Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.93

2005.gada 10.martā (lēm. Nr.3/25)
Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām43.panta 1.daļas 9.un 11.punktu
Terminu skaidrojums

Avārija — iepriekš neplānoti inženierkomunikāciju bojājumi, kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus.

Avārijas darbi — darbi, kas tiek veikti, lai novērstu avāriju.

Darbu veikšanas projekts — uz būvprojekta pamata izstrādāts detalizēts projekts atsevišķiem būvdarbu cikliem vai speciālam darbu veidam.

Defektu akts — dokuments, ko sastāda par avārijas vai citiem ekspluatācijas laikā radītiem būves bojājumiem un ko paraksta attiecīgo dienestu atbildīgās personas.

Izpildītājs — fiziskā vai juridiskā persona, kura veic rakšanas darbus.

Pasūtītājs — nekustamā īpašuma vai komunikāciju īpašnieks, nomnieks, lietotājs vai to pilnvarotā persona, kuru uzdevumā, saskaņā ar līgumu, izpildītājs veic būvdarbus.

Rakšanas darbu komisija — komisija, kas izsniedz rakšanas darbu atļaujas un kuras personālsastāvu apstiprina Jelgavas dome.

Rakšanas darbu atļauja — šajos noteikumos noteiktā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt rakšanas darbus konkrētā vietā un laikā, pēc pašvaldībā akceptēta būvprojekta (darba zīmējuma).

Rakšanas darbi — darbi, kas saistīti ar rakšanu, zemes darbi, kas veicami dziļāk par 30 cm, bet sarkano līniju robežās jebkurā dziļumā .

Transportbūvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zona — normatīvajos aktos noteikta teritorija, neatkarīga no ielu sarkano līniju izvietojuma, kuras uzdevums ir aizsargāt transporta būves un inženierkomunikācijas no nevēlamas ārējas iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību.

Iela — satiksmei izbūvēta teritorija un tamlīdzīgas teritorijas visā platumā, ieskaitot brauktuvi, ietves, nomales, sadalošās joslas un saliņas. Ielas kompleksā ietilpst brauktuve, mākslīgā būve (tilti, satiksmes pārvadi, tuneļi, caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta sienas un citas būves), inženierbūves (pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietas un paviljoni, bremzēšanas un paātrinājuma joslas, trans­portlīdzekļu stāvvietas, atpūtas laukumi, veloceliņi un ietves, sakaru un apgaismojumu līnijas un citas inženierbūves), satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi un citi tehniskie līdzekļi).

Maģistrālās ielas — noteiktas saistošo noteikumu Pielikumā.

Sarkanā līnija — juridiski noteikta, detaļplānojumā vai zemesgabala plānā atzīmēta autoceļa, maģistrāles, ielas, piebrauktuves un/vai inženiertehnisko komunikāciju koridora robeža.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šo noteikumu mērķis — aizsargāt pilsētas ielas, būves, labiekārtotās teritorijas un pazemes inženierkomunikācijas no patvaļīgiem rakšanas darbiem.

1.2. Šie noteikumi ir obligāti visām fiziskām un juridiskām personām, kas projektē, būvē, remontē un ekspluatē pazemes inženierkomunikācijas, un veic rakšanas darbus Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās.

1.3. Izpildītājam aizliegts veikt rakšanas darbus bez rakšanas darbu atļaujas saņemšanas:

1.3.1. sarkano līniju robežās;

1.3.2. transportbūvju un inženierkomunikāciju un citās ekspluatācijas aizsardzības zonās.

1.4. Zemesgabala īpašnieks darbus var veikt bez rakšanas darbu atļaujas, ja ir saņēmis no Būvvaldes un komunikāciju īpašnieka (apsaimniekotāja) rakstisku apstiprinājumu par komunikāciju neesamību un rakšanas darbi nenotiek sarkano līniju robežās.

1.5. Fiziskām un juridiskām personām nav atļauts veikt rakšanas darbus sev nepiederošā zemesgabala teritorijā bez zemesgabala īpašnieka rakstiskas piekrišanas.

1.6. Avārijas darbus, kas saistīti ar grunts rakšanu vai ielu seguma uzlaušanu drīkst sākt saskaņā ar šo noteikumu 5.nodaļu – “Avārijas darbi”.

