Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Valsts budžeta revīzijas departaments

Kolēģijas lēmums Nr.5.1-2-48/00, Rīgā 2000. gada 10.jūlijā

Nr.5.1-2-67/00, Nr.5.1-2-76/00,

Nr.5.1-2-77/00

Par revīziju rezultātiem Valsts veterinārajā dienestā un tā pakļautības iestādēs

Valsts kontroles Valsts budžeta revīzijas departamenta kolēģija: departamenta direktore G.Kalniņa - Priede, kolēģijas locekļi R.Bērziņa, B.Breidaks, R.Zonenbergs izskatīja revīziju rezultātus par rīcību ar valsts budžeta līdzekļiem un valsts mantu valsts budžeta programmas "Veterinārmedicīna" ietvaros Valsts veterinārajā dienestā, Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrā, Jelgavas veterinārajā pārvaldē un Ogres rajona Veterinārajā pārvaldē 1999.gadā un

konstatēja:

Valsts veterinārais dienests (Dienests) saskaņā ar zemkopības ministra 1995.gada 7.decembrī apstiprināto nolikumu ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša iestāde ar juridiskās personas tiesībām. Dienesta pakļautībā ir Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs un 27 teritoriālās veterinārās pārvaldes, sešās no tām ierīkotas zonālās laboratorijas.

Likumā "Par valsts budžetu 1999.gadam" valsts veterinārā dienesta finansēšanai programmā "Veterinārmedicīna" paredzēti ieņēmumi Ls 4 07019, no tiem valsts budžeta dotācija Ls 2 041 856 un pašu ieņēmumi Ls 2 028 303. Faktiskie ieņēmumi bija Ls 3 615 846, no tiem valsts dotācija tika saņemta pilnībā, bet ieņēmumi no maksas pakalpojumiem bija Ls 1 573 990 vai 77,6%.

Programma "Veterinārmedicīna" pēc finansēšanas mērķiem sadalīta četrās apakšprogrammās, no kurām apakšprogramma "Veterinārā dienesta galveno funkciju nodrošināšana" tiek finansēta kā no valsts budžeta, tā arī no maksas pakalpojumiem, bet pārējām apakšprogrammām paredzētas tikai valsts budžeta dotācijas. Apakšprogrammai "Veterinārā dienesta galveno funkciju nodrošināšana" 1999.gadā pēc kases izdevumiem izlietoti Ls 2 197 480, tajā skaitā Dienesta centrālā aparāta uzturēšanai Ls 444 495. Apakšprogrammai "Dzīvnieku lipīgo slimību profilakse un apkarošana" saņemti un izlietoti Ls 362 000, bet "Piena, gaļas un zivju eksporta prasību kontroles nodrošināšanai" Ls 50 000.

Apakšprogrammai "Dzīvnieku izcelsmes pārtika valsts uzraudzības un kontroles sistēma" izlietoti Ls 1 015 900. Apakšprogrammas mērķis bija pabeigt dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu uzraudzības un kontroles sistēmas izveidošanu un ieviešanu, nodrošinot to ar ES prasībām atbilstošu materiāli - tehnisko aprīkojumu, modernu, augstražīgu laboratorisko izmeklējumu aparatūru, informācijas un komunikācijas līdzekļu bāzi, kā arī izveidojot references laboratorijas, panākt to akreditāciju starptautiskā līmenī, lai valsts veterinārā uzraudzība un kontrole atbilst ES standartiem. No apakšprogrammai iedalītajiem līdzekļiem Dienesta centrālais aparāts, sastādot veterināro pārvalžu un laboratoriju tāmes, paredzēja izlietot Ls 358 900 šo iestāžu uzturēšanas izdevumu apmaksai. Tas neatbilst apakšprogrammas mērķiem un bija jāfinansē no apakšprogrammas "Veterinārā dienesta galveno funkciju nodrošināšana". Par šīs apakšprogrammas līdzekļiem Dienesta centrālais aparāts iegādājies automašīnu Mitsubishi Lancer Ls 7 500 vērtībā, kas tiek izmantota centrālā aparāta vajadzībām, bet nav uzņemta tā bilancē, kā arī Ls 3 805 izlietojis savu degvielas izdevumu apmaksai. Neatbilstoši finansējuma mērķim apakšprogrammas līdzekļi izlietoti saimniecisko izdevumu apmaksai arī Valsts veterinārās diagnostikas centrā Ls 58 600, Jelgavas veterinārajā pārvaldē Ls 5 640 un Ogres rajona veterinārajā pārvaldē Ls 5 810. 1993.gada 19.jūlijā tika noslēgts līgums starp Finansu ministriju, Lauksaimniecības ministriju un Valsts veterināro departamentu, saskaņā ar kuru Dienests saņēma 2 556 818 ASV dolāru aizdevumu no Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas (SRAB) uz 17 gadiem valsts veterinārā dienesta un veterinārmedicīnas attīstībai Latvijā. Aizdevums sākotnēji tika izlietots veterināro medikamentu iegādei, par ko ar dažādām uzņēmējsabiedrībām, licencētiem veterināro zāļu izplatītājiem, Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centru tika noslēgti kopskaitā 14 līgumi. Dienesta direktors J.Rimeicāns un grāmatvedības un uzskaites daļas vadītāja M.Ādmine nenodrošināja pietiekamu SRAB aizdevuma izmantošanas un atmaksas uzskaiti un kontroli. Ilgtermiņa saistības ar juridiskajām un fiziskajām personām netika iekļautas Dienesta bilancē. Tikai noslēdzot 1999.gadu pēc Zemkopības ministrijas pieprasījuma tās tika uzrādītas Dienesta bilancē, bet SRAB aizdevuma izdarītie finansu operāciju grāmatojumi neatbilst Valsts kases "Budžeta iestāžu, pašvaldību grāmatvedības kontu plāns un metodiskie norādījumi kontu plāna pielietošanai" prasībām un nedod skaidru priekšstatu par bilances datu atbilstību faktiskajam finansu stāvoklim.

