Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.274

Rīgā 2005.gada 19.aprīlī (prot. Nr.21 28.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība"
Izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likuma
10.panta trešo daļu un 12.panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 42., 143.nr.; 2003, 151.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.punktā vārdus "Latvijas Vides aģentūras" ar vārdiem "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras (turpmāk - aģentūra)".

2. Papildināt noteikumus ar 8.1, 8.2 un 8.3punktu šādā redakcijā:

"8.1 Ja ražotājs vai importētājs ar epidemioloģiskiem pētījumiem, saslimšanas gadījumu zinātniski pamatotu izpēti vai statistikas datiem var pierādīt, ka ķīmiskā produkta toksiskā ietekme uz cilvēka organismu atšķiras no toksiskās ietekmes, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 8.2un 8.3punktā minētajām metodēm, ķīmisko produktu klasificē atbilstoši tā ietekmei uz cilvēka organismu.

8.2 Ja ražotājs vai importētājs var pierādīt, ka, izmantojot standarta meto­des, ķīmiskā produkta toksiskumu var novērtēt par zemu, piemēram, potencē­šanās īpašību dēļ, šīs īpašības ņem vērā, klasificējot ķīmisko produktu.

8.3 Ja ražotājs vai importētājs var pierādīt, ka, izmantojot standarta metodes, ķīmiskā produkta toksiskumu var novērtēt par augstu, piemēram, antagonisma īpašību dēļ, šīs īpašības ņem vērā, klasificējot ķīmisko produktu."

3. Izteikt 17.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.8. ķīmiskajām vielām norāde "EK marķējums" un EK numurs, kas norādīts bīstamo ķīmisko vielu sarakstā."

4. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Ja ražotājs vai importētājs var apliecināt, ka, norādot ķīmiskās vielas nosaukumu uz iepakojuma etiķetes vai ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta drošības datu lapā, var tikt apdraudēta tā intelektuālā īpašuma konfidencialitāte, ražotājam vai importētājam ir tiesības nenorādīt vielas nosaukumu, bet norādīt tās vispārīgo funkcionālo grupu sastāvu atbilstoši šo noteikumu 16.pielikumam vai izmantot alternatīvu nosaukumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapām. Minētajā gadījumā ražotājs vai importētājs iesniedz aģentūrā iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 17.pieli­kumam."

5.Papildināt noteikumus ar 23.1, 23.2, 23.3 un 23.4punktu šādā redakcijā:

"23.1 Šo noteikumu 23.punktā minētie nosacījumi attiecas tikai uz tām ķīmiskajām vielām, kuras saskaņā ar klasifikāciju ir:

23.11. kairinošas (izņemot ķīmiskās vielas ar iedarbības raksturojumu R41) vai kairinošas, lietojot kopā ar vielu, kas atbilst kādai no šādām bīstamības klasēm - sprādzienbīstams, spēcīgs oksidētājs, īpaši viegli uzliesmojošs, viegli uzliesmojošs, uzliesmojošs, videi bīstams (ja vien ķīmiskā viela nav jānorāda atbilstoši šo noteikumu 20.punktam);

23.12. kaitīgas vai kaitīgas, lietojot kopā ar vielu, kas atbilst kādai no šādām bīstamības klasēm - sprādzienbīstams, spēcīgs oksidētājs, īpaši viegli uzliesmojošs, viegli uzliesmojošs, uzliesmojošs, videi bīstams - un kurām raksturīga vienīgi akūta letāla iedarbība (ja vien ķīmiskā viela nav jānorāda atbilstoši šo noteikumu 20.punktam).

23.2 Šo noteikumu 23.punktu nepiemēro, ja attiecīgajai ķīmiskajai vielai normatīvajos aktos noteikta arodekspozīcijas robežvērtība.

23.3 Ja ražotājs vai importētājs ķīmisko produktu piedāvā tirgū pirmo reizi un vēlas izmantot šo noteikumu 23.punktā minētos nosacījumus, tas iesniedz aģentūrā šo noteikumu 23.punktā minēto iesniegumu. Aģentūra var pieprasīt papildu informāciju, ja tas nepieciešams, lai izvērtētu iesnieguma pamatojumu.

23.4 Aģentūra mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem attiecīgu lēmumu un paziņo to. Ja lēmums ir pozitīvs, iesnieguma iesniedzējs nosūta lēmuma kopiju kompetentajām institūcijām Eiropas Savienības dalībvalstīs, kurās ražotājs vai importētājs paredzējis pārdot attiecīgo ķīmisko produktu."

