Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumus Nr. 546 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus".
Ministru kabineta noteikumi Nr.389

Rīgā 2005.gada 31.maijā (prot. Nr.32 50.§)
Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu (turpmāk— struktūrfondi) finansēto projektu īstenošanai un projektu ietvaros faktiski veikto izdevumu atmaksai, kā arī kārtību, kādā centrālās valsts iestādes sagatavo valsts budžeta līdzekļu pieprasījumus struktūrfondu finansēto projektu (turpmāk — struktūrfondu projekti) īstenošanai kārtējā gada valsts budžetam un valsts budžeta ilgtermiņa sais­tībām, kā arī maksājumu veikšanas kārtību.

2. Valsts budžetā līdzekļus struktūrfondu projektiem plāno kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem atbilstoši apstiprinātajai Eiropas Savienības līdzfinansējuma un valsts budžeta finansējuma, tai skaitā valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem pašvaldībai proporcijai.

3. Valsts budžeta finansējums ir valsts budžeta līdzekļi, kurus saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu novirza struktūrfondu projektu īstenošanai vai faktiski veikto izdevumu atmaksai.

4. Eiropas Savienības līdzfinansējums ir struktūrfondu līdzekļi, ko atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajām prasībām un pamatojoties uz otrā līmeņa starpniekinstitūcijas sniegto informāciju Valsts kase pieprasa no Eiropas Komisijas.

5. Struktūrfonda pieprasījums ir faktiski veikto izdevumu atmaksas pieprasījums. Pieprasījumā norādāmo atmaksājamo līdzekļu apmēru aprēķina atbilstoši projekta pieteikumā paredzētajai Eiropas Savienības līdzfinansējuma un/vai valsts budžeta finansējuma proporcijai.

II. Valsts budžeta finansējuma plānošana

6. Valsts budžeta finansējumu struktūrfonda projekta īstenošanai plāno atsevišķā programmā vai apakšprogrammā (turpmāk— programma) katram struktūrfondam centrālās valsts iestādes budžetā par tās padotībā esošo struktūrfonda finansējuma saņēmēju vai granta finansējuma saņēmēju, kā arī pašvaldību un citu struktūrfonda finansējuma saņēmēju struktūrfonda projekta īstenošanai 3.1.4.aktivitātes un 1.4.6.1.apakšaktivitātes ietvaros.

7. Valsts budžeta finansējumu faktiski veikto izdevumu atmaksai plāno atsevišķā valsts budžeta programmā tās centrālās valsts iestādes budžetā, kuras padotībā ir attiecīgā otrā līmeņa starpniekinstitūcija, par attiecīgās otrā līmeņa starpniekinstitūcijas administrējamiem struktūrfondu līdzekļiem kopumā.

8. Centrālā valsts iestāde, kuras padotībā ir otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs, plāno valsts budžeta ilgtermiņa saistības apstiprinātajiem struktūrfondu projektiem.

9. Ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs vai granta finansējuma saņēmējs ir pašvaldība:

9.1. centrālā valsts iestāde, kuras padotībā ir otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs, plāno dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem pašvaldībām (valsts budžeta finansējumam atbilstoši apstiprinātajai valsts budžeta dotācijas proporcijai) struktūrfondu projektu īstenošanai un/vai faktiski veikto izdevumu atmaksai budžeta un finanšu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

9.2. un ja pašvaldība ir struktūrfonda finansējuma saņēmējs:

9.2.1. vienotā programmdokumenta 3.2.1., 3.3.6. un 3.3.7.aktivitātes vai 3.2.4.1., 3.2.5.2. un 3.2.6.3.apakšaktivitātes ietvaros, valsts budžeta finansējums tiek plānots atbilstoši šo noteikumu 24.5.apakšpunktā noteiktajai maksājumu veikšanas kārtībai;

9.2.2. vienotā programmdokumenta 3.3.2.aktivitātes vai 3.1.2.2.apakš­aktivitātes ietvaros, valsts budžeta finansējums tiek plānots atbilstoši šo noteikumu 24.6.apakšpunktā noteiktajai maksājumu veikšanas kārtībai;

9.2.3. vienotā programmdokumenta 1.4.6.1.apakšaktivitātes ietvaros, valsts budžeta finansējums tiek plānots atbilstoši noslēgtajā līgumā noteiktajai maksājumu veikšanas kārtībai;

9.3. un ja pašvaldība ir granta finansējuma saņēmējs vienotā programmdokumenta 3.3.3., 3.3.4. un 5.3.1.aktivitātes vai 1.4.6.2., 3.1.5.3., 3.3.1.1., 3.3.5.1. un 3.3.5.2.apakšaktivitātes ietvaros, valsts budžeta finansējums tiek plānots atbilstoši šo noteikumu 28.3.apakšpunktā noteiktajai maksājumu veikšanas kārtībai.

