Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem"

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44./45.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 6., 21.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 9.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt daļu "Likumā lietotie termini" ar terminiem un to skaidrojumu šādā redakcijā:

"Ieguldījuma īpašumi ir zeme, ēka vai tās daļa, ko uzņēmums tur (kā īpašnieks vai kā nomnieks saskaņā ar finanšu nomu), lai iegūtu nomas (īres) maksu vai sagaidītu cenas celšanos (vērtības pieaugumu), nevis lai izmantotu preču ražošanai, pakalpojumu sniegšanai, administratīvā nolūkā vai pārdotu parastā uzņēmējdarbības gaitā.

Bioloģiskie aktīvi ir dzīvnieki vai augi, kurus uzņēmums tur, lai iegūtu lauksaimniecības produktus pārdošanai vai papildu bioloģiskos aktīvus. Lauksaimniecība šā likuma izpratnē ir arī mežsaimniecība, zivsaimniecība vai cita tāda pamatdarbība, kas ietver dzīvnieku vai augu bioloģiskās pārveides - to augšanas, deģenerācijas, ražošanas un vairošanās procesa- pārvaldību.

Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi ir tādi ilgtermiņa ieguldījumu objekti, kuru bilances vērtība tiks atgūta pārdošanas darījumā, nevis turpmākas izmantošanas gaitā un kuri atbilst abiem šādiem klasifikācijas kritērijiem:

1) šie objekti to pašreizējā stāvoklī ir pieejami tūlītējai pārdošanai un pakļauti tikai parastiem šādu objektu pārdošanas nosacījumiem;

2) to pārdošana ir ticama (pamatojoties uz vadības lēmumu par šo objektu pārdošanu, ir uzsākts pārdošanas process, un ir pārliecība par tā pabeigšanu gada laikā no šā procesa uzsākšanas dienas).

Atliktā nodokļa aktīvi ir uzņēmumu ienākuma nodokļa summas, kuras atgūstamas nākamajos pārskata gados un attiecas uz atskaitāmām pagaidu starpībām.

Atliktā nodokļa saistības ir uzņēmumu ienākuma nodokļa summas, kuras maksājamas nākamajos pārskata gados un attiecas uz tām pagaidu starpībām, kuras apliekamas ar šo nodokli."

2. Izteikt 1.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Šis likums attiecas uz Latvijā reģistrētiem komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kā arī uz Latvijā reģistrētām Eiropas ekonomisko interešu grupām un Eiropas komercsabiedrībām (turpmāk arī - uzņēmums).

(2) Šis likums neattiecas uz tiem individuālajiem komersantiem, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru ieņēmumi no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 45000latu."

3. Izteikt 3.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Citāds pārskata gada sākums un beigas var būt tikai Latvijā reģistrētai komercsabiedrībai, kooperatīvajai sabiedrībai, Latvijā reģistrētai Eiropas ekono­misko interešu grupai un Eiropas komercsabiedrībai, ja to nosaka attiecīgi minētā uzņēmuma statūti vai sabiedrības līgums."

4. Izslēgt 4.panta otrajā daļā vārdus "par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata sastādīšanas kārtību, kā arī".

5. Papildināt 5.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta noteiktiem obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem."

6. Izteikt 7.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Gada pārskatā katram bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata postenim parāda attiecīgos iepriekšējā pārskata gada skaitļus. Ja pārskata gadā atklātas iepriekšējo gadu kļūdas vai mainīta grāmatvedības politika, attiecīgo iepriekšējā pārskata gada posteņa rādītāju koriģē. Par katru gadījumu, kad dati nav bijuši savstarpēji salīdzināmi vai veiktas iepriekšējo pārskata gadu datu korekcijas, sniedz skaidrojumu gada pārskata pielikumā."

