Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5

2005.gada 3.martā (prot. Nr.3, 12.§)

Par Liepājas pilsētas dabas pieminekļu aizsardzību un apsaimniekošanu

Izstrādāti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 43.panta 2. un 9.punktu

1. TERMINU SKAIDROJUMS

Dabas pieminekļi - atsevišķi, savrupi dabas veidojumi: aizsargājamie koki un dendroloģiskie stādījumi, kam ir zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloģiska vērtība.

Aizsargājami koki - valsts un vietējas nozīmes vietējo un svešzemju sugu dižkoki, retie, savdabīgie, ainaviskie un kultūrvēsturiskie koki.

Aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi - valsts un vietējas nozīmes parki, dendrāriji, alejas un citi kokaugu stādījumi, kam ir zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloģiska vērtība.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Šie noteikumi nosaka dabas pieminekļu aizsardzības un apsaimniekošanas kārtību Liepājas pilsētā, kāda ir jāievēro visām fiziskajām un juridiskajām personām.

2.2. Dabas pieminekļi Liepājas pilsētā ir:

2.2.1. aizsargājamie koki - valsts nozīmes vietējo un svešzemju sugu dižkoki:

- koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā no koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par 2003.gada 22.jūlija Minis­tru kabineta noteikumos Nr.415 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" noteiktajiem izmēriem (1.pielikumā);

- vietējas nozīmes vietējo un svešzemju sugu dižkoki - koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā no koka sakņu kakla nav mazāks par šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem izmēriem (3.pielikumā);

2.2.2. aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi (4.pielikumā).

2.3. Fiziskās un juridiskās personas, kuru īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā atrodas dabas piemineklis, ir atbildīgas par tā saglabāšanu, aizsardzību un kopšanu.

2.4. Liepājas pilsētā dabas pieminekļu izpēti, uzskaiti, aizsardzību un apsaimniekošanu pārrauga LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES VIDES NODAĻA (turpmāk - VIDES NODAĻA).

3. DABAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS UN APSAIMNIEKOŠANAS NOTEIKUMI

3.1. Katram dabas piemineklim ir:

3.1.1. aizsardzības zona, kas ietver aizsargājamo koku ar visām tā virszemes un pazemes daļām un teritoriju 10 m rādiusā ap aizsargājamo koku (mērot no vainaga projekcijas ārējās malas);

3.1.2. dendroloģisko stādījumu aizsardzības zona, kas ietver aizsargājamos parkus visā to platībā, aleju gadījumā - teritoriju, ko veido alejas koku vainagu kopējais projektīvais segums.

3.2. Dabas pieminekļu aizsardzības zonā aizliegts:

3.2.1. bojāt kokus,

3.2.2. veikt saimniecisko vai cita veida darbību, kas var bojāt vai iznīcināt dabas pieminekli, mazināt tā estētisko nozīmi, mainīt vides apstākļus - ūdens un barošanās režīmu, kā arī negatīvi ietekmēt augšanu un dabisko attīstību;

3.2.3. veikt pazemes komunikāciju ierīkošanu aizsargājamā koka sakņu zonā; aizsargājamos dendroloģiskos stādījumos pazemes inženierkomunikācijas drīkst ierīkot tikai pa esošiem ceļiem un gājēju takām;

3.2.4. iznīcināt vai būtiski izmainīt dabisko zemsedzi, izņemot krūmu un koku ciršanu, kas saskaņota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3.2.5. iegūt derīgos izrakteņus;

3.2.6. samazināt brīvās augsnes daļu aizsargājamā koka sakņu zonā, noblietējot, asfaltējot vai noklājot ar ūdeni un gaisu necaurlaidīgu segumu;

3.2.7. apkraut kokus;

3.2.8. ierīkot atpūtas vietas, nometnes, celt teltis un kurināt ugunskurus bez VIDES NODAĻAS atļaujas.

3.3. Zemesgabalu īpašnieku vai valdītāju pienākumi dabas pieminekļu aizsardzībai un apsaimniekošanai:

3.3.1. aizsargāt un uzturēt kārtībā savā īpašumā vai valdījumā esošo dabas pieminekli;

3.3.2. saskaņot ar VIDES NODAĻU plānotos pieminekļa aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus;

3.3.3. uzturēt kārtībā dabas pieminekļa aizsardzības zonu;

3.3.4. nodrošināt dabas pieminekļa neaizskaramību, ja dabas pieminekļa aizsardzības zonai pieguļošajā teritorijā plānoti būvdarbi;

3.3.5. nekavējoties informēt VIDES NODAĻU gadījumos, kad vērojama aizsargājamā koka veselības stāvokļa pasliktināšanās, tas kļuvis bīstams un apdraud cilvēku veselību un dzīvību vai tuvumā esošās ēkas un infrastruktūras objektus, vai kādu apstākļu dēļ gājis bojā.

3.4. Aizsargājamā koka nociršana pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams un apdraud cilvēku veselību un dzīvību vai tuvumā esošās ēkas un infrastruktūras objektus, ja ir veikti visi iespējamie koka saglabāšanas pasākumi, un, pamatojoties uz Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisijas lēmumu, ir saņemta VIDES NODAĻAS rakstiska atļauja.

3.5. Valsts un vietējas nozīmes vietējo un svešzemju sugu dižkoku ciršanas gadījumos uz atļaujas jābūt Liepājas Reģionālās vides pārvaldes saskaņojumam.

3.6. Dabas pieminekļa statusu var likvidēt, ja zudusi aizsargājamā objekta vērtība.

3.7. Vietējas nozīmes vietējo un svešzemju sugu dižkoku nociršana pieļaujama gadījumos, kad tas ir nepieciešams sabiedrībai un pilsētas infrastruktūras attīstībai nozīmīga projekta realizācijai, samaksājot desmitkārtīgu koka atjaunošanas maksu, kas noteikta LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2001.gada 13.decembra saistošajos noteikumos Nr.8 "PAR MEŽA FONDĀ NEIETILPSTOŠO KOKU UN KRŪMU CIRŠANU LIEPĀJAS PILSĒTĀ".

3.8. Veicot teritoriālo plānošanu un visu veidu projektēšanas darbus, jāievēro dabas pieminekļu aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi.

4. ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU

4.1. Fiziskajām un juridiskajām personām par šo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem nav paredzēta atbildība LR Administratīvo pārkāpumu kodeksā, var uzlikt naudas sodu līdz Ls 50.

4.2. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no zaudējuma atlīdzināšanas.

4.3. Zaudējumu par bojātiem un iznīcinātiem dabas pieminekļiem aprēķina Liepājas pilsētas Apstādījumu uzraudzības komisija.

5. NODARĪTO ZAUDĒJUMU APRĒĶINĀŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Atlīdzināmo zaudējumu par dabas pieminekļa bojāšanu vai iznīcināšanu aprēķina šādi:

Z = Dmin. x Kd x Kb, kur

Z - nodarītie zaudējumi (Ls),

Dmin - valstī noteiktā minimālā darba alga mēnesī (Ls),

Kd - koeficients, ko nosaka atkarībā no koka diametra 1,3 m augstumā no koka sak­ņu kakla (5.pielikumā) un

Kb - koeficients, ko nosaka atkarībā no aizsargājamam kokam nodarīto bojājumu pakāpes (6.pielikumā).

5.2. Koka iznīcināšanas gadījumā, ja nav iespējams noteikt tā diametru 1,3 m augstumā no sakņu kakla, šo lielumu nosaka atbilstoši celma diametram (7.pielikumā).

5.3. Atlīdzināmo zaudējumu summu ieskaita LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES Vides aizsardzības fondā.

PĀREJAS NOTEIKUMI

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Liepājas pilsētas domes

priekšsēdētājs U.Sesks

1.pielikums

UZSKAITĪTIE VALSTS NOZĪMES VIETĒJO UN SVEŠZEMJU SUGU DIŽKOKI LIEPĀJĀ

Nr.

p.k.

Nr.datu bāzē

Suga

Apkārtmērs 1,3 m augstumā (m)

Adrese

Atrašanās vietas apraksts

Vecliepājā

1.

16

Melnā priede (Pinus nigra)

2,45

Jūrmalas parks

parka dienvidu daļā, ~ 25 m no Liepu ielas un ~85 m no Jūrmalas ielas

2.

18

Melnā priede (Pinus nigra)

2,02

Jūrmalas parks

parka dienvidu daļā, ~ 85 m no Liepu ielas un ~65 m no Jūrmalas ielas

3.

20

Melnā priede (Pinus nigra)

1,94

Jūrmalas parks

parka dienvidu daļā, ~ 90 m no Liepu ielas un ~ 90 m no Jūrmalas ielas

4.

24

Melnā priede (Pinus nigra)

1,92

Jūrmalas parks

melno priežu grupā pretī J.Janševska ielai

5.

25

Melnā priede (Pinus nigra)

2,18

Jūrmalas parks

melno priežu grupā pretī J.Janševska ielai

6.

26

Melnā priede (Pinus nigra)

2,22

Jūrmalas parks

melno priežu grupā pretī J.Janševska ielai

7.

27

Melnā priede (Pinus nigra)

2,57

Jūrmalas parks

melno priežu grupā pretī J.Janševska ielai

8.

28

Melnā priede (Pinus nigra)

2,40

Jūrmalas parks

melno priežu grupā pretī J.Janševska ielai

9.

38

Krimas liepa

(Tilia euchlora)

1,90

Liepu iela

Liepu ielas alejā, pie mājas Nr.29, pie krustojuma ar Virsnieku ielu

10.

44

Krimas liepa

(Tilia euchlora)

1,92

Liepu iela

Liepu ielas alejā, pie mājas Nr.27, 40 m no krustojuma ar Virsnieku ielu

11.

54

Holandes liepa

(Tilia X vulgaris)

2,88

Jūrmalas parks 3

stadiona "Daugava" teritorijā, 10 m uz ziemeļu pusi no futbola laukuma, ~ 5 m attālumā no ēkas austrumu puses ārsienas

12.

62

Zaļais osis

(Fraxinus pennsylvanica var. subintegerrima)

2,38

Jūrmalas parks 3

stadiona "Daugava" teritorijā, 30 m uz ziemeļaustrumu pusi no futbola laukuma

13.

74

Parastais skābardis (Carpinus betulus)

2,20

Jūrmalas parks

parka centrālajā daļā, skābaržu grupā pretī Rožu ielai

14.

78

Parastais skābardis (Carpinus betulus)

1,95

Jūrmalas parks

parka centrālajā daļā, skābaržu grupā pretī Rožu ielai

15.

85

Parastais dižskābardis

(Fagus sylvatica)

3,82

Jūrmalas parks

parka dienvidaustrumu daļā pretī J.Janševska ielai

16.

86

Melnā priede (Pinus nigra)

2,40

Jūrmalas parks

pretī J.Janševska ielai

17.

91

Krimas liepa

(Tilia euchlora)

1,98

Liepu iela

Liepu ielas alejā pie mājas Nr.23, pie krustojuma ar J.Janševska ielu

18.

108

Melnā priede (Pinus nigra)

2,00

Jūrmalas parks

ceļa, kas ved no centrālās strūklakas uz glābšanas staciju, ziemeļu pusē

19.

116

Parastais dižskābardis

(Fagus sylvatica)

3,84

Jūrmalas parks

uz austrumu pusi no centrālās strūklakas

20.

117

Melnā priede (Pinus nigra)

1,96

Jūrmalas parks

uz vaļņa pie Liepu ielas

21.

118

Melnā priede (Pinus nigra)

2,06

Jūrmalas parks

uz vaļņa pie Liepu ielas

22.

120

Melnā priede (Pinus nigra)

2,08

Jūrmalas parks

uz vaļņa pie Liepu ielas

23.

129

Kanādas papele

(Popolus x canadensis 'Serotina')

5,20

Peldu iela 57

koncertestrādes "Pūt, vējiņi!" teritorijā pa kreisi no ieejas

24.

138

Parastā zirgkastaņa

(Aesculus hippocastanum)

3,05

Hika iela

uz trotuāra pie Hika ielas 9

25.

163

Parastais skābardis (Carpinus betulus)

2,27

Jūrmalas parks

65 m uz austrumu pusi no Peldu ielas 59

26.

176

Sudraba kļava

(Acer saccharinum)

3,90

Jūrmalas parks

70 m uz austrumu pusi no Peldu ielas 59

27.

177

Parastais dižskābardis, purpurlapu

(Fagus sylvatica 'Purpurea latifolia')

3,20

Hika iela 6

15 m uz dienvidu pusi no ēkas Hika ielā 6

28.