1.7. Par pazemes inženierkomunikāciju izbūvi ar caurduršanas metodi bez seguma uzlaušanas izlemj rakšanas darbu komisija.

1.8. Jauna asfaltbetona seguma uzlaušana atļauta ar rakšanas darbu komisijas lēmumu:

1.8.1. uz ietvēm — trīs gadus pēc tā uzklāšanas;

1.8.2. ielas braucamajā daļā — piecus gadus pēc tā uzklāšanas.

1.9. Šo noteikumu p.1.8. neattiecas uz avārijas darbiem.

1.10. Satiksmi pilsētas ielās var slēgt darbu veikšanas zonā saskaņā ar normatīvajiem aktiem pēc rakšanas darbu atļaujas saņemšanas (izņemot avārijas darbus), saskaņojot ar uzņēmumu, kas veic regulāros pasažieru pārvadājumus.

1.11. Rakšanas darbu atļaujas tiek izsniegtas laika posmā no 15.marta līdz 1.novembrim. Pārējā laikā atļaujas tiek izsniegtas, rakšanas darbu komisijai izvērtējot klimatiskos apstākļus.

1.12. Rakšanas darbu atļauju izsniedz tikai atbilstoši licencētām juridiskām personām vai atbilstoši sertificētām fiziskām personām. Rakšanas gadījumus, kad darbu saskaņā ar līgumu veic juridiska vai fiziska persona bez licences vai sertifikāta, izlemj rakšanas darbu komisija, un atbildīgs par šo darbu veikšanu ir pasūtītājs.

1.13. Veicot rakšanas darbus, pazemes inženierkomunikāciju īpašniekiem vai apsaimniekotājiem par saviem līdzekļiem, pēc izpildītāja pieprasījuma, jāatvieno inženierkomunikāciju pārbūvējamie iecirkņi.

1.14. Rakšanas darbi veicami saskaņā ar projektiem, kas izstrādāti un saskaņoti atbilstoši normatīvajiem aktiem.

2. Darba vietas aprīkošana

2.1. Lai saņemtu rakšanas darbu atļauju, izpildītājam jāizstrādā rakšanas darba vietas aprīkojuma shēma atbilstoši normatīvajiem aktiem un tā jāsaskaņo ar VAS “Latvijas valsts ceļi” Centra reģiona Jelgavas nodaļu un visām ieinteresētajām organizācijām. Satiksmes organizācijas shēmas grozījumus saskaņo atkārtoti.

2.2. Rakšanas darba vietā uz barjerām vai plakāta jānorāda izpildītāja nosaukums, tā telefona numurs, darbu vadītāja telefona numurs, sertifikāta numurs. Izpildītājs ir atbildīgs par darba vietas aprīkojumu.

2.3. Ja rakšanas darbi saistīti ar trans­porta kustības izmaiņām (satiksme tiek pārtraukta, novirzīta pa citu maršrutu), tad izpildītājam ne mazāk kā 5 dienas pirms darbu uzsākšanas par transporta kustības izmaiņām jāpublicē sludinājums Jelgavas vietējā laikrakstā.

2.4. Par transporta kustības slēgšanu izpildītājs informē ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, ceļu policiju, neatliekamās medicīniskās palīdzības staciju un institūcijas, kuru darbība tiks traucēta.

2.5. Pagaidu apvedceļus būvē, aprīko ar nepieciešamām ceļa zīmēm, uztur un slēdz izpildītājs.

2.6. Veicot rakšanas darbus, izpildītājam jānodrošina droša gājēju un transporta pārvietošanās un transportlīdzekļu iebraukšana pagalmā.

2.7. Ja rakšanas darbu komisija pārtrauc rakšanas darbus, izpildītājs netiek atbrīvots no atbildības par rakšanas darba vietas aprīkošanu līdz rakšanas darbu atļaujas atjaunošanai.

2.8. Ja rakšanas darbu komisija anulē rakšanas darbu atļauju, tad izpildītājs netiek atbrīvots no atbildības par rakšanas darba vietas aprīkošanu un atjaunošanu.