7. Izteikt 19.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Uzkrājumi ir paredzēti, lai segtu noteikta veida saistības, kuras attiecas uz pārskata gadu vai iepriekšējiem gadiem un gada pārskata sastādīšanas laikā ir paredzamas vai zināmas, bet kuru apjoms vai konkrētu saistību rašanās vai segšanas datums nav skaidri zināms."

8. Papildināt 3.nodaļu ar 20.1un 20.2 pantu šādā redakcijā:

"20.1 pants

(1) Atliktā nodokļa saistību summas (ja tādas ir) norāda bilancē ilgtermiņa kreditoru un īstermiņa kreditoru sastāvā, pievienojot jaunu posteni "Atliktā nodokļa saistības", bet atliktā nodokļa aktīvu summas (ja tādas ir) - apgrozāmo līdzekļu (posteņu grupa "Debitori") un ilgtermiņa finanšu ieguldījumu sastāvā, pievienojot jaunu posteni "Atliktā nodokļa aktīvi".

(2) Ar atliktā nodokļa saistībām un atliktā nodokļa aktīviem saistītos ieņēmumus un izmaksas (ja tādas ir) norāda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, pievienojot jaunu attiecīgi nosauktu posteni kārtas numuru secībā pēc posteņa "Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu".

20.2 pants

Uzņēmumi, kuri izvēlas novērtēt ieguldījuma īpašumus, bioloģiskos aktīvus un pārdošanai turētus ilgtermiņa ieguldījumus, pamatojoties uz patieso vērtību, tos norāda atsevišķi, bilances aktīvā iekļaujot jaunus attiecīgi nosauktus posteņus."

9. Aizstāt 25.panta pirmās daļas 3.punkta "b" apakšpunktā vārdus "gada pārskata sastādīšanas dienu" ar vārdiem "dienu, kad gada pārskatu paraksta šā likuma 61.panta otrajā daļā minētā persona vai pārvaldes institūcija".

10. Aizstāt 27.pantā vārdus "lietošanas periods" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "lietderīgās lietošanas laiks" (attiecīgā locījumā).

11. 28.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja ilgtermiņa ieguldījumu objekta vērtība bilances datumā ir zemāka par to vērtību, kāda aprēķināta saskaņā ar šā likuma 26. un 27.panta nosacī­jumiem, un sagaidāms, ka vērtības samazinājums būs ilgstošs, attiecīgais objekts vērtējams atbilstoši zemākajai vērtībai.";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "atsevišķā bilances postenī".

12. 29.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ilgtermiņa ieguldījumu objektu, kura vērtība ir būtiski lielāka par tā iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksu, vai novērtējumu iepriekšējā gada bilancē, var pārvērtēt atbilstoši augstākai vērtībai, ja var pieņemt, ka vērtības paaugstinājums būs ilgstošs.";

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums pilnībā vai daļēji kompensē tā paša ilgtermiņa ieguldījumu objekta vērtības samazinājumu, kas iepriekšējos pārskata gados bija ietverts peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā izmaksas, šādu vērtības pieaugumu summā, kas nepārsniedz minētās izmaksas, ietver peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā ieņēmumus tajā pārskata gadā, kad tas konstatēts."

13. Izteikt 32.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Krājumu atlikumus novērtē atbilstoši iegādes vai ražošanas pašizmaksai vai zemākajām tirgus cenām bilances datumā atkarībā no tā, kurš no šiem rādītājiem ir zemāks. Īpašos gadījumos - ja krājumu vienības ir bojātas, daļēji vai pilnīgi novecojušas vai nozīmīgi palielinās to ražošanas pabeigšanas vai pārdošanas izmaksas - attiecīgās krājumu vienības novērtē atbilstoši neto pārdošanas vērtībai."

14. Aizstāt 35.panta pirmajā daļā vārdu "periodā" ar vārdu "laikā".

15. Izteikt 37.panta ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ilgtermiņa kreditoru parādu posteņos ietver tās saistību summas, kuru maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par 12 mēnešiem pēc attiecīgā pārskata gada beigām un kuras radušās, lai finansētu ilgtermiņa ieguldījumus un apgrozāmos līdzekļus vai lai segtu saistības, un kuras nav ietveramas īstermiņa kreditoru posteņos.

