindas "Pavisam 20__.gada __ mēnešu periodā (pārskata periodā)" datus norāda veidlapas Nr.1 "Bilance" pārskata perioda budžeta izpildes rezultātu 4.ailē "Uz pārskata gada (perioda) beigām" no 530.rindas līdz 570.rindai.

99.003.rindā "Kopā 20__.gada __mēnešu periodā (pārskata periodā)" norāda budžeta iestādes gada (perioda) izpildi pa budžetu veidiem.

100.003.rindas "Kopā 20__.gada __ mēnešu periodā (pārskata periodā)" datus aprēķina kā 001.rindas "Ieņēmumi" un 002.rindas "Izdevumi" datu starpību.

101.004.rindā "Citi budžeta izpildes rezultātu ietekmējoši darījumi" norāda darījumu apjomu, kas ietekmē budžeta izpildes rezultātu, bet nav ieņēmumi vai izdevumi. Rezultāts var būt gan pozitīvs, gan negatīvs.

102.004.rindā "Citi budžeta izpildes rezultātu ietekmējoši darījumi" norādītos datus paskaidro pārskata sadaļā "Izziņa par citiem budžeta izpildes rezultātu ietekmējošiem darījumiem", raksturojot katru darījumu un tā apjomu.

103.005.rindas "Pavisam 20__.gada __ mēnešu periodā (pārskata periodā)" datus aprēķina kā 003.rindas "Kopā 20__.gada __ mēnešu periodā (pārskata periodā)" un 004.rindas "Citi budžeta izpildes rezultātu ietekmējoši darījumi" datu summu.

104. Sadaļā "Izziņa par citiem budžeta izpildes rezultātu ietekmējošiem darījumiem":

104.1. 1.ailē "Darījuma apraksts" norāda tā darījuma aprakstu, kurš ietekmē budžeta izpildes rezultātu pārskata periodā;

104.2. viens darījuma apraksts var būt attiecināts uz vairāku budžetu veidiem. Darījuma ietekmi norāda ar "+" vai "-" zīmi.

105. Rindas "Kopā" dati katrā ailē ir vienādi ar 004.rindas "Citi budžeta izpildes rezultātu ietekmējoši darījumi" atbilstoša nosaukuma ailē norādītajiem datiem.

106.005.rindas "Pavisam 20__.gada __ mēnešu periodā (pārskata periodā)" 3.ailes "Pamatbudžets", 4.ailes "Speciālais budžets", 5.ailes "Ziedojumi un dāvinājumi", 6.ailes "Citi budžeti" un 7.ailes "Kopā" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" 540.rindā "pamatbudžeta", 550.rindā "speciālā budžeta", 560.rindā "ziedojumu un dāvinājumu", 570.rindā "citu budžetu" un 530.rindā "Pārskata gada (perioda) budžeta izpildes rezultāts" norādītajiem attiecīgajiem datiem.

107. 006.rindā "Kopā 20__.gadā (iepriekšējā gadā)" norāda kopējo budžeta iestādes iepriekšējā gada budžeta izpildi pa budžetu veidiem.

108. 006.rindas "Kopā 20__.gadā (iepriekšējā gadā)" 3.ailes "Pamatbudžets", 4.ailes "Speciālais budžets", 5.ailes "Ziedojumi un dāvinājumi", 6.ailes "Citi budžeti" un 77.ailes "Kopā" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 540.rindā "pamatbudžeta", 550.rindā "speciālā budžeta", 560.rindā "ziedojumu un dāvinājumu", 570.rindā "citu budžetu" un 530.rindā "Pārskata gada (perioda) budžeta izpildes rezultāts" norādītajiem attiecīgajiem datiem.

109. 3.ailes "Pamatbudžets" 001.rindas "Ieņēmumi" un 002.rindas "Izdevumi" dati ir vienādi ar:

109.1. veidlapas Nr.2 "Pārskats par pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem" 8.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata periodā" 010.rindā "Resursi izdevumu segšanai" un 2640.rindā "IV. Pavisam izdevumi, tīrie aizdevumi" norādītajiem datiem - valsts budžeta iestādēm;

109.2. veidlapas Nr.2-P "Pārskats par pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem" 7.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata gadā" 1.rindā "I.Kopā ieņēmumi" un 8955.rindā "Kopā izdevumi" norādītajiem datiem - pašvaldībām.

110. 4.ailes "Speciālais budžets" 001.rindas "Ieņēmumi" un 002.rindas "Izdevumi" dati ir vienādi ar:

110.1. veidlapas Nr.2-2 "Pārskats par speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem (sociālā apdrošināšana)" 8.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata periodā" 010.rindā "I.Ieņēmumi kopā" un 560.rindā "II.Izdevumi - kopā" norādītajiem datiem - valsts budžeta iestādēm;

110.2. veidlapas Nr.2-1-P "Pārskats par speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem" 7.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata periodā" 605.rindā "I. Ieņēmumi - kopā" un 715.rindā "IV. Pavisam izdevumi, tīrie aizdevumi" norādītajiem datiem - pašvaldībām.

111.5. ailes "Ziedojumi un dāvinājumi" 001.rindas "Ieņēmumi" un 002.rindas "Izdevumi" dati ir vienādi ar:

111.1. veidlapas Nr.2-4 "Pārskats par ziedojumu, dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem" 8.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata periodā" 010.rindā "I. Ieņēmumi kopā" un 160.rindā "II.Izdevumi - kopā" norādītajiem datiem - valsts budžeta iestādēm;

111.2. veidlapas Nr.2-4-P "Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem" 7.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata periodā" 549.rindā "I. Ieņēmumi - kopā" un 583.rindā "IV. Pavisam izdevumi, tīrie aizdevumi" norādītajiem datiem - pašvaldībām.

112.6. ailes "Citi budžeti" 001.rindas "Ieņēmumi" un 002.rindas "Izdevumi" dati ir vienādi ar:

112.1. veidlapas Nr.2-8 "Pārskats par līdzekļu neparedzētiem gadījumiem ieņēmumiem un izdevumiem" un veidlapas Nr.2-9 "Pārskats par citu budžetu līdzekļu ieņēmumiem un izdevumiem (valsts budžeta iestādes)" 8.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata periodā" 010.rindā "Resursi izdevumu segšanai" un 040.rindā "Izdevumi - kopā" norādītajiem datiem - valsts budžeta iestādēm;

112.2. veidlapas Nr.2-citi "Pārskats par citu budžetu līdzekļu ieņēmumiem un izdevumiem" 7.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata periodā" 1.rindā "I. Ieņēmumi" un 2.rindā "Izdevumi pēc ekonomiskās kategorijas" norādītajiem datiem - pašvaldībām.

113. 005.rindas "Pavisam 20__.gada __ mēnešu periodā (pārskata periodā)" 7.ailes "Kopā" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.4 "Pašu kapitāla izmaiņu pārskats" 8.ailes "Budžeta gada izpildes rezultāts" 18.rindas "20__.gada budžeta izpildes rezultāts" datiem.

2.6. Veidlapas Nr.2 "Pārskats par pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem" aizpildīšanas kārtība

114. Pārskatu par pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem sagatavo saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam. Katrā veidlapā norāda vienas apakšprogrammas datus. Programmu kopsavilkumu veido apakšprogrammu datu summa. Iestādes kopsavilkumu veido programmu kopsavilkumu datu summa.

115. Ieņēmumus norāda atbilstoši no budžeta finansēto institūciju ieņēmumu klasifikācijas kodiem, izdevumus - pēc budžeta izdevumu klasifikācijas atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

116. 4.ailē "Apstiprināts tāmē gadam" norāda pamatbudžetā apstiprinātās resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes datus pārskata gadam (ar grozījumiem).

117. 5.ailē "Finansēšanas plāns pārskata periodam/Apstiprināts likumā gadam" norāda pārskata gada datus saskaņā ar likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprināto gada finansējuma summu (ar grozījumiem).

118. 6.ailē "Naudas plūsma pārskata periodā" un 7.ailē "Naudas plūsma iepriekšējā gada pārskata periodā" norāda pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu naudas plūsmu.

119. 6.ailē "Naudas plūsma pārskata periodā" norāda pārskata gada attiecīgā perioda naudas plūsmu.

120. 7.ailē "Naudas plūsma iepriekšējā gada pārskata periodā" norāda iepriekšējā gada attiecīgā perioda naudas plūsmu.

121. 6.ailes "Naudas plūsma pārskata periodā" 2650.rindas "Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 340.rindā "Pamatbudžeta konti" norādītajiem datiem.

122. 6.ailes "Naudas plūsma pārskata periodā" 2690.rindas "Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" 340.rindā "Pamatbudžeta konti" norādītajiem datiem.

123. 8.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata periodā" un 9.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa iepriekšējā gada pārskata periodā" norāda pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi pēc uzkrāšanas principa:

123.1. 8.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata periodā" 010.rindā "Resursi izdevumu segšanai" norāda pārskata perioda faktiskos ieņēmumus, un tie ir vienādi ar veidlapas Nr.2-fakts "Faktisko ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" 3.ailes "Pamatbudžets" 001.rindā "Ieņēmumi" norādītajiem datiem;

123.2. 8.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata periodā" 2640.rindā "Pavisam izdevumi, tīrie aizdevumi" norāda pārskata perioda faktiskos izdevumus, un tie ir vienādi ar veidlapas Nr.2-fakts "Faktisko ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" 3.ailes "Pamatbudžets" 002.rindā "Izdevumi" norādītajiem datiem.

124. 9.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa iepriekšējā gada pārskata periodā" norāda iepriekšējā gada pārskata perioda izpildi.

125. 8.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata periodā" 020.rindā "Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem" norādītos datus gada beigās samazina par 6.ailes "Naudas plūsma pārskata periodā" 2680.rindā "Slēgtie budžeta asignējumi (-)" norādītajiem datiem.

2.7. Veidlapas Nr.2-2 "Pārskats par speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem (sociālā apdrošināšana)" aizpildīšanas kārtība

126. Pārskatu par speciālā budžeta (sociālā apdrošināšana) ieņēmumiem un izdevumiem sagatavo saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam. Vienā veidlapā norāda vienas apakšprogrammas datus. Programmu kopsavilkumu veido apakšprogrammu datu summa. Iestādes kopsavilkumu veido programmu kopsavilkumu datu summa.

127. Ieņēmumus norāda atbilstoši no budžeta finansēto institūciju ieņēmumu klasifikācijas kodiem, izdevumus - pēc budžeta izdevumu klasifikācijas atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

128. 4.ailē "Apstiprināts tāmē gadam" norāda speciālā budžetā (sociālā apdrošināšana) apstiprinātās resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes datus pārskata gadam (ar grozījumiem).

129. 5.ailē "Finansēšanas plāns pārskata periodam/Apstiprināts likumā gadam" norāda pārskata gada datus saskaņā ar likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprināto gada finansējuma summu (ar grozījumiem).

130. 6.ailē "Naudas plūsma pārskata periodā" un 7.ailē "Naudas plūsma iepriekšējā gada pārskata periodā" norāda speciālā budžeta (sociālā apdrošināšana) ieņēmumu un izdevumu naudas plūsmu:

130.1. 6.ailē "Naudas plūsma pārskata periodā" norāda pārskata gada attiecīgā perioda naudas plūsmu;

130.2. 7.ailē "Naudas plūsma iepriekšējā gada pārskata periodā" norāda iepriekšējā gada attiecīgā perioda naudas plūsmu.

131. 6.ailes "Naudas plūsma pārskata periodā" 2140.rindas "Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 350.rindā "Speciālā budžeta konti" norādītajiem datiem.

132. 6.ailes "Naudas plūsma pārskata periodā" 2180.rindas "Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" 350.rindā "Speciālā budžeta konti" norādītajiem datiem.

133. 8.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata periodā" un 9.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa iepriekšējā gada pārskata periodā" norāda speciālā budžeta (sociālā apdrošināšana) ieņēmumu un izdevumu izpildi pēc uzkrāšanas principa:

133.1. 8.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata periodā" 010.rindā "Ieņēmumi - kopā" norāda pārskata perioda faktiskos ieņēmumus, un tie ir vienādi ar veidlapas Nr.2-fakts "Faktisko ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" 001.rindas "Ieņēmumi" 4.ailē "Speciālais budžets" norādītajiem datiem;

133.2. 9.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa iepriekšējā gada pārskata periodā" norāda iepriekšējā gada pārskata perioda izpildi.

134. Veidlapu aizpilda iestādes, kurām likumā par valsts budžetu kārtējam gadam ir apstiprināts speciālais budžets (sociālā apdrošināšana) pa programmām un apakšprogrammām un kurām Valsts kases norēķinu centros ir konti ar sākuma ciparu "5".

135. 2160. un 2200.rindā "t.sk. no valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūtie līdzekļi" norāda kapitāla daļu pārdošanas rezultātā iegūtos līdzekļus, kurus uzrāda atlikumā.

136. 2130.rindā "Finansēšana: aizņēmums no valsts pamatbudžeta" norāda gada aizņēmumu no valsts pamatbudžeta izdevumu finansēšanai.

2.8. Veidlapas Nr.2-4 "Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem" aizpildīšanas kārtība

137. Ieņēmumus norāda atbilstoši no budžeta finansēto institūciju ieņēmumu klasifikācijas kodiem, izdevumus - pēc budžeta izdevumu klasifikācijas atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

138. 4.ailē "Apstiprināts tāmē gadam" un 5.ailē "Finansēšanas plāns pārskata periodam" norāda ziedojumu, dāvinājumu apstiprinātās resursu (ieņēmumu), plānoto izdevumu tāmes un finansēšanas plāna datus pārskata gadam (ar grozījumiem).

139. 6.ailē "Naudas plūsma pārskata periodā" un 7.ailē "Naudas plūsma iepriekšējā gada pārskata periodā" norāda ziedojumu, dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu naudas plūsmu:

139.1. 6.ailē "Naudas plūsma pārskata periodā" norāda pārskata gada ieņēmumu un izdevumu naudas plūsmu;

139.2. 7.ailē "Naudas plūsma iepriekšējā gada pārskata periodā" norāda iepriekšējā gada ieņēmumu un izdevumu naudas plūsmu.

140. 6.ailes "Naudas plūsma pārskata periodā" 1420.rindas "Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 360.rindā "Ziedojumu un dāvinājumu konti" norādītajiem datiem.

141. 6.ailes "Naudas plūsma pārskata periodā" 1430.rindas "Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" 360.rindā "Ziedojumu un dāvinājumu konti" norādītajiem datiem.

142. 8.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata periodā" un 9.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa iepriekšējā gada pārskata periodā" norāda ziedojumu, dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu izpildi pēc uzkrāšanas principa:

142.1. 8.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata periodā" 010.rindā "Ieņēmumi kopā" norāda pārskata perioda faktiskos ieņēmumus, un tie ir vienādi ar veidlapas Nr.2-fakts "Faktisko ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" 001.rindas "Ieņēmumi" 5.ailē "Ziedojumi un dāvinājumi" norādītajiem datiem;

142.2. 8.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata periodā" 160.rindā "Izdevumi kopā" norāda pārskata perioda faktiskos izdevumus, un tie ir vienādi ar veidlapas Nr.2-fakts "Faktisko ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" 002.rindas "Izdevumi" 5.ailē "Ziedojumi un dāvinājumi" norādītajiem datiem;

142.3. 9.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa iepriekšējā gada pārskata periodā" norāda iepriekšējā gada pārskata perioda izpildi.

143. Naturālā veidā saņemtajos ziedojumos un dāvinājumos norāda pamatlīdzekļus, inventāru (ja vienas vienības vērtība nepārsniedz 50 latus), dažādu veidu īpašo inventāru, izejvielas un materiālus. Tos novērtē, un vērtību naudas izteiksmē norāda 150.rindā.

144. Veidlapu par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem aizpilda iestādes, kurām Valsts kases norēķinu centros ir konti ar sākuma ciparu "7".

2.9. Veidlapas Nr.2-8 "Pārskats par līdzekļu neparedzētiem gadījumiem ieņēmumiem un izdevumiem" aizpildīšanas kārtība

145. Pārskatu par līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem aizpilda ministrijas un centrālās valsts iestādes, kurām Finanšu ministrija ar rīkojumu piešķīrusi līdzekļus neparedzētiem gadījumiem un kuras tos ar tranzīta pārskaitījumu saņem no Finanšu ministrijas pamatbudžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

146. Līdzekļu izlietotājs nodrošina un atbild par piešķirto līdzekļu izlietojumu atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumā noteiktajiem mērķiem un saskaņā ar apstiprināto izdevumu tāmi. Pārskatā norāda izdevumus, kas izlietoti neparedzētiem gadījumiem pēc budžeta izdevumu klasifikācijas atbilstoši ekonomiskās kategorijas kodiem saskaņā ar līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem apstiprināto izdevumu tāmi.

147. 4.ailē "Apstiprināts tāmē gadam" ministrijas un centrālās valsts iestādes, kurām piešķirti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, norāda apstiprinātās tāmes datus.

148. 5.aili "Finansēšanas plāns pārskata periodam/Apstiprināts likumā gadam" ministrijas un centrālās valsts iestādes, kurām piešķirti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, neaizpilda.

149. 6.ailē "Naudas plūsma pārskata periodā" ministrijas un centrālās valsts iestādes norāda tranzīta pārskaitījumu kontā saņemto resursu un izdevumu naudas plūsmu pēc budžeta izdevumu klasifikācijas atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, 7.ailē "Naudas plūsma iepriekšējā gada pārskata periodā" norāda iepriekšējā gada resursu un izdevumu naudas plūsmu pēc budžeta izdevumu klasifikācijas atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

150. 8.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata periodā" ministrijas un centrālās valsts iestādes norāda faktiskos resursus un pārskata perioda faktisko izpildi pēc budžeta izdevumu klasifikācijas atbilstoši ekonomiskās kategorijas kodiem, 9.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa iepriekšējā gada pārskata periodā" norāda iepriekšējā gada pārskata perioda izpildi, ja tāda ir bijusi iepriekšējā gadā.

151. 8.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata periodā" 020.rindas "Valsts pamatbudžeta iestādes saņemtie tranzīta pārskaitījumi" datus gada beigās samazina par 870.rindā "Slēgtie budžeta asignējumi" norādītajiem datiem.

152. Ministrijas un centrālās valsts iestādes sagatavo no tām piešķirtā tranzīta pārskaitījuma konta izlietoto līdzekļu kopsavilkuma pārskatu, kuru iesniedz Finanšu ministrijā, norādot līdzekļu neparedzētiem gadījumiem naudas plūsmu un faktiskos ieņēmumus un izdevumus pēc budžeta izdevumu klasifikācijas atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. Finanšu ministrija sagatavo ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegto pārskatu par līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojumu kopsavilkumu un sadalījumu pa ministrijām un centrālajām valsts iestādēm un iesniedz Valsts kasē.

153. 8.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa - pārskata periodā" 020.rindas "Valsts pamatbudžeta iestādes saņemtie tranzīta pārskaitījumi" un 040.rindas "II.Izdevumi - kopā" datus norāda atbilstoši veidlapas Nr.2-fakts "Faktisko ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" 6.ailes "Citi budžeti" 001.rindā "Ieņēmumi" un 002.rindā "Izdevumi" norādītajiem datiem.

2.10. Veidlapas Nr.2-9 "Pārskats par citu budžetu līdzekļu ieņēmumiem un izdevumiem (valsts budžeta iestādes)" aizpildīšanas kārtība

154. Pārskatu par citu budžetu līdzekļu izlietojumu aizpilda ministrijas, centrālās valsts iestādes un to padotībā esošās iestādes, kuras saņem citu budžetu līdzekļus (piemēram, drošības naudu, zivju fondu, graudu rezerves). Pārskatu aizpilda par katru budžeta veidu, programmu un apakšprogrammu un sagatavo kopsavilkumu. Pārskata veidlapas rindā "Informācija par institūciju, no kuras saņemti līdzekļi" norāda ministriju, programmu un apakšprogrammu, no kuras saņemti līdzekļi.