(Grozīts ar MK 31.01.2006. noteikumiem Nr. 81)

10. Pašvaldība struktūrfondu projektu īsteno par pašvaldības līdzekļiem, izņemot šo noteikumu 24.5., 24.6. un 28.3.apakšpunktā un 38.punktā minētos gadījumus.

11 .Ja centrālajai valsts iestādei pamatotu un objektīvu iemeslu dēļ nav iespēju plānot projektu īstenošanai paredzētos valsts budžeta līdzekļus atsevišķā valsts budžeta programmā, attiecīgā iestāde par to informē Finanšu ministriju.

12. Likumprojektā par valsts budžetu kārtējam gadam Finanšu ministrijas budžetā tiek plānoti līdzekļi projektiem, attiecībā uz kuriem vēl nav pieņemts lēmums par to apstiprināšanu un kuriem nav paredzētas apropriācijas centrālo valsts iestāžu budžetos, bet kuru īstenošanu paredzēts uzsākt attiecīgajā budžeta gadā.

13. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija saskaņā ar līgumu starp otrā līmeņa starpniekinstitūciju un Valsts kasi sagatavo struktūrfonda ietvaros veicamo izdevumu prognozi nākamajiem 12 mēnešiem.

III. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošana

14. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumus sagatavo un valsts budžeta ilgtermiņa saistības plāno atbilstoši likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam izstrādes grafikam un valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu izstrādāšanas instrukcijai, kā arī Finanšu ministrijas norādījumiem un izstrādātajām veidlapām.

15. Centrālā valsts iestāde ir atbildīga par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu iesniegšanu Finanšu ministrijā par iestādes padotībā esošajiem struktūrfonda finansējuma saņēmējiem, granta finansējuma saņēmējiem, grantu shēmu apsaimniekotājiem un otrā līmeņa starpniekinstitūcijām. Centrālā valsts iestāde valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai var pieprasīt informāciju no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas vai struktūrfonda finansējuma saņēmēja un grantu shēmas apsaimniekotāja.

16. Centrālā valsts iestāde valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu izstrādā atbilstoši vienotajā programmdokumentā un programmas papildinājumā paredzētajām prioritātēm, pasākumiem un aktivitātēm, kā arī struktūrfondu finansējuma sadalījumam pa gadiem.

17. Valsts budžeta līdzekļu pieprasījumā centrālā valsts iestāde iekļauj šādu informāciju:

17.1. nepieciešamais struktūrfondu līdzekļu apmērs attiecīgajā gadā;

17.2. prognozētais naudas plūsmas plāns (izdevumu prognozes) par fondu kopumā, arī attiecīgajā gadā un turpmākajos gados nepieciešamajiem struktūrfondu līdzekļiem;

17.3. plānoto struktūrfondu līdzekļu izlietojums struktūrfonda nacionālās programmas, grantu shēmas un atklātā konkursa projektam;

17.4. atbilstība vienotā programmdokumenta pasākumam, aktivitātei vai apakšaktivitātei, struktūrfonda projekta veids (struktūrfonda nacionālās programmas, grantu shēmas vai atklātā konkursa projekts), projekta nosaukums un numurs;

17.5. struktūrfonda nacionālās programmas, grantu shēmas un atklātā konkursa projekta finanšu plāns;

17.6. struktūrfonda nacionālās programmas, grantu shēmas un atklātā konkursa projekta naudas plūsmas prognoze;

17.7. apmērs, kādā esošo budžeta līdzekļu ietvaros finansē struktūrfonda nacionālās programmas, grantu shēmas un atklātā konkursa projektu, kā arī papildus nepieciešamais finansējuma apmērs;

17.8. informācija par visiem projekta vai aktivitātes finansēšanas avotiem— Eiropas Savienības līdzfinansējumu, valsts budžeta finansējumu, pašvaldību finansējumu un privāto finansējumu.

18. Centrālā valsts iestāde, gatavojot valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu valsts budžeta finansējumam, ievēro nosacījumu, ka esošā finansējuma ietvaros pirmām kārtām nodrošināms finansējums struktūrfondu projektu īstenošanai.

19. Finanšu ministrija atbilstoši kompetencei izvērtē centrālās valsts iestādes iesniegto informāciju, ņemot vērā uzraudzības komitejas un vadības komiteju informāciju. Pieprasījumus par finansējumu projektu īstenošanai Ministru kabinets izskata kopā ar likumprojektu par valsts budžetu kārtējam gadam vai grozījumiem valsts budžeta likumā.

20. Finanšu ministrija iekļauj Ministru kabineta apstiprināto papildu finansējumu projektu īstenošanai kopējā valsts budžeta līdzekļu pieprasījumā kārtējam gadam atbilstoši valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu izstrādāšanas instrukcijai.