3. Rakšanas darbu atļaujas izsniegšana

3.1. Darbu izpildītājam rakšanas darbu atļaujas saņemšanai Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūrā “Pilsētsaimniecība” (turpmāk tekstā – JPP aģentūra “Pilsētsaimniecība”) jāiesniedz rakšanas darbu pieteikums ar nepieciešamajiem saskaņojumiem un jāuzrāda šādi dokumenti:

3.1.1. Pašvaldībā saskaņots un akceptēts oriģināls būvprojekts;

3.1.2. akts, kas sastādīts starp teritorijas īpašnieku vai tā pilnvarotu personu un izpildītāju un kurā atspoguļots rakšanas darbu vietas stāvoklis pirms būvdarbu veikšanas un atjaunojamās vietas darbu veidi un darbu apjomi;

3.1.3. darbu veikšanas projekts ar kalendāro plānu;

3.1.4. projekta plāna kopija un tā jānodod rakšanas darbu komisijas sekretāram;

3.1.5. līgums par atjaunošanas darbu veikšanu, ja tos neveic pats atļaujas saņēmējs;

3.1.6. rakšanas darba vietas satiksmes organizācijas shēma,

3.1.7. sertifikāts vai licence.

3.2. Rakšanas darbu pieteikums ar projektu jāizsniedz rakšanas darbu komisijas sekretāram vienu dienu pirms rakšanas darbu komisijas sēdes.

3.3. Rakšanas darbu komisija, ņemot vērā konkrētos apstākļus, nosaka rakšanas darbu termiņus, kas tiek ierakstīti rakšanas darbu atļaujā. Ja darbi netiek pabeigti noteiktā laikā objektīvu apstākļu dēļ, rakšanas darbu komisija var pagarināt rakšanas darbu atļauju.

3.4. Izpildītājam par rakšanas darbu atļauju JPP aģentūrai “Pilsētsaimniecība” jāsamaksā pilsētas domes noteiktā nodeva.

3.5. Rakšanas darbu atļaujas neizsniedz izpildītājiem, kam ir nenokārtotas saistības par iepriekš veiktiem rakšanas darbiem pilsētā.

3.6. Ja izpildītājs neievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības, rakšanas darbu komisijai ir tiesības rakšanas darbus pārtraukt vai anulēt rakšanas darbu atļauju.

4. Rakšanas darbu veikšanas kārtība

4.1. Darbu vadītājam vai viņa aizvietotājam darbu izpildes laikā jāuzturas objektā. Objektā jābūt rakšanas darbu atļaujai un ar to saistītai dokumentācijai.

4.2. Pirms darbu uzsākšanas izpildītājam, lai novērstu inženierkomunikāciju bojāšanu, jāuzaicina komunikāciju īpašnieki vai to pilnvarotas personas. Kopā ar viņiem jānosaka inženierkomunikāciju izvietojums un pasākumi to saglabāšanai.

4.3. Rakšanas darbu atļaujas noteiktajā laikā un darba vietā par transporta kustību un gājēju drošību atbild izpildītājs, nodrošinot drošu gājēju un transporta kustību.

4.4. Izpildītājs ir atbildīgs par esošo pazemes un virszemes komunikāciju saglabāšanu.

4.5. Veicot rakšanas darbus, jāievēro šādi noteikumi:

4.5.1. tranšejas platumam jābūt minimālam atkarība no komunikāciju izmēra, tranšejas dziļuma un grunts apstākļiem. Asfaltbetona segumu atļauts uzlauzt, sagriežot to tranšejas virsplatuma joslā ar asfalta griezējiem;

4.5.2. tranšejas un būvbedres, kuras ir dziļākas par gruntsūdens līmeni, jārok ar iepriekšēju gruntsūdens līmeņa pazemināšanu;

4.5.3. tranšejas un būvbedres ielas braucamajā daļā, ietvēs un laukumos jāaizber ar drenējošu smilti slāņos līdz 0,2 m biezumā, tos rūpīgi noblietējot; smilts blīvumam jābūt ne mazākam par 0,95 no dabīgā blīvuma;

4.5.4. ūdeni no būvbedrēm, tranšejām un inženierkomunikāciju akām var ievadīt gūlijās ar noteikumu, ja izpildītājs ierīko nostādinātāju smilts un citu piemaisījumu atdalīšanai. Aizliegts ūdeni novadīt uz brauktuves;

4.5.5. rakšanas vietu atjaunošana jāveic saskaņā ar Pielikumu;

4.5.6. aizbērtā tranšeja līdz ielas seguma un ietvju atjaunošanai jāuztur stāvoklī, kas nodrošina transporta un gājēju kustības drošību;