155. Ieņēmumu daļā norāda saņemtos citu budžetu līdzekļus. 4.ailē "Apstiprināts tāmē gadam" norāda apstiprinātās resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes datus pārskata gadam.

156. 5.ailē "Finansēšanas plāns pārskata periodam/Apstiprināts likumā gadam" norāda pārskata gada datus saskaņā ar likuma par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprināto iestādes gada finansējuma summu (ar grozījumiem).

157. 6.ailē "Naudas plūsma pārskata periodā" un 7.ailē "Naudas plūsma iepriekšējā gada pārskata periodā" norāda citu budžetu ieņēmumu un izdevumu naudas plūsmu.

158. 6.ailē "Naudas plūsma pārskata periodā" norāda pārskata gada attiecīgā perioda citu budžeta līdzekļu ieņēmumu un izdevumu naudas plūsmu atbilstoši ekonomiskās kategorijas kodiem.

159. 6.ailes "Naudas plūsma pārskata periodā" 1600.rindas "Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 380.rindā "Citu budžetu līdzekļu konti" norādītajiem datiem.

160. 6.ailes "Naudas plūsma pārskata periodā" 1620.rindas "Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" 380.rindā "Citu budžetu līdzekļu konti" norādītajiem datiem.

161. 7.ailē "Naudas plūsma iepriekšējā gada pārskata periodā" norāda iepriekšējā gada attiecīgā perioda ieņēmumu un izdevumu naudas plūsmu atbilstoši ekonomiskās kategorijas kodiem.

162. 8.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata periodā" un 9.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa iepriekšējā gada pārskata periodā" norāda citu budžetu līdzekļu ieņēmumu un izdevumu izpildi pēc uzkrāšanas principa sadalījumā pa ekonomiskās kategorijas kodiem:

162.1. kopsavilkuma 8.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata periodā" 010.rindas "Resursi izdevumu segšanai" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.2-fakts "Faktisko ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" 6.ailes "Citi budžeti" 001.rindā "Ieņēmumi" norādītajiem datiem;

162.2. kopsavilkuma 8.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata periodā" 040.rindas "Izdevumi - kopā" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.2-fakts "Faktisko ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" 6.ailes "Citi budžeti" 002.rindā "Izdevumi" norādītajiem datiem.

2.11. Veidlapas Nr.2-P "Pārskats par pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem" aizpildīšanas kārtība

163. Pārskatu aizpilda pašvaldības.

164. 4.ailē "Apstiprināts budžetā" norāda pašvaldības budžetā apstiprinātos pamatbudžeta ieņēmumus un izdevumus pārskata gadam (ar grozījumiem).

165. 5.ailē "Naudas plūsma pārskata gadā" un 6.ailē "Naudas plūsma iepriekšējā gadā" norāda pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu naudas plūsmu. 5.ailē "Naudas plūsma pārskata gadā" norāda pārskata gada naudas plūsmu un 6.ailē "Naudas plūsma iepriekšējā gadā" norāda iepriekšējā gada naudas plūsmu.

166. 7.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata gadā" un 8.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa iepriekšējā gadā" norāda pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi pēc uzkrāšanas principa:

166.1. 7.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata gadā" norāda pārskata gada izpildi;

166.2. 8.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa iepriekšējā gadā" norāda iepriekšējā gada izpildi.

167. 17.rindu "Iekasēts pašvaldībā", 19.rindu "Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa" un 21.rindu "Pārskaitīts VOVAA uz pārskata perioda pēdējo dienu" aizpilda Rīgas dome, Liepājas pilsētas dome un Ventspils pilsētas dome.

168. 177.rindas "Maksājumi no citiem budžetiem" datus paskaidro pārskata pielikumā, norādot līdzekļu saņemšanas avotus un summas.

169. 99.rindā "12.3.0.0. Ārvalstu finanšu palīdzība" norāda saņemto ārvalstu finanšu palīdzību (piemēram, ISPA, PHARE, SAPARD) projektu īstenošanai saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar projekta īstenotāju (valsts budžeta iestādi), ja pašvaldība savu līdzfinansējuma daļu piešķir no pamatbudžeta. Šajā kodā norāda arī ieņēmumus no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai, kas attiecināmi uz 18.2.5.1.ieņēmumu kodu.

170. Valsts budžeta līdzfinansējuma maksājumus ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai (kas nav mērķdotācijas), ja pašvaldība savu līdzfinansējuma daļu piešķir no pamatbudžeta, norāda 165.rindā "18.2.4.2. Valsts budžeta līdzdalības maksājumi pašvaldībām ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai". Šajā kodā norāda arī ieņēmumus par valsts budžeta finansējuma daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai, kas attiecināmi uz 18.2.5.2.ieņēmumu kodu.

171. Izdevumu ekonomiskās kategorijas 8100.kodā "Valsts (pašvaldību) budžeta aizdevumi" un 8200.kodā "Valsts (pašvaldību) budžeta aizdevumu atmaksas" skaitļi ir pozitīvi. 8000.kodu "Valsts (pašvaldību) budžeta iekšējie aizdevumi un atmaksas" aprēķina kā starpību starp 8100.kodu un 8200.kodu.

172. Maksājumus izlīdzināšanas fondam norāda 14.340.funkcionālās kategorijas ekonomiskās kategorijas 3300.kodā "Dotācijas pašvaldību budžetiem".

173. Norēķinus ar pašvaldību budžetiem norāda ekonomiskās kategorijas 3800.kodā "Pašvaldību budžeta transferti uzturēšanas izdevumiem", 4800.kodā "Pašvaldību budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem" un 7800.kodā "Pašvaldību budžeta transferti investīcijām".

174. Rindas "X. Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)" datus aprēķina kā starpību starp rindas "I.Kopā ieņēmumi" un rindas "VI.Kopā izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām un norēķini" datiem.

175. Rindas "XI.Finansēšana" datus norāda ar pretēju zīmi rindas "X.Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)" datiem. Ja deficīts ir negatīvs, finansēšana būs pozitīva, un otrādi.

176. Aizņēmumus un to atmaksas norāda pēc saldo principa - no aizņēmumiem atskaitot atmaksas. Ja kārtējā gada laikā atmaksa ir bijusi lielāka nekā saņemtie aizņēmumi, rezultātu norāda negatīvu.

177. Rindā "1.1.No citām tā paša līmeņa valsts pārvaldes struktūrām" norāda datus par saimnieciskajā gadā saņemtajiem aizņēmumiem no tā paša līmeņa valsts pārvaldes struktūrām - saņemtos aizdevumus no sava speciālā budžeta vai no citas pašvaldības.

178. Rindā "1.1.No citām tā paša līmeņa valsts pārvaldes struktūrām" norādītos datus paskaidro pārskata pielikumā, norādot, no kuras pašvaldības (nosaukums, rajons) saņemts aizņēmums.

179. Rindā "1.2. No citiem valsts pārvaldes līmeņiem (no Valsts kases)" norāda datus par saimnieciskajā gadā saņemtajiem aizņēmumiem no valsts budžeta un ar Valsts kases starpniecību saņemtos ārvalstu aizņēmumus.

180. Rindas "2.Budžeta līdzekļu izmaiņas" datus aprēķina kā starpību starp rindas "2.1.Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā" un rindas "2.2.Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās" datiem.

181. Rindā "2.2.Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās" norāda pamatbudžeta norēķinu konta un kases atlikumu pārskata gada pēdējā dienā.

182. Rindā "3.No komercbankām" norāda datus par saimnieciskajā gadā saņemtajiem un atmaksātajiem aizņēmumiem (vai izlietoto overdrafta apjomu) no komercbankām.

183. Rindā "4.Pārējā iekšējā finansēšana" norāda datus par saņemtajiem un atmaksātajiem aizņēmumiem no citām juridiskajām un fiziskajām personām Latvijas Republikā.

184. Rindā "XIII.Ārējā finansēšana" norāda datus par saimnieciskajā gadā saņemtajiem un atmaksātajiem aizņēmumiem no ārvalstu valdībām, starptautiskajām organizācijām vai bankām.

185. 7.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata gadā" 1.rindas "Kopā ieņēmumi" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.2-fakts "Faktisko ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" 001.rindas "Ieņēmumi" 3.ailē "Pamatbudžets" norādītajiem datiem.

186. 7.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata gadā" 8955.rindā "Kopā izdevumi" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.2-fakts "Faktisko ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" 002.rindas "Izdevumi" 3.ailē "Pamatbudžets" norādītajiem datiem.

187. 5.ailes "Naudas plūsma pārskata gadā" rindas "2.1.Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā" dati ir vienādi ar veidlapas 1-1-P "Pārskats par naudas līdzekļu atlikumu izvietojumu" 18.ailes "Atlikums gada sākumā" 331.rindā "Kase - pamatbudžets" un 340.rindā "Pamatbudžeta konti" norādīto datu summu.

188. 5.ailes "Naudas plūsma pārskata gadā" rindas "2.2. Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās" dati ir vienādi ar veidlapas 1-1-P "Pārskats par naudas līdzekļu atlikumu izvietojumu" 17.ailes "Atlikums uz pārskata perioda beigām" 331.rindā "Kase - pamatbudžets" un 340.rindā "Pamatbudžeta konti" norādīto datu summu.

189. 7.ailes 9043.rindas "X. Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.2-fakts "Faktisko ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" 003.rindas "Kopā 20__.gada __ mēnešu periodā (pārskata periodā)" 3.ailē "Pamatbudžets" norādītajiem datiem.

2.12. Veidlapas Nr.2-1-P "Pārskats par speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem" aizpildīšanas kārtība

190. Pārskatu aizpilda pašvaldības.

191. Ieņēmumus un izdevumus norāda pa speciālā budžeta veidiem.

192. 4.ailē "Apstiprināts budžetā" norāda pašvaldības budžetā apstiprinātos speciālā budžeta izdevumus pārskata gadam (ar grozījumiem).

193. 5.ailē "Naudas plūsma pārskata gadā" un 6.ailē "Naudas plūsma iepriekšējā gadā" norāda speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu naudas plūsmu:

193.1. 5.ailē "Naudas plūsma pārskata gadā" norāda pārskata gada naudas plūsmu;

193.2. 6.ailē "Naudas plūsma iepriekšējā gadā" norāda iepriekšējā gada naudas plūsmu.

194. 7.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata gadā" un 8.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa iepriekšējā gadā" norāda speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi pēc uzkrāšanas principa:

194.1. 7.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata gadā" norāda pārskata gada ieņēmumu un izdevumu izpildi;

194.2. 8.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa iepriekšējā gadā" norāda iepriekšējā gada ieņēmumu un izdevumu izpildi.

195. Rindā "Valsts autoceļu fonda mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondam (tiešie maksājumi)" un rindā "Valsts autoceļu fonda mērķdotācijas pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem (tiešie maksājumi)" norāda no Valsts autoceļu fonda saņemtās dotācijas.

196. Rindās "Saņemtie pašvaldību budžetu transferta pārskaitījumi" norāda no citām pašvaldībām un rajona padomes saņemtos līdzekļus.

197. Rindās "Citi saņemtie valsts budžeta transferta pārskaitījumi" norāda citus no valsts budžeta saņemtos pārskaitījumus.

198. Rindā "12.3.0.0. Ārvalstu finanšu palīdzība" norāda saņemto ārvalstu finanšu palīdzību (piemēram, ISPA, PHARE, SAPARD) projektu īstenošanai saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar projekta īstenotāju (valsts budžeta iestādi), ja pašvaldība savu līdzfinansējuma daļu piešķir no speciālā budžeta. Šajā kodā norāda arī ieņēmumus no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai, kas attiecināmi uz 18.2.5.1.ieņēmumu kodu.

199. Valsts budžeta līdzfinansējuma maksājumus ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai (kas nav mērķdotācijas), ja pašvaldība savu līdzfinansējuma daļu piešķir no speciālā budžeta, norāda rindā "18.2.4.2. Valsts budžeta līdzdalības maksājumi pašvaldībām ārvalstu finanšu palīdzības projektu realizācijai". Šajā kodā norāda arī ieņēmumus par valsts budžeta finansējuma daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai, kas attiecināmi uz 18.2.5.2.ieņēmumu kodu.

200. Sadaļas "VI.Finansēšana" rindā "No citām tā paša līmeņa valsts pārvaldes struktūrām" norāda saņemtos aizņēmumus no citas pašvaldības vai no cita sava speciālā budžeta, vai no sava pamatbudžeta. Aizņēmumus norāda neto summā, t.i., no izmaksām atskaitot atmaksas, kas veiktas pārskata gada laikā.

201. Sadaļas "VI.Finansēšana" rindā "No citiem valsts pārvaldes līmeņiem (Valsts kase)" norāda no Valsts kases saņemtos aizņēmumus. Aizņēmumus norāda neto summā, t.i., no izmaksām atskaitot atmaksas, kas veiktas pārskata gada laikā.

202. Sadaļas "VI. Finansēšana" rindā "Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā" norāda speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā.

203. Sadaļas "VI. Finansēšana" rindā "Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās" norāda speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu gada beigās.

204. Sadaļas "VI.Finansēšana" rindā "No komercbankām" norāda speciālā budžeta aizņēmumus no kredītiestādēm (komercbankām). Šeit norāda arī izmantoto overdrafta apjomu.

205. Sadaļas "VI. Finansēšana" rindā "Pārējā iekšējā finansēšana" norāda speciālā budžeta aizņēmumus no citām iekšzemes juridiskajām vai fiziskajām personām.

206. 6.ailes "Naudas plūsma iepriekšējā gadā" rindas "Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās" dati ir vienādi ar 5.ailes "Naudas plūsma pārskata gadā" rindā "Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā" norādītajiem datiem.

207. 5.ailes "Naudas plūsma pārskata gadā" rindas "Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1-1-P "Pārskats par naudas līdzekļu atlikumu izvietojumu" 17.ailes 350.rindas "Speciālā budžeta konti" un 332.rindas "Kase - speciālais budžets" datu summu.

208. 5.ailes "Naudas plūsma pārskata gadā" rindas "Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1-1-P "Pārskats par naudas līdzekļu atlikumu izvietojumu" 18.ailes 350.rindas "Speciālā budžeta konti" un 332.rindas "Kase - speciālais budžets" datu summu.

209. 7.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata gadā" 605.rindas "Ieņēmumi - kopā" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.2-fakts "Faktisko ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" 001.rindas "Ieņēmumi" 4.ailē "Speciālais budžets" norādītajiem datiem.

210. 7.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata gadā" 715.rindas "Pavisam izdevumi, tīrie aizdevumi" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.2-fakts "Faktisko ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" 002.rindas "Izdevumi" 4.ailē "Speciālais budžets" norādītajiem datiem.

211. 7.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata gadā" 717.rindas "Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.2-fakts "Faktisko ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" 003.rindas "Kopā 20__.gada __ mēnešu periodā (pārskata periodā)" 4.ailē "Speciālais budžets" norādītajiem datiem.

2.13. Veidlapas Nr.2-1-1 "Pārskats par speciālā budžeta izdevumiem pēc valdības funkcionālajām kategorijām" aizpildīšanas kārtība

212. Pārskatu aizpilda pašvaldības.

213. Pārskatā norāda speciālā budžeta izdevumus pa valdības funkcionālajām kategorijām.

214. 4.ailē "Apstiprināts budžetā" norāda pašvaldības budžetā apstiprinātos speciālā budžeta izdevumus pārskata gadam (ar grozījumiem).

215. 5.ailē "Naudas plūsma pārskata gadā" un 6.ailē "Naudas plūsma iepriekšējā gadā" norāda speciālā budžeta izdevumu naudas plūsmu:

215.1. 5.ailē "Naudas plūsma pārskata gadā" norāda pārskata gada naudas plūsmu;

215.2. 6.ailē "Naudas plūsma iepriekšējā gadā" norāda iepriekšējā gada naudas plūsmu.

216. 7.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata gadā" un 8.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa iepriekšējā gadā" norāda speciālā budžeta izdevumu izpildi pēc uzkrāšanas principa:

216.1. 7.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata gadā" norāda pārskata gada izdevumu izpildi;

216.2. 8.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa iepriekšējā gadā" norāda iepriekšējā gada izdevumu izpildi.

217. 4.ailes "Apstiprināts budžetā", 5.ailes "Naudas plūsma pārskata gadā", 6.ailes "Naudas plūsma iepriekšējā gadā", 7.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata gadā", 8.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa iepriekšējā gadā" 001.rindas "Izdevumi - kopā" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.2-1-P "Pārskats par speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem" atbilstošo nosaukumu aiļu 715.rindā "IV. Pavisam izdevumi, tīrie aizdevumi" norādītajiem datiem.

218. 6.ailes "Naudas plūsma iepriekšējā gadā" un 8.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa iepriekšējā gadā" dati atbilst iepriekšējā gada pārskatā norādītajiem datiem.

2.14. Veidlapas Nr.2-4-P "Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem" aizpildīšanas kārtība

219. Pārskatu aizpilda pašvaldības.

220. Ieņēmumus un izdevumus norāda pa ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

221. 4.ailē "Apstiprināts budžetā" norāda pašvaldības budžetā apstiprinātos ziedojumu un dāvinājumu izdevumus pārskata gadam (ar grozījumiem).

222. 5.ailē "Naudas plūsma pārskata gadā" un 6.ailē "Naudas plūsma iepriekšējā gadā" norāda ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu naudas plūsmu:

222.1. 5.ailē "Naudas plūsma pārskata gadā" norāda pārskata gada naudas plūsmu;

222.2. 6.ailē "Naudas plūsma iepriekšējā gadā" norāda iepriekšējā gada naudas plūsmu.

223. 7.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata gadā" un 8.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa iepriekšējā gadā" norāda ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu izpildi pēc uzkrāšanas principa:

223.1. 7.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata gadā" norāda pārskata gada ieņēmumu un izdevumu izpildi;

223.2. 8.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa iepriekšējā gadā" norāda iepriekšējā gada ieņēmumu un izdevumu izpildi.

224. Rindā "Naturālā veidā saņemtie ziedojumi un dāvinājumi naudas izteiksmē" datus norāda tikai 7.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata gadā" un 8.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa iepriekšējā gadā".

225. 5.ailes "Naudas plūsma pārskata gadā" rindas "Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā" dati ir vienādi ar 6.ailes "Naudas plūsma iepriekšējā gadā" rindā "Naudas līdzekļu atlikums gada beigās" norādītajiem datiem.

226. 5.ailes "Naudas plūsma pārskata gadā" rindas "Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1-1-P "Pārskats par naudas līdzekļu atlikumu izvietojumu" 18.ailes "Atlikums gada sākumā" 360.rindas "Dāvinājumu konti" un 333.rindas "Kase - ziedojumi un dāvinājumi" datu summu.

227. 5.ailes "Naudas plūsma pārskata gadā" rindas "Naudas līdzekļu atlikums gada beigās" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1-1-P "Pārskats par naudas līdzekļu atlikumu izvietojumu" 17.ailes "Atlikums pārskata perioda beigās" 360.rindas "Dāvinājumu konti" un 333.rindas "Kase - ziedojumi un dāvinājumi" datu summu.

228. 7.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata gadā" rindas "Ieņēmumi - kopā" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.2-fakts "Faktisko ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" 001.rindas "Ieņēmumi" 5.ailē "Ziedojumi un dāvinājumi" norādītajiem datiem.

229. 7.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata gadā" rindas "Pavisam izdevumi, tīrie aizdevumi" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.2-fakts "Faktisko ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" 002.rindas "Izdevumi" 5.ailē "Ziedojumi un dāvinājumi" norādītajiem datiem.

230. 7.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa pārskata gadā" rindas "Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.2-fakts "Faktisko ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" 003.rindas "Kopā 20__.gada __ mēnešu periodā (pārskata periodā)" 5.ailē "Ziedojumi un dāvinājumi" norādītajiem datiem.

2.15. Veidlapas Nr.2-citi "Pārskats par citu budžetu līdzekļu ieņēmumiem un izdevumiem" aizpildīšanas kārtība

231. Veidlapu aizpilda pašvaldības.

232. Citu budžetu līdzekļi ir, piemēram, valsts un pašvaldību iepirkumu konkursu, izsoļu garantijas nauda, piena nauda.

233. 1.ailē "Klasifikācijas kods" norāda ekonomiskās kategorijas kodu.

234. 2.ailē "Rādītāja nosaukums" norāda klasifikācijas koda nosaukumu saskaņā ar izdevumu funkcionālo kategoriju, izdevumu ekonomisko kategoriju, finansēšanas klasifikāciju.

235. 4.ailē "Apstiprināts budžetā" norāda budžetā apstiprināto līdzekļu apjomu.

236. 5.ailē "Naudas plūsma - pārskata periodā" un 7.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa - pārskata periodā" norāda citu budžetu saņemto līdzekļu apjomu un to izlietojumu.

237. 6.ailē "Naudas plūsma - iepriekšējā gadā" un 8.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa - iepriekšējā gadā" norāda iepriekšējā gada citu budžetu līdzekļu izlietojumu.

238. Rindas "Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)" datus aprēķina kā rindas "Ieņēmumi" un rindas "Izdevumi pēc ekonomiskās kategorijas" datu starpību.

239. Rindas "Izdevumi pēc ekonomiskās kategorijas" dati ir vienādi ar rindā "Izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām un norēķini" norādītajiem datiem.

240. Rindas "Ieņēmumi" 5.ailes "Naudas plūsma pārskata periodā" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.2-c-saraksts "Saraksts par citu budžetu līdzekļiem" 6.ailes "Ieņēmumi pārskata periodā" rindā "Kopā" norādītajiem datiem.

241. Rindas "Izdevumi pēc ekonomiskās kategorijas" 5.ailes dati ir vienādi ar veidlapas Nr.2-c-saraksts "Saraksts par citu budžetu līdzekļiem" 7.ailes "Izdevumi pārskata periodā" rindā "Kopā" norādītajiem datiem.

242. 7.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa - pārskata periodā" rindas "Ieņēmumi" un rindas "Izdevumi pēc ekonomiskās kategorijas" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.2-fakts "Faktisko ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" 6.ailes "Citi budžeti" atbilstošo nosaukumu rindās norādītajiem datiem.

243. 7.ailes "Izpilde pēc uzkrāšanas principa - pārskata periodā" rindas "Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.2-fakts "Faktisko ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" 6.ailes "Citi budžeti" 003.rindā "Kopā 20__.gada __ mēnešu periodā (pārskata periodā)" norādītajiem datiem.

2.16. Veidlapas Nr.4 "Pašu kapitāla izmaiņu pārskats" aizpildīšanas kārtība

244. Pārskats parāda pārmaiņas pārskata gada laikā un iepriekšējā gadā visos posteņos, kas bilancē klasificēti kā pašu kapitāls. Pašu kapitāla izmaiņu pārskatā norāda darījumu veidus, kas radījuši pašu kapitāla palielinājumu vai samazinājumu.

245. 3.ailē "Pamatlīdzekļu fonds" budžeta iestādes norāda ilgtermiņa aktīvus, kas iegādāti vai izveidoti līdz 2001.gadam. Pamatlīdzekļu fonda atlikumu samazina aprēķinātais nolietojums, svītrošana (izslēgšana) no uzskaites un citi darījumi.

246. 4.ailē "Pamatkapitāls vai līdzdalības kapitāls" budžeta iestāde norāda ilgtermiņa aktīvu vērtību, kuriem nerēķina nolietojumu. Izmaiņas šajā postenī veidojas pēc jaunu nenolietojamo aktīvu iegādes, kā arī gadījumos, ja no uzskaites svītro (izslēdz) aktīvus, kuri uzskaitīti šajā postenī, vai citus darījumus.

247. 5.ailē "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" norāda budžeta iestādes ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšanas rezultātā radušās izmaiņas. Veicot pārvērtēšanu, starpību starp ilgtermiņa aktīva uzskaites vērtību un pārvērtēto vērtību uzskaita kā ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi.

248. 6.ailē "Rezerves" norāda lauku palīgsaimniecības pašražotās produkcijas (naturālos ieņēmumus naudas izteiksmē) atlikumus gada sākumā un gada beigās.

249. 7.ailē "Iepriekšējo budžeta gadu rezultāts" norāda budžeta izpildes rezultātus par visiem iepriekšējiem pārskata gadiem. Izmaiņas postenī veidojas, pārskata gada budžeta izpildes rezultātu pārnesot uz iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultātu.

250. Budžeta gada izpildes rezultātu aprēķina kā pārskata gada faktisko ieņēmumu un faktisko izdevumu starpību, kas koriģēti ar citu budžetu izpildes rezultātu ietekmējošiem darījumiem. Budžeta gada izpildes rezultātu aprēķina par katru budžetu atsevišķi pārskata veidlapas Nr.2-fakts "Faktisko ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" 7.ailes "Kopā" 005.rindā "Pavisam 20__.gada ___ mēnešu periodā (pārskata periodā)".

251. Pašu kapitāla izmaiņu pārskatu aizpilda par diviem gadiem - pārskata gadu un iepriekšējo pārskata gadu:

251.1. no 001.rindas līdz 009.rindai norāda informāciju par izmaiņām pašu kapitāla posteņos iepriekšējā pārskata gada laikā;

251.2. no 010.rindas līdz 018.rindai norāda informāciju par izmaiņām pašu kapitālā pārskata gadā.

252. 001.rindā "20__.gada 1.janvārī" norāda pašu kapitāla atlikumus iepriekšējā pārskata gada sākumā.

253. 009.rindā "20__.gada 31.decembrī" norāda pašu kapitāla posteņu atlikumus iepriekšējā pārskata gada beigās.

254. 009.rindas "20__.gada 31.decembrī" datus aprēķina kā 001.- 008.rindas datu summu katrā ailē.

255. 010.rindā "20__.gada 1.janvārī" norāda pašu kapitāla posteņu atlikumus pārskata gada sākumā, kas ir vienādi ar atlikumiem iepriekšējā gada beigās.

256. 3.ailes "Pamatlīdzekļu fonds" 011.rindas "Nolietojums pamatlīdzekļiem, kas iegādāti līdz 01.01.2001." dati ir vienādi ar pārskata veidlapas Nr.5 "Pārskats par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņām" 11.ailes "Nolietojums (vērtības norakstījumi) - aprēķināts pārskata gadā - iegādei līdz 01.01.2001." 300.rindā "Kopā" norādītajiem datiem.

257. 5.ailes "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" 004.rindā "Ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšana" norāda izmaiņas iepriekšējā pārskata gadā, bet 013.rindā "Ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšana" norāda tās izmaiņas, kas pārvērtēšanas rezultātā ir notikušas pārskata gadā.

258. Ja pārskata gadā vai iepriekšējā gadā no uzskaites svītroti (izslēgti) ilgtermiņa aktīvi, kas iegādāti pirms 2001.gada un iekļauti pamatlīdzekļu fondā, netiek nolietoti un iekļauti pamatkapitāla vai līdzdalības fondā, pārvērtēti un pārvērtēšanas rezerve iekļauta pašu kapitālā "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" postenī, tad, svītrojot (izslēdzot) šādus ilgtermiņa aktīvus, samazina attiecīgos pašu kapitāla posteņu atlikumus.

259. 005.rindā "No uzskaites izslēgtie ilgtermiņa aktīvi" norāda kopējos iepriekšējā gadā no uzskaites svītrotos (izslēgtos) ilgtermiņa aktīvus, bet 014.rindā "No uzskaites izslēgtie ilgtermiņa aktīvi" norāda kopējos pārskata gadā no uzskaites svītrotos (izslēgtos) ilgtermiņa aktīvus.

260. 6.ailes "Rezerves" 006.rindā "Citi darījumi" un 015.rindā "Citi darījumi" norāda izmaiņas rezervēs citu darījumu rezultātā. Samazinājumu norāda kā negatīvu skaitli.

261. 006.rindā "Citi darījumi" norāda izmaiņas rezervēs iepriekšējā gadā. Ja budžeta iestādei bijuši šādi darījumi, to būtību paskaidro pārskata pielikumā.

262. 015.rindā "Citi darījumi" norāda izmaiņas, kas notikušas pārskata gadā un kuras nenorāda veidlapas Nr.2-fakts "Faktisko ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" 4.rindā "Citi budžeta izpildes rezultātu ietekmējoši darījumi", un nepaskaidro izziņas daļā. Ja budžeta iestādei bijuši šādi darījumi, to būtību paskaidro pārskata sadaļā "Izziņa par citiem darījumiem pašu kapitālā pārskata gadā".

263. 007.rindā "20__.gada budžeta izpildes rezultāta pārnese" un 016.rindā "20__.gada budžeta izpildes rezultāta pārnese" norāda iepriekšējā budžeta gada izpildes rezultātu (kas norādīti postenī "Budžeta gada izpildes rezultāts") pārnešanu uz posteni "Iepriekšējo budžeta gadu rezultāts".

264. 8.ailes "Budžeta gada izpildes rezultāts" 007.rindas "20__.gada budžeta izpildes rezultāta pārnese" datus norāda ar pretēju zīmi 8.ailes "Budžeta gada izpildes rezultāts" 001.rindā "20__.gada 1.janvārī" norādītajiem datiem.

265. 7.ailes "Iepriekšējo budžeta gadu rezultāts" 007.rindā "20__.gada budžeta izpildes rezultāta pārnese" dati ir vienādi ar 8.ailes "Budžeta gada izpildes rezultāts" 001.rindā "20__.gada 1.janvārī" norādītajiem datiem. Pārnešanas rezultātā 9.ailes "Kopā" 007.rindā "20__.gada budžeta izpildes rezultāta pārnese" norādītā kopsumma ir nulle.

266. 8.ailes "Budžeta gada izpildes rezultāts" 016.rindas "20__.gada budžeta izpildes rezultāta pārnese" datus norāda ar pretēju zīmi 8.ailes "Budžeta gada izpildes rezultāts" 010.rindā "20__.gada 1.janvārī" norādītajiem datiem.

267. 7.ailes "Iepriekšējo budžeta gadu rezultāts" 016.rindas "20__.gada budžeta izpildes rezultāta pārnese" dati ir vienādi ar 8.ailes "Budžeta gada izpildes rezultāts" 010.rindā "20__.gada 1.janvārī" norādītajiem datiem. Pārnešanas rezultātā 9.ailes "Kopā" 016.rindā "20__.gada budžeta izpildes rezultāta pārnese" norādītā kopsumma ir nulle.

268. 8.ailes "Budžeta gada izpildes rezultāts" 008.rindā "20__.gada budžeta izpildes rezultāts" norāda budžeta gada izpildes rezultātu iepriekšējā gadā. 8.ailes "Budžeta gada izpildes rezultāts" 009.rindas "20__.gada 31.decembrī" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 5.ailes "Uz pārskata perioda sākumu" 530.rindā "Pārskata gada (perioda) budžeta izpildes rezultāts" norādītajiem datiem.

269. 8.ailes "Budžeta gada izpildes rezultāts" 017.rindā "20__.gada budžeta izpildes rezultāts" norāda pārskata gada budžeta izpildes rezultātu. 8.ailes "Budžeta gada izpildes rezultāts" 018.rindas "20__.gada 31.decembrī" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" 530.rindā "Pārskata gada (perioda) budžeta izpildes rezultāts" norādītajiem datiem.

270. 9.ailē "Kopā" norāda kopējās izmaiņas pašu kapitāla posteņos iepriekšējā un pārskata gadā, sadalot tās pēc darījumu veidiem. 9.ailes "Kopā" datus aprēķina, summējot datus no 3.ailes līdz 8.ailei.

271. 018.rindā "20__.gada 31.decembrī" norāda pašu kapitāla posteņu atlikumus pārskata gada beigās.

272. 018.rindas "20__.gada 31.decembrī" datus aprēķina kā 010.-017.rindas datu summu katrā ailē.

273. 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9.ailes 018.rindā "20__ .gada 31.decembrī" norādītie dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" 440.rindā "Budžeta iestāžu pamatlīdzekļu fonds", 450.rindā "Valsts (pašvaldības) pamatkapitāls (līdzdalības kapitāls)", 460.rindā "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves", 470.rindā "Rezerves", 480.rindā "Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts", 530.rindā "Pārskata gada (perioda) budžeta izpildes rezultāts" un 580.rindā "I iedaļas kopsumma" norādītajiem datiem.

274. 8.ailes "Budžeta gada izpildes rezultāts" 017.rindas "20__.gada budžeta izpildes rezultāts" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.2-fakts "Faktisko ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums" 7.ailes "Kopā" 005.rindā "Pavisam 20__.gada __ mēnešu periodā (pārskata periodā)" norādītajiem datiem.

2.17. Veidlapas Nr.5 "Pārskats par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņām" aizpildīšanas kārtība

275. Pārskatā norāda ilgtermiņa ieguldījumus, kam īpašuma tiesības apliecinātas dokumentāri (īpašuma reģistrācijas akti, līgumi, rēķini, īpašuma tiesības apliecinošie dokumenti). Nekustamā īpašuma atrašanās bilancē pati par sevi nerada īpašuma tiesības.

276. 3.ailē "Sākotnējā vērtība - uz 01.01.200_.g." norāda ilgtermiņa ieguldījumus pārskata gada sākumā to sākotnējā vērtībā.

277. 4.ailē "Sākotnējā vērtība - iegāde un izgatavošana" norāda ilgtermiņa ieguldījumu iegādi un izgatavošanu (ar "+" zīmi).

278. 5.ailē "Sākotnējā vērtība - pārvērtēšana" norāda ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezultātu. Ja vērtība ir pieaugusi, tā ir pozitīva (ar "+" zīmi), savukārt, ja vērtība ir samazināta, tā ir negatīva (ar "-" zīmi).

279. 6.ailē "Sākotnējā vērtība - pārvietošana" norāda ilgtermiņa ieguldījumu pārvietošanu no vienas grupas otrā (saņemts - ar "+" zīmi, pārvietots - ar "-" zīmi).

280. 7.ailē un 8.ailē "Sākotnējā vērtība - izņemšana no darbības" norāda ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites (ar "-" zīmi), sadalot tos šādi - iegāde līdz 01.01.2001. un iegāde pēc 01.01.2001.

281. 9.ailē "Sākotnējā vērtība - uz 31.12.200_.g." norāda ilgtermiņa ieguldījumus pārskata gada beigās sākotnējā vērtībā. 9.ailes datus aprēķina kā 3., 4., 5., 6., 7. un 8.ailes datu summu.

282. 10.ailē "Nolietojums (vērtības norakstījumi) - uz 01.01.200_.g." norāda ilgtermiņa ieguldījumu nolietojumu pārskata gada sākumā.

283. 11.ailē "Nolietojums (vērtības norakstījumi) - aprēķināts pārskata gadā - iegādei līdz 01.01.2001.g." norāda pārskata gadā aprēķināto nolietojuma summu pamatlīdzekļiem, kas iegādāti līdz 2001.gada 1.janvārim.

284. 12.ailē "Nolietojums (vērtības norakstījumi) - aprēķināts pārskata gadā - iegādei pēc 01.01.2001.g." norāda pārskata gadā aprēķināto nolietojumu pamatlīdzekļiem, kas iegādāti pēc 2001.gada 1.janvāra.

285. 13.ailē "Nolietojums (vērtības norakstījumi) - korektūras" norāda aprēķinātā nolietojuma korekcijas gada laikā, kas saistītas ar vērtības izmaiņu, pārvietojot tās no vienas grupas citā grupā vai mainot lietderīgās lietošanas laiku (vērtība var būt gan pozitīva, gan negatīva).

286. 14. un 15.ailē "Nolietojums (vērtības norakstījumi) - izslēgts sakarā ar izņemšanu no darbības" norāda no uzskaites izslēgto ilgtermiņa ieguldījumu (7.aile "izņemšana no darbības") nolietojumu (vērtība negatīva).

287. 16.ailē "Nolietojums (vērtības norakstījumi) - uz 31.12.200__.g." norāda ilgtermiņa ieguldījumu nolietojumu pārskata gada beigās. 16.ailē datus aprēķina kā 10., 11., 12., 13., 14. un 15.ailes datu summu.

288. 17.ailes "Atlikusī vērtība - uz 01.01.200_.g." datus aprēķina kā 3.ailes "Sākotnējā vērtība - uz 01.01.200_.g." datu un 10.ailes "Nolietojums (vērtības norakstījumi) - uz 01.01.200_.g." datu starpību.

289. 18.ailes "Atlikusī vērtība uz 31.12.200_.g." datus aprēķina kā 9.ailes "Sākotnējā vērtība uz 31.12.200_.g." datu un 16.ailes "Nolietojums (vērtības norakstījumi) - uz 31.12.200_.g." datu starpību.

290. 17.ailes "Atlikusī vērtība - uz 01.01.200_.g." un 18.ailes "Atlikusī vērtība - uz 31.12.200_.g." 010.rindas "Nemateriālie ieguldījumi kopā" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" un 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 010.rindā "Nemateriālie ieguldījumi - kopā" norādītajiem datiem.

291. 17.ailes "Atlikusī vērtība - uz 01.01.200_.g." un 18.ailes "Atlikusī vērtība - uz 31.12.200_.g." 020.rindas "Pētniecības un uzņēmumu attīstības izmaksas" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" un 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 020.rindā "Pētniecības un uzņēmumu attīstības izmaksas" norādītajiem datiem.

292. 17.ailes "Atlikusī vērtība - uz 01.01.200_.g." un 18.ailes "Atlikusī vērtība - uz 31.12.200_.g." 030.rindas "Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības, datorprogrammas" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" un 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 030.rindā "Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un līdzīgas tiesības, datorprogrammas" norādītajiem datiem.

293. 17.ailes "Atlikusī vērtība - uz 01.01.200_.g." un 18.ailes "Atlikusī vērtība - uz 31.12.200_.g." 050.rindas "Pārējie nemateriālie aktīvi (ieguldījumi)" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" un 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 040.rindā "Pārējie nemateriālie aktīvi (ieguldījumi)" norādītajiem datiem.

294. 17.ailes "Atlikusī vērtība - uz 01.01.200_.g." un 18.ailes "Atlikusī vērtība - uz 31.12.200_.g." 060.rindas "Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" un 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 050.rindā "Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem" norādītajiem datiem.

295. 17.ailes "Atlikusī vērtība - uz 01.01.200_.g." un 18.ailes "Atlikusī vērtība - uz 31.12.200_.g." 070.rindas "Pamatlīdzekļi" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" un 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 060.rindā "Pamatlīdzekļi - kopā" norādītajiem datiem.

296. 17.ailes "Atlikusī vērtība - uz 01.01.200_.g." un 18.ailes "Atlikusī vērtība - uz 31.12.200_.g." 080.rindas "Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi" (konts 1210) dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" un 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 070.rindā "Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi" norādītajiem datiem.

297. 17.ailes "Atlikusī vērtība - uz 01.01.200_.g." un 18.ailes "Atlikusī vērtība - uz 31.12.200_.g." 180.rindas "Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" un 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 080.rindā "Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas" norādītajiem datiem.

298. 17.ailes "Atlikusī vērtība - uz 01.01.200_.g." un 18.ailes "Atlikusī vērtība - uz 31.12.200_.g." 200.rindas "Pārējie pamatlīdzekļi" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" un 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 090.rindā "Pārējie pamatlīdzekļi" norādītajiem datiem.

299. 17.ailes "Atlikusī vērtība - uz 01.01.200_.g." un 18.ailes "Atlikusī vērtība - uz 31.12.200_.g." 280.rindas "Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" un 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 100.rindā "Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas" norādītajiem datiem.

300. 17.ailes "Atlikusī vērtība - uz 01.01.200_.g." un 18.ailes "Atlikusī vērtība - uz 31.12.200_.g." 290.rindas "Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" un 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 110.rindas "Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem" norādītajiem datiem.

301. 17.ailes "Atlikusī vērtība - uz 01.01.200_.g." un 18.ailes "Atlikusī vērtība - uz 31.12.200_.g." 300.rindas "Kopā" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" un 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 010.rindā "Nemateriālie ieguldījumi - kopā" un 060.rindā "Pamatlīdzekļi - kopā" norādīto datu kopsummu.