IV. Maksājumu veikšanas kārtība

21. Pēc valsts budžeta likuma kārtējam gadam pieņemšanas centrālā valsts iestāde sagatavo programmas finansēšanas plānu atbilstoši apstiprinātajam Eiropas Savienības līdzfinansējuma un/vai valsts budžeta finansējuma apmēram. Ja nepieciešams, centrālā valsts iestāde izstrādā atsevišķu finansēšanas plānu katram pasākumam, aktivitātei, apakšaktivitātei vai projektam.

22. Pēc struktūrfonda nacionālās programmas, grantu shēmas vai atklāta konkursa projektu saraksta saskaņošanas vadības komitejā otrā līmeņa starpniekinstitūcija un struktūrfonda finansējuma saņēmējs, tai skaitā grantu shēmas apsaimniekotājs, noslēdzot līgumu, vienojas par struktūrfonda pieprasījuma iesniegšanas kārtību:

22.1. viens noslēguma maksājums pēc projekta īstenošanas;

22.2. vairāki starpposma maksājumi projekta ietvaros, ko veic pēc atsevišķa projekta posma pabeigšanas, ja projekta posms ir veiksmīgi īstenots un pēc tā īstenošanas ir radusies auditējama vērtība (fiziski izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības dokumentiem).

23. Ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs, tai skaitā grantu shēmas apsaimniekotājs, ir valsts budžeta iestāde:

23.1. tā maksājumus veic no līdzekļiem, kas paredzēti tās centrālās valsts iestādes budžetā struktūrfonda projekta vai grantu shēmas īstenošanai, kuras padotībā ir attiecīgā valsts budžeta iestāde. Valsts budžeta iestāde sagatavo maksājuma uzdevumu, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu atbilstoši budžeta un finanšu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, un iesniedz to Valsts kasē;

23.2. struktūrfonda pieprasījumu iesniedz otrā līmeņa starpniekinstitūcijā šo noteikumu 22.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

23.3. otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu un sagatavo maksājuma uzdevumu par faktiski veikto izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projektu pieteikumā noteiktajai Eiropas Savienības līdzfinansējuma un/vai valsts budžeta finansējuma proporcijai, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz to Valsts kasē. Ja valsts budžeta iestāde ir saņēmusi valsts budžeta finansējumu kā dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem projekta īstenošanai, otrā līmeņa starpniekinstitūcija sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības līdzfinansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos.

24. Ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs ir pašvaldība:

24.1. tā maksājumus veic no pašvaldības līdzekļiem;

24.2. struktūrfonda pieprasījumu tā iesniedz otrā līmeņa starpniekinstitūcijā šo noteikumu 22.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

24.3. otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu un sagatavo maksājuma uzdevumu par faktiski veikto izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projektu pieteikumā noteiktajai Eiropas Savienības līdzfinansējuma un/vai valsts budžeta finansējuma proporcijai, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz to Valsts kasē;

24.4. un ja pašvaldība projekta īstenošanai izmanto aizņēmumu no valsts budžeta, otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu un sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības līdzfinansējuma un/vai valsts budžeta finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta kontā aizņēmuma atmaksai. Par valsts budžeta kontā veikto aizņēmuma atmaksu otrā līmeņa starpniekinstitūcija sagatavo pašvaldībai informāciju, kurā norāda līdzekļu pārskaitījuma summu un datumu;

24.5. un ja pašvaldība ir struktūrfonda finansējuma saņēmējs vienotā programmdokumenta 3.2.1., 3.3.6. un 3.3.7.aktivitātes vai 3.2.4.1., 3.2.5.2. un 3.2.6.3.apakšaktivitātes ietvaros:

24.5.1. pašvaldība no preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem saņem rēķinus par darbībām, kas veiktas struktūrfondu projekta īstenošanā;

24.5.2. pašvaldība, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp struktūr­fonda finansējuma saņēmēju un Izglītības un zinātnes ministriju, iesniedz rēķina un to pamatojošo dokumentu kopijas un/vai sniedz paskaidrojumus pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai;

24.5.3. pirmā līmeņa starpniekinstitūcija pēc minēto dokumentu atbilstības pārbaudes projekta pieteikumam veic pārskaitījumu uz pašvaldībai atvērto norēķinu kontu Valsts kasē atbilstoši apstiprinātajā projektu pieteikumā pašvaldībai noteiktajai Eiropas Savienības līdzfinansējuma, valsts budžeta finansējuma un/vai valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem proporcijai;

24.5.4. pašvaldība preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem veic maksājumus pilnā apmērā par darbībām, kas veiktas struktūrfonda projekta īstenošanā. Pašvaldībai atļauts veikt maksājumus arī pirms šo noteikumu 24.5.3.apakšpunktā minētā pārskaitījuma;

24.5.5. pašvaldība šo noteikumu 22.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā struktūrfonda pieprasījumu iesniedz otrā līmeņa starpniekinstitūcijā;

24.5.6. otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu un sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības līdzfinansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos;