4.5.7. aizbērtā tranšeja nododama ar aktu tā uzņēmuma pārstāvim, kas veiks seguma atjaunošanu, aktā jānorāda aizbērtās grunts veids, tās blīvums, seguma pamatnes konstruktīvo kārtu materiāls un biezums. Pēc aizbērtās tranšejas nodošanas par tās stāvokli un kustības drošību atbild izpildītājs;

4.5.8. otrreiz izmantojamos materiālus (bruģis, frēzētais asfalts, apmales u.c.) ar aktu nodod īpašniekam vai tā pilnvarotai personai;

4.5.9. pēc tranšejas un būvbedru aizbēršanas liekā grunts un būvmateriāli jānovāc 24 stundu laikā;

4.5.10. aizliegts sagatavot betonu, javu tieši uz brauktuves, ietves vai zālāja.

4.6. Šajos noteikumos noteiktās garantijas laikā atjaunotās rakšanas vietas iesēduma gadījumā 48 stundu laikā izpildītājam ir jānovērš defekti pēc paziņojuma saņemšanas par defekta konstatēšanas.

4.7. Veicot rakšanas darbus, aizliegts apbērt ar zemi virszemes komunikācijas, to atrašanās zīmes, ģeodēziskos punktus, aku vākus, gūlijas, sadales skapjus, kokus, krūmus, apstādījumus u.c.

4.8. Rakšanas darbu laikā, ja izpildītājs objektā atrod sprādzienbīstamus priekšmetus, plānā neatzīmētas pazemes komunikācijas, apbedījumus, arheoloģiskos atradumus, nekavējoties darbi jāpārtrauc un jāizsauc attiecīgo institūciju pārstāvji un jāinformē aģentūra “Pilsētsaimniecība”.

4.9. Aizliegts transportlīdzekļiem u.c. tehnikai piegružot pilsētas ielas, izbraucot no rakšanas darbu vietas;

4.10. Veicot rakšanas darbus, jāievēro darba aizsardzības, ugunsdrošības prasības, vides aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

5. Avārijas darbi

5.1. Avārijas darbus organizē juridiskās personas, kuru pārziņā ir inženierkomunikācijas. Rakšanas darbu atļaujas avārijas darbu veikšanai izsniedz līdz 10 kalendārām dienām.

5.2. Pazemes inženierkomunikāciju avāriju likvidēšanas darbi jāsāk nekavējoties, un jāveic maksimāli īsākā laikā, ievērojot pārējo inženierkomunikāciju aizsardzības noteikumus. Par avāriju nekavējoties jāpaziņo JPP aģentūrai “Pilsētsaimniecība”. Tajā pašā dienā vai nākamajā darba dienā līdz plkst. 1000 jāiesniedz rakšanas darbu pieteikums un darbu izpildes vietas plāns JPP aģentūrā “Pilsētsaimniecība” avārijas darbu veikšanai.

5.3. Avārija jālikvidē, tranšejas un būvbedres jāaizber, ielas segums jāatjauno nekavējoties pēc avārijas darbu pabeigšanas, ievērojot šo noteikumu prasības.

5.4. Avārijas darbu vietas jāaprīko atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

5.5. Aizliegts veikt jaunu inženierkomunikāciju būvniecību vai plānoto remontu, uzdodot šos darbus kā avārijas likvidēšanu.

6. Rakšanas vietu atjaunošanas kārtība

6.1. Ja rakšanas darbi veikti būvju, transportbūvju, inženierkomunikāciju, hidrotehnisko būvju, ģeodēzisko punktu, labiekārtošanas elementu u.c. zonās, visi bojātie elementi izpildītājam jāatjauno atbilstoši būvniecības normu, bojātā elementa īpašnieka (apsaimniekotāja) un šo noteikumu prasībām.

6.2. Ielas segums un transportbūvju elementi, neatkarīgi no esošo transportbūvju elementu stāvokļa, jāatjauno atbilstoši sais­tošo noteikumu Pielikumā uzrādītajam seguma konstrukciju tipam, ievērojot pilsētas ielu klasifikācijas sarakstu:

6.2.1. ietves neatkarīgi no segumu veida jāatjauno ar betona bruģa segumu, izņemot gadījumus, kad JPP aģentūra “Pilsētsaimniecība” saskaņo citu seguma veidu. Jāatjauno izjauktai ietvei piegulošās ietves apmales.