(5) Īstermiņa kreditoru posteņos ietver summas, kuras nomaksājamas tuvāko 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām, un citas saistības, kas rodas uzņēmuma parastajā darbības ciklā."

16. Izslēgt 39.pantu.

17. Aizstāt 40.pantā skaitļus un vārdus "54. un 55.4pantā" ar skaitļiem un vārdiem "54., 55.4 un 55.7pantā".

18. Papildināt 7.1nodaļu ar 55.5,55.6un 55.7pantu šādā redakcijā:

"55.5 pants

(1) Atkāpjoties no šā likuma 27., 28. un 29.pantā paredzētajiem novērtēša­nas noteikumiem, ieguldījuma īpašumus pēc to sākotnējās uzskaites izmaksās atļauts novērtēt patiesajā vērtībā, ja tiek ievērots viens no šādiem nosacījumiem:

1) visiem ieguldījuma īpašumu objektiem ir pastāvīgi pieejamas cenas aktīvajā tirgū par līdzīgiem ieguldījuma īpašuma objektiem tajā pašā atrašanās vietā vai stāvoklī vai saskaņā ar līdzīgiem nomas vai citiem līgumiem (ja tādi noslēgti);

2) visiem ieguldījuma īpašumu objektiem patieso vērtību nosaka, atsevišķi novērtējot katru zemes gabalu, ēku vai tās daļu. Vērtību nosaka sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs.

(2) Atkāpjoties no šā likuma 26., 27., 28., 29., 30. un 32.pantā paredzētajiem novērtēšanas noteikumiem, bioloģiskos aktīvus sākotnējā uzskaitē un turpmāk atļauts novērtēt patiesajā vērtībā, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas (piemēram, komisijas maksas, maksājumi preču biržām, ar norēķiniem saistītie nodokļi un nodevas), ja tiek ievērots viens no šādiem nosacījumiem:

1) bioloģisko aktīvu objektam ir aktīvs tirgus un pastāvīgi pieejamas tirgus cenas;

2) bioloģisko aktīvu objektam iespējams ar citām atzītām metodēm noteikt ticamu patieso vērtību tā pašreizējā atrašanās vietā un stāvoklī.

(3) Atkāpjoties no šā likuma 27., 28. un 29.pantā paredzētajiem novērtēšanas noteikumiem, pārdošanai turētus ilgtermiņa ieguldījumus, kamēr tie atbilst to klasifikācijas kritērijiem, atļauts novērtēt zemākajā no vērtībām, salīdzinot šo aktīvu uzskaites vērtību un patieso vērtību, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas. Ja fakti vai notikumi norāda uz pārdošanai turētu ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazināšanos, veic vērtības samazināšanās pārbaudi un nosaka zaudējumus, kurus radījusi šo ieguldījumu vērtības samazināšanās.

55.6 pants

Amortizācijai nepakļauj ieguldījuma īpašumus, bioloģiskos aktīvus vai pārdošanai turētus ilgtermiņa ieguldījumus, kurus uzņēmums novērtē, pamatojoties uz patieso vērtību. Šo aktīvu vērtības izmaiņas, kas radušās, veicot novērtēšanu attiecīgi patiesajā vērtībā vai patiesajā vērtībā, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas, vai veicot vērtības samazināšanās pārbaudi, iekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

55.7 pants

(1) Ja ieguldījuma īpašumi, bioloģiskie aktīvi vai pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi ir novērtēti attiecīgi patiesajā vērtībā vai patiesajā vērtībā, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas, pielikumā atsevišķi par katru minēto posteņu grupu iekļauj vismaz šādu informāciju:

1) posteņu grupā iekļauto aktīvu apraksts;

2) metodes, kuras piemēro, un nozīmīgākie pieņēmumi, uz kuriem pama­tojas, lai noteiktu šo aktīvu patieso vērtību;

3) bilances vērtība atbilstoši iepriek­šējā gada bilancei;

4) palielinājumi (ja tādi ir) pārskata gadā, atsevišķi norādot tos palielinājumus, kuri radušies no iegādēm;

5) atsavināšanas (ja tādas ir) pārskata gadā;

6) peļņa vai zaudējumi no vērtības korekcijām pārskata gadā;

7) jebkura pārvietošana (ja tāda ir) uz citām posteņu grupām pārskata gadā.

(2) Par pārdošanai turētiem ilgtermiņa ieguldījumiem, kas novērtēti patiesajā vērtībā, no kuras atskaitītas pārdošanas izmaksas, papildus sniedz šādas ziņas:

1) paredzētais šo ieguldījumu atsavināšanas laiks un atsavināšanas noteikumi;

2) ja ir iedalījums struktūrvienībās (pamatdarbības veids, filiāle vai cita skaidri atšķirama uzņēmuma sastāvdaļa), - struktūrvienība, uz kuru šī informācija attiecas."

19. Izteikt 61.pantu šādā redakcijā:

"61. pants

(1) Uzņēmuma gada pārskatā norāda šādas ziņas:

1) uzņēmuma nosaukums (komersanta firma) un juridiskā adrese, kā arī reģistrācijas numurs komercreģistrā vai uzņēmumu reģistrā;

2) individuālajam uzņēmumam, zemnieka un zvejnieka saimniecībai - arī īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta;

3) individuālajam komersantam - arī komersanta vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta;

4) personālsabiedrībai - arī tās veids, personiski atbildīgo biedru un komandītu vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet juridiskajai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

5) kapitālsabiedrībai - arī tās veids, izpildinstitūcijas locekļu, padomes locekļu (ja ir izveidota padome) un revidenta vārds, uzvārds un amats. Šīs ziņas sniedz arī par tām personām, kuras pārskata gadā no šiem amatiem atbrīvotas;

6) kooperatīvajai sabiedrībai - arī tās veids, valdes locekļu un padomes locekļu (ja ir izveidota padome) vārds, uzvārds un amats. Šīs ziņas sniedz arī par tām personām, kuras pārskata gadā no šiem amatiem atbrīvotas.

(2) Uzņēmuma gada pārskatu paraksta:

1) individuālā uzņēmuma, zemnieka un zvejnieka saimniecības gada pārskatu - īpašnieks vai cita amatpersona, kurai uzņēmumu reģistrā reģistrētas tiesības pārstāvēt attiecīgo individuālo uzņēmumu, zemnieka un zvejnieka saimniecību;

2) individuālā komersanta gada pārskatu - komersants vai cita persona, kurai ir notariāli apliecināts pilnvarojums parakstīt šo pārskatu;

3) personālsabiedrības gada pārskatu - visi šīs sabiedrības biedri vai tie sabiedrības biedri, kuri ir īpaši pilnvaroti pārstāvēt šo sabiedrību;

4) kapitālsabiedrības gada pārskatu - valde;

5) kooperatīvās sabiedrības gada pārskatu - valde.

(3) Ja personālsabiedrības biedrs, kapitālsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības valdes loceklis uzskata, ka gada pārskats nav apstiprināms, vai izvirza iebildumus, viņš savu atšķirīgo viedokli norāda īpašā piezīmē."

20. Izslēgt 62. un 63.pantā vārdu "(statūtsabiedrības)".

21. Izteikt 67.pantu šādā redakcijā:

"67. pants

(1) Ja uzņēmuma gada pārskatu publicē pilnībā, tam jābūt tādā formā un redakcijā, kādā tas tika revidēts. Ja saskaņā ar šā likuma 62.panta prasībām gada pārskatu ir pārbaudījis zvērināts revidents, gada pārskatu publicē kopā ar zvērināta revidenta ziņojuma pilnu tekstu.

