Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmums Nr. 56

Rīgā 2005. gada 13. maijā (prot. Nr.18, 3.p.)

Par "Ieteikumu par atsevišķu atvērtā ieguldījumu fonda saīsinātā prospekta sadaļu saturu" apstiprināšanu

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome nolemj:

Apstiprināt "Ieteikumus par atsevišķu atvērtā ieguldījumu fonda saīsinātā prospekta sadaļu saturu" (pielikumā).

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs U.Cērps

 

APSTIPRINĀTI

ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes

2005.gada 13.maija lēmumu Nr.56 (prot. Nr.18, 3.p.)

U.Cērps,

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs

Ieteikumi par atsevišķu atvērtā ieguldījumu fonda saīsinātā prospekta sadaļu saturu

1. "Ieteikumi par atsevišķu atvērtā ieguldījumu fonda saīsinātā prospekta sadaļu saturu" sagatavoti, ņemot vērā Eiropas Komisijas 27.04.2004. rekomendāciju par Eiropas Padomes direktīvas 85/611/EEC 1. pielikuma C sadaļā noteiktā saīsinātā prospekta saturu.

2. Saīsinātā prospekta sadaļā "Fonda ieguldīšanas mērķis" norādāms:

2.1. ieguldījumu rezultāts, kādu pārvaldošā sabiedrība plāno sasniegt;

2.2. paziņojums par jebkādām garantijām, kuras ieguldījumu fonda ieguldītājiem sniedz trešās personas, kā arī jebkādi šo garantiju ierobežojumi;

2.3. ja nepieciešams, tad paziņojums, ka ieguldījumu fonda līdzekļi tiks ieguldīti tādos finanšu instrumentos un tādās proporcijās, kas nodrošina piesaisti finanšu instrumentu tirgus indeksam, un informācija, kas ieguldītājam ļauj identificēt minēto indeksu (indeksus) un saprast, cik lielā mērā ieguldījumu fonda līdzekļu ieguldījumu struktūra atbilst to finanšu instrumentu struktūrai, uz kuras pamata tiek aprēķināts minētais indekss.

3. Saīsinātā prospekta sadaļā "Ieguldījumu politika" norādāma šāda informācija:

3.1. galvenie finanšu instrumentu veidi, kuros tiks ieguldīti ieguldījumu fonda līdzekļi;

3.2. ja ieguldījumu fonda mērķis ir veikt ieguldījumus kādā konkrētā tautsaimniecības nozarē, ģeogrāfiskajā reģionā vai kādos citos īpaši identificējamos finanšu instrumentu veidos - norāde par šo tautsaimniecības nozari, reģionu vai finanšu instrumentu veidu. Ja ieguldījumu fondam šāda mērķa nav - norāde, ka ieguldījumu fonda aktīvi netiks ieguldīti tikai kādā konkrētā tautsaimniecības nozarē, ģeogrāfiskajā reģionā vai īpaši noteiktos finanšu instrumentu veidos;

3.3. ja tas ir nepieciešams, norāde, ka, neskatoties uz ieguldījumu fonda finanšu instrumentu portfeļa pakļaušanu gan normatīvajos aktos, gan ieguldījumu fonda prospektā noteiktajiem ieguldījumu ierobežojumiem, pastāv iespēja, ka no ieguldījumu fonda ieguldījumiem izrietošie riski koncentrēsies noteiktos finanšu instrumentu veidos, konkrētā ģeogrāfiskajā reģionā vai tautsaimniecības nozarē;

3.4. ja ieguldījumu fonda līdzekļi tiks ieguldīti parāda vērtspapīros, norāde, vai tie būs valsts vai komercsabiedrību emitētie vērtspapīri, kā arī prasības attiecībā uz to atlikušo laiku līdz dzēšanai (duration) un reitinga aģentūru piešķirtajiem reitingiem;

3.5. ja ieguldījumu fonda līdzekļi tiks ieguldīti atvasinātajos finanšu instrumentos, norāde, vai tas tiks darīts, lai sasniegtu ieguldījumu fonda finansiālos mērķus, vai arī tikai risku ierobežošanai;