6.2.2. ielas brauktuves un laukumu asfaltbetona segums jāatjauno ne tikai tranšejas vai būvbedres laukumā, bet arī darbu procesā radušos seguma deformācijas izplatīšanās joslās. Seguma atjaunošanas robežas precizējamas JPP aģentūrā “Pilsētsaimniecība”;

6.2.3. ja atjaunojamā tranšejas josla atrodas 1,5 m un tuvāk no brauktuves malas (apmales), segums jāatjauno līdz apmalei, ieskaitot apmales atjaunošanu.

6.3. Stādījumi, zālieni, aizsargstabiņi, norobežojumi u.c. jāatjauno visā darba joslas platumā, kurā tie ir iznīcināti vai bojāti.

6.4. Ielu seguma atjaunošanas termiņus rakšanas darbu komisija nosaka atkarībā no darbu apjoma un ielas kategorijas:

6.4.1. 48 stundu laikā pēc darbu beigšanas – maģistrālās ielās un ielās ar intensīvu transporta kustību;

6.4.2. 72 stundu laikā – pārējās ielās.

6.5. Ja inženierkomunikāciju izbūvi, rekonstrukciju vai remontu nepieciešams veikt ielas seguma atjaunošanai nepiemērotos klimatiskos apstākļos, pēc darbu pabeigšanas jāveic ielas seguma pagaidu atjaunošana saskaņā ar Pielikumu. Ielas segums atkārtoti jāatjauno ne vēlāk kā līdz 15.maijam par būvorganizācijas līdzekļiem.

6.6. Atjaunošanas darbi jāveic līdz izsniegtās rakšanas darbu atļaujas noteiktajam termiņam.

6.7. Atjaunotos jebkura veida segumus izpildītājs pēc darbu pabeigšanas jānodod ne vēlāk kā 10 kalendāro dienu laikā JPP aģentūrai “Pilsētsaimniecība”.

Par katru nokavēto dienu izpildītājam jāmaksā JPP aģentūrai “Pilsētsaimniecība” pilsētas domes noteiktā nodeva.

6.8. Ja pēc rakšanas darbiem netiek atjaunoti bojātie elementi saskaņā ar rakšanas atļaujā noteikto termiņu, tad atjaunošanas darbus var organizēt JPPA “Pilsētsaimniecība”.

Veiktos atjaunošanas darbus apmaksā rakšanas darbu atļaujas saņēmējs.

7. Ielas seguma atjaunošanas darbu garantijas

7.1. Ja 2 gadu laikā pēc rakšanas vietas nodošanas tā deformējas, atkārtotu rakšanas vietas atjaunošanu izpildītājs veic par saviem līdzekļiem ievērojot noteiktās tehnoloģijas.

7.2. Ja pēc ielas seguma atjaunošanas 2 gadu laikā tas deformējas (maksimālā atstarpe starp 3 m latu un atjaunoto segumu pārsniedz 10 mm), ielas segums nekavējoties atkārtoti jāatjauno par tās organizācijas līdzekļiem, kura veikusi inženierkomunikāciju izbūvi, rekonstrukciju vai remontu.

7.3. JPPA “Pilsētsaimniecība” ir tiesības veikt aizbērto tranšeju un atjaunotā ielas seguma laboratoriskās pārbaudes. Ja laboratorijas pārbaužu atzinumā ir atklāta neatbilstība noteiktajām prasībām ielas seguma konstrukcijai vai materiāliem, kā arī spēkā esošiem normatīviem un 6.2.punktā minētais gadījums, darbs netiek uzskatīts par pabeigtu. Visas izmaksas, kas saistītas ar laboratorijas atzinuma pārbaužu izpildi un defektu labošanu konkrētā rakšanas vietā, sedz izpildītājs.

7.4. Ar ielas seguma uzlaušanu saistītā inženierkomunikāciju izbūve, rekonstrukcija vai remonts nedrīkst pasliktināt ielas ekspluatācijas īpašības un satiksmes drošību.

8. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

8.1. Par saistošo noteikumu “Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā” neievērošanu vainīgās fiziskās un juridiskās personas soda administratīvi. Administratīvo protokolu ir tiesīgas sastādīt sekojošas amatpersonas un institūcijas:

8.1.1. Jelgavas domes deputāti;

8.1.2. Jelgavas pašvaldības izpilddirektors vai viņa vietnieks;

8.1.3. Jelgavas pašvaldības policijas policisti.

8.2. Pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas, izsniedzot kvīti, pārkāpējam var uzlikt naudas sodu līdz 14,23 euro. Sastādot administratīvo protokolu, naudas sods var būt līdz 71,14 euro.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-33)

8.3. Ieņēmumi no naudas soda par saistošo noteikumu “Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā” pārkāpumiem tiek ieskaitīti pašvaldības pamatbudžetā.

(Jelgavas domes 22.11.2007. saistošo noteikumu Nr.180 redakcijā)

8.4. Administratīvais sods vainīgās personas neatbrīvo no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas LR likumdošanā paredzētajā kārtībā.

Jelgavas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš
P i e l i k u m s

1. A A1 maģistrālās un tranzīta ielas

1.1.Rīgas iela, Aizsargu iela, Akadēmijas iela, Atmodas iela, Aviācijas iela, Brīvības bulvāris, Dobeles iela, Dobeles šoseja, Garozas iela, Kalnciema ceļš, Lielā iela, Lietuvas šoseja, Loka maģistrāle, Miera iela, Pasta iela, Rūpniecības iela, Stacijas iela, Tērvetes iela, Uzvaras iela, Zemgales prospekts.

1.2.Seguma konstrukcijas tips

(ar asfaltbetona segumu)
4cm ABT 16
6 cm ABT 22 vai AG 22
8 cm AG 32
20 cm dolomīta šķembas (fr.20-40)
26 cm dolomīta šķembas (fr.40-70)
smilts (K>1) visā tranšejas dziļumā

1.3. Seguma “pagaidu” konstrukcijas tips

(pielietojams tikai ziemas apstākļos)
5 cm ABT 16
20 cm dolomīta šķembas (fr.20-40)
26 cm dolomīta šķembas (fr.40-70)
smilts (K>1) visā tranšejas dziļumā

2. B kategorijas ielas

2.1. 1.līnija, 4.līnija, 6.līnija, Aspazijas iela, Asteru iela, Baložu iela, Bauskas iela, Brīvības bulvāris, Cukura iela, Čakstes bulvāris, Dambja iela, Driksas iela, Dzelzceļnieku iela, Dzirnavu iela, Filozofu iela, Ganību iela, Izstādes iela, Jāņa iela, Jura Mātera iela, Kārniņu ceļš, Kastaņu iela, Katoļu iela, Kr.Barona iela, Lapskalna iela, Mazā Dambja iela, Mazais ceļš, Meiju ceļš, Neretas iela, P.Brieža iela, Paula Lejiņa iela, Pērnavas iela, Pētera iela, Pilssalas iela, Platones iela, Prohorova iela, Pulkveža O.Kalpaka iela, P.Brieža iela, Pumpura iela, Raiņa iela, Robežu iela, R.Blaumaņa iela, Ruļļu iela, S.Edžus iela, Sakņudārza iela, Saldus iela, Salnas iela, Sarmas iela, Satiksmes iela, Savienības iela, Skautu iela, Stacijas iela, Staļģenes iela, Svētes iela, Traktoristu iela, Ūdensvada iela, Vaļņu iela, Vidus iela, Viskaļu iela, Zirgu iela, Zvejnieku iela.

2.2. Seguma konstrukcijas tips

(ar asfaltbetona segumu)
5 cm ABT 16
6 cm AG 22
20 cm dolomīta šķembas (fr.20-40)
26 cm dolomīta šķembas (fr.40-70)
smilts (K>1) visā tranšejas dziļumā

2.3. Seguma “pagaidu” konstrukcijas tips

(pielietojams tikai ziemas apstākļos)
5 cm ABT 16
20 cm dolomīta šķembas (fr.20-40)
26 cm dolomīta šķembas (fr.40-70)
smilts (K>1) visā tranšejas dziļumā