302. Pārskata pielikumā Nr.1 norāda bez atlīdzības saņemtos (nodotos) nemateriālos ieguldījumus un pamatlīdzekļus.

2.18. Veidlapas Nr.6 "Pārskats par krājumiem" aizpildīšanas kārtība

303. Pārskatu sagatavo atbilstoši grāmatvedības kontu plānam.

304. 180.rindu "Krājumi - kopā" aprēķina kā 010.rindas "Izejvielas un materiāli", 100.rindas "Nepabeigtie ražojumi", 110.rindas "Gatavie ražojumi un preces pārdošanai", 120.rindas "Nepabeigtie pasūtījumi", 130.rindas "Zinātnes gatavie pasūtījumi" un 140.rindas "Inventārs vērtībā līdz Ls 50 (ieskaitot) par vienību un dažāda specifiska veida inventārs" datu summu.

305. 190.rindā "Saņemts bez atlīdzības - pavisam" norāda gada laikā bez atlīdzības saņemto krājumu kopsummu. Saņemtos ziedojumus un dāvinājumus norāda 200.rindā "No tiem ziedojumi un dāvinājumi".

306. 210.rindā "Nodots bez atlīdzības - pavisam" norāda gada laikā bez atlīdzības nodoto krājumu kopsummu.

307. 220.rindā "No tiem ziedojumi un dāvinājumi" norāda sniegtos ziedojumus un dāvinājumus.

308. 3.ailes "Uz gada beigām" un 4.ailes "Uz gada sākumu" 010.rindas "Izejvielas un materiāli", 100.rindas "Nepabeigtie ražojumi", 110.rindas "Gatavie ražojumi un preces pārdošanai", 120.rindas "Nepabeigtie pasūtījumi", 130.rindas "Zinātnes gatavie pasūtījumi", 140.rindas "Inventārs vērtībā līdz Ls 50 (ieskaitot) par vienību un dažāda specifiska veida inventārs" un 180.rindas "Krājumi - kopā" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" atbilstošo nosaukumu aiļu rindās norādītajiem datiem.

2.19. Veidlapas Nr.7-1 "Līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā kustības pārskats" aizpildīšanas kārtība

309. Pārskatā norāda izmaiņas līdzdalībā radniecīgo uzņēmumu kapitālā pārskata gada laikā.

310. Radniecīgi uzņēmumi ir uzņēmumi, kuri attiecībā pret budžeta iestādi, kas sagatavo pārskatu, ir meitas uzņēmumi.

311. Budžeta iestādē, uzskaitot līdzdalību uzņēmumu kapitālos, var izmantot divas atšķirīgas metodes:

311.1. izmaksu metodi - ieguldījumus uzskaita to sākotnējā vērtībā, un izmaiņas ieguldījumu vērtībā rodas tad, ja uzņēmuma kapitāla daļas ir pārdotas vai nopirktas;

311.2. pašu kapitāla metodi, kas nosaka kārtējā gada ieguldījuma vērtības izvērtēšanu un vērtības izmaiņas atzīšanu, ņemot vērā līdzdalības daļas un uzņēmuma darbības rezultātus pārskata gadā;

311.3. pārskata tabulas sākumā norāda uzskaites metodi;

311.4. ja izmanto izmaksu metodi, nav jāaizpilda pārskata 7.aile "Ieguldījumu pārvērtēšana", 11.aile "Uzņēmuma dati - pašu kapitāls gada beigās" un 12.aile "Uzņēmuma dati - pašu kapitāls gada sākumā";

311.5. ja uzskaitē izmanto pašu kapitāla metodi, aizpilda visas tabulā norādītās ailes;

311.6. izmantojot pašu kapitāla metodi, 4.ailes "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada sākumā" dati ir vienādi ar 10.ailes "Līdzdalība (%) gada sākumā" un 12.ailes "Uzņēmuma dati - pašu kapitāls gada sākumā" datu reizinājumu. Ja šādas sakarības nepastāv, to paskaidro pārskata pielikumā;

311.7. izmantojot pašu kapitāla metodi, 8.ailes "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada beigās" dati ir vienādi ar 9.ailes "Līdzdalība (%) gada beigās" un 11.ailes "Uzņēmuma dati - pašu kapitāls gada beigās" datu reizinājumu. Ja šādas sakarības nepastāv, to paskaidro pārskata pielikumā.

312. Pārskata aizpildīšanas vispārīgie principi:

312.1. 2.ailē "Uzņēmuma nosaukums" norāda radniecīgā uzņēmuma juridisko nosaukumu;

312.2. 3.ailē "Reģistrācijas Nr." norāda attiecīgā uzņēmuma reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā vai komercreģistrā;

312.3. 4.ailē "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada sākumā" norāda līdzdalības radniecīgajā uzņēmumā kapitāla uzskaites vērtību gada sākumā;

312.4. 4.ailes "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada sākumā" 100.rindā "Kopā" norāda finanšu ieguldījumu kopējo atlikumu gada sākumā, kuru aprēķina kā 001.-099.rindas datu summu;

312.5. 5.ailē "Iegāde" ar "+" zīmi norāda palielinājumu līdzdalības daļās attiecīgajā uzņēmumā. Ja iegāde notikusi bez naudas norēķiniem, to atsevišķi paskaidro pārskata pielikumā. Ailē norāda iegādi, kas notikusi gan ar naudas norēķiniem, gan mantisko ieguldījumu. Pārskata pielikumā paskaidro naudas un mantiskā ieguldījuma lielumu;

312.6. 6.ailē "Pārdošana/izslēgšana" ar "-" zīmi norāda līdzdalības kapitāla samazinājumu, kas radies uzņēmumu daļu pārdošanas dēļ vai izslēdzot daļas no uzskaites;

312.7. 7.aili "Ieguldījumu pārvērtēšana" aizpilda, ja izmanto pašu kapitāla uzskaites metodi. Šajā ailē norāda izmaiņas uzņēmuma vērtībā, kas radušās, pārvērtējot attiecīgo ieguldījumu pēc pašu kapitāla metodes. Vērtības palielinājumu norāda ar "+" zīmi, bet samazinājumu ar "-" zīmi. Pārvērtēšanas rezultātā ieguldījuma vērtība nav negatīva;

312.8. 8.ailē "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada beigās" norāda līdzdalības uzņēmuma kapitālā uzskaites vērtību gada beigās;

312.9. 8.ailes "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada beigās" datus aprēķina kā 4.ailes "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada sākumā", 5.ailes "Iegāde", 6.ailes "Pārdošana/izslēgšana" un 7.ailes "Ieguldījumu pārvērtēšana" datu summu;

312.10. 8.ailē "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada beigās" 100.rindā "Kopā" norāda kopējo līdzdalību uzņēmumu kapitālā gada beigās, kuru aprēķina kā 001.-099.rindas datu summu;

312.11. 4.ailes "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada sākumā" un 8.ailes "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada beigās" 100.rindas "Kopā" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" un 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" 130.rindā "Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā" norādītajiem datiem;

312.12. 9.ailē "Līdzdalība (%) gada beigās" norāda valsts vai pašvaldības ieguldījumus (līdzdalība procentos) uzņēmuma pamatkapitālā pārskata gada beigās. Līdzdalības procentus saskaņo ar uzņēmuma oficiālo akcionāru sarakstu gada beigās;

312.13. 10.ailē "Līdzdalība (%) gada sākumā" norāda valsts vai pašvaldības ieguldījumus (līdzdalība, procentos) uzņēmuma pamatkapitālā pārskata gada sākumā. Šie dati ir vienādi ar iepriekšējā gadā norādītajiem datiem;

312.14. 11.aili "Uzņēmuma dati - pašu kapitāls gada beigās" un 12.aili "Uzņēmuma dati - pašu kapitāls gada sākumā" aizpilda tikai tās iestādes, kas uzskaitē izmanto pašu kapitāla metodi;

312.15. 11.ailē "Uzņēmuma dati - pašu kapitāls gada beigās" norāda uzņēmuma kopējo pašu kapitāla kopsummu gada beigās, bet 12.ailē "Uzņēmuma dati - pašu kapitāls gada sākumā" - uzņēmuma pašu kapitāla kopsummu gada sākumā;

312.16. dati, kas norādīti 11.ailē "Uzņēmuma dati - pašu kapitāls gada beigās" un 12.ailē "Uzņēmuma dati - pašu kapitāls gada sākumā", ir vienādi ar atbilstošajiem datiem uzņēmuma pārskatos pārskata gadā un iepriekšējā gadā.

2.20. Veidlapas Nr.7-2 "Līdzdalības asociēto uzņēmumu kapitālā kustības pārskats" aizpildīšanas kārtība

313. Pārskatā norāda izmaiņas līdzdalībā asociēto uzņēmumu kapitālā pārskata gada laikā.

314. Līdzdalības uzskaites metodes:

314.1. budžeta iestāde var lietot divas atšķirīgas metodes, uzskaitot līdzdalību uzņēmumu kapitālos, - izmaksu metodi un pašu kapitāla metodi;

314.2. lietojot izmaksu metodi, ieguldījumus uzskaita to sākotnējā vērtībā, un izmaiņas ieguldījumu vērtībā rodas, iegādājoties vai pārdodot uzņēmuma kapitāla daļas;

314.3. pašu kapitāla metode paredz kārtējā gada ieguldījuma vērtības izvērtēšanu un attiecīgi vērtības izmaiņas atzīšanu, ņemot vērā līdzdalības daļas un uzņēmuma darbības rezultātus pārskata gadā;

314.4. pārskata tabulas sākumā norāda uzskaites metodi;

314.5. ja lieto izmaksu metodi, nav jāaizpilda pārskata 7.aile "Ieguldījumu pārvērtēšana", 11.aile "Uzņēmuma dati - pašu kapitāls gada beigās" un 12.aile "Uzņēmuma dati - pašu kapitāls gada sākumā";

314.6. ja lieto pašu kapitāla uzskaites metodi, aizpilda visas tabulā norādītās ailes. Lietojot pašu kapitāla metodi, 4.ailes "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada sākumā" dati ir vienādi ar 10.ailes "Līdzdalība (%) gada sākumā" un 12.ailes "Uzņēmuma dati - pašu kapitāls gada sākumā" datu reizinājumu. Ja šādas sakarības nepastāv, tās atsevišķi paskaidro pārskata pielikumā;

314.7. lietojot pašu kapitāla metodi, 8.ailes "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada beigās" dati ir vienādi ar 9.ailes "Līdzdalība (%) gada beigās" un 11.ailes "Uzņēmuma dati - pašu kapitāls gada beigās" datu reizinājumu. Ja šādas sakarības nepastāv, to atsevišķi paskaidro pārskata pielikumā.

315. Pārskata aizpildīšanas vispārīgie principi:

315.1. 2.ailē "Uzņēmuma nosaukums" norāda asociētā uzņēmuma juridisko nosaukumu;

315.2. 3.ailē "Reģistrācijas Nr." norāda attiecīgā uzņēmuma reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā vai komercreģistrā;

315.3. 4.ailē "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada sākumā" norāda līdzdalības asociētā uzņēmuma kapitālā uzskaites vērtību gada sākumā;

315.4. 4.ailes "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada sākumā" 100.rindā "Kopā" norāda finanšu ieguldījumu kopējo atlikumu gada sākumā, kuru aprēķina kā 001.-099.rindas datu summu;

315.5. 5.ailē "Iegāde" ar "+" zīmi norāda palielinājumu līdzdalības daļās attiecīgajā uzņēmumā. Ja iegāde ir notikusi bez naudas norēķiniem, to atsevišķi paskaidro pārskata pielikumā;

315.6. 6.ailē "Pārdošana/izslēgšana" ar "-" zīmi norāda līdzdalības kapitāla samazinājumu pēc uzņēmumu daļu pārdošanas vai izslēdzot daļas no uzskaites;

315.7. 7.aili "Ieguldījumu pārvērtēšana" aizpilda, ja lieto pašu kapitāla uzskaites metodi. Šajā ailē norāda izmaiņas uzņēmuma vērtībā, pārvērtējot attiecīgo ieguldījumu pēc pašu kapitāla metodes. Palielinājumu vērtībā norāda ar "+" zīmi, bet samazinājumu ar "-" zīmi. Pārvērtēšanas rezultātā ieguldījuma vērtība nav negatīva;

315.8. 8.ailē "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada beigās" norāda līdzdalības uzņēmuma kapitālā uzskaites vērtību gada beigās;

315.9. 8.aili "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada beigās" aprēķina kā 4., 5., 6. un 7.ailes datu summu;

315.10. 8.ailes "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada beigās" 100.rindā "Kopā" norāda kopējo līdzdalību uzņēmumu kapitālā gada beigās, kuru aprēķina kā 001.-099.rindas datu summu;

315.11. 4.ailes "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada sākumā" un 8.ailes "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada beigās" 100.rindas "Kopā" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 5.ailes "Uz pārskata perioda sākumu" un 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" 140.rindā "Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā" norādītajiem datiem;

315.12. 9.ailē "Līdzdalība (%) gada beigās" norāda valsts vai pašvaldības veiktos ieguldījumus (līdzdalība procentos) uzņēmuma pamatkapitālā pārskata gada beigās. Līdzdalības procentam jābūt saskaņotam ar uzņēmuma oficiālo akcionāru sarakstu gada beigās;

315.13. 10.ailē "Līdzdalība (%) gada sākumā" norāda valsts vai pašvaldības veiktos ieguldījumus (līdzdalība procentos) uzņēmuma pamatkapitālā pārskata gada sākumā. Šie dati ir vienādi ar iepriekšējā gadā norādītajiem;

315.14. 11.aili "Uzņēmuma dati - pašu kapitāls gada beigās" un 12.aili "Uzņēmuma dati - pašu kapitāls gada sākumā" aizpilda tikai tās iestādes, kas uzskaitē lieto pašu kapitāla metodi;

315.15. 11.ailē "Uzņēmuma dati - pašu kapitāls gada beigās" norāda uzņēmuma kopējo pašu kapitāla kopsummu gada beigās, bet 12.ailē "Uzņēmuma dati - pašu kapitāls gada sākumā" - uzņēmuma pašu kapitāla kopsummu gada sākumā;

315.16. dati, kas norādīti 11.ailē "Uzņēmuma dati - pašu kapitāls gada beigās" un 12.ailē "Uzņēmuma dati - pašu kapitāls gada sākumā", ir vienādi ar atbilstošajiem datiem uzņēmuma pārskatos pārskata gadā un iepriekšējā gadā.

2.21. Veidlapas Nr.7-3 "Pārējās līdzdalības uzņēmumu kapitālā izmaiņu pārskats" aizpildīšanas kārtība

316. Pārskatā norāda pārējās līdzdalības uzņēmumu kapitālā izmaiņas pārskata gada laikā.

317. Budžeta iestādes, uzskaitot līdzdalību uzņēmumu kapitālā, lieto izmaksu metodi.

318. Lietojot izmaksu metodi, ieguldījumus uzskaita to sākotnējā vērtībā.

319. Izmaiņas ieguldījumu vērtībā rodas, iegādājoties vai pārdodot uzņēmuma kapitāla daļas.

320. Pārskata aizpildīšanas vispārīgie principi:

320.1. 2.ailē "Uzņēmuma nosaukums" norāda uzņēmuma juridisko nosaukumu;

320.2. 3.ailē "Reģistrācijas Nr." norāda attiecīgā uzņēmuma reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā vai komercreģistrā;

320.3. 4.ailē "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada sākumā" norāda pārējās līdzdalības uzņēmuma kapitālā uzskaites vērtību gada sākumā;

320.4. 4.ailes "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada sākumā" 100.rindā "Kopā" norāda finanšu ieguldījumu kopējo atlikumu gada sākumā, kuru aprēķina kā 001.-099.rindas datu summu;

320.5. 5.ailē "Iegāde" ar "+" zīmi norāda palielinājumu līdzdalības daļās attiecīgajā uzņēmumā. Ailē norāda iegādi, kas notikusi gan ar naudas norēķiniem, gan mantisko ieguldījumu. Pārskata pielikumā paskaidro naudas un mantiskā ieguldījuma lielumu. Ja iegāde ir notikusi bez naudas norēķiniem, to atsevišķi paskaidro pārskata pielikumā;

320.6. 5.ailes "Iegāde" 100.rindā "Kopā" norāda kopējo palielinājumu līdzdalības daļās pārskata gadā, kuru aprēķina kā 001.-099.rindas datu summu;

320.7. 6.ailē "Pārdošana/izslēgšana" ar "-" zīmi norāda līdzdalības kapitāla samazinājumu uzņēmumu daļu pārdošanas rezultātā vai izslēdzot daļas no uzskaites. Ja izslēgšana ir notikusi bez naudas norēķiniem, to atsevišķi paskaidro pārskata pielikumā;

320.8. 6.ailes "Pārdošana/izslēgšana" 100.rindā "Kopā" norāda kopējo pārējās līdzdalības kapitāla samazinājumu pārskata gadā, kuru aprēķina kā 001.-099.rindas datu summu;

320.9. 7.ailē "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada beigās" norāda pārējās līdzdalības uzņēmuma kapitālā uzskaites vērtību gada beigās;

320.10. 7.ailes "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada beigās" datus aprēķina kā 4.ailes "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada sākumā", 5.ailes "Iegāde" un 6.ailes "Pārdošana/izslēgšana" datu summu;

320.11. 7.ailes "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada beigās" 100.rindā "Kopā" norāda kopējo pārējo līdzdalību uzņēmumu kapitālā gada beigās, kuru aprēķina kā 001.-099.rindas datu summu;

320.12. 4.ailes "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada sākumā" un veidlapas Nr.7-4 "Ilgtermiņa vērtspapīru izmaiņu pārskats" 10.ailes "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada sākumā" 100.rindas "Kopā" datu summa ir vienāda ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 170.rindā "Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi" norādīto summu;

320.13. 7.ailes "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada beigās" un veidlapas Nr.7-4 "Ilgtermiņa vērtspapīru izmaiņu pārskats" 16.ailes "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada beigās" 100.rindas "Kopā" datu summa ir vienāda ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" 170.rindā "Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi" norādīto summu;

320.14. 8.ailē "Līdzdalība (%) gada beigās" norāda valsts vai pašvaldības veiktos ieguldījumus (līdzdalība procentos) uzņēmuma pamatkapitālā pārskata gada beigās. Līdzdalības procentu saskaņo ar uzņēmuma oficiālo akcionāru sarakstu gada beigās;

320.15. 9.ailē "Līdzdalība (%) gada sākumā" norāda valsts vai pašvaldības veiktos ieguldījumus (līdzdalība procentos) uzņēmuma pamatkapitālā pārskata gada sākumā. Šie dati ir vienādi ar iepriekšējā gadā norādītajiem datiem.

2.22. Veidlapas Nr.7-4 "Ilgtermiņa vērtspapīru izmaiņu pārskats" aizpildīšanas kārtība

321. Pārskatā norāda ilgtermiņa vērtspapīru (akcijas un obligācijas) izmaiņas pārskata gada laikā.

322. 2.ailē "Vērtspapīra veids" norāda vērtspapīra veidu (akcijas - ieguldījuma vērtspapīrs, obligācijas - parāda vērtspapīrs).

323. 3.ailē "Emitents" norāda akciju emitenta nosaukumu, ja ir akcijas.

324. 5.ailē "Kopējā nominālvērtība" norāda vērtspapīru kopējo nominālvērtību, t.i., 4.ailes "Skaits" datus reizina ar viena vērtspapīra nominālvērtību.

325. 6.ailē "Emisijas datums (dd.mm.gggg)" norāda datumu, kad vērtspapīrs izlaists apgrozībā. Datumu norāda formātā "datums.mēnesis.gads".

326. 7.ailē "Dzēšanas termiņš (dd.mm.gggg)" norāda datumu, kurā paredzēts izmaksāt vērtspapīra nominālvērtību. Datumu norāda formātā "datums.mēnesis.gads".

327. 8.ailē "Termiņš pēc emisijas datuma" norāda vērtspapīra termiņu pēc emisijas datuma, lietojot šādus apzīmējumus: "1" - vidēja termiņa (1-5gadi) un "2" - ilgtermiņa (vairāk par 5 gadiem).