180

Parastā zirgkastaņa

(Aesculus hippocastanum)

3,78

Vites iela 1

15 m uz ziemeļu pusi no ēkas Vites ielā 1

29.

183

Parastais dižskābardis, purpurlapu

(Fagus sylvatica 'Purpurea latifolia')

3,64

Hika iela 7

pagalmā, E.Rimbenieka ielas pusē

30.

185

Holandes liepa

(Tilia X vulgaris)

3,09

Hika iela 10

5 m uz ziemeļu pusi no ēkas Hika ielā 10

31.

189

Parastā zirgkastaņa

(Aesculus hippocastanum)

3,11

Jūrmalas parks

40 m uz austrumu pusi no Peldu ielas 59

32.

193

Melnā priede (Pinus nigra)

2,00

Jūrmalas parks

uz vaļņa starp Hika ielas apbūvi un Peldu ielu 66

33.

205

Holandes liepa

(Tilia X vulgaris)

3,58

Rakstvežu iela 13

Sv.Jāzepa katoļu katedrāles pagalmā, rietumu pusē pie žoga

34.

209

Parastā zirgkastaņa

(Aesculus hippocastanum)

3,10

E.Veidenbauma

iela 17a

pagalmā ~ 5 m attālumā no dzīvojamās mājas

35.

210

Parastā zirgkastaņa

(Aesculus hippocastanum)

3,31

E.Veidenbauma

iela 13/15

pagalmā

36.

212

Parastā zirgkastaņa

(Aesculus hippocastanum)

3,04

E.Veidenbauma

iela 10

pagalmā pie saimniecības ēkām

37.

215

Parastā zirgkastaņa

(Aesculus hippocastanum)

3,83

Graudu iela 30

skvērā pie Graudu un Ausekļa ielas krustojuma

38.

216

Parastā zirgkastaņa

(Aesculus hippocastanum)

3,40

F.Brīvzemnieka

iela 52

K.Valdemāra ielas malā, daļēji trotuārā

39.

218

Parastā kļava

(Acer platanoides)

3,52

K.Valdemāra iela 4

5 m uz dienvidaustrumu pusi no ēkas K.Valdemāra ielā 4

40.

219

Parastā zirgkastaņa

(Aesculus hippocastanum)

3,64

Lielā iela 16

5 m uz ziemeļaustrumu pusi no ēkas F.Brīvzemnieka ielā 47

41.

220

Parastā zirgkastaņa

(Aesculus hippocastanum)

4,66

F.Brīvzemnieka

iela 52

3,2 m uz ziemeļu pusi no Krusta draudzes baznīcas

42.

221

Parastā liepa

(Tilia cordata)

4,52

Lielā iela 16

2,4 m attālumā no saimniecības ēkām

43.

232

Mandžūrijas riekstkoks

(Juglans mandshurica)

3,20

Rožu laukums

Rožu laukumā, 15 m no Lielās ielas

44.

233

Parastā zirgkastaņa

(Aesculus hippocastanum)

3,18

Skolas iela

trotuārā pretī Skolas ielai 18

45.

235

Parastā zirgkastaņa

(Aesculus hippocastanum)

3,46

Baznīcas iela 8

pie saimniecības ēkas

46.

238

Baltā robīnija

(Robinia pseudoacacia)

1,97

Bāriņu iela 35a

bērnudārza pagalmā

47.

239

Trauslais vītols

(Salix tragilis)

6,68

Kungu iela 24

pagalmā, ieeja no Bāriņu ielas puses

48.

240

Trauslais vītols

(Salix tragilis)

6,10

Ganību iela

Ganību ielas malā, pie krustojuma ar Ādu ielu

49.

241

Parastā zirgkastaņa

(Aesculus hippocastanum)

3,52

Vecā Ostmala 6/9

starp ēkām

50.

244

Parastais skābardis (Carpinus betulus)

2,66

Klaipēdas iela 81

ielas malā, pie Klaipēdas un Vaiņodes ielu krustojuma

51.

250

Parastā zirgkastaņa

(Aesculus hippocastanum)

3,56

Jūras iela 32/34

neapbūvētā zemesgabalā, Jūras un Kuģinieku ielas stūrī

52.