24.6. un ja pašvaldība ir struktūrfonda finansējuma saņēmējs vienotā programmdokumenta 3.3.2.aktivitātes vai 3.1.2.2.apakšaktivitātes ietvaros:

24.6.1. pašvaldība no preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem saņem rēķinus par darbībām, kas veiktas struktūrfondu projekta īstenošanā;

24.6.2. pašvaldība, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp struktūr­fonda finansējuma saņēmēju un Nodarbinātības valsts aģentūru, iesniedz rēķina un to pamatojošo dokumentu kopijas un/vai sniedz paskaidrojumus Nodarbinātības valsts aģentūrai;

24.6.3. Nodarbinātības valsts aģentūra pēc minēto dokumentu atbilstības pārbaudes projekta pieteikumam veic pārskaitījumu uz pašvaldībai atvērto norēķinu kontu Valsts kasē atbilstoši apstiprinātajā projektu pieteikumā pašvaldībai noteiktajai Eiropas Savienības līdzfinansējuma, valsts budžeta finansējuma un/vai valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem proporcijai;

24.6.4. pašvaldība preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem veic maksājumus pilnā apmērā par darbībām, kas veiktas struktūrfonda projekta īstenošanā. Pašvaldībai atļauts veikt maksājumus arī pirms šo noteikumu 24.6.3.apakšpunktā minētā pārskaitījuma;

24.6.5. pašvaldība struktūrfonda pieprasījumu iesniedz par attiecīgā struktūrfonda finansētā pasākuma ieviešanu atbilstoši programmas papildinā­jumam atbildīgajā otrā līmeņa starpniekinstitūcijā šo noteikumu 22.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

24.6.6. par attiecīgā struktūrfonda finansētā pasākuma ieviešanu atbilstoši programmas papildinājumam atbildīgā otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu un sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības līdzfinansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos.

(Grozīts ar MK 31.01.2006. noteikumiem Nr. 81)

25. Ja ir cits struktūrfonda finansējuma saņēmējs, kas nav minēts šo noteikumu 23. un 24.punktā:

25.1. tas maksājumus veic no struktūrfonda finansējuma saņēmēja līdzekļiem;

25.2. struktūrfonda finansējuma saņēmējs struktūrfonda pieprasījumu iesniedz otrā līmeņa starpniekinstitūcijā šo noteikumu 22.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

25.3. otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu un sagatavo maksājuma uzdevumu par faktiski veikto izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projektu pieteikumā noteiktajai Eiropas Savienības līdzfinansējuma un/vai valsts budžeta finansējuma proporcijai, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz to Valsts kasē;

25.4. un ja struktūrfonda finansējuma saņēmēja projekts tiek īstenots vienotā programmdokumenta 3.3.6. un 3.3.7.aktivitātes vai 3.2.4.1. un 3.2.5.2.apakšaktivitātes ietvaros:

25.4.1. struktūrfonda finansējuma saņēmējs no preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem saņem rēķinus par darbībām, kas veiktas struktūrfondu projekta īstenošanā;

25.4.2. atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp struktūrfonda finansējuma saņēmēju un Izglītības un zinātnes ministriju, struktūrfonda finansējuma saņēmējs iesniedz rēķina un to pamatojošo dokumentu kopijas un/vai sniedz paskaidrojumus pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai;

25.4.3. pirmā līmeņa starpniekinstitūcija pēc minēto dokumentu atbilstības pārbaudes projekta pieteikumam veic pārskaitījumu uz struktūrfonda finansējuma saņēmējam atvērto norēķinu kontu Valsts kasē atbilstoši apstiprinātajā projektu pieteikumā noteiktajai Eiropas Savienības līdzfinansējuma un/vai valsts budžeta finansējuma proporcijai;

25.4.4. struktūrfonda finansējuma saņēmējs preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem veic maksājumus pilnā apmērā par darbībām, kas veiktas struktūrfonda projekta īstenošanā. Struktūrfonda finansējuma saņēmējam atļauts veikt maksājumus arī pirms šo noteikumu 25.4.3.apakšpunktā minētā pārskaitījuma;

25.4.5. struktūrfonda finansējuma saņēmējs struktūrfonda pieprasījumu iesniedz otrā līmeņa starpniekinstitūcijā šo noteikumu 22.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

25.4.6. otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu un sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības līdzfinansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos;

25.5. un ja struktūrfonda finansējuma saņēmēja projekts tiek īstenots vienotā programmdokumenta 3.3.2.aktivitātes vai 3.1.2.2.apakšaktivitātes ietvaros:

25.5.1. struktūrfonda finansējuma saņēmējs no preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem saņem rēķinus par darbībām, kas veiktas struktūrfondu projekta īstenošanā;