6. Papildināt noteikumus ar 37.1punktu šādā redakcijā:

"37.1 Ja ķīmiskās vielas iepakojums sastāv no vienas iepakojuma vienības, iepakojumu marķē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo kravu pārvadājumiem un šo noteikumu 17.1., 17.3., 17.4., 17.5. un 17.8.apakšpunktu. Atseviš­ķos gadījumos attiecībā uz īpašiem iepakojuma veidiem, piemēram, pārvietojamiem gāzes baloniem, ievēro marķēšanas prasības atbilstoši šo noteikumu 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 13.pielikumā noteiktajiem kritērijiem."

7. Papildināt noteikumus ar 54.1, 54.2, 54.3 un 54.4punktu šādā redakcijā:

"54.1 Pārvietojamus gāzes balonus marķē atbilstoši šo noteikumu 17., 24. 38. un 37.1punktam.

54.2 Gāzes baloniem, kuru ūdensietilpība ir 150l vai mazāka, etiķete atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

54.21. etiķetes veids un izmērs atbilst standartam LVSISO7225:2002 "Gāzes baloni- Drošības etiķetes";

54.22. informācija, kas minēta šo noteikumu 17.punktā, norādīta uz izturī­gas informācijas plāksnītes vai etiķetes, kas cieši piestiprināta pie gāzes balona.

54.3 Slēgtos uzpildāmos gāzes balonus un atkārtoti neuzpildāmas tvertnes, kas paredzētas propānam, butānam vai sašķidrinātai naftas gāzei, marķē ar atbilstošu bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu atbilstoši šo noteikumu 24., 25., 27., 28., 30., 31. un 32.punktā un 4. un 13.pielikumā noteiktajiem kritērijiem. Ražotājs vai importētājs, piedāvājot tirgū ķīmiskās vielas, atbilstoši normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapām nodod profesionālajam lietotājam drošības datu lapu, kurā ir iekļauta informācija par ķīmiskās vielas ietekmi uz cilvēka veselību.

54.4 Gāzes tvertnes un balonus, kas paredzēti propānam, butānam vai sa­šķidrinātai naftas gāzei ar smakojošu vielu piedevu, marķē ar atbilstošu bīstamī­bas simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības apzīmējumu atbilstoši šo noteikumu 24., 25., 27., 30., 31. un 32.punktā un 4. un 13.pielikumā noteiktajiem kritērijiem. Ražotājs vai importētājs, piedāvājot tirgū ķīmiskās vielas, atbilstoši normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapām nodod profesionālajam lietotājam drošības datu lapu, kurā ir iekļauta informācija par ķīmiskās vielas ietekmi uz cilvēka veselību."

8. Papildināt III nodaļu ar 58.1punktu šādā redakcijā:

"58.1 Ja masīvas formas metāls ir minēts Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu sarakstā (EINECS), bet nav iekļauts bīstamo ķīmisko vielu sarakstā, ražotājs, izplatītājs vai importētājs, pamatojoties uz esošo informāciju par šo vielu, iepako un marķē to saskaņā ar šo noteikumu 17., 24., 33., 35., 36., 37., 37.1, 38.punktā, 59.2., 59.3., 59.4.apakš­punktā, 61., 62.punktā, 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.pielikumā minētajiem kritērijiem. Ķīmiskajām vielām, kuras tādā veidā, kādā tās piedāvā tirgū, nerada briesmas cilvēka veselībai, tās ieelpojot, norijot vai tām saskaroties ar ādu, kā arī neapdraud ūdens vidi, var nebūt marķējuma saskaņā ar šo noteikumu 17., 24. un 38.punktu. Ražotājs vai importētājs, piedāvājot tirgū ķīmiskās vielas, atbilstoši normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapām nodod profesionālajam lietotājam drošības datu lapu, kurā ir iekļauta informācija par ķīmiskās vielas ietekmi uz cilvēka veselību."

9. Izteikt 64.punktu šādā redakcijā:

"64. Iepakojumam, ko nevar atvērt bērni, jāatbilst Latvijas standartam LVSEN28317 "Bērnudrošs iepakojums un tara. Prasības un testēšanas proce­dūras atkārtoti aizdarāmai tarai" vai LVSEN862:2001 "Bērniem drošs iepako­jums- Prasības un testēšanas procedūras vienreiz atveramam iepakojumam, kurā nav bijuši iepakoti farmaceitiski produkti"."

10. Aizstāt 68.punkta trešajā teikumā vārdu "paliktņiem" ar vārdu "paliktņu".

11. Papildināt noteikumus ar 74.1punktu šādā redakcijā:

"74.1 Šo noteikumu 54.21.apakšpunkts un 64.punkts stājas spēkā ar 2005.gada 14.jūniju."

12. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1992.gada 30.aprīļa Direktīvas 1992/32/EEK, ar ko septīto reizi groza Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 31.maija Direktīvas 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iesaiņošanu un marķēšanu;

3) Eiropas Komisijas 2001.gada 6.augusta Direktīvas 2001/59/EK, ar ko divdesmit astoto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu;

4) Padomes 2004.gada 26.aprīļa Direktīvas 2004/66/EK, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/45/EK, 2002/83/EK, 2003/37/EK un 2003/59/EK un Padomes Direktīvas 77/388/EEK, 91/414/EEK, 96/26/EK un 2003/49/EK pielāgo brīvās preču kustības, pakalpojumu sniegšanas brīvības, lauksaimniecības, transporta politikas un nodokļu politikas jomā saistībā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai."

13. Izteikt 3.pielikuma 1.44.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.44. R45 Var izraisīt vēzi".

14. Izteikt 3.pielikuma 2.50.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.50. R52/53 Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē".

15. Izteikt 13.pielikuma 30.4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.4.3. obligāti lieto 3.kategorijas kancerogēnu, mutagēnu un reproduk­tīvajai sistēmai toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu apzīmēšanai, izņemot gadījumus, ja kaitīgā iedarbība izpaužas, vienīgi attiecīgo vielu vai produktu ieelpojot;".

16. Papildināt noteikumus ar 17.pielikumu šādā redakcijā:

"17. pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107

Ķīmiskās vielas nosaukuma konfidencialitāte

1. Ja ražotājs vai importētājs, kas Eiropas Savienībā veic uzņēmējdarbību (komercdarbību) un piedāvā ķīmisko produktu tirgū, vēlas izmantot tiesības nenorādīt uz ķīmiskās vielas iepakojuma etiķetes vai ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta drošības datu lapā ķīmiskās vielas nosaukumu, tas iesniedz aģentūrā iesniegumu par ķīmiskās vielas nosaukuma konfidencialitāti. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

1.1. ražotāja vai importētāja vārds (nosaukums), adrese un tālruņa numurs;

1.2. ziņas par ķīmisko vielu:

CAS Nr.

EINECS Nr.

Ķīmiskās vielas nosaukums atbilstoši starptautiskajā nomenklatūru un bīstamo ķīmisko vielu sarakstā
norādītajai klasifikācijai vai pagaidu klasifikācijai1

Alternatīvais nosaukums

1Ja viela klasificēta atbilstoši pagaidu klasifikācijai, lai apliecinātu, ka pagaidu klasifikācijā ņemta vērā visa atbilstošā informācija par vielas īpašībām, pievieno papildu ziņas, piemēram, bibliogrāfiskās norādes.

1.3. pamatojums, kādēļ nepieciešams ievērot konfidencialitāti;

1.4. ķīmiskā produkta nosaukums vai komercnosaukums;

1.5. norāde par to, vai visās Eiropas Savienības dalībvalstīs lieto vienādu ķīmiskā produkta nosaukumu vai komercnosaukumu. Ja lieto atšķirīgus nosaukumus, norāda Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Vācijā, Igaunijā, Grieķijā, Spānijā, Francijā, Īrijā, Itālijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Ungārijā, Maltā, Nīderlandē, Austrijā, Polijā, Portugālē, Slovēnijā, Slovākijā, Somijā, Zviedrijā un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē lietoto nosaukumu;

1.6. ķīmiskā produkta klasifikācija un marķējums atbilstoši šiem noteikumiem;

1.7. paredzētais ķīmiskā produkta izmantošanas veids.

2. Iesniegumam pievieno ķīmiskā produkta drošības datu lapu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapām.

3. Par vienu ķīmisko vielu, kas ir dažādu ķīmisko produktu sastāvā, var iesniegt vienu iesniegumu, ja:

3.1. visos ķīmiskajos produktos attiecīgā ķīmiskā viela ir vienādā koncentrācijā;

3.2. ķīmiskajiem produktiem ir vienāda klasifikācija un marķējums;

3.3. paredzētais ķīmiskā produkta izmantošanas veids ir vienāds.

4. Marķējumā izmantotais ķīmiskās vielas alternatīvais nosaukums atbilst normatīvajos aktos par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapām noteiktajam. Katrai ķīmiskajai vielai izmanto vienu alternatīvo nosaukumu."

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 274Pieņemts: 19.04.2005.Stājas spēkā: 30.04.2005.Zaudē spēku: 01.06.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 68 (3226), 29.04.2005.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
107101
30.04.2005
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva