Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumus Nr. 946 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība".

Ministru kabineta noteikumi Nr.373

Rīgā 2005.gada 31.maijā (prot. Nr.32 23.§)

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu

 

1.Noteikumi nosaka kārtību, kādā persona saņem sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.

2.Sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību persona, viņas likumiskais pārstāvis vai bāriņtiesa (pagasttiesa) (ja tiek pieprasīta bērna ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā) (turpmāk- persona) pieprasa pašvaldībā, kuras teritorijā reģistrēta personas dzīvesvieta.

3.Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, persona pašvaldības sociālajā dienestā vai attiecīgi pašvaldības domē (padomē) vai tās deleģētā institūcijā, ja sociālais dienests atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta trešajai daļai nav izveidots, iesniedz:

3.1.rakstisku iesniegumu. Iesniegumā norāda problēmu un tās risināšanai vēlamo sociālā pakalpojuma veidu;

3.2.personas un viņas likumīgo apgādnieku ienākumus apliecinošus dokumentus, ja pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta;

3.3.ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kā arī par medicīnisko kontrindikāciju neesību (1.pielikuma 1.punkts), ja persona vēlas saņemt pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

3.4.psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju (1.pieli­kuma 2.punkts) neesību un piemērotāko pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem (2.pielikums), ja persona vēlas saņemt pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (pirmās un otrās grupas invalīdiem).

4.Lai saņemtu sociālo palīdzību, persona pašvaldības sociālajā dienestā vai attiecīgi pašvaldības domē (padomē) vai tās deleģētā institūcijā, ja sociālais dienests atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta trešajai daļai nav izveidots, iesniedz rakstisku iesniegumu. Iesniegumā norāda problēmu un tās risināšanai vēlamo sociālās palīdzības veidu, kā arī informāciju par personas un viņas likumīgo apgādnieku pēdējo triju mēnešu laikā gūtajiem ienākumiem.

5.Vēršoties sociālajā dienestā vai attiecīgi pašvaldības domē (padomē) vai tās deleģētā institūcijā, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī invalīda apliecību vai pensionāra apliecību, ja persona ir invalīds vai pensionārs.

6.Bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam sociālo pakalpo­jumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā nodrošina, pamatojoties uz pagasttiesas (bāriņtiesas) lēmumu, bet bērnam ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem - šo noteikumu 3.punktā paredzētajā kārtībā.

7.Ārkārtas situācijā, ja nav iespējams nodrošināt bāreņa vai bez vecāku gādības palikušā bērna aprūpi un audzināšanu au­džu­ģimenē vai pie aizbildņa, bērnu var nekavējoties ievietot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitā­cijas institūcijā, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:

7.1.bāriņtiesas (pagasttiesas) priekšsēdētāja vienpersonisku lēmumu, ja ir bērna veselībai vai dzīvībai bīstami apstākļi;

7.2.policijas aktu par veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos pamestu bērnu;

7.3.aktu par ārstniecības iestādē pamestu bērnu.

8.Sociālais dienests vai attiecīgi pašvaldības dome (padome) vai tās deleģēta institūcija piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 3. un 4.punktā minēto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas:

8.1.novērtē personas vajadzības pēc sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības un personas ienākumus;

8.2.aizpilda sociālos pakalpojumus pieprasījušās personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti (3.pielikums), izņemot gadījumu, ja pakalpojums nepieciešams bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam;

8.3.izvērtē pašvaldības iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību un personas vai viņas ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas;

8.4.lemj par personai piemērotāko sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības veidu;

8.5.pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības piešķiršanu/atteikumu, ja nodrošināt sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību ir pašvaldības pienākums;

8.6.atzinumu par sociālā pakalpojuma nepieciešamību un šo noteikumu 3.punktā un 8.2.apakšpunktā minētos dokumentus triju darbdienu laikā iesniedz Sociālo pakalpojumu pārvaldē (turpmāk - pārvalde), ja nodrošināt sociālo pakalpojumu ir valsts pienākums.

9.Sociālais dienests vai attiecīgi pašvaldības dome (padome) vai tās deleģēta institūcija triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu. Ja pieņemts lēmums par sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības atteikumu, norāda atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

10.Pārvalde, izvērtējot sociālā dienesta vai attiecīgi pašvaldības domes (padomes) vai tās deleģētās institūcijas iesniegtos dokumentus:

10.1.piecu darbdienu laikā pieņem lēmumu par pakalpojuma sniegšanas uzsākšanu vai personas uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai:

10.1.1.pieaugušo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (pirmās un otrās grupas invalīdiem);

10.1.2.pieaugušo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā neredzīgām personām;

10.1.3.bērnu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā (bērniem, kuri nav sasnieguši divu gadu vecumu; bērniem ar smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem, kuri nav sasnieguši četru gadu vecumu; bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, kuri nav sasnieguši 18gadu vecumu);

10.2.piecu darbdienu laikā pieņem lēmumu par šo noteikumu 10.1.1., 10.1.2. un 10.1.3.apakšpunktā minēto sociālo pakalpojumu sniegšanas atteiku­mu;

10.3.triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē attiecīgo sociālo dienestu un personu par pieņemto lēmumu un nosūta norīkojumu pakalpojuma saņemšanai, paziņojumu par personas uzņemšanu rindā vai atteikumu, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību;

10.4.ja nepieciešams, pieprasa sociālajam dienestam 10darbdienu laikā iesniegt papildu informāciju lēmuma pieņemšanai.