25.5.2. atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp struktūrfonda finansējuma saņēmēju un Nodarbinātības valsts aģentūru, struktūrfonda finansējuma saņēmējs iesniedz rēķina un to pamatojošo dokumentu kopijas un/vai sniedz paskaidrojumus Nodarbinātības valsts aģentūrai;

25.5.3. Nodarbinātības valsts aģentūra pēc minēto dokumentu atbilstības pārbaudes projekta pieteikumam veic pārskaitījumu uz struktūrfonda finansējuma saņēmējam atvērto norēķinu kontu Valsts kasē atbilstoši apstiprinātajā projektu pieteikumā noteiktajai Eiropas Savienības līdzfinansējuma un/vai valsts budžeta finansējuma proporcijai;

25.5.4. struktūrfonda finansējuma saņēmējs preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem veic maksājumus pilnā apmērā par darbībām, kas veiktas struktūrfonda projekta īstenošanā. Struktūrfonda finansējuma saņēmējam atļauts veikt maksājumus arī pirms šo noteikumu 25.5.3.apakšpunktā minētā pārskaitījuma;

25.5.5. struktūrfonda finansējuma saņēmējs struktūrfonda pieprasījumu iesniedz par attiecīgā struktūrfonda finansētā pasākuma ieviešanu atbilstoši programmas papildinājumam atbildīgajā otrā līmeņa starpniekinstitūcijā šo noteikumu 22.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

25.5.6. par attiecīgā struktūrfonda finansētā pasākuma ieviešanu atbilstoši programmas papildinājumam atbildīgā otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu un sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības līdzfinansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos;

25.6. un ja struktūrfonda finansējuma saņēmēja projekts tiek īstenots vienotā programmdokumenta 2.4.1., 2.4.2. un 2.4.3.aktivitātes ietvaros:

25.6.1. tas projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas veic no struktūrfonda finansējuma saņēmēja līdzekļiem;

25.6.2. struktūrfonda pieprasījumu par attiecināmo izdevumu (iemaksa pašu kapitālā) daļu struktūrfonda finansējuma saņēmējs iesniedz otrā līmeņa starpniekinstitūcijā šo noteikumu 22.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

25.6.3. otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu un:

25.6.3.1. starpposma maksājumiem — apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības līdzfinansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos atbilstoši Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr. 1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem, 32.panta nosacījumiem, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz to Valsts kasē;

25.6.3.2. gala maksājumam — veic attiecināmo izdevumu pārrēķinu atbilstoši Komisijas 2004.gada 10.marta Regulas (EK) Nr. 448/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1685/2000, kas nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz izdevumu piemērotību Struktūrfondu līdzfinansētās darbībās, un atceļ Regulu (EK) Nr. 1145/2003, nosacījumiem, apstiprina attiecināmo izdevumu summu un sagatavo maksājuma uzdevumu par pārrēķina rezultātā aprēķināto Eiropas Savienības līdzfinansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz to Valsts kasē. Ja pārrēķina rezultātā starpposma maksājumos veikto atmaksu kopsumma pārsniedz apstiprināto attiecināmo izmaksu Eiropas Savienības līdzfinansējuma daļu, otrā līmeņa starpniekinstitūcija par konstatēto neatbilstību ziņo Finanšu ministrijai. Finanšu ministrija pieņem lēmumu par neattaisnoti veikto izdevumu atmaksāšanu;

25.7. un ja struktūrfonda finansējuma saņēmēja projekts tiek īstenots vienotā programmdokumenta 5.4.1.aktivitātes ietvaros:

25.7.1. struktūrfonda finansējuma saņēmējs no preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem saņem rēķinus par darbībām, kas veiktas struktūrfondu projekta īstenošanā;

25.7.2. atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp struktūrfonda finansējuma saņēmēju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, struktūrfonda finansējuma saņēmējs iesniedz rēķina un to pamatojošo dokumentu kopijas un sniedz paskaidrojumus Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai;

25.7.3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija pēc minēto dokumentu atbilstības pārbaudes projekta iesniegumam veic pārskaitījumu uz struktūrfonda finansējuma saņēmējam atvērto norēķinu kontu Valsts kasē atbilstoši apstiprinātajā projektu iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības līdzfinansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai;

25.7.4. struktūrfonda finansējuma saņēmējs preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem veic maksājumus pilnā apmērā par darbībām, kas veiktas struktūrfonda projekta īstenošanā. Struktūrfonda finansējuma saņēmējs var veikt maksājumus arī pirms šo noteikumu 25.7.3.apakšpunktā minētā pārskaitījuma;

25.7.5. struktūrfonda finansējuma saņēmējs struktūrfonda pieprasījumu iesniedz Nodarbinātības valsts aģentūrā šo noteikumu 22.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

25.7.6. Nodarbinātības valsts aģentūrā izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu un sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības līdzfinansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos.