Lai gan LR Zemkopības ministrijas valsts sekretārs J.Lapše nosūtīja Dienesta direktoram V.Veldrem 1999.gada 30.decembrī vēstuli Nr.7.2/720, kurā norāda par nepietiekami efektīvu SRAB aizdevuma atmaksas kontroli, ko veicis Dienesta darbinieks J.Polis, un izsaka priekšlikumus tās uzlabošanai. Aizdevuma uzskaites stāvoklis liecina, ka šādi pasākumi nav veikti. Bez pilnīgas iepazīšanās ar SRAB aizdevumu izmantošanas, atkārtotas izsniegšanas un atmaksas dokumentiem no aizdevuma piešķiršanas brīža revīzija nevarēja dot slēdzienu par tā izmantošanas un atmaksas faktisko stāvokli. Tika noskaidrots, ka sakarā ar SIA "Sigfarms" un SIA "Dr.Aikāsāp" atzīšanu par maksātnespējīgām, SRAB aizdevuma atmaksa par 1,7 milj. ASV dolāru ir problemātiska. Pēc revīzijas Dienests iesniedza paskaidrojumu, ka izveidota komisija, kas veiks pārbaudi par SRAB kredīta saņemšanas un atmaksas stāvokli uz 2000.gada 1.jūliju. Kolēģija uzskata, ka par apakšprogrammas "Dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības un kontroles sistēma" līdzekļu izlietošanu neparedzētiem mērķiem Valsts veterinārajā dienestā un par Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas aizdevuma uzskaites un kontroles nenodrošināšanu, kā rezultātā tā atmaksa ir apdraudēta, jāinformē Finansu ministrija. Pēc SRAB aizdevumu dokumentācijas sakārtošanas par tā atmaksu ir nepieciešams veikt revīziju. Dienesta centrālā aparāta grāmatvedības uzskaites stāvoklis nedod pilnīgu pārliecību par finansu līdzekļu pareizu un lietderīgu izlietošanu - darbinieku personīgā konta uzskaites kartītes neatbilst likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" prasībām, automašīnu un degvielas patēriņš tiek apmaksāts pēc formāli aizpildītām autotransporta ceļazīmēm, pamatlīdzekļu norakstīšanā nav ievērotas Zemkopības ministrijas 1997.gada 16.oktobrī noteikumu Nr.320 prasības par pamatlīdzekļu norakstīšanas kārtību vērtībā virs Ls 500, nepamatoti norakstītas izdevumos mēbeļu projektēšanas un izgatavošanas izmaksas, samazinot pamatlīdzekļu vērtība par Ls 11 097.