11.Sociālais dienests vai attiecīgi pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija, kā arī šo noteikumu 12., 14., 15. un 16.punktā minētais pakalpojumu sniedzējs un pārvalde pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības sniegšanas atteikumu:

11.1.ja persona neatbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā vai šajos noteikumos noteiktajiem sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības saņemšanas nosacījumiem;

11.2.ja persona neiesniedz vai neuzrāda šajos noteikumos minētos dokumentus, kas nepieciešami attiecīgā sociālā pakalpojumu veida vai sociālās palīdzības saņemšanai.

12.Lai redzes vai dzirdes invalīds saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, viņš uzrāda invalīda apliecību un iesniedz institūcijā, kas sniedz attiecīgus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, šādus dokumentus:

12.1.rakstisku iesniegumu;

12.2.ģimenes ārsta, oftalmologa, surdologa vai otorinolaringologa atzinumu, kurā ir norādīts attiecīgā funkcionālā traucējuma veids.

13.Institūcija, kas sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu redzes vai dzirdes invalīdam, pēc personas iesniegto dokumentu reģistrēšanas:

13.1.izvērtē redzes vai dzirdes invalīda nepieciešamību saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un viņa rehabilitācijas iespējas;

13.2.pieņem lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu, tā veidu un ilgumu;

13.3.piecu darbdienu laikā pēc dokumentu reģistrēšanas un lēmuma pieņemšanas rakstiski informē par to personu. Ja pieņemts lēmums par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas atteikumu, norāda atteikuma pamato­jumu un lēmuma pārsūdzēšanas kārtību.

14.Lai saņemtu pakalpojumus krīzes centrā, persona, kurai nepieciešams sociālais pakalpojums, vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja.

15.Lai saņemtu pakalpojumu naktspatversmē, persona, kurai nepiecie­šams sociālais pakalpojums, vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja.

16.Lai saņemtu pakalpojumu patversmē:

16.1.persona iesniedz iesniegumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu tās pašvaldības sociālajā dienestā, pašvaldības domē (padomē) vai tās deleģētā institūcijā (ja sociālais dienests atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta trešajai daļai nav izveidots), kuras teritorijā bija personas pēdējā reģistrētā dzīvesvieta;

16.2.sociālais dienests vai attiecīgi pašvaldības dome (padome) vai tās deleģēta institūcija izvērtē personas iespējas nodrošināt sev mājokli un izsniedz norīkojumu pakalpojuma saņemšanai vai atteikumu, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

17.Ārpus sociālā dienesta darba laika tiesības izskatīt jautājumu par patversmes pakalpojuma sniegšanu ir patversmes vadītājam.

18.Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumus Nr.278 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 81.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministre D.Staķe

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 4.jūniju.

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 31.maija noteikumiem Nr.373

Kontrindikācijas uzņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā

1.Vispārējās kontrindikācijas uzņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā:

1.1.plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā;

1.2.akūtas infekcijas slimības;

1.3.seksuāli transmisīvās slimības.

2.Speciālās (psihiatriskās) kontrindikācijas uzņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā:

2.1.psihiskās slimības vai psihiskie traucējumi ar izteiktu stabilu un ilgstošu pret medikamentiem rezistentu simptomātiku: personības un uzvedības traucējumi (asociālās, emocionāli nenoturīgās, epileptoīdās, paranojālās, kverulantās personības) ar sociālu dezadaptāciju, tieksmju un dziņu aizturi, tieksmi uz agresiju, vardarbību un konfliktiem, kā arī destruktīvu uzvedību, ieskaitot pašnāvības mēģinājumus;

2.2.psihiski traucējumi personām, kurām ar tiesas lēmumu noteikti medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi.

Labklājības ministre D.Staķe

 

2.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 31.maija noteikumiem Nr.373

01.PNG (73114 bytes)

02.PNG (68303 bytes)

03.PNG (64217 bytes)

Labklājības ministre D.Staķe

 

3.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 31.maija noteikumiem Nr.373

11.PNG (43550 bytes)

12.PNG (69512 bytes)

13.PNG (87242 bytes)

14.PNG (82487 bytes)

15.PNG (35684 bytes)

Labklājības ministre D.Staķe

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 373Pieņemts: 31.05.2005.Stājas spēkā: 04.06.2005.Zaudē spēku: 28.06.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 88, 03.06.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
109624
04.06.2005
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)