(Grozīts ar MK 31.01.2006. noteikumiem Nr. 81)

26. Pēc informācijas par grantu shēmas projektu izskatīšanas vadības komitejā un līguma starp otrā līmeņa starpniekinstitūciju un grantu shēmas apsaimniekotāju noslēgšanas grantu shēmas apsaimniekotājs un granta finansējuma saņēmējs, noslēdzot līgumu par grantu shēmas projekta īstenošanu, vienojas par struktūrfonda pieprasījuma iesniegšanas kārtību.

27. Ja granta finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde:

27.1. un tās centrālās valsts iestādes budžetā, kuras padotībā ir attiecīgā valsts budžeta iestāde, ir paredzēts finansējums projekta īstenošanai, tā maksājumus veic no valsts budžeta iestādes līdzekļiem. Granta finansējuma saņēmējs informē grantu shēmas apsaimniekotāju par projekta īstenošanu, iesniedzot veikto maksājumu apliecinošus dokumentus atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp granta finansējuma saņēmēju un grantu shēmas apsaimniekotāju. Grantu shēmas apsaimniekotājs veic pārbaudi par faktiski veiktajiem maksājumiem un informē otrā līmeņa starpniekinstitūciju par grantu shēmas ieviešanu atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp grantu shēmas apsaimniekotāju un otrā līmeņa starpniekinstitūciju. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības līdzfinansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos un iesniedz to Valsts kasē;

27.2. un tās centrālās valsts iestādes budžetā, kuras padotībā ir attiecīgā valsts budžeta iestāde, nav paredzēts finansējums projekta īstenošanai:

27.2.1. centrālā valsts iestāde, kuras padotībā ir grantu shēmas apsaim­niekotājs, sagatavo un iesniedz Finanšu ministrijā priekšlikumus par budžeta programmas “Finansējums Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” līdzekļu pārdali attiecīgās centrālās valsts iestādes budžetā budžeta un finanšu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

27.2.2. centrālā valsts iestāde, kuras padotībā ir grantu shēmas apsaim­niekotājs, sagatavo un apstiprina finansēšanas plānu, ar kuru saskaņā granta finansējuma saņēmējs veic maksājumus projekta īstenotājam. Granta finansējuma saņēmējs sagatavo maksājuma uzdevumu, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu atbilstoši finansēšanas plānā noteiktajam, un iesniedz to Valsts kasē. Grantu shēmas apsaimniekotājs kontrolē un uzrauga granta finansējuma saņēmēja maksājumu veikšanu no šajā apakšpunktā minētā finansēšanas plāna atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp grantu shēmas apsaimniekotāju un granta finansējuma saņēmēju. Grantu shēmas apsaimniekotājs pārbauda faktiski veiktos maksājumus un informē otrā līmeņa starpniekinstitūciju par grantu shēmas ieviešanu atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp grantu shēmas apsaimniekotāju un otrā līmeņa starpniekinstitūciju. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības līdzfinansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos un iesniedz to Valsts kasē.

28. Ja granta finansējuma saņēmējs ir pašvaldība:

28.1. tā maksājumus veic no pašvaldības līdzekļiem. Pašvaldība finansējuma pieprasījumu iesniedz grantu shēmas apsaimniekotājam šo noteikumu 26.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. Grantu shēmas apsaimniekotājs izskata iesniegto finansējuma pieprasījumu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktiski veikto izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projektu pieteikumā noteiktajai Eiropas Savienības līdzfinansējuma un/vai valsts budžeta finansējuma proporcijai, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz to Valsts kasē. Grantu shēmas apsaimniekotājs informē otrā līmeņa starpniekinstitūciju par grantu shēmas ieviešanu atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp grantu shēmas apsaimniekotāju un otrā līmeņa starpniekinstitūciju. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības līdzfinansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos un iesniedz to Valsts kasē;

28.2. un japašvaldība projekta īstenošanai izmanto aizņēmumu no valsts budžeta, tā maksājumus veic no pašvaldības līdzekļiem. Grantu shēmas apsaimniekotājs izskata iesniegto finansējuma pieprasījumu un sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības līdzfinansējuma un/vai valsts budžeta finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta kontā aizņēmuma atmaksai atbilstoši apstiprinātajā projektu pieteikumā noteiktajai Eiropas Savienības līdzfinansējuma un/vai valsts budžeta finansējuma proporcijai. Grantu shēmas apsaimniekotājs sagatavo pašvaldībai informāciju par valsts budžeta kontā veikto aizņēmuma atmaksu, kurā norāda līdzekļu pārskaitījuma summu un datumu. Grantu shēmas apsaimniekotājs informē otrā līmeņa starpniekinstitūciju par grantu shēmas ieviešanu atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp grantu shēmas apsaimniekotāju un otrā līmeņa starpniekinstitūciju. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības līdzfinansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos un iesniedz to Valsts kasē;