266

Baltais vītols (Salix alba)

4,80

Zāļu iela 68

Liepājas ezera krastā, Dunalkas ielas galā

53.

267

Parastā zirgkastaņa

(Aesculus hippocastanum)

3,70

Zāļu iela

ielas malā pie mājas Nr.7

54.

273

Parastā zirgkastaņa

(Aesculus hippocastanum)

3,06

Peldu iela 37

starp ēkām, ~ 2 m no Peldu ielas trotuāra

55.

274

Parastā zirgkastaņa

(Aesculus hippocastanum)

3,80

Uliha iela 63

pie autobusu pieturas, Uliha ielas malā

56.

275

Parastā zirgkastaņa

(Aesculus hippocastanum)

3,68

Lielā iela 9

Sv.Trīsvienības baznīcas dārzā, dienvidaustrumu daļā pie žoga

57.

276

Parastā zirgkastaņa

(Aesculus hippocastanum)

3,00

Peldu iela 27

pagalmā pie ēkām

58.

278

Kalnu kļava

(Acer pseudoplatanus)

3,40

Kūrmājas prospekts 22

pie žoga, teritorijas ziemeļrietumu stūrī

59.

292

Baltais vītols (Salix alba)

4,80

Dunalkas iela 20

Dunalkas un Amatas ielu stūrī, savrupmājas teritorijā

60.

315

Trauslais vītols

(Salix tragilis)

4,50

Dārtas iela 31

slimnīcas dārzā, pie žoga Kalēju ielas galā

61.

334

Kalnu kļava

(Acer pseudoplatanus)

2,28

Jūrmalas iela 2

slimnīcas dārzā, ~ 40 m uz dienvidu pusi no Bērnu patversmes Jūrmalas ielas galā

Jaunliepājā

62.

Parastā zirgkastaņa

(Aesculus hippocastanum)

3,30

Raiņa parks

uz ziemeļiem no dīķa, celiņa malā

63.

Melnalksnis

(Alnus glutinosa)

3,80

Raiņa parks

65 m uz ziemeļiem no dīķa

64.

Melnalksnis

(Alnus glutinosa)

4,30

Raiņa parks

parka ziemeļu galā, 15 m no Brīvības ielas

65.

Baltā robīnija

(Robinia pseudoacacia)

2,93

Rīgas iela 61

ielas pusē pie ēkas stūra

 

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

2.pielikums

KRITĒRIJI VIETĒJAS NOZĪMES VIETĒJO UN SVEŠZEMJU SUGU DIŽKOKIEM

Nr.

p.k.

Suga

Apkārtmērs 1,3 metru augstumā (metros)

I. Vietējās sugas

1.

Āra bērzs (Betula pendula)

2,5

2.

Purva bērzs (Betula pubescens)

2,5

3.

Pūpolvītols (Salix caprea)

1,6

4.

Parastā goba (Ulmus glabra)

3,0

5.

Parastā ieva (Padus avium)

1,3

6.

Parastā kļava (Acer platanoides)

3,3

7.

Parastā liepa (Tilia cordata)

3,0

8.

Parastā vīksna (Ulmus laevis)

2,5

9.

Melnalksnis (Alnus glutinosa)

2,5

10.

Parastais osis (Fraxinus excelsior)

3,5

11.

Parastais ozols (Quercus robur)

3,5

12.

Parastais skābardis (Carpinus betulus)

1,0

13.

Parastais pīlādzis (Sorbus aucuparia)

1,0

14.

Parastā priede (Pinus sylvestris)

2,5

15.

Zviedrijas kadiķis (Juniperus communis)

0,5

II. Svešzemju sugas

Skujkoki

16.

Eiropas ciedrupriede (Pinus cembra)

1,0

17.

Eiropas baltegle (Abies alba)

1,5

18.

Eiropas lapegle (Larix decidua)

2,0

19.

Balzāma baltegle (Abies balsamea)

0,8

20.

Kanādas tsuga (hemlokegle) (Tsuga canadensis)

0,7

21.

Krievijas lapegle (Larix ledebourii)

2,0

22.

Melnā priede (Pinus nigra)

1,4

23.

Menzīsa duglāzija (Pseudotsuga menziesii)

1,0

24.

Rietumu tūja (Thuja occidentalis)

1,2

25.

Sibīrijas baltegle (Abies sibirica)

0,8

26.