3. C kategorijas ielas

3.1. 2.līnija, 3.līnija, 5.līnija, Ābelītes iela, Ābeļu iela, Agroķīmiķu iela, Akācijas iela, Akmeņu iela, Alkšņu iela, A.Brigaderes iela, Apiņu iela, Aroniju iela, Audēju iela, Augstkalnes iela, Ausekļa iela, Ausmas iela, Austrumu iela, Aveņu iela, Bāra ceļš, Bebru ceļš, Bērzu ceļš, Birzes iela, Būriņu ceļš, Celtnieku iela, Cepļu iela, Ceriņu iela, Cīruļu iela, Cukura iela, Dārza iela, Dārzkopju iela, Draudzības iela, E.Veidenbauma iela, E.Dārziņa iela, E.Melngalvja iela, Egas iela, Elektrības iela, Ērgļu iela, Emburgas iela, Ganību iela, Graudu iela, Iecavas iela, Ievu iela, Imantas iela, Institūta iela, Izstādes iela, J.Asara iela, Jaunais ceļš, Jēkaba iela, Kārklu iela, Kārļa iela, K.Praula iela, Kārniņu ceļš, Kazarmes iela, Klijēnu ceļš, Kļavu iela, Kooperatīva iela, Krasta iela, K.Helmaņa iela, Kronvalda iela, Kūliņu ceļš, Kungu iela, Ķeguma iela, Lāčplēša iela, Lāču iela, Lapskalna iela, Lapu iela, Lediņu ceļš, Līču iela, Lidotāju iela, Lielupes iela, Liepājas iela, Liepu iela, Madaru iela, Malkas ceļš, Māras iela, Mārtiņa iela, Mazais ceļš, Mednieku iela, Miezītes ceļš, Nākotnes iela, Nameja iela, Namdaru iela, Neretas iela, Niedru iela, Olaines iela, Ošu ceļš, Palīdzības iela, Palu iela, Pasta salas iela, Parka iela, Pavasara iela, Pīlādžu iela, Pionieru iela, Platones iela, Pļavu iela, Pogu lauku ceļš, Puķu iela, Pūra ceļš, Robežu iela, Rogu ceļš, Romas iela, Rožu iela, Rubeņu ceļš, Saldus iela, Salnas iela, Sarmas iela, Savienības iela, Sila iela, Skolas iela, Skolotāju iela, Sporta iela, Sprīdīšu iela, Stadiona iela, Strautu celš, Strazdu iela, Šķūņu iela, T.Grothusa iela, Tirgoņu iela, Traktoristu iela, Tukuma iela, Ūdens iela, Vaļņu iela, Vecais ceļš, Vecpilsētas iela, Veco strēlnieku iela, Viktorijas iela, Viestura iela, Vīgriežu iela, Zirgu iela, Zvaigžņu iela.

3.2. Seguma konstrukcijas tips

(ar asfaltbetona segumu)
4 cm ABT 16
6 cm AG 22
16 cm dolomīta šķembas (fr.20-40)
20 cm dolomīta šķembas (fr.40-70)
smilts (K>1) visā tranšejas dziļumā (ar grants, grunts segumu)
5 cm dolomīta šķembas (fr.5-20)
25 cm dolomīta šķembas (fr.20-40)
smilts (K>1) visā tranšejas dziļumā

3.3. Seguma “pagaidu” konstrukcijas tips

(ar asfaltbetona segumu)
(pielietojams tikai ziemas apstākļos)
5 cm ABT 16
16 cm dolomīta šķembas (fr.20-40)
20 cm dolomīta šķembas (fr.40-70)
smilts (K>1) visā tranšejas dziļumā (ar grants, grunts segumu)
5 cm dolomīta šķembas (fr.5-20)
25 cm dolomīta šķembas (fr.20-40)
smilts (K>1) visā tranšejas dziļumā