28.3. un ja pašvaldība ir granta finansējuma saņēmējs vienotā programmdokumenta 3.3.3., 3.3.4. un 5.3.1.aktivitātes vai 1.4.6.2., 3.1.5.3., 3.3.1.1., 3.3.5.1. un 3.3.5.2.apakš­aktivitātes ietvaros:

28.3.1. pašvaldība no preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu snie­dzējiem saņem rēķinus par darbībām, kas veiktas grantu shēmas projekta īstenošanā;

28.3.2. pašvaldība, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp granta finansējuma saņēmēju un grantu shēmas apsaimniekotāju, iesniedz rēķina un to pamatojošo dokumentu kopijas un/vai sniedz paskaidrojumus grantu shēmas apsaimniekotājam;

28.3.3. grantu shēmas apsaimniekotājs pēc minēto dokumentu atbilstības pārbaudes projekta pieteikumam veic pārskaitījumu uz pašvaldībai atvērto norēķinu kontu Valsts kasē atbilstoši apstiprinātajā projektu pieteikumā pašvaldībai noteiktajai Eiropas Savienības līdzfinansējuma, valsts budžeta finansējuma un/vai valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem proporcijai;

28.3.4. pašvaldība preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem veic maksājumus pilnā apmērā par darbībām, kas veiktas struktūrfonda projekta īstenošanā. Pašvaldībai atļauts veikt maksājumus arī pirms šo noteikumu 28.3.3.apakšpunktā minētā pārskaitījuma;

28.3.5. pašvaldība finansējuma pieprasījumu iesniedz grantu shēmas apsaimniekotājam šo noteikumu 26.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

28.3.6. grantu shēmas apsaimniekotājs pārbauda veiktos maksājumus un informē otrā līmeņa starpniekinstitūciju par grantu shēmas ieviešanu atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp grantu shēmas apsaimniekotāju un otrā līmeņa starpniekinstitūciju;

28.3.7. otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības līdzfinansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos un iesniedz to Valsts kasē.

(Grozīts ar MK 31.01.2006. noteikumiem Nr. 81)

29. Ja ir cits granta finansējuma saņēmējs, kas nav minēts šo noteikumu 27. un 28.punktā:

29.1. tas maksājumus veic no granta finansējuma saņēmēja līdzekļiem. Granta finansējuma saņēmējs struktūrfonda pieprasījumu iesniedz grantu shēmas apsaimniekotājam šo noteikumu 26.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. Grantu shēmas apsaimniekotājs izskata iesniegto finansējuma pieprasījumu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktiski veikto izdevumu atbilstoši apstiprinātajā projektu pieteikumā noteiktajai Eiropas Savienības līdzfinansējuma un/vai valsts budžeta finansējuma proporcijai atmaksu un iesniedz to Valsts kasē. Grantu shēmas apsaimniekotājs informē otrā līmeņa starpniekinstitūciju par grantu shēmas ieviešanu atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp grantu shēmas apsaimniekotāju un otrā līmeņa starpniekinstitūciju. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības līdzfinansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos un iesniedz to Valsts kasē;

29.2. un tas ir granta finansējuma saņēmējs vienotā programmdokumenta 3.3.3., 3.3.4. un 5.3.1.aktivitātes vai 1.4.6.2., 3.1.5.3., 3.3.1.1., 3.3.5.1. un 3.3.5.2.apakšaktivitātes ietvaros:

29.2.1. granta finansējuma saņēmējs no preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem saņem rēķinus par darbībām, kas veiktas grantu shēmas projekta īstenošanā;

29.2.2. pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp granta finansējuma saņēmēju un grantu shēmas apsaimniekotāju, granta finansējuma saņēmējs iesniedz rēķinu un to pamatojošo dokumentu kopijas un/vai sniedz paskaidrojumus grantu shēmas apsaimniekotājam;

29.2.3. grantu shēmas apsaimniekotājs pēc minēto dokumentu atbilstības pārbaudes projekta pieteikumam veic pārskaitījumu uz granta finansējuma saņēmējam atvērto norēķinu kontu Valsts kasē atbilstoši projekta pieteikumā noteiktajai Eiropas Savienības līdzfinansējuma un/vai valsts budžeta finansējuma proporcijai;

29.2.4. granta finansējuma saņēmējs preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem veic maksājumus pilnā apmērā par darbībām, kas veiktas grantu shēmas projekta īstenošanā. Granta finansējuma saņēmējam atļauts veikt maksājumus arī pirms šo noteikumu 29.2.3.apakšpunktā minētā pārskaitījuma;

29.2.5. granta finansējuma saņēmējs finansējuma pieprasījumu iesniedz grantu shēmas apsaimniekotājam šo noteikumu 26.punktā minētajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

29.2.6. grantu shēmas apsaimniekotājs pārbauda veiktos maksājumus un informē otrā līmeņa starpniekinstitūciju par grantu shēmas ieviešanu atbilstoši līgumam starp grantu shēmas apsaimniekotāju un otrā līmeņa starpniekinstitūciju;

29.2.7. otrā līmeņa starpniekinstitūcija izskata iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības līdzfinansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos un iesniedz to Valsts kasē.