Sibīrijas ciedrupriede (Pinus sibirica)

1,0

27.

Veimutpriede (Pinus strobus)

1,4

28.

Vienkrāsas baltegle (Abies concolor)

1,0

Lapu koki

29.

Āra bērzs, šķeltlapu (Betula pendula 'Crispa')

1,4

30.

Baltā robīnija (Robinia pseudoacacia)

1,7

31.

Berāra goba (Ulmus pumila 'Berardii')

0,6

32.

Britānijas goba (Ulmus glabra var. montana)

2,0

33.

Dzeltenā zirgkastaņa (Aesculus octandra)

1,0

34.

Garkātainā sudrabliepa (Tilia tomentosa 'Pendula')

1,0

35.

Holandes liepa (Tilia x europaea)

2,0

36.

Kalnu kļava (Acer pseudoplatanus)

1,7

37.

Kalnu kļava, raibām lapām (Acer pseudoplatanus 'Variegatum')

0,5

38.

Kokveida lazda (Corylus colurna)

0,7

39.

Krimas liepa (Tilia x euchlora)

1,4

40.

Mandžūrijas riekstkoks (Juglans mandshurica)

1,0

41.

Papīra bērzs (Betula papyrifera)

1,0

42.

Parastais dižskābardis (Fagus sylvatica)

2,3

43.

Parastais dižskābardis, purpurlapu (Fagus sylvatica 'Purpurea Latifolia')

1,6

44.

Parastais ozols, piramidālais (Quercus robur 'Fastigiata')

1,5

45.

Parastā goba, lietussargveida (Ulmus glabra 'Camperdown')

1,5

46.

Parastā kļava, viļņainām lapām (Acer platanoides 'Undulatum')

1,0

47.

Parastā zirgkastaņa (Aesculus hippocastanum)

2,8

48.

Pelēkais riekstkoks (Juglans cinerea)

1,0

49.

Pensilvānijas osis (Fraxinus pennsylvanica)

1,7

50.

Platlapu liepa (Tilia platyphyllos)

2,1

51.

Punktainā krustābele (Crataegus punctata)

0,6

52.

Sarkanais ozols (Quercus rubra)

1,5

53.

Sarkstošais vītols (Salix x rubens)

3,0

54.

Sniegbaltā apse (Populus nivea)

1,9

55.

Snuķaugļu lazda (Corylus cornuta)

0,7

56.

Stepju goba (Ulmus minor)

1,2

57.

Sudraba kļava (Acer saccharinum)

2,2

58.

Sudrabvītols (Salix alba 'Sericea')

4,0

59.

Vācijas krustābele (Crataegus alemanniensis)

0,6

60.

Zaļais osis (Fraxinus pennsylvanica var. subintegerrima)

1,7

61.

Zeltainais bērzs (Betula X aurata)

1,5

62.

Zviedrijas pīlādzis (Sorbus intermedia)

1,2

 

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 

3.pielikums

UZSKAITĪTIE VIETĒJAS NOZĪMES VIETĒJO UN SVEŠZEMJU SUGU DIŽKOKI LIEPĀJĀ

Nr.

p.k.

Nr. datu bāzē

Suga

Apkārtmērs 1,3 m augstumā (m)

Adrese

Atrašanās vietas apraksts

Vecliepājā

1.

213

Baltā robīnija

(Robinia pseudoacacia)

1,76

Rožu iela 6

Liepājas pilsētas domes dārzā

2.

Garkātainā sudrabliepa

(Tilia tomentosa 'Pendula')

1,00

Jūrmalas parks

uz dienvidiem no centrālās strūklakas

3.

315

Kalnu kļava

(Acer pseudoplatanus)

2,10

Dārtas iela 31

pie Onkoloģiskās slimnīcas

4.

Kalnu kļava, raibām lapām

(Acer pseudoplatanus 'Variegatum')

0,50

Liepu iela 23

J.Janševska ielas pusē

5.

227

Parastais dižskābardis

(Fagus sylvatica)

2,88

Dārzu iela 5/7

pagalmā, 10 m uz zieme­ļiem no 5 stāvu mājas

6.

231

Parastā liepa (Tilia cordata)

3,62

Peldu iela 5

pie autobusu pieturas

7.