3.6. norāde par to, vai ieguldījumu fonda līdzekļi tiks pārvaldīti, plānojot sasniegt kādu noteiktu, citu ieguldījumu atdevei piesaistītu ieguldījumu atdeves līmeni (benchmark), īpaši norādot, vai ieguldījumu fonda mērķis ir ieguldīt fonda līdzekļus tādos finanšu instrumentos un tādās proporcijās, kas nodrošina piesaisti kāda finanšu instrumentu tirgus indeksam (index tracking), un norādot stratēģiju, kāda tiks izmantota, lai to sasniegtu;

3.7. norāde par to, vai ieguldījumu fonda līdzekļi tiks pārvaldīti, bieži koriģējot ieguldījumu fonda finanšu instrumentu portfeli.

4. Saīsinātajā prospektā šo ieteikumu 2. un 3. punktā minēto informāciju var apvienot vienā punktā, ja vien tas nerada pārpratumus par ieguldījumu fonda ieguldīšanas mērķi un ieguldījumu politiku.

5. Saīsinātā prospekta sadaļā "Fonda riska profila apraksts un ar ieguldījumiem sais­tītā riska analīze" sniedz:

5.1. paziņojumu, ka finanšu instrumentu vērtība ir pakļauta svārstībām un tā var kā palielināties, tā samazināties, tāpēc pastāv risks, ka ieguldītājs var saņemt atpakaļ mazāk, nekā sākotnēji ieguldīja;

5.2. norādi, ka sīkāka informācija par saīsinātajā prospektā minētajiem riskiem ir atrodama pilnajā prospektā;

5.3. būtisko un nozīmīgo risku aprakstu (ņemot vērā riska ietekmi un iespējamību), kuriem ir pakļauts ieguldītāja ieguldījums, tādu kā, piemēram:

5.3.1. tirgus risks;

5.3.2. kredītrisks;

5.3.3. likviditātes risks;

5.3.4. valūtas risks;

5.3.5. norēķinu risks (settlement risk);

5.3.6. ja nepieciešams - turētājbankas risks (custody risk);

5.3.7. riski, kas saistīti ar aktīvu vai tirgu koncentrāciju;

5.3.8. plānoto darbības rezultātu nesasniegšanas risks (performance risk), t.sk. riska līmeņa mainīgums atkarībā no individuālo fondu izvēles un trešo personu doto garantiju esamības, neesamības vai garantiju ierobežojumiem;

5.3.9. riski, kas ieguldījumu fonda aktīviem rodas, ja šie aktīvi samazinās, ieguldītājiem pieprasot ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu (risk to capital);

5.3.10. risks, kas izriet no pakalpojumu sniedzēja/trešās puses garantiju izpildes (exposure to the performance of the provider/third-party guarantor);

5.3.11. neelastīgums, kas piemīt produktam (instrumentam), piemēram, pirmstermiņa atmaksāšanas risks vai ierobežojumi pakalpojumu sniedzēja maiņai(inflexibility);

5.3.12. inflācijas risks;

5.3.13. iespējamība, ka var mainīties citi apstākļi, piemēram, nodokļu režīms u.c.

5.4. Saīsinātā prospekta sadaļas "Fonda riska profila apraksts un ar ieguldījumiem saistītā riska analīze" 5.3. punktā minēto informāciju sakārto prioritāri, pamatojoties uz riska iespējamību un tā nozīmību.

6. Saīsinātā prospekta sadaļā "Ziņas par fonda ieguldītājiem piemērojamajiem nodokļu un nodevumu maksājumiem" norādāma šāda informācija:

6.1. apraksts par nodokļiem un nodevām, kas attiecināmi uz ieguldījumu fondu Latvijā;

6.2. norāde, ka individuālajiem ieguldītājiem piemērojamie nodokļi un nodevas var būt atkarīgi no paša ieguldītāja un ieguldītāja reģistrācijas valsts, tāpēc neskaidrību gadījumā ieguldītājam par tam piemērojamajiem nodokļiem būtu jākonsultējas ar profesionālu nodokļu konsultantu.