(Grozīts ar MK 31.01.2006. noteikumiem Nr. 81)

30. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija 60darbdienu laikā pēc struktūrfonda pieprasījuma saņemšanas (ja netiek veikti precizējumi un pieprasīta papildu informācija) izskata to, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktiski veikto izdevumu atmaksu vai par aizņēmuma atmaksu, vai par pārskaitījumu valsts budžeta ieņēmumos un iesniedz to Valsts kasē. Valsts kase veic maksājumu.

31. Nākamajā dienā pēc izmaiņām konta apgrozījumā Valsts kase sagatavo konta izrakstu par Eiropas Savienības līdzfinansējumu un/vai valsts budžeta finansējumu un izsniedz to otrā līmeņa starpniekinstitūcijai, grantu shēmas apsaimniekotājam un/vai centrālajai valsts iestādei.

32. Reizi mēnesī, nākamajā darbdienā pēc pārskata mēneša pēdējās darbdienas dokumentu apstrādes, Valsts kase sagatavo otrā līmeņa starpniekinstitūcijas, grantu shēmas apsaimniekotāja vai centrālās valsts iestādes konta kopsavilkuma pārskatu par veiktajiem kases izdevumiem, norādot kases izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem, un iesniedz to apstiprināšanai otrā līmeņa starpniekinstitūcijā, grantu shēmas apsaimnie­kotājam vai centrālajā valsts iestādē.

33. Ja otrā līmeņa starpniekinstitūcija, grantu shēmas apsaimniekotājs vai centrālā valsts iestāde konstatē neprecizitātes Valsts kases sagatavotajos konta izrakstos vai kopsavilkumos, tā rakstiski informē Valsts kasi par konstatētajām neprecizitātēm. Valsts kase izvērtē neprecizitātes un, ja nepieciešams, veic attiecīgus labojumus un noformē memoriālo orderi. Precizētos konta izrakstus vai kopsavilkumus iesniedz apstiprināšanai attiecīgi otrā līmeņa starpniekinstitūcijā, grantu shēmas apsaimniekotājam vai centrālajā valsts iestādē.

34. Ja otrā līmeņa starpniekinstitūcijai, grantu shēmas apsaimniekotājam vai centrālajai valsts iestādei nav iebildumu, tā piecu darbdienu laikā pēc saņemšanas vienu apstiprināto kopsavilkuma eksemplāru iesniedz Valsts kasē.

35. No Eiropas Komisijas saņemto Eiropas Savienības līdzfinansējumu ieskaita valsts budžeta ieņēmumos.

V. Noslēguma jautājumi

36. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumus Nr.727 “Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus” (Latvijas Vēstnesis, 2003, 183.nr.; 2004, 107., 158.nr.).

37. Šo noteikumu 28. un 29.punktu nepiemēro Sabiedrības integrācijas fonda administrētajiem grantu shēmu projektiem vienotā programmdokumenta 3.3.3.aktivitātes un 3.1.5.3., 3.3.1.1. un 3.3.5.2.apakšaktivitātes ietvaros, ja līgumi par projekta īstenošanu ir noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai. Minētajiem Sabiedrības integrācijas fonda administrētajiem grantu shēmu projektiem piemēro noslēgtajos līgumos noteiktos nosacījumus.

38. Šo noteikumu 24.punktu nepiemēro Labklājības ministrijas izstrādā­tajiem struktūrfonda nacionālās programmas projektiem vienotā programmdokumenta 1.4.6.1.apakšaktivitātes ietvaros, ja līgumi par projekta īstenošanu ir noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai. Minētajiem Labklājības ministrijas izstrādātajiem struktūrfonda nacionālās programmas projektiem piemēro noslēgtajos līgumos noteiktos nosacījumus.

39. Šo noteikumu 25.punktu nepiemēro Labklājības ministrijas izstrādā­tajiem struktūrfonda nacionālās programmas projektiem vienotā programmdokumenta 3.1.4.aktivitātes ietvaros, ja līgumi par projekta īstenošanu ir noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai. Minētajiem Labklājības ministrijas izstrādātajiem struktūrfonda nacionālās programmas projektiem piemēro noslēgtajos līgumos noteiktos nosacījumus.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 389Pieņemts: 31.05.2005.Stājas spēkā: 15.06.2005.Zaudē spēku: 01.07.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 93, 14.06.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
110326
{"selected":{"value":"04.02.2006","content":"<font class='s-1'>04.02.2006.-30.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.02.2006","iso_value":"2006\/02\/04","content":"<font class='s-1'>04.02.2006.-30.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.06.2005","iso_value":"2005\/06\/15","content":"<font class='s-1'>15.06.2005.-03.02.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.02.2006
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)