4. D kategorijas ielas

4.1. Aku ceļš, Amatu iela, Asnu iela, Atpūtas iela, Augļudārzu iela, Augusta iela, Apoga iela, Āraišu iela, Arāju iela, Avotu iela, Baraviku iela, Bērzaines iela, Blāzmas iela, Briežu iela, Baldones iela, Biešu iela, Bišu iela, Brūkleņu iela, Bumbieru ceļš, Ciedru iela, Ciema iela, Dainas iela, Dalbes iela, Druvu iela, Dīķa iela, Druvienas iela, Dūņu iela, Dzērveņu iela, Dzērves iela, Egļu iela, Elejas iela, Floras iela, Grīvas iela,Gulbju iela, Gaismas iela, Gārņu iela, Gatves iela, Gobu ceļš, Graudu iela, Griezes iela, Gundegas iela, Ievu iela, Indrānu iela, Īsā iela, Ielejas iela, Indras iela, Īves iela, Jaunais ceļš, Jasmīnu iela, Kadiķu iela, Kalmju iela, Kalna iela, Keramiķu iela, Krastmalas iela, Kreimeņu iela, Kameņu iela, Kārklu iela, Klusā iela, Kļavu iela, Ķiršu ceļš, Langervaldes iela, Līduma iela, Liesmas iela, Līgotāju iela, Laimas iela, Lakstīgalu iela, Lauksaimnieku iela, Lauku iela, Lazdu iela, Lieknes ceļš, Lielupes iela, Līgas iela, Linu iela, Loka iela, Malienas iela, Mazā Viršu iela, Melleņu iela, Mētru iela, Maija iela, Medus iela, Meldru ceļš, Meža ceļš, Mežmalas iela, Nomales iela, Niedru iela, Ozolu ceļš, Oļu iela, Paceplīšu iela, Palejas iela, Palienas iela, Pambakara ceļš, Papardes iela, Pludmales iela, Priežu iela, Palu iela, Pārmiju iela, Pārslu iela, Peldu iela, Pīlādžu iela, Plostu iela, Plūmju iela, Priežu iela, Pūpolu iela, Pureņu iela, Putnu iela, Rītausmas iela, Rosmes iela, Rasas iela, Riekstu ceļš, Riņķa iela, Rudens iela, Rudzu iela, Sargu iela, Saules iela, Skuju iela, Sliežu iela, Smiltnieku iela, Sniega iela, Spāru iela, Straumes iela, Strautnieku iela, Sūnu iela, Sakarnieku iela, Sapņu iela, Saulaines iela, Saulgriežu iela, Saulītes iela, Senču iela, Siena ceļš, Sieramuižas iela, Slokas iela, Smilgu iela, Smilšu iela, Sniedzes iela, Sprieguma iela, Stārķu iela, Stiebru iela, Stūrīšu iela, Šūmaņu ceļš, Turaidas iela, Tīreļa iela, Tulpju iela, Upeņu iela, Upes iela, Vangaļu ceļš, Vītolu ceļš, Vaivaru iela, Valgundes iela, Vālodzes iela, Vārpu iela, Vasaras iela, Vasarnieku iela, Vēja ceļš, Veldzes iela, Veselības iela, Vēsmas iela, Vētras iela, Vīksnas iela, Vilces iela, Vircavas iela, Viršu iela, Vizbuļu iela, Ziediņu ceļš, Ziedoņa iela, Zīles ceļš, Zālītes iela, Zaļā iela, Zāļu iela, Zaļumu iela, Zanderu ceļš, Zemeņu iela, Zemgaļu iela, Zemītes iela, Ziedu iela, Zileņu iela, Zirņu iela, Zvanu iela, Žagaru ceļš.

4.2.Seguma konstrukcijas tips

(ar grants, grunts segumu)
5 cm dolomīta šķembas (fr.5-20)
25 cm dolomīta šķembas (fr.20-40)
smilts (K>1) visā tranšejas dziļumā

5. Ietves segumu konstrukcijas atjaunošanas tipi

5.1. Bruģakmens seguma atjaunošanai

6 cm betona bruģakmens
3 cm smilts izlīdzinošā kārta
14 cm dolomīta šķembas (fr.20-40) smilts

5.2. Asfaltbetona seguma atjaunošanai

4 cm asfaltbetons ABT 8
14 cm dolomīta šķembas (fr.20-40) smilts

6. Nobrauktuvju segumu konstrukcijas atjaunošanas tipi

6.1. Bruģakmens seguma atjaunošanai

8 cm betona bruģakmens
3 cm smilts izlīdzinošā kārta
12 cm dolomīta šķembas (fr.20-40)
18 cm dolomīta šķembas (fr.40-70)
smilts (K>1)

6.2. Asfaltbetona seguma atjaunošanai

4 cm ABT 16
4 cm AG 22
12 cm dolomīta šķembas (fr.20-40)
18 cm dolomīta šķembas (fr.40-70)
smilts (K>1)

Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 93Pieņemts: 10.03.2005.Stājas spēkā: 25.03.2005.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 49, 24.03.2005.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
104394
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.01.2008","iso_value":"2008\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2008.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.03.2005","iso_value":"2005\/03\/25","content":"<font class='s-1'>25.03.2005.-08.01.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)