328. 9.ailē "Valūtas apzīmējums" norāda iegādāto vērtspapīru oriģinālo valūtas apzīmējumu.

329. 10.ailē "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada sākumā" norāda vērtspapīru uzskaites vērtību gada sākumā.

330. 10.ailes "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada sākumā" 100.rindā "Kopā" norāda kopējo vērtspapīru uzskaites vērtību atlikumu gada sākumā, kuru aprēķina kā 001.-099.rindas datu summu.

331. 10.ailes "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada sākumā" 100.rinda "Kopā" un veidlapas Nr.7-3 "Pārējās līdzdalības uzņēmumu kapitālā izmaiņu pārskats" 4.ailes "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada sākumā" 100.rindas "Kopā" datu summa ir vienāda ar veidlapas Nr.1 "Bilances" 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 170.rindā "Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi" norādītajiem datiem.

332. 11.ailē "Pirkšana" ar "+" zīmi norāda vērtspapīru vērtības palielinājumu vērtspapīru pirkšanas rezultātā.

333. 11.ailes "Pirkšana" 100.rindā "Kopā" norāda kopējo vērtspapīru vērtības palielinājumu gada beigās, kuru aprēķina kā 001.-099.rindas datu summu.

334. 12.ailē "Pārdošana" ar "-" zīmi norāda vērtspapīru vērtības samazinājumu vērtspapīru pārdošanas rezultātā.

335. 12.ailes "Pārdošana" 100.rindā "Kopā" norāda kopējo vērtspapīru vērtības samazinājumu gada beigās, kuru aprēķina kā 001.-099.rindas datu summu.

336. 13.ailē "Citas izmaiņas - saņemšana" ar "+" zīmi norāda vērtspapīru vērtības palielinājumu, saņemot vērtspapīrus bezatlīdzības ceļā.

337. 13.ailes "Citas izmaiņas - saņemšana" 100.rindā "Kopā" norāda kopējo vērtspapīru palielinājumu gada beigās, kuru aprēķina kā 001.-099.rindas datu summu.

338. 14.ailē "Citas izmaiņas - nodošana/izslēgšana" ar "-" zīmi norāda vērtspapīru vērtības samazinājumu, kas veidojies, vērtspapīrus nododot vai izslēdzot no uzskaites bezatlīdzības ceļā.

339. 14.ailes "Citas izmaiņas - nodošana/izslēgšana" 100.rindā "Kopā" norāda kopējo vērtspapīru samazinājumu gada beigās, kuru aprēķina kā 001.-099.rindas datu summu.

340. 15.ailē "Valūtas kursa svārstības" ar "+" zīmi norāda vērtspapīru vērtības palielinājumu un ar "-" zīmi norāda vērtspapīru vērtības samazinājumu valūtas kursa svārstību dēļ.

341. 15.ailes "Valūtas kursa svārstības" 100.rindā "Kopā" norāda kopējās valūtas kursa svārstības gada beigās, kuras aprēķina kā 001.-099.rindas datu summu.

342. 16.ailē "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada beigās" norāda vērtspapīru uzskaites vērtību gada beigās.

343. 16.ailes "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada beigās" datus aprēķina kā 10.ailes "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada sākumā", 11.ailes "Pirkšana", 12.ailes "Pārdošana", 13.ailes "Saņemšana", 14.ailes "Nodošana/izslēgšana" un 15.ailes "Valūtas kursa svārstības" datu summu.

344.16.ailes "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada beigās" 100.rindā "Kopā" norāda kopējo vērtspapīru uzskaites vērtību gada beigās, kuru aprēķina kā 001.-099.rindas datu summu.

345. 16.ailes "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada beigās" 100.rindas "Kopā" un veidlapas Nr.7-3 "Pārējās līdzdalības uzņēmumu kapitālā izmaiņu pārskats" 7.ailes "Ieguldījuma uzskaites vērtība gada beigās" 100.rindas "Kopā" datu summa ir vienāda ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" 170.rindā "Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi" norādītajiem datiem.

2.23. Veidlapas Nr.7-5 "Pārskats par aizdevumiem" aizpildīšanas kārtība

346. 2.ailē "Aizdevuma saņēmēja nosaukums" norāda aizņēmēja juridisko nosaukumu.

347. 3.ailē "Mērķis" norāda līgumā noteikto aizdevuma mērķi.

348. 4.ailē "Līguma parakstīšanas datums (dd.mm.gggg)" norāda datumu, kurā parakstīts aizdevuma līgums. Datumu norāda formātā "datums.mēnesis.gads".

349. 5.ailē "Atmaksas termiņš (dd.mm.gggg)" norāda datumu, kurš noteikts līgumā un līdz kuram jānokārto visas parādsaistības.

350. 6.ailē "Aizdevuma līguma summa (LVL)" norāda aizdevuma summu latos.

351. 6.ailes "Aizdevuma līguma summa (LVL)" 100.rindā "Kopā" norāda kopējo aizdevuma summu latos, kuru aprēķina kā 001.-099.rindas datu summu.

352. 7.ailē "Aizdevuma atlikums pārskata perioda sākumā" norāda neatmaksāto summu, kurai nav iestājies atmaksas termiņš, uz pārskata perioda sākumu.

353. 7.ailē "Aizdevuma atlikums pārskata perioda sākumā" norādītie dati ir vienādi ar iepriekšējā pārskata gadā 11.ailē "Aizdevuma atlikums pārskata perioda beigās" norādītajiem datiem.

354. 7.ailes "Aizdevuma atlikums pārskata perioda sākumā" 100.rindā "Kopā" norāda kopējo aizdevuma atlikumu pārskata perioda sākumā, kuru aprēķina kā 001.-099.rindas datu summu.

355. 7.ailes "Aizdevuma atlikums pārskata perioda sākumā" 100.rindas "Kopā" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 150.rindas "Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem", 160.rindas "Aizdevumi asociētajiem uzņēmumiem" un 180.rindas "Pārējie aizdevumi" datu summu.

356. 8.ailē "Izsniegts pārskata periodā" norāda izsniegto aizdevuma summu pārskata gadā latos.

357. 8.ailes "Izsniegts pārskata periodā" 100.rindā "Kopā" norāda kopējo izsniegto summu pārskata gadā, kuru aprēķina kā 001.-099.rindas datu summu.

358. 9.ailē "Atmaksāts pārskata periodā" ar "-" zīmi norāda atmaksāto aizdevuma summu pārskata gadā latos.

359. 9.ailes "Atmaksāts pārskata periodā" 100.rindā "Kopā" norāda kopējo atmaksāto summu pārskata gadā, kuru aprēķina kā 001.-099.rindas datu summu.

360. 10.ailē "Cits palielinājums/samazinājums" ar "+" zīmi norāda citu palielinājumu un ar "-" zīmi norāda citu samazinājumu (piemēram, studējošo un studiju kredītu dzēšana, prasību izslēgšana bez naudas plūsmas, valūtas kursa svārstības). Šajā ailē norāda arī ilgtermiņa aizdevumu īstermiņa daļas pārgrāmatošanu, par to sniedzot skaidrojumu pārskata pielikumā.

361. 10.ailes "Cits palielinājums/samazinājums" 100.rindā "Kopā" norāda kopējo cita palielinājuma vai samazinājuma summu pārskata gadā, kuru aprēķina kā 001.-099.rindas datu summu.

362. 11.ailē "Aizdevuma atlikums pārskata perioda beigās" norāda neatmaksāto summu, kurai nav iestājies atmaksas termiņš pārskata gada beigās un kuru aprēķina kā 7.ailes "Aizdevuma atlikums pārskata perioda sākumā", 8.ailes "Izsniegts pārskata periodā", 9.ailes "Atmaksāts pārskata periodā" un 10.ailes "Cits palielinājums/samazinājums" datu summu.

363. 11.ailes "Aizdevuma atlikums pārskata perioda beigās" 100.rindā "Kopā" norāda kopējo aizdevuma atlikuma summu pārskata perioda beigās, kuru aprēķina kā 001.-099.rindas datu summu.

364. 11.ailes "Aizdevuma atlikums pārskata perioda beigās" 100.rindas "Kopā" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" 150.rindas "Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem", 160.rindas "Aizdevumi asociētajiem uzņēmumiem" un 180.rindas "Pārējie aizdevumi" datu summu.

365. 12.ailē "Uzskaites konts" norāda uzskaites kontu saskaņā ar kontu plānu: "1320" - aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem, "1340" - aizdevumi asociētajiem uzņēmumiem un "1360" - pārējie aizdevumi.

2.24. Veidlapas Nr.8-1 "Pārskats par prasībām" aizpildīšanas kārtība

366. 20.rindā "Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem" norāda pircēju un pasūtītāju neapmaksāto rēķinu summas, kas izveidojušās, pārdodot produkciju vai preces vai izpildot darbus vai pakalpojumus.

367. 30.rindā "Par piegādēm un pasūtījumiem saņemtie vekseļi" norāda no debitoriem saņemto vekseļu summas.

368. 40.rindā "Norēķini par SAPARD projektiem" norāda atbalsta saņēmēja līgumu kopsummas, par kurām Lauku atbalsta dienests uzņemas saistības.

369. 50.rindā "Norēķini par valsts finansējumu" un 60.rindā "Norēķini par ES finansējumu" attiecīgi norāda norēķinus par valsts finansējumu un norēķinus par Eiropas Savienības finansējumu.

370. 70.rindā "Radniecīgo un asociēto uzņēmumu parādi" norāda radniecīgo un asociēto uzņēmumu parādus (budžeta iestādes prasības pret attiecīgo debitoru) neatkarīgi no tā, vai tie izveidojušies kā īstermiņa aizdevumi vai kā nesamaksātās summas par pirkumiem (saņemtajiem pakalpojumiem).

371. 80.rindā "Norēķini ar ISPA, SAPARD un citiem debitoriem" norāda:

371.1. norēķinus par ISPA projektiem ar Eiropas Komisiju;

371.2. norēķinus ar darbuzņēmējiem (kontraktoriem) par ISPA projektiem;

371.3. norēķinus par ISPA projektiem ar citiem budžetiem;

371.4. citus debitorus.

372. 130.rindā "Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem" norāda samaksātos avansa maksājumus par precēm un pakalpojumiem.

373. 140.rindā "Pārgrāmatotās ilgtermiņa prasības" norāda pārgrāmatotās prasības, kas nokārtojamas gada laikā.

374. 150.rindā "Norēķini par prasībām pret personālu un studentu kreditēšanu" norāda visu saimnieciska rakstura prasību kopsummu pret iestādes darbiniekiem un studentiem.

375. 200.rindā "Pārmaksātie nodokļi (iepriekš samaksātie nodokļi)" norāda norēķinus par nodokļiem - pārmaksātos nodokļus, ja budžetā iemaksātas lielākas summas nekā pēc galīgā aprēķina datiem, un iepriekš iemaksāto nodokli jeb priekšnodokli (PVN), ko budžeta iestāde (ja tā ir PVN maksātāja) ir samaksājusi par precēm un pakalpojumiem.

376. 250.rindā "Kopā: norēķini par prasībām" norāda prasību kopsummu, ko aprēķina kā rindas "Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem", rindas "Par piegādēm un pasūtījumiem saņemtie vekseļi", rindas "Norēķini par SAPARD projektiem", rindas "Radniecīgo un asociēto uzņēmumu parādi", rindas "Norēķini ar ISPA, SAPARD un citiem debitoriem", rindas "Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem", rindas "Pārgrāmatotās ilgtermiņa prasības", rindas "Norēķini par prasībām pret personālu un studentu kreditēšanu" un rindas "Pārmaksātie nodokļi (iepriekš samaksātie nodokļi)" datu summu.

377. 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" un 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" rindas dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" un 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 290.rindā "Norēķini par prasībām (debitoriem)" norādītajiem datiem.

378. Izziņā norāda debitoru (260.rinda) kopsummu par valsts uzņēmumu, pašvaldību uzņēmumu, valsts budžeta iestāžu un pašvaldību prasībām.

2.25. Veidlapas Nr.8-2 "Pārskats par kreditoriem" aizpildīšanas kārtība

379. 20.rindā "Norēķini par aizņēmumiem un saistībām" norāda:

379.1. no kredītiestādēm vai Valsts kases saņemtos īstermiņa vai ilgtermiņa aizņēmumus un saistības;

379.2. īstermiņa un ilgtermiņa saistības par ISPA projektiem.

380. 20.rindā "Norēķini par aizņēmumiem un saistībām" nodala aizņēmuma atlikušo pamatsummu un uzskaitītos procentu maksājumus par aizņēmumu.

381. 20.rindā "Norēķini par aizņēmumiem un saistībām" norāda izmantoto overdrafta apjomu no komercbankām.

382. 6.ailes "Kopā uz pārskata perioda beigām" un 7.ailes "Kopā uz pārskata gada sākumu" 20.rindas "Norēķini par aizņēmumiem un saistībām" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata gada beigām" un 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 590.rindā "Norēķini par aizņēmumiem un saistībām" norādītajiem datiem.

383. 90.rindā "Norēķini par saņemtajiem avansiem" norāda no pircējiem un pasūtītājiem saņemtos avansus.

384. 6.ailes "Kopā uz pārskata perioda beigām" un 7.ailes "Kopā uz pārskata gada sākumu" 90.rindas "Norēķini par saņemtajiem avansiem" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" un 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 600.rindā "Norēķini par saņemtajiem avansiem" norādītajiem datiem.

385. 100.rindā "Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem" norāda iestāžu norēķinus ar piegādātājiem par materiāliem, konstrukcijām un detaļām, uzstādāmo iekārtu, izpildītajiem būvniecības un montāžas darbiem.

386. 6.ailes "Kopā uz pārskata perioda beigām" un 7.ailes "Kopā uz pārskata gada sākumu" 100.rindas "Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" un 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 610.rindā "Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem" norādītajiem datiem.

387. 110.rindā "t.sk. norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem (kontraktoriem) par ISPA projektiem" norāda iestāžu norēķinus ar piegādātājiem par materiāliem, konstrukcijām un detaļām, uzstādāmo iekārtu, izpildītajiem celtniecības un montāžas darbiem. Analītiskā uzskaite nodrošina katra piegādātāja un katra akceptētā darījuma kontroli. Attaisnojuma dokumenti norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem ir rēķini un bankas (Valsts kases) dokumenti par rēķinu samaksu.

388. 6.ailes "Kopā uz pārskata perioda beigām" un 7.ailes "Kopā uz pārskata gada sākumu" 120.rindas "Maksājamie vekseļi" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" un 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 620.rindā "Maksājamie vekseļi" norādītajiem datiem.

389. 130.rindā "Norēķini ar uzņēmumiem, dalībniekiem un personālu" norāda kreditoru parādus (saistības) radniecīgajiem un asociētajiem uzņēmumiem, uzņēmumiem, ar kuriem ir līdzdalības līgums, citiem uzņēmumiem, personālam, kā arī kredītiestādēs depozītos noguldītās summas un līzinga summu atmaksas, naudas līdzekļu un materiālo vērtību iztrūkumus un zudumus.

390. 6.ailes "Kopā uz pārskata perioda beigām" un 7.ailes "Kopā uz pārskata gada sākumu" 130.rindas "Norēķini ar uzņēmumiem, dalībniekiem un personālu" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" un 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 630.rindā "Norēķini ar uzņēmumiem, dalībniekiem un personālu" norādītajiem datiem.

391. 230.rindā "Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem no darba algas (izņemot nodokļus)" norāda norēķinus ar iestāžu darbiniekiem par darba algu, ieturējumiem no darba samaksas un norēķinus ar stipendiātiem.

392. 6.ailes "Kopā uz pārskata perioda beigām" un 7.ailes "Kopā uz pārskata gada sākumu" 230.rindas "Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem no darba algas (izņemot nodokļus)" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" un 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 640.rindā "Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem no darba algas (izņemot nodokļus)" norādītajiem datiem.

393. 270.rindā "Norēķini par citiem nodokļiem, nodevām un maksājumiem budžetam" norāda norēķinus par pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, no darba algām aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

394. 6.ailes "Kopā uz pārskata perioda beigām" un 7.ailes "Kopā uz pārskata gada sākumu" 270.rindas "Norēķini par citiem nodokļiem, nodevām un maksājumiem budžetam" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" un 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 650.rindā "Norēķini par nodokļiem" norādītajiem datiem.

395. 280.rindā "Norēķini par nākamo periodu ieņēmumiem" norāda nākamajā periodā saņemamos naudas līdzekļus.

396. 6.ailes "Kopā uz pārskata perioda beigām" un 7.ailes "Kopā uz pārskata gada sākumu" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" un 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 660.rindā "Norēķini par nākamo periodu ieņēmumiem" norādītajiem datiem.

397. 290.rindā "Pavisam kreditori" norāda kreditoru saistību kopsummu, ko aprēķina kā 20., 90., 100., 120., 130., 230., 270. un 280.rindas datu summu.

398. 6.ailes "Kopā uz pārskata perioda beigām" un 7.ailes "Kopā uz pārskata gada sākumu" 290.rindas "Pavisam kreditori" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" 4.ailes "Uz pārskata perioda beigām" un 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 670.rindā "II iedaļas kopsumma" norādītajiem datiem.

399. Izziņā norāda kreditoru (300.rinda) saistību kopsummu par valsts uzņēmumu, pašvaldību uzņēmumu, valsts budžeta iestāžu un pašvaldību saistībām.

400. 6.ailes "Kopā uz pārskata gada beigām" 32.rindas "Citi aizņēmumi - t.sk. pamatsumma", 42.rindas "Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm (Valsts kases) - t.sk. pamatsumma", 52.rindas "Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm (Valsts kases) - t.sk. pamatsumma" un 72.rindas "Aizņēmumi no kredītiestādēm bez norādīta termiņa - t.sk. pamatsumma" datu summa ir vienāda ar veidlapas Nr.9-1 "Aizņēmumu saraksts" 12.ailes "Aizņēmuma atlikums (LVL) - pārskata gada beigās" 100.rindā "Kopā" norādītajiem datiem.

401. 7.ailes "Kopā uz pārskata gada sākumu" 32.rindas "Citi aizņēmumi- t.sk. pamatsumma", 42.rindas "Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm (Valsts kases) - t.sk. pamatsumma", 52.rindas "Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm (Valsts kases) - t.sk. pamatsumma" un 72.rindas "Aizņēmumi no kredītiestādēm bez norādīta termiņa - t.sk. pamatsumma" datu summa ir vienāda ar veidlapas Nr.9-1 "Aizņēmumu saraksts" 13.ailes "Aizņēmuma atlikums (LVL) - pārskata gada sākumā" 100.rindā "Kopā" norādītajiem datiem.

2.26. Veidlapas Nr.22 "Budžeta iestāžu saraksts" aizpildīšanas kārtība

402. Veidlapā norāda valsts budžeta iestādes un pašvaldības, kuru finanšu informāciju kopsavilkuma bilancē apkopo ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības.

403. 2.ailē "Budžeta iestādes nosaukums" norāda budžeta iestādes pilnu nosaukumu. Saīsinājumus nelieto.

404. 3.ailē "Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr." norāda budžeta iestādes nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru.

405. 4.ailē "Juridiskā adrese" norāda budžeta iestādes pilnu juridisko adresi un pasta indeksu.

2.27. Veidlapas Nr.3-1 "Pārskats par štata vienību plāna izpildi iestādēs" aizpildīšanas kārtība

406. Pārskatu aizpilda valsts budžeta iestādes.

407. Štata vienību skaita gada plāna rādītājus aizpilda saskaņā ar iestādes štatu sarakstu, kurš sagatavots atbilstoši Profesiju klasifikatoram.

408. Faktisko štata vienību skaitu norāda atbilstoši faktiski aizpildītajām štata vienībām.

409. Faktiskajā štata vienību skaitā perioda sākumā un pārskata perioda beigās norāda arī personas, kuras uz laiku atrodas prombūtnē slimības, atvaļinājuma, komandējuma, brīvdienu vai citu iemeslu dēļ.

410. 020.rindas "Štata vienību skaits - pavisam" datus aprēķina kā 030.rindas "Valsts civildienesta ierēdņi", 040.rindas "Pārējais personāls" un 050.rindas "Apkalpojošais personāls" datu summu.

