Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.323

Rīgā 2005.gada 10.maijā (prot. Nr.28 29.§)
Noteikumi par vispārīgajām prasībām diētiskās pārtikas nekaitīgumam, kvalitātei un marķējumam, kā arī par diētiskās pārtikas atbilstības novērtēšanas un tās izmaksu segšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta desmito
un 10.1 daļu, 13.panta trešo daļu un 20.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. vispārīgās nekaitīguma un kvalitātes prasības diētiskajai pārtikai un prasības tās marķējumam;

1.2. kārtību, kādā novērtē diētiskās pārtikas atbilstību prasībām, kas noteiktas pārtikas apriti regulējošajos normatīvajos aktos (turpmāk — normatīvie akti);

1.3. kārtību, kādā sedz ar novērtēšanu saistītās izmaksas;

1.4. kārtību, kādā diētisko pārtiku reģistrē diētiskās pārtikas datu bāzē (turpmāk — datu bāze).

(Grozīts ar MK 29.01.2008. noteikumiem Nr.52)

2. Diētiskajai pārtikai atļauts pievienot tādas vielas, kas nodrošina pārtikai specifisku sastāvu un atbilstību lietošanas mērķim, ja to pievienošana normālos vai paredzamos lietošanas apstākļos nenodara kaitējumu cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi.

3. Diētiskajai pārtikai, izņemot diētisko pārtiku ar samazinātu enerģētis­ko vērtību un diētisko pārtiku cilvēkiem ar veselības traucējumiem, atļauts pievienot tikai šo noteikumu pielikumā minētās vielu ķīmiskās formas.

(MK 02.10.2007. noteikumu Nr.664 redakcijā)

4. Ražotājs nodrošina diētiskās pārtikas specifiskā sastāva vai īpašību atbilstību paredzētajam produkta lietošanas mērķim.

5. Diētiskās pārtikas marķējums, izmantotās marķēšanas metodes, noformējums un reklāma nedrīkst būt maldinoša (piemēram, nedrīkst piedēvēt pārtikai tai neesošas īpašības vai netieši norādīt, ka tā spēj novērst, ārstēt vai izārstēt slimības). Ir atļauts izplatīt jebkuru derīgu informāciju vai ieteikumus, kas paredzēti tikai medicīnas, uzturzinātnes vai farmācijas speciālistiem.

6. Diētiskās pārtikas marķējumā, izņemot diētisko pārtiku ar samazinātu enerģētisko vērtību un diētisko pārtiku cilvēkiem ar veselības traucējumiem, papildus prasībām, kas noteiktas citos normatīvajos aktos, kuri attiecas uz pārtikas apriti, norāda:

6.1. kvalitatīvā vai kvantitatīvā sastāva atsevišķos elementus vai īpašo ražošanas procesu, kas piešķir produktam īpašo enerģētisko vērtību vai uzturvērtību;

6.2. enerģētisko vērtību, kas izteikta kilodžoulos (kJ) un kilokalorijās (kcal);

6.3. ogļhidrātu, olbaltumvielu un tauku saturu 100 gramos vai 100 mililitros tirdzniecībai sagatavota produkta vai, ja nepieciešams, patēriņam sagatavotā produkta daudzumā;

6.4. ja enerģētiskā vērtība ir mazāka par 50 kilodžouliem (12 kilokalorijām) 100 gramos vai 100 mililitros tirdzniecībai sagatavota produkta, enerģētiskās vērtības norādi var aizstāt attiecīgi ar vārdiem "enerģētiskā vērtība 100 gramos ir mazāka par 50 kilodžouliem (12 kilokalorijām)" vai ar vārdiem "enerģētiskā vērtība 100 mililitros ir mazāka par 50 kilodžouliem (12 kilokalorijām)".

7. Mazumtirdzniecībā atļauts izplatīt tikai fasētu diētisko pārtiku.

8. Lai Latvijas Republikas teritorijā pirmo reizi uzsāktu diētiskās pārtikas izplatīšanu, izņemot diētisko pārtiku ar samazinātu enerģētisko vērtību, ražotājs vai izplatītājs (turpmāk – iesniedzējs) iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā šādus dokumentus:

8.1. iesniegumu par diētiskās pārtikas reģistrāciju datu bāzē. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

8.1.1. ražotāja un izplatītāja nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs un kontaktpersonas tālruņa numurs;

8.1.2. produkta tirdzniecības nosaukums, fasējuma veids un pagatavojuma veids;

8.2. ražotāja sniegto informāciju (normatīvi tehniskā dokumentācija vai produkta apraksts) par diētiskās pārtikas specifisko sastāvu vai īpašo ražošanas procesu, kas piešķir produktam īpašo enerģētisko vērtību vai uzturvērtību, un tās paredzamo lietošanu;

8.3. marķējuma teksta paraugu (nosūta arī elektroniski uz Pārtikas un veterinārā dienesta oficiālo elektroniskā pasta adresi).