(2) Ja uzņēmuma gada pārskatu nepublicē pilnībā, skaidri norāda, ka tas publicēts saīsināts un pilnībā ir pieejams Uzņēmumu reģistrā. Šajā gadījumā publicē nevis zvērināta revidenta ziņojuma pilnu tekstu, bet gan zvērināta revidenta sagatavotu publicētajam informācijas apjomam atbilstošu saīsinātu revidenta ziņojumu. Tajā informē par to, vai zvērināta revidenta ziņojumā sniegts atzi­nums bez iebildēm, atzinums ar iebildēm vai negatīvs atzinums vai arī ietverts atteikums sniegt atzinumu vai norādījums uz apstākļiem, kuriem zvērināts revidents vēlas pievērst uzmanību."

22. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.janvārim ir piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumi Nr.728 "Noteikumi par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem un kārtību, kādā sagatavojami naudas plūsmas pārskati un pašu kapitāla izmaiņu pārskati", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

23. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1978.gada 25.jūlija Ceturtās direktīvas 78/660/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54.panta 3.punkta "g" apakšpunktu un attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem;

2) Padomes 1983.gada 13.jūnija Septītās direktīvas 83/349/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54.panta 3.punkta "g" apakš­punktu un attiecas uz konsolidētajiem pārskatiem;

3) Padomes 1984.gada 27.novembra direktīvas 84/569/EEK par direktīvā 78/660/EEK ECU izteikto summu pārskatīšanu;

4) Padomes 1989.gada 21.decembra Vienpadsmitās direktīvas 89/666/EEK par informācijas sniegšanas prasībām attiecībā uz filiālēm, ko kādā dalībvalstī atvērušas noteiktu veidu sabiedrības, uz kurām attiecas citas valsts tiesību akti;

5) Padomes 1990.gada 8.novembra direktīvas 90/604/EEK, ar ko direktīvu 78/660/EEK par gada pārskatiem un direktīvu 83/349/EEK par konsolidētajiem pārskatiem groza saistībā ar atbrīvojumiem, kuri attiecas uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un saistībā ar pārskatu publicēšanu ECU;

6) Padomes 1990.gada 8.novembra direktīvas 90/605/EEK, ar ko attiecībā uz darbības jomu groza direktīvu 78/660/EEK par gada pārskatiem un direktīvu 83/349/EEK par konsolidētajiem pārskatiem;

7) Padomes 1994.gada 21.marta direktīvas 94/8/EK, ar ko direktīvu 78/660/EEK groza attiecībā uz ECU izteikto summu pārskatīšanu;

8) Padomes 1999.gada 17.jūnija direktīvas 1999/60/EK, ar ko direktīvu 78/660/EEK groza attiecībā uz ECU izteiktajām summām;

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.septembra direktīvas 2001/65/EK, ar ko direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK un 86/635/EEK groza attiecībā uz novērtēšanas noteikumiem, ko piemēro noteiktu veidu sabiedrību, kā arī banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem;

10) Padomes 2003.gada 13.maija direktīvas 2003/38/EK, ar kuru attiecībā uz eiro izteiktajām summām groza direktīvu 78/660/EEK, kas attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem;

11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 18.jūnija direktīvas 2003/51/EK, ar ko attiecībā uz noteikta veida sabiedrību, banku un citu finanšu iestāžu un apdrošināšanas uzņēmumu gada un konsolidētajiem pārskatiem groza direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK, 86/635/EEK un 91/674/EEK."

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 26.maijā.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

Rīgā 2005.gada 10.jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 26.05.2005.Stājas spēkā: 24.06.2005.Zaudē spēku: 01.01.2016.Tēma: KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 92, 10.06.2005.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 13, 14.07.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
110224
24.06.2005
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)