411. 030.rindas "Valsts civildienesta ierēdņi", 040.rindas "Pārējais personāls" un 050.rindas "Apkalpojošais personāls" gada plāna datus aizpilda saskaņā ar iestāžu apstiprinātajiem štatu sarakstiem. Vidējo štata vienību skaitu par pārskata periodu aprēķina, summējot to faktisko skaitu uz katra mēneša pirmo datumu (sākot ar 1.februāri) un dalot iegūto summu ar pārskata mēnešu skaitu.

412. 030.rindā "Valsts civildienesta ierēdņi" norāda valsts civildienesta ierēdņu štata vienību skaitu.

413. 040.rindā "Pārējais personāls" norāda speciālistu, vecāko speciālistu, vadītāju un to darbinieku skaitu, kas nav valsts civildienesta ierēdņi (ierēdņu kandidāti), bet kuri īsteno iestādei deleģētās funkcijas.

414. 050.rindā "Apkalpojošais personāls" norāda to darbinieku skaitu, kuri nodrošina iestādes darbību (piemēram, santehniķi, apkopēji, sētnieki).

415. 070.rindas "Atalgojums - kopā" datus aprēķina kā 080.rindas "Algas", 130.rindas "Piemaksas un prēmijas (izņemot vadības līgumus)", 170.rindas "Vadības līgumi", 180.rindas "Pabalsti un kompensācijas" un 220.rindas "Ārvalstīs izmaksājamie diferencētie atalgojumi" datu summu.

416. 120.rindā "Ārštata darbiniekiem" norāda atalgojumu ārštata darbiniekiem atbilstoši darba līgumiem uz noteiktu laiku, kas noslēgti ar fiziskām personām. Šīm personām neplāno štata vietas un nenosaka amatalgu saskaņā ar iestādes apstiprināto štatu sarakstu.

2.28. Veidlapas Nr.3-2 "Pārskats par aizsardzības, sabiedriskās kārtības un drošības, tiesību aizsardzības iestāžu štata vienību plāna izpildi" aizpildīšanas kārtība

417. Pārskatu aizpilda Aizsardzības ministrija, Iekšlietu ministrija, Tieslietu ministrija un to padotībā esošās valsts budžeta iestādes.

418. Faktisko štata vienību skaitu norāda atbilstoši faktiski aizpildītajām štata vienībām.

419. 020.rindas "Štata vienību skaits - pavisam" datus aprēķina kā 030.rindas "Valsts civildienesta ierēdņi", 040.rindas "Karavīri, darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm, tiesneši", 050.rindas "Pārējais personāls" un 060.rindas "Apkalpojošais personāls" datu summu.

420. 030.rindas "Valsts civildienesta ierēdņi", 040.rindas "Karavīri, darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm, tiesneši", 050.rindas "Pārējais personāls" un 060.rindas "Apkalpojošais personāls" gada plāna datus aizpilda saskaņā ar iestāžu apstiprinātajiem štatu sarakstiem.

421. Vidējo štata vienību skaitu pārskata periodā aprēķina, summējot to faktisko skaitu uz katra mēneša pirmo datumu (sākot ar 1.februāri) un dalot iegūto summu ar pārskata mēnešu skaitu.

422. Faktiskajā skaitā perioda sākumā un pārskata perioda beigās norāda arī personas, kuras uz laiku atrodas prombūtnē slimības, atvaļinājuma, komandējuma, brīvdienu vai citu iemeslu dēļ.

423. 030.rindā "Valsts civildienesta ierēdņi" norāda valsts civildienesta ierēdņu štata vienību skaitu.

424. 050.rindā "Pārējais personāls" norāda speciālistu, vecāko speciālistu, vadītāju un darbinieku skaitu, kuri nav valsts civildienesta ierēdņi (ierēdņu kandidāti), kuriem nav dienesta (militārā dienesta) pakāpes un kvalifikācijas klases, bet kuri īsteno iestādei deleģētās funkcijas.

425. 060.rindā "Apkalpojošais personāls" norāda saimniecisko darbinieku skaitu, kuri iesaistīti iestādes darbībā (piemēram, santehniķi, apkopēji, sētnieki).

426. 100.rindas "Atalgojums" datus aprēķina kā 110.rindas "Algas", 170.rindas "Piemaksas", 220.rindas "Prēmijas", 270.rindas "Vadības līgumi", 280.rindas "Dienesta apmaksas fonds", 290.rindas "Speciālā kontingenta fonds", 300.rindas "Pabalsti", 350.rindas "Kompensācijas" un 400.rindas "Ārvalstīs izmaksājamie diferencētie atalgojumi" datu summu.

427. 160.rindā "Ārštata darbiniekiem" norāda atalgojumu ārštata darbiniekiem atbilstoši darba līgumiem uz noteiktu laiku, kas noslēgti ar fiziskām personām. Šīm personām neplāno štata vietas un nenosaka amatalgu saskaņā ar iestādes apstiprināto štatu sarakstu.

2.29. Veidlapas Nr.3-4 "Pārskats par štata vienību un audzēkņu plāna izpildi internātskolās, sanatorijas tipa internātskolās, speciālajās internātskolās un mācību un pāraudzināšanas iestādēs" aizpildīšanas kārtība

428. Pārskatu aizpilda Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās valsts budžeta iestādes - internātskolas, sanatorijas tipa internātskolas, speciālās internātskolas un mācību un pāraudzināšanas iestādes.

429. Štata vienību skaita gada plānu aizpilda saskaņā ar iestādes štatu sarakstu, kas sagatavots atbilstoši Profesiju klasifikatoram.

430. Faktisko štata vienību skaitu norāda atbilstoši faktiski aizpildītajām štata vienībām.

431. 040.rindas "Audzēkņu bezmaksas ēdināšanas cilvēkdienu skaits" plāna datus aprēķina, audzēkņu skaitu (kurus plānots ēdināt bez maksas) reizinot ar plānoto vidējo viena audzēkņa ēdināšanas dienu skaitu gadā. Faktisko audzēkņu bezmaksas ēdināšanas cilvēkdienu skaitu aprēķina, summējot faktisko audzēkņu skaitu (kuri ēdināti bez maksas) katras pārskata perioda dienas sākumā pēc iestādē esošajiem operatīvās uzskaites datiem.

432. 090.rindas "Štata vienību skaits - pavisam" datus aprēķina kā 100.rindas "Pārējais pedagoģiskais personāls" un 110.rindas "Pārējais personāls" datu summu.

433. 100.rindas "Pārējais pedagoģiskais personāls", 110.rindas "Pārējais personāls" gada plāna datus aizpilda saskaņā ar iestāžu apstiprinātajiem štatu sarakstiem. Vidējo štata vienību skaitu pārskata periodā aprēķina, summējot to faktisko skaitu katra mēneša pirmajā datumā (sākot ar 1.februāri) un dalot iegūto summu ar pārskata mēnešu skaitu. Faktiskajā skaitā perioda sākumā un pārskata perioda beigās norāda arī personas, kuras uz laiku atrodas prombūtnē slimības, atvaļinājuma, komandējuma, brīvdienu vai citu iemeslu dēļ.

434. 160.rindā "Atalgojums ārštata darbiniekiem" norāda atalgojumu ārštata darbiniekiem atbilstoši darba līgumiem uz noteiktu laiku, kas noslēgti ar fiziskām personām. Šīm personām neplāno štata vietas un nenosaka amatalgu saskaņā ar iestādes apstiprināto štatu sarakstu.

2.30. Veidlapas Nr.3-5-1 "Pārskats par štata vienību un studējošo apmācības plāna izpildi augstākās izglītības mācību iestādēs" aizpildīšanas kārtība

435. Pārskatu aizpilda Aizsardzības ministrija, Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Zemkopības ministrija, Kultūras ministrija, Veselības ministrija un to padotībā esošās valsts budžeta izglītības iestādes un pašvaldības.

436. Štata vienību skaita gada plānu aizpilda saskaņā ar iestādes tāmi un štatu sarakstu, kas sagatavots atbilstoši Profesiju klasifikatoram.

437. Faktisko štata vienību skaitu norāda atbilstoši faktiski aizpildītajām štata vienībām.

438. Augstākās izglītības iestādes:

438.1. 020.rindā "Uzņemšana" norāda pārskata gadā imatrikulēto bakalaura studiju un profesionālo studiju programmu studentu skaitu;

438.2. 050.rindā "Izlaidums" norāda absolventu skaitu, kas pārskata periodā pabeiguši bakalaura studiju un profesionālo studiju programmu apguvi un ieguvuši diplomu;

438.3. 060.rindā "Izstājušies pirms mācību termiņa beigām" norāda atskaitīto studentu skaitu un studentu skaitu, kuri paši izstājušies no augstskolas, nav aizstāvējuši diplomdarbu vai nav nokārtojuši nobeiguma eksāmenu (atbirums);

438.4. 070.rindas "Studentu skaits gada beigās" plāna datus aprēķina kā 010.rindas "Studentu skaits gada sākumā" un 020.rindas "Uzņemšana" datu summu, no kuras atskaita 050.rindas "Izlaidums" un 060.rindas "Izstājušies pirms mācību termiņa beigām" datus;

438.5. 070.rindas "Studentu skaits gada beigās" faktiskās izpildes datus aprēķina kā 010.rindas "Studentu skaits gada sākumā", 020.rindas "Uzņemšana" un 030.rindas "Ieradušies no citām mācību iestādēm, pārcelti no citiem apmācības veidiem mācību iestādes ietvaros" datu summu, no kuras atskaita 040.rindas "Pārcelti uz citām mācību iestādēm un citiem apmācības veidiem mācību iestādes ietvaros", 050.rindas "Izlaidums" un 060.rindas "Izstājušies pirms mācību termiņa beigām" datus;

438.6. 080.rindas "Gada vidējais studentu skaits" plāna datus aprēķina kā 010.rindas datu "Studentu skaits gada sākumā" un 020.rindas "Uzņemšana" datu reizinājuma ar 1/3 summu, no kuras atskaita 050.rindas "Izlaidums" datu reizinājumu ar 1/2 un 060.rindas "Izstājušies pirms mācību termiņa beigām" datu reizinājumu ar 0,6;

438.7. 080.rindas "Gada vidējais studentu skaits" faktiskās izpildes datus aprēķina, summējot studentu faktisko skaitu katra mēneša pirmajā datumā (sākot ar 1.februāri) un dalot ar mēnešu skaitu;

438.8. 100.rindas "Gada vidējais nosacītais studentu skaits" plāna datus (ja kursa mācības ilgst no septembra līdz jūlijam) aprēķina, no 080.rindas "Gada vidējais studentu skaits" datu reizinājuma ar koeficientu 1,0 (finansējums no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem) atskaitot izglītības un zinātnes ministra noteikto studiju vietu skaitu;

438.9. 100.rindas "Gada vidējais nosacītais studentu skaits" faktiskās izpildes datus aprēķina, reizinot 080.rindas "Gada vidējais studentu skaits" faktiskās izpildes datus ar koeficientu 1,0;

438.10. 370.rindas "Gada vidējais nosacītais studentu skaits" datus aprēķina, reizinot 350.rindas "Gada vidējais studentu skaits" datus ar koeficientu 0,5;

438.11. 470.rindas "Gada vidējais nosacītais studentu skaits" datus aprēķina, reizinot 450.rindas "Gada vidējais studentu skaits" datus ar koeficientu 0,5;

438.12. 540.rindas "Gada vidējais nosacītais doktorantu, rezidentu skaits" datus aprēķina, reizinot 530.rindas "Gada vidējais doktorantu skaits" datus ar koeficientu 0,5.

439. Dažādi rādītāji:

439.1. 570.rindas "Štata vienību skaits gada sākumā", 580.rindas "Pārējais pedagoģiskais personāls" un 590.rindas "Pārējais personāls" gada plāna datus aizpilda saskaņā ar iestāžu apstiprinātajiem štatu sarakstiem. Vidējo štata vienību skaitu pārskata periodā aprēķina, summējot to faktisko skaitu katra mēneša pirmajā datumā (sākot ar 1.februāri) un dalot iegūto summu ar pārskata mēnešu skaitu;

439.2. 600.rindas "Štata vienību skaits gada beigās", 610.rindas "Pārējais pedagoģiskais personāls" un 620.rindas "Pārējais personāls" faktiskajos datos perioda sākumā un pārskata perioda beigās norāda arī personas, kuras uz laiku atrodas prombūtnē slimības, atvaļinājuma, komandējuma, brīvdienu vai citu iemeslu dēļ;

439.3. 620.rindā "Pārējais personāls" norāda saimniecisko darbinieku skaitu, kuri iesaistīti iestādes darbībā (piemēram, santehniķi, apkopēji, sētnieki);

439.4. 710.rindā "Vietu skaits dienesta viesnīcā" faktiskās izpildes datos norāda faktiski aizņemtās vietas dienesta viesnīcā;

439.5. 760.rindā "Atalgojums ārštata darbiniekiem" norāda atalgojumu ārštata darbiniekiem atbilstoši darba līgumiem uz noteiktu laiku, kas noslēgti ar fiziskām personām. Šīm personām neplāno štata vietas un nenosaka amatalgu saskaņā ar iestādes apstiprināto štatu sarakstu.

2.31. Veidlapas Nr.3-5-2 "Pārskats par štata vienību un studējošo (audzēkņu, klausītāju) apmācības plāna izpildi profesionālās izglītības mācību iestādēs" aizpildīšanas kārtība

440. Pārskatu aizpilda Aizsardzības ministrija, Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Zemkopības ministrija, Labklājības ministrija, Kultūras ministrija, Veselības ministrija un to padotībā esošās valsts budžeta izglītības iestādes.

441. Štata vienību skaita gada plānu aizpilda saskaņā ar iestādes tāmi un štatu sarakstu, kas sagatavots atbilstoši Profesiju klasifikatoram.

442. Faktisko štata vienību skaitu norāda atbilstoši faktiski aizpildītajām štata vienībām.

443. Audzēkņu (klausītāju) apmācības izpilde:

443.1. 060.rindā "Izlaidums", 150.rindā "Izlaidums" un 230.rindā "Izlaidums" norāda absolventu skaitu, kuri pārskata periodā pabeiguši izglītības iestādi un ieguvuši diplomu;

443.2. 070.rindā "Izstājušies pirms mācību termiņa beigām", 160.rindā "Izstājušies pirms mācību termiņa beigām" un 240.rindā "Izstājušies pirms mācību termiņa beigām" norāda atskaitīto studentu skaitu un to studentu skaitu, kuri paši izstājušies no izglītības iestādes, nav aizstāvējuši diplomdarbu vai nav nokārtojuši nobeiguma eksāmenu (atbirums);

443.3. 080.rindas "Audzēkņu (klausītāju) skaits gada beigās" plāna datus aprēķina kā 020.rindas "Audzēkņu (klausītāju) skaits gada sākumā" un 030.rindas "Uzņemšana" datu summu, no kuras atskaita 060.rindas "Izlaidums" un 070.rindas "Izstājušies pirms mācību termiņa beigām" datus;

443.4. 080.rindas "Audzēkņu (klausītāju) skaits gada beigās" faktiskās izpildes datus aprēķina, summējot 020.rindas "Audzēkņu (klausītāju) skaits gada sākumā", 030.rindas "Uzņemšana" un 040.rindas "Ieradušies no citām izglītības iestādēm, pārcelti no citiem apmācības veidiem izglītības iestādes ietvaros" datus, no iegūtās kopsummas atskaitot 050.rindas "Pārcelti uz citām izglītības iestādēm un citiem apmācības veidiem izglītības iestādes ietvaros", 060.rindas "Izlaidums" un 070.rindas "Izstājušies pirms mācību termiņa beigām" datus;

443.5. 090.rindas "Audzēkņu (klausītāju) gada vidējais skaits" gada plāna datus aprēķina, summējot 020.rindas "Audzēkņu (klausītāju) skaits gada sākumā" datus ar 030.rindas "Uzņemšana" datu reizinājumu ar 1/3; atskaitot 1/12 no absolventu skaita jūnijā, reizināta ar 6, summēta ar starpību (no 12 atskaitīts mācību ilgums mēnešos budžeta gadā), reizināta ar absolventu skaitu citā mēnesī, atskaitot 070.rindas "Izstājušies pirms mācību termiņa beigām" datu reizinājumu ar 0,6;

443.6. 090.rindas "Audzēkņu (klausītāju) gada vidējais skaits" gada faktiskās izpildes datus aprēķina, summējot audzēkņu faktisko skaitu uz katra mēneša pirmo datumu un dalot ar 12. Ja audzēkņu skaits mēneša laikā mainās, uz mēneša pirmo datumu ņem mēneša vidējo audzēkņu skaitu;

443.7. 110.rindas "Gada vidējais nosacītais audzēkņu (klausītāju) skaits" datus aprēķina, reizinot 090.rindas "Audzēkņu (klausītāju) gada vidējais skaits" datus ar koeficientu 1,0;

443.8. 200.rindas "Gada vidējais nosacītais audzēkņu (klausītāju) skaits" datus aprēķina, reizinot 180.rindas "Audzēkņu (klausītāju) gada vidējais skaits" datus ar koeficientu 0,5;

443.9. 280.rindas "Gada vidējais nosacītais audzēkņu (klausītāju) skaits" datus aprēķina, reizinot 260.rindas "Audzēkņu (klausītāju) gada vidējais skaits" datus ar koeficientu 0,5;

443.10. 290.rindas "Pavisam gada vidējais nosacītais audzēkņu (klausītāju) skaits" datus aprēķina, summējot 110.rindas "Gada vidējais nosacītais audzēkņu (klausītāju) skaits", 200.rindas "Gada vidējais nosacītais audzēkņu (klausītāju) skaits" un 280.rindas "Gada vidējais nosacītais audzēkņu (klausītāju) skaits" datus.

444. Dažādi rādītāji:

444.1. 340.rindas "Štata vienību skaits gada sākumā", 350.rindas "Pārējais pedagoģiskais personāls", 360.rindas "Arodapmācības skolotāju štata vienības" un 370.rindas "Pārējais personāls" gada plāna datus aizpilda saskaņā ar iestāžu apstiprinātajiem štatu sarakstiem. Vidējo štata vienību skaitu pārskata periodā aprēķina, summējot to faktisko skaitu katra mēneša pirmajā datumā (sākot ar 1.februāri) un dalot iegūto summu ar pārskata mēnešu skaitu;

444.2. 390.rindas "Pārējais pedagoģiskais personāls", 400.rindas "Arodapmācības skolotāju štata vienības" un 410.rindas "Pārējais personāls" faktiskā skaita datos perioda sākumā un pārskata perioda beigās norāda arī personas, kuras uz laiku atrodas prombūtnē slimības, atvaļinājuma, komandējuma, brīvdienu vai citu iemeslu dēļ;

444.3. 410.rindā "Pārējais personāls" norāda saimniecisko darbinieku skaitu, kuri iesaistīti iestādes darbībā (piemēram, santehniķi, apkopēji, sētnieki);

444.4. 510.rindā "Vietu skaits dienesta viesnīcā" faktiskās izpildes datos norāda faktiski aizņemtās vietas dienesta viesnīcā;

444.5. 580.rindā "Atalgojums ārštata darbiniekiem" norāda atalgojumu ārštata darbiniekiem atbilstoši darba līgumiem uz noteiktu laiku, kas noslēgti ar fiziskām personām. Šīm personām neplāno štata vietas un nenosaka amatalgu saskaņā ar iestādes apstiprināto štatu sarakstu.

2.32. Veidlapas Nr.3-6 "Pārskats par štata vienību plāna izpildi veselības aprūpes iestādēs" aizpildīšanas kārtība

445. Pārskatu aizpilda Iekšlietu ministrija, Aizsardzības ministrija, Veselības ministrija un to padotībā esošās valsts budžeta veselības aprūpes iestādes.

446. Štata vienību skaita gada plānu aizpilda saskaņā ar iestādes štatu sarakstu, kas sagatavots atbilstoši Profesiju klasifikatoram.