(Grozīts ar MK 27.12.2005. noteikumiem Nr.1018; MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1076)

9. (Svītrots ar MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1076.)

10. Pārtikas un veterinārais dienests izskata šo noteikumu 8.punktā minētos dokumentus, novērtē diētiskās pārtikas atbilstību normatīvo aktu prasībām un pieņem lēmumu par diētiskās pārtikas reģistrāciju datu bāzē vai, ja diētiskā pārtika neatbilst normatīvo aktu prasībām, — par atteikumu reģistrēt diētisko pārtiku, kā arī paziņo par pieņemto lēmumu iesniedzējam. Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonu lēmumu var apstrīdēt Pārtikas aprites uzraudzības likumā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 27.12.2005. noteikumiem Nr.1018)

11. Ja šo noteikumu 8.punktā minētā diētiskā pārtika pirms iekļaušanas diētiskās pārtikas datu bāzē izplatīta citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī, iesniedzējs norāda tās valsts kompetento iestādi, kas pieņēmusi lēmumu reģistrēt diētisko pārtiku.

(MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1076 redakcijā)

12. Pārtikas un veterinārais dienests ir tiesīgs pieprasīt iesniedzējam šo noteikumu 8.punktā minētās informācijas apstiprinājumu, kas nepieciešams, lai pieņemtu lēmumu par diētiskās pārtikas atbilstību normatīvo aktu prasībām.

(Grozīts ar MK 27.12.2005. noteikumiem Nr.1018)

13. Pārtikas un veterinārais dienests veido un uztur šo noteikumu 8.punktā minētās diētiskās pārtikas datu bāzi. Datu bāzē iekļauj šādu informāciju:

13.1. ražotāja un izplatītāja nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un kontaktpersonas tālruņa numurs;

13.2. diētiskās pārtikas tirdzniecības nosaukums; fasējuma veids un pagatavojuma veids;

13.3. diētiskās pārtikas lietošanas mērķis;

13.4. marķējuma teksts;

13.5. diētiskās pārtikas reģistrācijas apliecinājuma izsniegšanas datums un numurs.

(Grozīts ar MK 27.12.2005. noteikumiem Nr.1018; MK 22.12.2008. noteikumiem Nr.1076)

14. Maksa par šo noteikumu 10.punktā minēto diētiskās pārtikas atbilstī­bas novērtēšanu noteikta normatīvajos aktos par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību samaksu. Pārtikas un veterinārais dienests uzsāk diētiskās pārtikas atbilstības novērtēšanu pēc attiecīgās summas ieskaitīšanas Pārtikas un veterinārā dienesta pamatbudžeta kontā.

(MK 29.01.2008. noteikumu Nr.52 redakcijā)

15. Šo noteikumu ievērošanas valsts uzraudzību un kontroli nodrošina Pārtikas un veterinārais dienests.

16. Ja ir saņemta informācija, uz kuru pamatojoties var secināt, ka diētiskā pārtika, kas ir reģistrēta datu bāzē, neatbilst normatīvo aktu prasībām vai var radīt draudus cilvēku veselībai, Pārtikas un veterinārajam dienestam ir tiesības pieprasīt iesniedzējam papildu informāciju un testēšanas pārskatus. Ja Pārtikas un veterinārais dienests konstatē, ka konkrētā diētiskā pārtika neatbilst normatīvo aktu prasībām vai var radīt draudus cilvēku veselībai, tas pieņem lēmumu par reģistrācijas atcelšanu un par to nekavējoties informē Eiropas Savienības dalībvalstis, Eiropas Komisiju, kā arī iesniedzēju, kas saņēmis lēmumu par konkrētās diētiskās pārtikas iekļaušanu datu bāzē. Par reģistrācijas atcelšanu izdara atzīmi datu bāzē.