7. Saīsinātā prospekta sadaļā "Par ieguldījumu apliecību pārdošanu un atpakaļpirkšanu ieturamās komisijas naudas maksimālais apmērs" norādāma šāda informācija:

7.1. kopējo izmaksu koeficients, kas aprēķināts atbilstoši šo ieteikumu pielikumam;

7.2. paredzamie izdevumi (norāde par visām paredzamajām izmaksām, kuras norādītas pielikumā), lai nodrošinātu ieguldītājus, cik tas ir iespējams, ar paredzamo izmaksu saprātīgām aplēsēm;

7.3. komisijas maksa, ko ieguldītājs maksā tieši, iegādājoties ieguldījumu apliecības vai pieprasot to atpakaļpirkšanu;

7.4. norāde par visām tām izmaksām, kas nav iekļautas kopējā izmaksu koeficientā;

7.5. norāde par to, vai ieguldījumu pārvaldes sabiedrība noslēgtajos līgumos ar ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem ir paredzējusi nodalīt maksu par uzdevumu izpildi no maksas par citiem to sniegtajiem pakalpojumiem (soft commissions), kā arī norāde, vai ieguldījumu pārvaldes sabiedrība maksā jebkādu proporcionālu daļu no iekasētajām komisijas maksām citām personām (fee-sharing).

8. Papildinot saīsināto prospektu ar informāciju, kas nav iekļauta fonda prospektā, izdarāmi atbilstoši grozījumi fonda prospektā.

"Ieteikumu par atsevišķu atvērtā ieguldījumu

fonda saīsinātā prospekta sadaļu saturu"

pielikums

Kopējo izmaksu koeficienta aprēķins

1. Kopējo izmaksu koeficientu (tālāk tekstā - KIK) aprēķina pēc šādas formulas:

KIK = Izd / NET

kur:

Izd - ieguldījumu fonda ienākumu un izdevumu pārskatā par attiecīgo periodu atspoguļotās kopējās pamatdarbības izmaksas, kas veiktas no ieguldījumu fonda līdzekļiem, izņemot:

1) darījumu izmaksas, kuras saistītas ar ieguldījumu portfeļa darījumiem, piemēram, starpniecības komisijas maksu, nodokļus un nodevas;

2) procentu izdevumus par aizņēmumiem;

3) maksājumus, kas saistīti ar darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem;

4) komisijas maksu, kuru maksā ieguldītājs, iegādājoties ieguldījumu apliecības vai pieprasot to atpakaļpirkšanu;

5) komisijas maksu ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem par uzdevumu izpildi, ja to nevar nodalīt no maksām par citiem to sniegtajiem pakalpojumiem (soft commissions);

NET - ieguldījumu fonda vidējie neto aktīvi periodā, par kuru veikts aprēķins.

2. Aprēķina metode:

2.1. vidējos neto aktīvus aprēķina kā vidējo aritmētisko lielumu, izmantojot pieejamos datus par neto aktīvu vērtību katrā to aprēķināšanas reizē, t.i., vismaz katra mēneša beigās;

2.2. ja pastāv līgums par tādu izdevumu pilnu vai daļēju segšanu no ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vai trešās personas puses, kuri būtu jāiekļauj KIK aprēķinā, tad, aprēķinot KIK, šādi maksājumi jāpieskaita kopējām pamatdarbības izmaksām. Tomēr jānodrošina, lai nenotiktu kādu izdevumu dubulta iekļaušana KIK aprēķinā;

2.3. fonda darbības rezultātiem piesaistītās atlīdzības apmēru iekļauj KIK aprēķinā un papildus norāda informāciju par šādas atlīdzības procentuālo attiecību pret vidējo neto aktīvu vērtību.

3. KIK aprēķina reizi gadā, norādot atsau­ci uz ieguldījumu fonda attiecīgā gada pārskata periodu. KIK var aprēķināt arī, pamatojoties uz datiem, kas iegūti par citu periodu. Jebkurā gadījumā saīsinātajā prospektā jāiekļauj skaidra norāde uz informācijas avotu, piemēram, ieguldījumu fonda tīmekļa vietni, kur ieguldītājs var iegūt informāciju par KIK iepriekšējos laika periodos.