447. Faktisko štata vienību skaitu norāda atbilstoši faktiski aizpildītajām štata vienībām.

448. 020.rindas "Štata vienību skaits - pavisam" datus aprēķina kā 030.rindas "Ārsti (likmes), ieskaitot galvenos ārstus un zobārstus", 040.rindas "Vidējais medicīnas personāls", 060.rindas "Jaunākais medicīnas personāls", 070.rindas "Valsts civildienesta ierēdņi" un 080.rindas "Pārējais personāls" datu summu.

449. 030.rindas "Ārsti (likmes), ieskaitot galvenos ārstus un zobārstus", 040.rindas "Vidējais medicīnas personāls", 050.rindas "Ar augstāko izglītību", 060.rindas "Jaunākais medicīnas personāls", 070.rindas "Valsts civildienesta ierēdņi" un 080.rindas "Pārējais personāls" gada plāna datus aizpilda saskaņā ar iestāžu apstiprinātajiem štatu sarakstiem. Vidējo štata vienību skaitu pārskata periodā aprēķina, summējot to faktisko skaitu katra mēneša pirmajā datumā (sākot ar 1.februāri) un dalot iegūto summu ar pārskata mēnešu skaitu. Faktiskajā skaitā perioda sākumā un pārskata perioda beigās ieskaita arī personas, kuras uz laiku atrodas prombūtnē slimības, atvaļinājuma, komandējuma, brīvdienu vai citu iemeslu dēļ.

450. 140.rindas "Atalgojums kopā" datus aprēķina kā 150.rindas "Ārstiem (likmes), ieskaitot galvenos ārstus un zobārstus", 160.rindas "Vidējam medicīnas personālam", 180.rindas "Jaunākajam medicīnas personālam", 190.rindas "Valsts civildienesta ierēdņiem" un 200.rindas "Pārējā personāla atalgojums" datu summu.

451. 110.rindas "Gultasdienu skaits" plāna datus aprēķina, reizinot plānoto gultu skaitu ar vidējo gultu noslogojumu gadā (ņemot vērā reālo noslogojumu iepriekšējos saimnieciskajos gados). Faktisko gultasdienu skaitu aprēķina, summējot slimnieku faktisko skaitu katras pārskata perioda dienas sākumā pēc iestādē esošajiem operatīvās uzskaites datiem.

2.33. Veidlapas Nr.3-7 "Pārskats par štata vienību plāna izpildi sociālās aprūpes iestādēs" aizpildīšanas kārtība

452. Pārskatu aizpilda Labklājības ministrija un tās padotībā esošās valsts budžeta sociālās aprūpes iestādes.

453. Štata vienību skaita gada plānu aizpilda saskaņā ar iestādes štatu sarakstu, kas gatavots atbilstoši Profesiju klasifikatoram.

454. Faktisko štata vienību skaitu norāda atbilstoši faktiski aizpildītajām štata vienībām.

455. 020.rindas "Štata vienību skaits pavisam" datus aprēķina kā 030.rindas "Ārsti", 040.rindas "Pārējais medicīnas personāls", 050.rindas "Pedagoģiskais personāls", 060.rindas "Administratīvais un apkalpojošais personāls", 070.rindas "Sociālie darbinieki" un 080.rindas "Valsts civildienesta ierēdņi" datu summu.

456. 030.rindas "Ārsti", 040.rindas "Pārējais medicīnas personāls", 050.rindas "Pedagoģiskais personāls", 060.rindas "Administratīvais un apkalpojošais personāls", 070.rindas "Sociālie darbinieki" un 080.rindas "Valsts civildienesta ierēdņi" gada plāna datus aizpilda saskaņā ar iestāžu apstiprinātajiem štatu sarakstiem. Vidējo štata vienību skaitu pārskata periodā aprēķina, summējot to faktisko skaitu katra mēneša pirmajā datumā (sākot ar 1.februāri) un dalot iegūto summu ar pārskata mēnešu skaitu. Faktiskajā skaitā perioda sākumā un pārskata perioda beigās norāda arī personas, kuras uz laiku atrodas prombūtnē slimības, atvaļinājuma, komandējuma, brīvdienu vai citu iemeslu dēļ.

457. Apkalpojošais personāls ir saimnieciskie darbinieki, kuri iesaistīti iestādes darbībā (piemēram, santehniķi, apkopēji, sētnieki).

458. 230.rindā "Ārštata darbinieki" norāda atalgojumu ārštata darbiniekiem atbilstoši darba līgumiem uz noteiktu laiku, kas noslēgti ar fiziskām personām. Šīm personām neplāno štata vietas un nenosaka amatalgu saskaņā ar iestādes apstiprināto štatu sarakstu.

2.34. Veidlapas Nr.3-8 "Pārskats par štata vienību plāna izpildi pārējās izglītības un kultūras iestādēs un pasākumos (brīvais laiks, sports, kultūra, reliģija)" aizpildīšanas kārtība

459. Veidlapu aizpilda Aizsardzības ministrija, Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Zemkopības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Kultūras ministrija, Veselības ministrija un to padotībā esošās pārējās no valsts budžeta finansētās izglītības un kultūras iestādes.

460.Faktisko štata vienību skaitu norāda atbilstoši faktiski aizpildītajām štata vienībām.

461. 030.rindas "Štata vienību skaits - pavisam" datus aprēķina kā 040.rindas "Pārējais pedagoģiskais personāls" un 050.rindas "Pārējais personāls" datu summu.

462. 040.rindas "Pārējais pedagoģiskais personāls" un 050.rindas "Pārējais personāls" gada plāna datus aizpilda saskaņā ar iestāžu apstiprinātajiem štatu sarakstiem.

463. Vidējo štata vienību skaitu pārskata periodā aprēķina, summējot to faktisko skaitu katra mēneša pirmajā datumā (sākot ar 1.februāri) un dalot iegūto summu ar pārskata mēnešu skaitu.

464. Faktiskajā skaitā perioda sākumā un pārskata perioda beigās norāda arī personas, kuras uz laiku atrodas prombūtnē slimības, atvaļinājuma, komandējuma, brīvdienu vai citu iemeslu dēļ.

465. 050.rindā "Pārējais personāls" norāda saimniecisko darbinieku skaitu, kuri iesaistīti iestādes darbībā (piemēram, santehniķi, apkopējas, sētnieki).

466. 060.rindā "Audzēkņu (klausītāju) skaits" plānoto gada vidējo audzēkņu (klausītāju) skaitu aprēķina, summējot to plānoto skaitu mēnesī un dalot ar mēnešu skaitu. Pārskata periodu vidējo audzēkņu (klausītāju) skaitu aprēķina, summējot to faktisko skaitu pēc saraksta katra mēneša pirmajā datumā (sākot ar 1.februāri) un dalot iegūto summu ar pārskata mēnešu skaitu. Ja audzēkņu (klausītāju) skaits kādā no pārskata perioda mēnešiem ir mainījies nevis mēneša sākumā, bet vēlāk, audzēkņu (klausītāju) vidējo skaitu pēc saraksta attiecīgajā mēnesī nosaka, saskaitot audzēkņu (klausītāju) skaitu katrā mēneša kalendāra dienā un dalot iegūto summu ar kalendāra dienu skaitu mēnesī. Faktisko skaitu perioda sākumā un pārskata perioda beigās nosaka pēc saraksta.

467. 070.rindas "Atalgojums kopā" datus aprēķina kā 080.rindas "Pedagoģiskajām likmēm", 090.rindas "Pārējam pedagoģiskajam personālam", 100.rindas "Pārējam personālam" un 110.rindas "Ārštata darbiniekiem" datu summu.

468. 110.rindā "Ārštata darbiniekiem" norāda atalgojumu ārštata darbiniekiem atbilstoši darba līgumiem uz noteiktu laiku, kas noslēgti ar fiziskām personām. Šīm personām neplāno štata vietas un nenosaka amatalgu saskaņā ar iestādes apstiprināto štatu sarakstu.

2.35. Veidlapas Nr.1-1-P "Pārskats par naudas līdzekļu atlikumu izvietojumu" aizpildīšanas kārtība

469. Pārskatu aizpilda pašvaldības.

470. 17.ailē "Atlikums pārskata perioda beigās" norāda naudas līdzekļu atlikumu izvietojumu komercbankās un iestāžu kasēs pārskata gada beigās.

471. 18.ailē "Atlikums gada sākumā" norāda kopējo naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā, sadalot pa atbilstošiem bilances posteņiem. Atlikums gada sākumā ir vienāds ar iepriekšējā gada pārskatā norādītajiem datiem perioda beigās.

472. Rindās naudas līdzekļus norāda atbilstoši bilances posteņa "Naudas līdzekļi" veidiem.

473. Gada beigās naudas līdzekļu atlikuma izvietojumu komercbankās un kasēs norāda saskaņā ar banku salīdzināšanas izziņām un kases inventarizācijas rezultātiem.

474. Ja termiņnoguldījumi (depozīti) veikti no pamatbudžeta, speciālā budžeta vai ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem, šo līdzekļu atlikumus norāda pie tiem budžeta līdzekļu atlikumiem, no kuriem veikts noguldījums.

475. 400.rindā "Pārējie naudas līdzekļi" norāda biļetes vai citus naudas dokumentus, kam ir noteikta vērtība.

476. 17.ailes "Atlikums pārskata perioda beigās" un 18.ailes "Atlikums gada sākumā" 330.rindas "Kase" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" atbilstošo nosaukumu aiļu rindā norādītajiem datiem.

477. 17.ailes "Atlikums pārskata perioda beigās" un 18.ailes "Atlikums gada sākumā" 340.rindas "Pamatbudžeta konti" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" atbilstošo nosaukumu aiļu rindā norādītajiem datiem.

478. 17.ailes "Atlikums pārskata perioda beigās" un 18.ailes "Atlikums gada sākumā" 350.rindas "Speciālā budžeta konti" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" atbilstošo nosaukumu aiļu rindā norādītajiem datiem.

479. 17.ailes "Atlikums pārskata perioda beigās" un 18.ailes "Atlikums gada sākumā" 360.rindas "Dāvinājumu konti" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" atbilstošo nosaukumu aiļu rindā norādītajiem datiem.

480. 17.ailes "Atlikums pārskata perioda beigās" un 18.ailes "Atlikums gada sākumā" 370.rindas "Depozītu konti" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" atbilstošo nosaukumu aiļu rindā norādītajiem datiem.

481. 17.ailes "Atlikums pārskata perioda beigās" un 18.ailes "Atlikums gada sākumā" 380.rindas "Citu budžetu līdzekļu konti" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" atbilstošo nosaukumu aiļu rindā norādītajiem datiem.

482. 17.ailes "Atlikums pārskata perioda beigās" un 18.ailes "Atlikums gada sākumā" 390.rindas "Īpašu norēķinu formu konti" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" atbilstošo nosaukumu aiļu rindā norādītajiem datiem.

483. 17.ailes "Atlikums pārskata perioda beigās" un 18.ailes "Atlikums gada sākumā" 400.rindas "Pārējie naudas līdzekļi" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" atbilstošo nosaukumu aiļu rindā norādītajiem datiem.

484. 17.ailes "Atlikums pārskata perioda beigās" un 18.ailes "Atlikums gada sākumā" 500.rindas "Kopā" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" atbilstošo nosaukumu aiļu rindā norādītajiem datiem.

485. 17.ailes "Atlikums pārskata perioda beigās" 340.rindas "Pamatbudžeta konti" un 331.rindas "Kase - pamatbudžets" datu summa ir vienāda ar veidlapas Nr.2-P "Pārskats par pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem" 5.ailes "Naudas plūsma pārskata gadā" 9059.rindā "2.2.Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās" norādītajiem datiem.

486. 18.ailes "Atlikums gada sākumā" 340.rindas "Pamatbudžeta konti" un 331.rindas "Kase - pamatbudžets" datu summa ir vienāda ar veidlapas Nr.2-P "Pārskats par pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem" 5.ailes "Naudas plūsma pārskata gadā" 9057.rindā "2.1. Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā" norādītajiem datiem.

487. 17.ailes "Atlikums pārskata perioda beigās" 350.rindas "Speciālā budžeta konti" un 332.rindas "Kase - speciālais budžets" datu summa ir vienāda ar veidlapas Nr.2-1-P "Pārskats par speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem" 5.ailes "Naudas plūsma pārskata gadā" 731.rindā "2.2.Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās" norādītajiem datiem.

488. 18.ailes "Atlikums gada sākumā" 350.rindas "Speciālā budžeta konti" un 332.rindas "Kase - speciālais budžets" datu summa ir vienāda ar veidlapas Nr.2-1-P "Pārskats par speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem" 5.ailes "Naudas plūsma pārskata gadā" 729.rindā "2.1.Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā" norādītajiem datiem.

489. 17.ailes "Atlikums pārskata perioda beigās" 360.rindas "Dāvinājumu konti" un 333.rindas "Kase - ziedojumi un dāvinājumi" datu summa ir vienāda ar veidlapas Nr.2-4-P "Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem" 5.ailes "Naudas plūsma pārskata gadā" 587.rindā "Naudas līdzekļu atlikums gada beigās" norādītajiem datiem.

490. 18.ailes "Atlikums gada sākumā" 360.rindas "Dāvinājumu konti" un 333.rindas "Kase - ziedojumi un dāvinājumi" datu summa ir vienāda ar veidlapas Nr.2-4-P "Pārskats par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem" 5.ailes "Naudas plūsma pārskata gadā" 586.rindā "Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā" norādītajiem datiem.

2.36. Veidlapas Nr.9-1 "Aizņēmumu saraksts" aizpildīšanas kārtība

491. Pārskatu aizpilda valsts budžeta iestādes un pašvaldības.

492. 2.ailē "Aizdevējs" norāda kredītiestādes (kredīta devēja) juridisko nosaukumu.

493. 3.ailē "Aizņēmuma mērķis" norāda līgumā noteikto aizņēmuma mērķi.

494. 4.ailē "Līguma parakstīšanas datums" norāda datumu, kurā parakstīts aizņēmuma līgums.

495. 5.ailē "Aizņēmuma atmaksas termiņš" norāda datumu, kurš noteikts līgumā un līdz kuram paredzēts nokārtot visas parādsaistības.

496. 6.ailē "% likme" norāda aizņēmuma gada procentu likmi. Lietojot mainīgo procentu likmi, norāda perioda pēdējo procentu likmi.

497. 7.ailē "Aizņēmuma oriģinālā valūta" norāda valūtas apzīmējumu, kāds noteikts aizņēmuma līgumā.

498. 8.ailē "Aizņēmuma līguma summa - oriģinālā valūta" norāda aizņēmuma summu oriģinālajā valūtā, kāda noteikta līgumā.

499. 9.ailē "Aizņēmuma līguma summa - LVL" norāda aizņēmuma summu latos, kas pārrēķināta pārskata gada beigās pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa pārskata gada pēdējā dienā.

500. 9.ailes "Aizņēmuma līguma summa - LVL" datus aprēķina kā 8.ailes "Aizņēmuma līguma summa oriģinālā valūtā" un 15.ailes "Valūtas kurss pārskata gada pēdējā dienā" datu reizinājumu.

501. 10.ailē "Aizņēmuma atlikums oriģinālajā valūtā - pārskata gada beigās" norāda aizņēmuma saņemtās un atmaksātās summas starpību oriģinālajā valūtā pārskata gada beigās.

502. 11.ailē "Aizņēmuma atlikums oriģinālajā valūtā - pārskata gada sākumā" norāda aizņēmuma atlikumu pārskata gada sākumā.

503. 12.ailē "Aizņēmuma atlikums (LVL) - pārskata gada beigās" norāda aizņēmuma atlikumu pārskata gada beigās, kas pārrēķināts pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa pārskata gada pēdējā dienā.

504. 12.ailes "Aizņēmuma atlikums (LVL) - pārskata gada beigās" datus aprēķina kā 10.ailes "Aizņēmuma atlikums oriģinālajā valūtā - pārskata gada beigās" un 15.ailes "Valūtas kurss - pārskata gada pēdējā dienā" datu reizinājumu.

505. 13.ailē "Aizņēmuma atlikums (LVL) - pārskata gada sākumā" norāda aizņēmuma atlikumu pārskata gada sākumā, kas pārrēķināts pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa iepriekšējā pārskata gada pēdējā dienā.

506. 13.ailes "Aizņēmuma atlikums (LVL) - pārskata gada sākumā" datus aprēķina kā 11.ailes "Aizņēmuma atlikums oriģinālajā valūtā - pārskata gada sākumā" un 14.ailes "Valūtas kurss - iepriekšējā gada pēdējā dienā" datu reizinājumu.

507. 14.ailē "Valūtas kurss - iepriekšējā gada pēdējā dienā" norāda Latvijas Bankas oficiāli noteikto valūtas maiņas kursu iepriekšējā pārskata gada pēdējā dienā.

508. 15.ailē "Valūtas kurss - pārskata gada pēdējā dienā" norāda Latvijas Bankas oficiāli noteikto valūtas maiņas kursu pārskata gada pēdējā dienā.

509. 12.ailes "Aizņēmuma atlikums (LVL) - pārskata gada beigās" 100.rindas "Kopā" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.8-2 "Pārskats par kreditoriem" atbilstošā nosaukuma ailes rindās - 32.rindā "Citi aizņēmumi - t.sk. pamatsumma", 42.rindā "Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm (Valsts kases) - t.sk. pamatsumma", 52.rindā "Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm (Valsts kases) - t.sk. pamatsumma" un 72.rindā "Aizņēmumi no kredītiestādēm bez norādīta termiņa - t.sk. pamatsumma" - norādīto datu summu.

510. 13.ailes "Aizņēmuma atlikums (LVL) - pārskata gada sākumā" 100.rindas "Kopā" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.8-2 "Pārskats par kreditoriem" atbilstošās nosaukuma ailes rindās - 32.rindā "Citi aizņēmumi - t.sk. pamatsumma", 42.rindā "Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm (Valsts kases) - t.sk. pamatsumma", 52.rindā "Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm (Valsts kases)- t.sk. pamatsumma" un 72.rindā "Aizņēmumi no kredītiestādēm bez norādīta termiņa - t.sk. pamatsumma" - norādīto datu summu.

511. Aizpildot pārskatu par pašvaldības aizņēmumiem, kuriem saimnieciskajā gadā mainītas līgumā norādītās valūtas vienības, pārskatā aizņēmumu norāda mainītās valūtas vienībās.

2.37. Veidlapas Nr.9-1-1 "Aizņēmumu kustības pārskats" aizpildīšanas kārtība

512. Pārskatu aizpilda valsts budžeta iestādes un pašvaldības.

513. 2.ailē "Aizdevējs" norāda kredītiestādes (kredīta devēja) juridisko nosaukumu.

514. 1.ailes "Rindas kods" un 2.ailes "Aizdevējs" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.9-1 "Aizņēmumu saraksts" attiecīgajās ailēs norādītajiem datiem.

515. 3.ailē "Valūta" norāda saņemtā aizņēmuma oriģinālo valūtu.

516. 4.ailē "Saņemts līdz pārskata gada sākumam" norāda saņemto aizņēmuma daļu līdz pārskata gada sākumam. Ja aizņēmums saņemts oriģinālajā valūtā, pārrēķinu latos norāda pēc iestādes uzskaites datiem.

517. 5.ailē "Atmaksāts līdz pārskata gada sākumam" norāda atmaksāto aizņēmuma pamatsummu līdz pārskata gada sākumam. Ja aizņēmuma atmaksa veikta oriģinālajā valūtā, pārrēķinu latos norāda pēc iestādes uzskaites datiem.

518. 6.ailē un 11.ailē "Cits parāda palielinājums/samazinājums" norāda parāda samazinājumu, kas noticis bez naudas plūsmas. Šeit norāda reinvestīcijas.

519. 7.ailē "Valūtas maiņas starpība līdz pārskata gada sākumam" norāda valūtas kursa svārstību dēļ radušos zaudējumus vai ienākumus. Šīs ailes rādītāji veidojas tikai oriģinālās valūtas aizņēmumiem.