(Grozīts ar MK 27.12.2005. noteikumiem Nr.1018)

17. Šo noteikumu 9.1.apakšpunkts ir spēkā līdz 2005.gada 31.decembrim.

18. Šo noteikumu 9.2.apakšpunkts stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

18.1 Šo noteikumu pielikuma 1.13.6., 2.1.11., 2.1.12., 2.2.12., 2.2.13., 2.4.12., 2.4.13., 2.4.14., 2.5.6., 2.6.9., 2.7.7., 2.9.4., 2.11.3., 2.14.1. un 2.14.2.apakšpunkts ir spēkā līdz 2009.gada 31.decembrim.

(MK 02.10.2007. noteikumu Nr.664 redakcijā)

19. (Svītrots ar MK 02.10.2007. noteikumiem Nr.664)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 31.10.2006. noteikumiem Nr.896; MK 02.10.2007. noteikumiem Nr.664)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1989.gada 3.maija Direktīvas 1989/398/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz īpašas diētas pārtikas produktiem;

2) Komisijas 2001.gada 15.februāra Direktīvas 2001/15/EK par vielām, ko ar īpašiem barošanas mērķiem var pievienot pārtikai ar konkrētiem uzturrādītājiem;

3) Komisijas 2004.gada 20.janvāra Direktīvas 2004/6/EK, ar ko atkāpjas no Direktīvas 2001/15/EK, lai atliktu dažu produktu tirdzniecības aizlieguma piemērošanu;

4) Komisijas 2004.gada 20.janvāra Direktīvas 2004/5/EK, ar ko groza Direktīvu 2001/15/EK, lai pielikumā iekļautu dažas vielas;

5) Komisijas 2006.gada 21.marta Direktīvas 2006/34/EK, ar ko groza pielikumu Direktīvā 2001/15/EK attiecībā uz dažu vielu iekļaušanu;

6) Komisijas 2007.gada 7.maija Direktīvas 2007/26/EK, ar ko groza Direktīvu 2004/6/EK, lai pagarinātu tās piemērošanas laiku.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs G.Bērziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 10.maija noteikumiem Nr.323
Vielas, kuras atļauts pievienot diētiskajai pārtikai, un to ķīmiskās formas

(Pielikums MK 02.10.2007. noteikumu Nr.664 redakcijā)

Nr.
p.k.

Vielas

Vielu ķīmiskās formas

1

2

3

1.

Vitamīni

 

1.1.

A vitamīns

 

1.1.1.

 

retinols

1.1.2.

 

retinola acetāts

1.1.3.

 

retinola palmitāts

1.1.4.

 

beta-karotīns

1.2.

D vitamīns

 

1.2.1.

 

ergokalciferols

1.2.2.

 

holekalciferols

1.3.

B1 vitamīns

 

1.3.1.

 

tiamīna hidrohlorīds

1.3.2.

 

tiamīna mononitrāts

1.4.

B2 vitamīns

 

1.4.1.

 

riboflavīns

1.4.2.

 

nātrija riboflavīna 5'-fosfāts

1.5.

niacīns

 

1.5.1.

 

nikotīnamīds

1.5.2.

 

nikotīnskābe

1.6.

B6 vitamīns

 

1.6.1.

 

piridoksīna hidrohlorīds

1.6.2.

 

piridoksīna 5'-fosfāts

1.6.3.

 

piridoksīna dipalmitāts

1.7.

pantotēnskābe

 

1.7.1.

 

kalcija D-pantotenāts

1.7.2.

 

nātrija D-pantotenāts

1.7.3.

 

dekspantenols

1.8.

folāti

 

1.8.1.

 

pteroilmonoglutamīnskābe

1.8.2.

 

kalcija-L-metilfolāts

1.9.

B12 vitamīns

 

1.9.1.

 

ciānkobalamīns

1.9.2.

 

hidroksokobalamīns

1.10.

biotīns

D-biotīns

1.11.

C vitamīns

 

1.11.1.

 

L-askorbīnskābe

1.11.2.

 

nātrija L-askorbāts

1.11.3.

 

kalcija L-askorbāts

1.11.4.

 

kālija L-askorbāts

1.11.5.

 

L-askorbil-6-palmitāts

1.12.

K vitamīns

filohinons (fitomenadions)

1.13.

E vitamīns

 

1.13.1.

 

D-alfa-tokoferols

1.13.2.

 

DL-alfa-tokoferols

1.13.3.

 

D-alfa-tokoferola acetāts

1.13.4.