Parastā kļava, viļņainām lapām

(Acer platanoides 'Undulatum')

1,00

Jūrmalas parks

parka dienvidu galā pie Liepu ielas

8.

271

Parastā zirgkastaņa

(Aesculus hippocastanum)

2,80

Kungu iela 4

iebrauktuvē, pie mūra

Jaunliepājā

9.

Melnalksnis (Alnus glutinosa)

2,80

Raiņa parks

uz ziemeļiem no dīķa

 

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

4.pielikums

VIETĒJAS NOZĪMES AIZSARGĀJAMIE DENDROLOĢISKIE STĀDĪJUMI

Nr.

p.k.

Nosaukums

Robežu apraksts

1.

Jūrmalas parks

Teritorija, ko norobežo Jūrmalas iela, kāpu zona, zemesgabals Zvejnieku alejā 11b, Zvejnieku aleja, Kūrmājas prospekts, Uliha iela, Peldu iela, Liepu iela (ieskaitot Liepu ielu)

2.

Raiņa parks

Teritorija, ko norobežo Zemnieku iela, Parka iela, Brīvības iela un zemesgabals Esperanto ielā 2/8

3.

Rožu laukums

Teritorija, ko norobežo Lielā iela, Zivju iela un zemesgabali Zivju ielā 2, Rožu laukumā 9 un Lielajā ielā 13

 

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

5.pielikums

KOEFICIENTS ATKARĪBĀ NO KOKA DIAMETRA 1,3 M AUGSTUMĀ NO KOKA SAKŅU KAKLA

Koka diametrs 1,3 m

augstumā (cm)

Koeficients (Kd)

Līdz 3,9

0,5

4,0 līdz 9,9

2,5

10,0 līdz 19,9

8,75

20,0 līdz 29,9

10

30,0 līdz 39,9

14,25

35,0 līdz 39,9

18,50

40,0 līdz 49,9

22,75

50,0 līdz 59,9

27

60,0 līdz 69,9

31,25

70,0 līdz 79,9

35,5

80,0 līdz 83,9

39,75

90,0 līdz 99,9

44

100,0 līdz 109,9

48,25

110,0 līdz 119,9

52,5

120,0 un vairāk

60

 

Liepājas pilsētas domes

priekšsēdētājs U.Sesks

6.pielikums

KOEFICIENTS ATKARĪBĀ NO AIZSARGĀJAMAM KOKAM NODARĪTO ZAUDĒJUMU PAKĀPES

Nr.

p.k.

Nodarīto bojājumu pakāpe

Koeficients (Kb)

1.

Koks iznīcināts, bojājumu dēļ zaudējis augtspēju vai īpašo vērtību, kuras dēļ tas atzīts par īpaši aizsargājamu

10

2.

Koks daļēji zaudējis augtspēju

5

3.

Kokam nodarīti maznozīmīgi bojājumi

0,1

 

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 

7.pielikums

KOREKCIJAS TABULA KOKA DIAMETRA NOTEIKŠANAI 1,3 M AUGSTUMĀ VIRS SAKŅU KAKLA ATBILSTOŠI CELMA DIAMETRAM

Celma diametrs

(cm)

Koka diametrs 1,3 m augstumā

virs sakņu kakla (cm)

7,1-13,0

8

13,1-18,0

12

18,1-23,0

16

23,1-29,0

20

29,1-34,0

24

34,1-40,0

28

40,1-45,0

32

45,1-50,0

36

50,1-56

40

56,1-61,0

44

61,1-67,0

48

67,1-72,0

52

72,1-78,0

56

78,1-83,0

60

83,1-88,0

64

88,1-93,0

68

93,1-99,0

72

99,1-104,0

76

104,1-110,0

80

110,1-115,0

84

115,1-120,0

88

120,1-126,0

92

126,1-131,0

96

131,1-137,0

100

137,1-143,0

104

143,1-148,0

108

148,1-154,0

112

154,1-159,0

116

159,1-165,0

120

 

Liepājas pilsētas domes

priekšsēdētājs U.Sesks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Liepājas pilsētas dabas pieminekļu aizsardzību un apsaimniekošanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 5Pieņemts: 03.03.2005.Stājas spēkā: 19.03.2005.Zaudē spēku: 19.12.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 46, 18.03.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
103961
19.03.2005
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)