520. 8.ailes "Atlikums pārskata gada sākumā" datus aprēķina, atskaitot no 4.ailes "Saņemts līdz pārskata gada sākumam" datiem 5.ailes "Atmaksāts līdz pārskata gada sākumam" datus, atskaitot 6.ailes "Cits parāda samazinājums" datus un atskaitot vai summējot 7.ailes "Valūtas maiņas starpība līdz pārskata gada sākumam" datus.

521. 8.ailes "Atlikums pārskata gada sākumā" 100.rindas "Kopā" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.9-1 "Aizņēmumu saraksts" attiecīgās ailes rindā norādītajiem datiem.

522. 9.ailē "Saņemts pārskata gadā" norāda saņemto aizņēmuma daļu oriģinālajā valūtā un latos. Pārrēķinu latos norāda pēc iestādes uzskaites datiem.

523. 10.ailē "Atmaksāts pārskata gadā" norāda aizņēmuma pamatsummas atmaksu oriģinālajā valūtā un latos pārskata gadā. Pārrēķinu latos norāda pēc iestādes uzskaites datiem.

524. 12.ailē "Valūtas maiņas starpība" norāda valūtas kursa svārstību dēļ radušos zaudējumus vai ienākumus. Šo aili aizpilda tikai oriģinālās valūtas aizņēmumiem.

525. 13.ailes "Atlikums pārskata gada beigās" datus aprēķina kā 8.ailes "Atlikums uz pārskata gada sākumu" un 9.ailes "Saņemts pārskata gadā" datu summu, atskaitot 10.ailes "Atmaksāts pārskata gadā" datus, atskaitot 11.ailes "Cits parāda samazinājums" datus un atskaitot vai summējot 12.ailes "Valūtas maiņas starpība" datus.

526. 13.ailes "Atlikums pārskata gada beigās" 100.rindas "Kopā" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.9-1 "Aizņēmumu saraksts" attiecīgās ailes rindā norādītajiem datiem.

527. 14.ailē "Plānots saņemt aizņēmuma pamatsummu - gggg+1" norāda plānoto aizņēmuma pamatsummas palielinājumu nākamajā pārskata gadā.

528. 15.ailē "Plānots saņemt aizņēmuma pamatsummu - gggg+2" norāda plānoto aizņēmuma pamatsummas palielinājumu aiznākamajā pārskata gadā.

529. 16.ailē "Plānots saņemt aizņēmuma pamatsummu - pārējos gados" norāda plānoto aizņēmuma pamatsummas palielinājumu iepriekš nenorādītajos gados.

530. 17.ailē "Plānotās aizņēmuma pamatsummas atmaksas - gggg+1" norāda aizņēmuma pamatsummas samazinājumu nākamajā pārskata gadā.

531. 18.ailē "Plānotās aizņēmuma pamatsummas atmaksas - gggg+2" norāda aizņēmuma pamatsummas samazinājumu aiznākamajā pārskata gadā.

532. 19.ailē "Plānotās aizņēmuma pamatsummas atmaksas - pārējos gados" norāda aizņēmuma pamatsummas samazinājumu visos nākamajos gados, kas nav minēti iepriekš.

2.38. Veidlapas Nr.9-2 "Pārskats par izsniegtajiem galvojumiem" aizpildīšanas kārtība

533. 2.ailē "Aizdevējs" norāda galvotā aizņēmuma izsniedzēja (kredītiestādes) juridisko nosaukumu.

534. 3.ailē "Mērķis" norāda līgumā noteikto aizņēmuma mērķi.

535. 4.ailē "Aizņēmējs" norāda aizņēmuma saņēmēja (piemēram, pašvaldības uzņēmuma) pilnu juridisko nosaukumu.

536. 5.ailē "Parakstīšanas datums" norāda galvojuma līguma parakstīšanas datumu. Ja galvojuma līgums parakstīts pēc aizņēmuma līguma parakstīšanas, šajā ailē norāda galvojuma līguma parakstīšanas datumu.

537. 6.ailē "Atmaksas termiņš" norāda galvotā aizņēmuma atmaksas termiņu.

538. 7.ailē "Valūta" norāda oriģinālo valūtu, kādā saņemts aizņēmums.

539. 8.ailē "Galvojuma summa" norāda galvoto summu oriģinālajā valūtā. Ja pašvaldība negalvo par visu aizņēmumu, šajā ailē norāda tikai summu, par kuru noslēgts galvojuma līgums. Ja aizņēmums izsniegts oriģinālajā valūtā, pārrēķinu latos norāda pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa pēdējā pārskata perioda dienā.

540. 9.ailē "Galvotā aizņēmuma summa" norāda aizņēmuma summu.

541. 10.ailē "Neapmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata gada sākumu)" norāda galvotā aizņēmuma summu pārskata perioda sākumā. Datus norāda neto summā, t.i., no aizņēmuma izmaksām atskaitot atmaksas pārskata perioda sākumā. Ja aizņēmums izsniegts oriģinālajā valūtā, pārrēķinu latos norāda pēc iestādes uzskaites datiem.

542. 11.ailē "Kopējā izmaksātā aizņēmuma pamatsumma - uz pārskata gada beigām" norāda kopējo izmaksāto galvoto aizņēmuma summu no galvojuma līguma parakstīšanas dienas. Ja aizņēmums izsniegts oriģinālajā valūtā, pārrēķinu latos norāda pēc iestādes uzskaites datiem.

543. 12.ailē "Kopējā izmaksātā aizņēmuma pamatsumma - pārskata gadā izmaksātā summa" norāda galvotā aizņēmuma izmaksāto summu pārskata gadā. Ja aizņēmums izsniegts oriģinālajā valūtā, pārrēķinu latos norāda pēc iestādes uzskaites datiem.

544. 13.ailē "Kopējā atmaksātā aizņēmuma pamatsumma - uz pārskata gada beigām" norāda galvotā aizņēmuma atmaksu no galvojuma līguma parakstīšanas dienas, kas veikta līdz pārskata gada beigām. Ja aizņēmums izsniegts oriģinālajā valūtā, pārrēķinu latos norāda pēc iestādes uzskaites datiem.

545. 14.ailē "Kopējā atmaksātā aizņēmuma pamatsumma - pārskata gada atmaksātā summa" norāda aizņēmuma atmaksāto summu pārskata gadā. Ja aizņēmums izsniegts oriģinālajā valūtā, pārrēķinu latos norāda pēc iestādes uzskaites datiem.

546. 15.ailē "Valūtas maiņas starpība" norāda valūtas kursa svārstību dēļ radušos zaudējumus vai ienākumus. Šo aili aizpilda tikai oriģinālās valūtas aizņēmumiem.

547. 16.ailē "Neapmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata gada beigām)" norāda galvotā aizņēmuma summu uz pārskata gada beigām, un to aprēķina kā 10.ailes "Neapmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata gada sākumu)" un 12.ailes "Kopējā izmaksātā aizņēmuma pamatsumma - pārskata gadā izmaksātā summa" datu summu, atskaitot 14.ailes "Kopējā atmaksātā aizņēmuma pamatsumma - pārskata gada atmaksātā summa" datus un atskaitot vai summējot 15.ailes "Valūtas maiņas starpība" datus. Ja aizņēmums saņemts oriģinālajā valūtā, pārrēķinu latos norāda pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa pēdējā pārskata gada dienā.

548. 17.ailē "Plānotais palielinājums galvotā aizņēmuma pamatsummā - gggg+1" norāda plānoto galvotā aizņēmuma pamatsummas palielinājumu nākamajā pārskata gadā.

549. 18.ailē "Plānotais palielinājums galvotā aizņēmuma pamatsummā - gggg+2" norāda plānoto galvotā aizņēmuma pamatsummas palielinājumu aiznākamajā pārskata gadā.

550. 19.ailē "Plānotais palielinājums galvotā aizņēmuma pamatsummā - pārējos gados" norāda plānoto galvotā aizņēmuma pamatsummas palielinājumu iepriekš nenorādītajos gados.

551. 20.ailē "Plānotais samazinājums galvotā aizņēmuma pamatsummā - gggg+1" norāda plānoto galvotā aizņēmuma pamatsummas samazinājumu nākamajā gadā pēc pārskata gada.

552. 21.ailē "Plānotais samazinājums galvotā aizņēmuma pamatsummā - gggg+2" norāda plānoto galvotā aizņēmuma pamatsummas samazinājumu aiznākamajā gadā pēc pārskata gada.

553. 22.ailē "Plānotais samazinājums galvotā aizņēmuma pamatsummā - pārējos gados" norāda plānoto galvotā aizņēmuma pamatsummas samazinājumu visos nākamajos gados, kas nav minēti iepriekš.

554. Ja galvojums izsniegts oriģinālajā valūtā, tad no 17.ailes līdz 22.ailei pārrēķinu latos norāda pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa pēdējā pārskata gada dienā.

555. Pārskata 10.ailes "Neapmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata gada sākumu)" 100.rindas "Kopā" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" izziņas daļas "Zembilances konti" 5.ailes "Uz pārskata gada sākumu" 720.rindā "Pašvaldību budžeta izsniegtie galvojumi un hipotekārie līgumi" norādītajiem datiem.

556. Pārskata 16.ailes "Neapmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata gada beigām)" 100.rindas "Kopā" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.1 "Bilance" izziņas daļā "Zembilances konti" 4.ailes "Uz pārskata gada beigām" 720.rindā "Pašvaldību budžeta izsniegtie galvojumi un hipotekārie līgumi" norādītajiem datiem.

557. Pārskata paskaidrojumā sniedz informāciju par tiem galvojumiem, kurus galvojuma ņēmēja vietā atmaksā pašvaldība.

2.39. Veidlapas Nr.10 "Pārskats par tīkla rādītājiem" aizpildīšanas kārtība

558. Veidlapu aizpilda pašvaldības par to padotībā un pārraudzībā esošajām iestādēm.

559. 4.ailē "Vienību skaits gada sākumā" attiecīgi norāda iestāžu, štata vienību, bērnu, skolēnu vai iemītnieku skaitu uz pārskata gada sākumu.

560. 5.ailē "Vienību skaits gada beigās" attiecīgi norāda iestāžu, štata vienību, bērnu, skolēnu vai iemītnieku skaitu uz pārskata gada beigām.

561. 6.ailē "Apstiprināts budžetā" norāda atalgojumu apmēru, kas apstiprināts pašvaldības kārtējā pārskata gada budžetā attiecīgās funkcionālās kategorijas izpildei.

562. 7.ailē "Izpilde pēc uzkrājuma principa" norāda atalgojumu apmēru, kas faktiski izlietots pārskata gadā (pēc uzkrājuma principa) attiecīgās funkcionālās kategorijas izpildei.

563. Rindās "Iestāžu skaits" norāda to iestāžu skaitu, kuras nodrošina attiecīgo pašvaldības funkciju.

564. Rindās "Štata vienību skaits" norāda to štata vienību skaitu, kuras nodrošina attiecīgo pašvaldības funkciju. Šajā rindā norāda arī personas, kuras uz laiku atrodas prombūtnē slimības, atvaļinājuma, komandējuma, brīvdienu vai citu iemeslu dēļ.

565. Rindās "Atalgojumi" norāda darba algas, piemaksas pie algām un atalgojumu štata un ārštata darbiniekiem.

566. Rindās "Atalgojumi, tajā skaitā ārštata darbiniekiem" norāda samaksu atbilstoši darba līgumiem uz noteiktu laiku, kas noslēgti ar fiziskām personām. Šīm personām neplāno štata vietas un nenosaka amatalgu saskaņā ar iestādes apstiprināto štatu sarakstu.

567. Rindās "Bērnu skaits" norāda faktisko bērnu skaitu attiecīgajā iestāžu grupā pie attiecīgās funkcijas.

568. Rindās "Skolēnu skaits" norāda faktisko skolēnu skaitu attiecīgajā iestāžu grupā pie atbilstošas funkcionālās kategorijas.

569. Rindās "Iemītnieku skaits" norāda faktisko iemītnieku skaitu attiecīgajā iestāžu grupā pie atbilstošas funkcionālās kategorijas.

570. Rindās "Pedagoģisko darbinieku štata vienību skaits" norāda pedagoģisko darbinieku štata vienību skaitu attiecīgajā iestāžu grupā pie atbilstošas funkcionālās kategorijas.

571. Rindās "Nepedagoģiskā personāla štata vienību skaits" norāda nepedagoģisko darbinieku (administrācija, apkopējas un cits tehniskais personāls) štata vienību skaitu attiecīgajā iestāžu grupā pie atbilstošas funkcionālās kategorijas.

572. Rindās "tajā skaitā pedagoģiskajiem darbiniekiem (no valsts budžeta mērķdotācijas)" norāda atalgojuma apmēru pedagoģiskajiem darbiniekiem, kurus finansē no valsts budžeta mērķdotācijas.

573. Rindās "tajā skaitā pedagoģiskajiem darbiniekiem (no pašvaldību budžeta līdzekļiem)" norāda atalgojuma apmēru pedagoģiskajiem darbiniekiem, kurus finansē no pašvaldību budžeta līdzekļiem.

574. Rindās "tajā skaitā nepedagoģiskajam personālam" norāda atalgojuma apmēru nepedagoģiskajam personālam.

575. Rindās "tajā skaitā nepedagoģiskajam personālam (no valsts budžeta mērķdotācijas)" norāda atalgojuma apmēru nepedagoģiskajam personālam, kuru finansē no valsts budžeta mērķdotācijas - specializēto pirmsskolas bērnu iestāžu, internātskolu, sanatorijas tipa internātskolu un speciālo internātskolu nepedagoģiskajam personālam.

576. Rindās "tajā skaitā nepedagoģiskajam personālam (no pašvaldību budžeta līdzekļiem)" norāda atalgojuma apmēru nepedagoģiskajam personālam, kuru finansē no pašvaldību budžeta līdzekļiem.

2.40. Veidlapas Nr.13 "Pārskats par līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojumu" aizpildīšanas kārtība

577. Pārskatu aizpilda pašvaldības.

578. Pārskatā norāda izdevumus, kas izlietoti neparedzētiem gadījumiem. Izdevumus grupē pa izdevumu funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām.

579. 4.ailē "Apstiprināts budžeta gadam" norāda pašvaldības budžetā apstiprināto līdzekļu apmēru neparedzētiem gadījumiem.

580. 5.ailē un 6.ailē "Naudas plūsma - pārskata gadā" un 7. un 8.ailē "Naudas plūsma - iepriekšējā gadā" norāda izdevumu naudas plūsmu (kases izpildi) pa izdevumu funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām:

580.1. 5. un 6.ailē "Naudas plūsma - pārskata gadā" norāda pārskata gada naudas plūsmu;

580.2. 7. un 8.ailē "Naudas plūsma - iepriekšējā gadā" norāda iepriekšējā gada naudas plūsmu.

581. 9. un 10.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa - pārskata gadā" un 11. un 12.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa - iepriekšējā gadā" norāda izdevumu izpildi pēc uzkrāšanas principa (faktiskā izpilde) pa izdevumu funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām:

581.1. 9. un 10.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa - pārskata gadā" norāda pārskata gada izpildi pēc uzkrāšanas principa;

581.2. 11. un 12.ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa - iepriekšējā gadā" norāda iepriekšējā gada izpildi pēc uzkrāšanas principa.

582. Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojumu pārskatā norāda, nodalot pašvaldības budžeta līdzekļus un līdzekļus, kas saņemti no valsts pamatbudžeta iestādēm - Finanšu ministrijas vai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas.

2.41. Veidlapas Nr.20 "Pārskats par budžeta programmas (apakšprogrammas) rezultatīvo rādītāju izpildi" aizpildīšanas kārtība

583. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes kopā ar finanšu pārskatu iesniedz pārskatu par attiecīgās programmas (apakšprogrammas) rezultatīvo rādītāju izpildi. Ja tie nav izpildīti vai to izpildē ir novirzes, pārskatam pievieno plāna neizpildes iemeslu skaidrojumu.

584. 3.ailē "Faktiski pārskata periodā" norādītā "Faktisko štata vienību skaits" pārskata perioda dati ir vienādi ar veidlapas "Pārskats par štata vienību plāna izpildi" 6.ailes "Faktiski vidējais pārskata periodā" datiem.

2.42. Veidlapas Nr.2-c-saraksts "Saraksts par citu budžetu līdzekļiem" aizpildīšanas kārtība

585. Pārskatu aizpilda pašvaldības.

586. 2.ailē "Darījuma partnera nosaukums" norāda iestādes, juridiskās vai fiziskās personas nosaukumu, no kuras saņemti cita budžeta līdzekļi.

587. 3.ailē "Darījuma mērķis" norāda līdzekļu saņemšanas mērķi.

588. 4.ailē "Darījuma partnera Valsts kases konta Nr." norāda darījuma partnera Valsts kases konta numuru, no kura saņemti līdzekļi budžeta iestādes kontā. Ja darījuma partnera konts atrodas kredītiestādē, šo aili neaizpilda.

589. 5.ailē "Atlikums uz gada sākumu" norāda citu budžetu līdzekļu atlikumu pārskata gada sākumā.

590. 5.ailes "Atlikums uz gada sākumu" rindas "Kopā" dati ir vienādi ar:

590. 1.veidlapas Nr.1-1-P "Pārskats par naudas līdzekļu atlikumu izvietojumu" 18.ailes "Atlikums gada sākumā" 380.rindā "Citu budžetu līdzekļu konti" norādītajiem datiem;

590. 2.veidlapas Nr.2-citi "Pārskats par citu budžetu līdzekļu ieņēmumiem un izdevumiem" 5.ailes "Naudas plūsma pārskata periodā" 112.rindā "Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā" norādītajiem datiem.

591. 6.ailē "Ieņēmumi pārskata periodā" norāda saņemtos citu budžetu līdzekļus pārskata periodā.

592. 6.ailes "Ieņēmumi pārskata periodā" rindas "Kopā" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.2-citi "Pārskats par citu budžetu līdzekļu ieņēmumiem un izdevumiem" 5.ailes "Naudas plūsma pārskata periodā" 1.rindā "Ieņēmumi" norādītajiem datiem.

593. 7.ailē "Izdevumi pārskata periodā" norāda izlietotos citu budžetu līdzekļus pārskata periodā.

594.7.ailes "Izdevumi pārskata periodā" rindas "Kopā" dati ir vienādi ar veidlapas Nr.2-citi "Pārskats par citu budžetu līdzekļu ieņēmumiem un izdevumiem" 5.ailes "Naudas plūsma pārskata periodā" 2.rindā "Izdevumi pēc ekonomiskās kategorijas" vai 70.rindā "Izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām un norēķini" norādītajiem datiem.

595.8.ailes "Atlikums uz gada beigām" datus aprēķina kā 5.ailes "Atlikums uz gada sākumu", 6.ailes "Ieņēmumi pārskata periodā" datu summas un 7.ailes "Izdevumi pārskata periodā" datu starpību.

596.8.ailes "Atlikums uz gada beigām" rindas "Kopā" dati ir vienādi ar:

596.1.veidlapas Nr.1-1-P "Pārskats par naudas līdzekļu atlikumu izvietojumu" 17.ailes "Atlikums pārskata perioda beigās" 380.rindā "Citu budžetu līdzekļu konti" norādītajiem datiem;

596.2.veidlapas Nr.2-citi "Pārskats par citu budžetu līdzekļu ieņēmumiem un izdevumiem" 5.ailes "Naudas plūsma pārskata periodā" 114.rindā "Budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās" norādītajiem datiem.

3. Noslēguma jautājumi

597. Šajos noteikumos lietotais termins "uzņēmums" līdz 2005.gada 31.decembrim attiecas uz Latvijā reģistrētiem komersantiem, uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām, arī bezpeļņas organizācijas formā nodibinātiem uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām neatkarīgi no to uzņēmējdarbības formas un īpašuma veida.

598. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumus Nr.999 "Valsts un pašvaldību budžeta iestāžu gada pārskatu sagatavošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 192.nr.).

Ministru prezidenta vietā -veselības ministrs G.Bērziņš

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 10.jūliju.

Pielikumi 1-39

ZIP 1 mb
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 446Pieņemts: 21.06.2005.Stājas spēkā: 10.07.2005.Zaudē spēku: 30.06.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 107, 09.07.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
112216
10.07.2005
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)