 

DL-alfa-tokoferola acetāts

1.13.5.

 

D-alfa-tokoferola skābais sukcināts

1.13.6.

 

(zaudējis spēku ar 01.01.2010; skat. 18.1punktu)

2.

Minerālvielas

 

2.1.

kalcijs (Ca)

 

2.1.1.

 

kalcija karbonāts

2.1.2.

 

kalcija hlorīds

2.1.3.

 

kalcija citrāti

2.1.4.

 

kalcija glukonāts

2.1.5.

 

kalcija glicerofosfāts

2.1.6.

 

kalcija laktāts

2.1.7.

 

kalcija hidroksīds

2.1.8.

 

ortofosforskābes kalcija sāls

2.1.9.

 

kalcija oksīds

2.1.10.

 

kalcija sulfāts

2.1.11.

 (zaudējis spēku ar 01.01.2010; skat. 18.1punktu)

2.1.12.

 (zaudējis spēku ar 01.01.2010; skat. 18.1punktu)

2.2.

magnijs (Mg)

 

2.2.1.

 

magnija acetāts

2.2.2.

 

magnija karbonāts

2.2.3.

 

magnija hlorīds

2.2.4.

 

magnija glukonāts

2.2.5.

 

magnija oksīds

2.2.6.

 

magnija hidroksīds

2.2.7.

 

magnija sulfāts

2.2.8.

 

ortofosforskābes magnija sāls

2.2.9.

 

magnija citrāti

2.2.10.

 

magnija glicerofosfāts

2.2.11.

 

magnija laktāts

2.2.12.

 (zaudējis spēku ar 01.01.2010; skat. 18.1punktu)

2.2.13.

 (zaudējis spēku ar 01.01.2010; skat. 18.1punktu)

2.3.

kālijs (K)

 

2.3.1.

 

kālija bikarbonāts

2.3.2.

 

kālija karbonāts

2.3.3.

 

kālija hlorīds

2.3.4.

 

kālija citrāts

2.3.5.

 

kālija glukonāts

2.3.6.

 

kālija laktāts

2.3.7.

 

ortofosforskābes kālija sāls

2.3.8.

 

kālija glicerofosfāts

2.3.9.

 

kālija hidroksīds

2.4.

dzelzs (Fe)

 

2.4.1.

 

divvērtīgās dzelzs citrāts

2.4.2.

 

divvērtīgās dzelzs karbonāts

2.4.3.

 

trīsvērtīgās dzelzs amonija citrāts

2.4.4.

 

trīsvērtīgās dzelzs nātrija difosfāts

2.4.5.

 

trīsvērtīgās dzelzs saharāts

2.4.6.

 

divvērtīgās dzelzs glukonāts

2.4.7.

 

divvērtīgās dzelzs laktāts

2.4.8.

 

divvērtīgās dzelzs sulfāts

2.4.9.

 

divvērtīgās dzelzs fumarāts

2.4.10.

 

trīsvērtīgās dzelzs difosfāts (trīsvērtīgās dzelzs pirofosfāts)

2.4.11.

 

elementārā dzelzs (karbonil+elektrolītiskā+ar ūdeņradi reducētā)

2.4.12.

 

(zaudējis spēku ar 01.01.2010; skat. 18.1punktu)

2.4.13.

 

(zaudējis spēku ar 01.01.2010; skat. 18.1punktu)

2.4.14.

 

(zaudējis spēku ar 01.01.2010; skat. 18.1punktu)

2.4.15.

 

dzelzs bisglicināts

2.5.

varš (Cu)

 

2.5.1.

 

vara-lizīna komplekss

2.5.2.

 

vara karbonāts

2.5.3.

 

vara citrāts

2.5.4.

 

vara glukonāts

2.5.5.

 

vara sulfāts

2.5.6.

 

(zaudējis spēku ar 01.01.2010; skat. 18.1punktu)

2.6.

cinks (Zn)

 

2.6.1.

 

cinka acetāts

2.6.2.

 

cinka citrāts

2.6.3.

 

cinka hlorīds

2.6.4.

 

cinka karbonāts

2.6.5.

 

cinka laktāts

2.6.6.

 

cinka sulfāts

2.6.7.

 

cinka oksīds

2.6.8.

 

cinka glukonāts

2.6.9.

 

(zaudējis spēku ar 01.01.2010; skat. 18.1punktu)

2.7.

mangāns (Mn)

 

2.7.1.