4. Atvērtajam ieguldījumu fondam, kurš veic ieguldījumus citā atvērtajā ieguldījumu fondā vai slēgtajā ieguldījumu fondā, kurš publicē KIK, ja ieguldījums ir 10 vai vairāk procentu no atvērtā ieguldījumu fonda neto aktīvu vērtības, konsolidēto KIK aprēķina pēc šādas formulas:

Konsolidētais KIK = (Izd+K+P) / NET

kur:

Izd - ieguldījumu fonda pamatdarbības izmaksas par attiecīgo periodu, kas noteiktas, aprēķinot tā individuālo KIK saskaņā ar šā pielikuma 1. punktu;

K - ieguldījumu fonda proporcionālā daļa citu ieguldījumu fondu izmaksās. Proporciju nosaka kā ieguldījuma īpatsvaru cita ieguldījumu fonda neto aktīvu vērtībā;

P - citu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību emitēšanas un ieguldījumu apliecību dzēšanas izmaksas;

NET - ieguldījumu fonda vidējie neto aktīvi periodā, par kuru veikts aprēķins.

5. Atvērtajam ieguldījumu fondam, kurš veic ieguldījumus citos ieguldījumu fondos, t.sk. tādos slēgtajos ieguldījumu fondos, kuri nepublicē KIK, ja ieguldījums ir 10 vai vairāk procentu no atvērtā ieguldījumu fonda neto aktīvu vērtības, veic šādu aprēķinu un atklāj informāciju par:

5.1. kopējo paredzamo izmaksu konsolidēto summu, kuru aprēķina šādi:

5.1.1. atvērtajam ieguldījumu fondam, kurš veic ieguldījumus citos ieguldījumu fondos, kopējā paredzamo konsolidēto izmaksu summā iekļauj atvērtā ieguldījumu fonda KIK aprēķinā iekļautās izmaksas, kurām pieskaita citu ieguldījumu fondu KIK aprēķinā iekļauto izmaksu proporcionālo daļu un ieguldījumu apliecību emitēšanas un ieguldījumu apliecību dzēšanas izmaksas, izņemot gadījumus, kad ieguldījumu fondu izveido viena ieguldījumu pārvaldes sabiedrība;

5.1.2. atvērtajam ieguldījumu fondam, kurš veic ieguldījumus slēgtajā ieguldījumu fondā, kurš nepublicē KIK, kopējā paredzamo konsolidēto izmaksu summā iekļauj ieguldījumu fonda KIK aprēķinā iekļautās izmaksas, kurām pieskaita slēgtā ieguldījumu fonda KIK aprēķinā iekļauto izmaksu proporcionālo daļu un maksimālo ieguldījumu apliecību emitēšanas un ieguldījumu apliecību dzēšanas izmaksu daļu, kas iekļaujama KIK aprēķinā, kā arī maksimālo pārvaldes izmaksu un par fonda darbības rezultātiem piesaistītās atlīdzības apjoma proporcionālo daļu, kas aprēķināta, pamatojoties uz pēdējo pieejamo informāciju;

5.2. atklājamo informāciju papildina ar:

5.2.1. norādi par neiespējamību aprēķināt konsolidēto KIK ieguldījumu daļai slēgtajā ieguldījumu fondā, kurš nepublicē KIK;

5.2.2. saīsinātajā atvērtā ieguldījumu fonda prospektā atspoguļo maksimālo pārvaldes izmaksu daļu, kuru attiecina uz ieguldījumu slēgtajā ieguldījumu fondā, kurš nepublicē KIK.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par "Ieteikumu par atsevišķu atvērtā ieguldījumu fonda saīsinātā prospekta sadaļu saturu" apstiprināšanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: lēmums Numurs: 56Pieņemts: 13.05.2005.Stājas spēkā: 13.05.2005.Zaudē spēku: 11.09.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 79, 19.05.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
108461
13.05.2005
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)