Jelgavas veterinārajā pārvaldē konstatētas neprecizitātes un neatbilstības medikamentu un biopreparātu uzskaitē, ieņēmumos no maksas pakalpojumiem uzrādīts par Ls 2 454 vairāk kā kases izpildē, nepamatoti uz izdevumiem norakstīts avansa maksājums firmai "Preiss" par laboratorijas remontdarbiem Ls 6 640 vērtībā, pamatlīdzekļu bilancē nav uzrādīts firmas "Megapesca Phare" dāvinātais pārtikas kvalitātes kontroles aprīkojuma komplekts Ls 1 027 vērtībā, atsevišķi pamatlīdzekļi ņemti uzskaitē neatbilstīgi pirmdokumentos uzrādītajai vērtībai. Jelgavas veterinārajā pārvaldē konstatēts, ka nav aprēķināti un ieturēti nodokļi no līgumdarbu apmaksas Ls 328,49 apmērā (ienākuma nodoklis Ls 127,25; sociālais nodoklis Ls 201,24). Ogres rajona veterinārā pārvalde, iegādājoties automašīnu VW Passat Ls 3 699 vērtībā no privātpersonas, nav slēgusi ar to līgumu un, neievērojot Valsts ieņēmumu dienesta norādījumu Nr.15.1.2/1228, bez izziņas par ienākuma nodokļa neiekasēšanu, nav ieturējusi to. Paskaidrojumam par revīziju Ogres rajona veterinārā pārvalde pievienojusi Valsts ieņēmumu dienesta neapstiprinātu privātpersonas izziņu, ka viņš nenodarbojas ar attiecīgu uzņēmējdarbību. Kolēģija uzskata, ka par pārkāpumiem nodokļu iekasēšanā Jelgavas veterinārajā pārvaldē un Ogres rajona veterinārajā pārvaldē jāinformē Valsts ieņēmumu dienests. 1999.gada 2.janvārī Valsts veterinārā dienesta centrālais aparāts noslēdzis darba līgumu līdz 31.maijam ar J.Poli, neuzrādot konkrētu amatu, kādu viņš ieņem. Līgums pēc tam pagarināts līdz gada beigām. J.Poļa pienākumos tika noteikta līdzdalība Veterinārmedicīnas farmakoloģijas padomes darbā un Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas aizdevuma mērķtiecīgas izmantošanas pārraudzība. Ar J.Poli noslēgti vēl četri atsevišķi līgumi par veterinārārstu un farmaceitu atestāciju, kas viņam bija jāveic kā Veterinārmedicīnas farmakoloģijas padomes pārstāvim, un līdz ar to nepamatoti izmaksāti Ls 192,00.

Kolēģija atzīst, ka Valsts veterinārā dienesta centrālajam aparātam Ls 192,00 apmērā par nepareizi veikto darījumu nosakāms uzrēķins.

Kolēģijas sēdē piedalījās un paskaidrojumus sniedza Valsts veterinārā dienesta Finansu daļas vadītājs G.Majors, Grāmatvedības un uzskaites sektora vadītāja I.Vītola, personāldaļas vadītāja A.Mangule un jurists A.Lavrinovičs, Jelgavas Veterinārās pārvaldes priekšnieka p.i. V.Sējāne un grāmatved I.Ušvile.

Pamatojoties uz likuma "Par Valsts kontroli" 33.panta 3.punktu un Valsts kontroles revīzijas reglamenta 54., 59. un 64.pantu, Valsts budžeta revīzijas departamenta kolēģija

nolēma:

1. Noteikt uzrēķinu Valsts veterinārā dienesta centrālajam aparātam Ls 192,00 apmērā, kas ieskaitāms valsts budžetā.

2. Par kārtību, kādā Valsts veterinārajā dienestā tiek izlietots valsts pamatbudžeta finansējums programmas "Veterinārmedicīna" apakšprogrammai "Dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības un kontroles sistēma" un nopietniem pārkāpumiem Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas aizdevuma izmantošanā, kas apdraud tā atmaksu, paziņot Finansu ministrijai.

3. Par pārkāpumiem nodokļu iekasēšanā Jelgavas veterinārajā pārvaldē un Ogres rajona veterinārajā pārvaldē paziņot Valsts ieņēmumu dienestam.

4. Revīzijas lietās Nr.5.1-2-48; Nr.5.1.-2-67; Nr.5.1.-2-76, Nr.5.1.-2-77 slēgt. Par veiktajiem pasākumiem revīzijā konstatēto pārkāpumu novēršanā paziņot Valsts kontrolei līdz 2000.gada 1.septembrim.

Lēmumu var pārsūdzēt LR Valsts kontroles padomē mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot sūdzību Valsts budžeta revīzijas departamentā.

Departamenta direktore G.Kalniņa - Priede

Kolēģijas locekļi: R.Bērziņa, B.Breidaks, R.Zonenbergs

 

 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par revīziju rezultātiem Valsts veterinārajā dienestā un tā pakļautības iestādēs Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valsts kontrole Veids: lēmums Numurs: 5.1-2-48/00Pieņemts: 10.07.2000.Stājas spēkā: 10.07.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 331/333, 22.09.2000.
10984
10.07.2000
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"