 

mangāna karbonāts

2.7.2.

 

mangāna hlorīds

2.7.3.

 

mangāna citrāts

2.7.4.

 

mangāna glukonāts

2.7.5.

 

mangāna sulfāts

2.7.6.

 

mangāna glicerofosfāts

2.7.7.

 

(zaudējis spēku ar 01.01.2010; skat. 18.1punktu)

2.8.

nātrijs (Na)

 

2.8.1.

 

nātrija bikarbonāts

2.8.2.

 

nātrija hlorīds

2.8.3.

 

nātrija citrāts

2.8.4.

 

nātrija glukonāts

2.8.5.

 

nātrija karbonāts

2.8.6.

 

nātrija laktāts

2.8.7.

 

ortofosforskābes nātrija sāls

2.8.8.

 

nātrija hidroksīds

2.9.

selēns (Se)

 

2.9.1.

 

nātrija selenāts

2.9.2.

 

nātrija selenīts

2.9.3.

 

nātrija hidrogenselenīts

2.9.4.

 

(zaudējis spēku ar 01.01.2010; skat. 18.1punktu)

2.10.

jods (J)

 

2.10.1.

 

kālija jodīds

2.10.2.

 

kālija jodāts

2.10.3.

 

nātrija jodīds

2.10.4.

 

nātrija jodāts

2.11.

hroms (III) (Cr) un tā heksahidrāti

 

2.11.1.

 

hroma hlorīds

2.11.2.

 

hroma sulfāts

2.11.3.

 

(zaudējis spēku ar 01.01.2010; skat. 18.1punktu)

2.12.

molibdēns (VI) (Mo)

 

2.12.1.

 

amonija molibdāts

2.12.2.

 

nātrija molibdāts

2.13.

fluors (F)

 

2.13.1.

 

kālija fluorīds

2.13.2.

 

nātrija fluorīds

2.14.

bors

 

2.14.1.

 

(zaudējis spēku ar 01.01.2010; skat. 18.1punktu)

2.14.2.

 

(zaudējis spēku ar 01.01.2010; skat. 18.1punktu)

3.

Aminoskābes, arī to nātrija, kālija, kalcija un magnija sāļi un hidrohlorīdi

 

3.1.

 

L-alanīns

3.2.

 

L-arginīns

3.3.

 

L-cisteīns

3.4.

 

cistīns

3.5.

 

L-histidīns

3.6.

 

L-glutamīnskābe

3.7.

 

L-glutamīns

3.8.

 

glicīns

3.9.

 

L-leicīns

3.10.

 

L-lizīns

3.11.

 

L-lizīna acetāts

3.12.

 

L-metionīns

3.13.

 

L-ornitīns

3.14.

 

L-fenilalanīns

3.15.

 

L-treonīns

3.16.

 

L-triptofāns

3.17.

 

L-tirozīns

3.18.

 

L-valīns

4.

Karnitīns un taurīns

 

4.1.

 

L-karnitīns

4.2.

 

L-karnitīna hidrohlorīds

4.3.

 

taurīns

4.4.

 

L-karnitīna L-tartrāts

5.

Nukleotīdi un to nātrija sāļi

 

5.1.

 

adenozīna 5'-fosforskābe

5.2.

 

citidīna 5'-monofosforskābe

5.3.

 

guanozīna 5'-fosforskābe

5.4.

 

inozīna 5'-fosforskābe

5.5.

 

uridīna 5'-fosforskābe

6.

Holīns un inozīts

 

6.1.

 

holīns

6.2.

 

holīna hlorīds

6.3.

 

holīna bitartrāts

6.4.

 

holīna citrāts

6.5.

 

inozīts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par vispārīgajām prasībām diētiskās pārtikas nekaitīgumam, kvalitātei un marķējumam, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 323Pieņemts: 10.05.2005.Stājas spēkā: 14.05.2005.Zaudē spēku: 24.11.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 76, 13.05.2005.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
108024
{"selected":{"value":"01.01.2010","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-23.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-23.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.12.2008","iso_value":"2008\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2008.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2008","iso_value":"2008\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2008.-29.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.10.2007","iso_value":"2007\/10\/06","content":"<font class='s-1'>06.10.2007.-31.01.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-05.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2006","iso_value":"2006\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2006.-31.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-03.11.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.05.2005","iso_value":"2005\/05\/14","content":"<font class='s-1'>14.05.2005.-31.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)