Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.168

Rīgā 2005.gada 8.martā (prot. Nr.13 31.§)

Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iepirkšanas, saņemšanas, uzglabāšanas, izplatīšanas, izsniegšanas un uzskaites kārtība zāļu ražošanas uzņēmumos, zāļu lieltirgotavās un aptiekās

Izdoti saskaņā ar likuma "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību" 37.pantu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā vielas, kas iekļautas Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru II un III sarakstā, un zāles, kuru sastāvā ir minētās vielas (turpmāk - sarakstos iekļautās vielas un zāles), saņem, iepērk, izplata, izsniedz, uzglabā un uzskaita zāļu ražošanas uzņēmumos, zāļu lieltirgotavās un aptiekās (turpmāk - uzņēmums).

2. Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru II sarakstā iekļautās vielas un zāles (turpmāk - II saraksta vielas un zāles) un III sarakstā iekļautās vielas un zāles (turpmāk - III saraksta vielas un zāles) drīkst saņemt, iepirkt, izplatīt, izsniegt un uzglabāt tikai persona, kas ir saņēmusi atbilstošu speciālo atļauju (licenci) farmaceitiskajai darbībai, kuras pielikumā ir norādīts speciālās darbības nosacījums - psihotropo zāļu izplatīšana vai narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo zāļu izplatīšana (turpmāk - persona).

3. Persona ir atbildīga par sarakstos iekļauto vielu un zāļu saņemšanas, iepirkšanas, izplatīšanas, izsniegšanas, uzglabāšanas un uzskaites kārtības nodrošināšanu uzņēmumā un nepieciešamajiem pasākumiem, lai sarakstos iekļautās vielas un zāles nenokļūtu nelegālā apritē un netiktu nelikumīgi lietotas vai izmantotas citiem mērķiem.

4. Persona izdod rīkojumu, kurā detalizēti noteikta šo noteikumu izpildes kārtība uzņēmumā, kā arī norāda amatpersonu, kas ir atbildīga par sarakstos iekļauto vielu un zāļu saņemšanas, iepirkšanas, izplatīšanas, izsniegšanas, uzglabāšanas un uzskaites kārtības nodrošināšanu (turpmāk - atbildīgā amatpersona) uzņēmumā, atbildīgās amatpersonas uzņēmuma struktūrvienībās (filiālēs), kā arī amatpersonas, kuras tiesīgas saņemt sarakstos iekļautās vielas un zāles atbildīgās amatpersonas prombūtnes laikā. Ja uzņēmums strādā vairākās maiņās, norāda atbildīgo amatpersonu katrā maiņā. Atbildīgā amatpersona ar parakstu apliecina, ka ir iepazinusies ar rīkojumu.

5. Persona nodrošina, ka uzņēmuma amatpersonu klātbūtnē Valsts farmācijas inspekcijas inspektoriem ir brīva pieeja vielu un zāļu saņemšanas, iepirkšanas, izplatīšanas, izsniegšanas un uzglabāšanas vietai un visiem ar to saistītajiem dokumentiem, kā arī šo noteikumu 4.punktā minētajam rīkojumam.

II. Sarakstos iekļauto vielu un zāļu iepirkšana un saņemšana

6. Aptieka, kuras speciālās atļaujas (licences) aptiekas atvēršanai (darbībai) pielikumā nav norādīts, ka aptiekā atļauta zāļu izgatavošana, iepērk tikai gatavās zāļu formas.

7. Atbildīgā amatpersona nodrošina:

7.1. sarakstos iekļauto vielu un zāļu, pieprasījumu un pavadzīmju-rēķinu noformēšanu atsevišķi no citu zāļu pieprasījumiem un pavadzīmēm-rēķiniem;

7.2. sarakstos iekļauto vielu un zāļu pieprasījumu un pavadzīmju-rēķinu uzskaiti un uzglabāšanu atsevišķi no citu zāļu pieprasījumiem un pavadzīmēm-rēķiniem;

7.3. recepšu, pret kurām izsniegtas II un III saraksta zāles, uzglabāšanu atsevišķi no citu zāļu receptēm.

8. II un III saraksta vielas un zāles ir tiesīgas saņemt tikai amatpersonas, kuras norādītas šo noteikumu 4.punktā minētajā rīkojumā.

9. II saraksta vielu un zāļu pieprasījumus un pavadzīmes-rēķinus uzglabā vismaz desmit gadus, III saraksta vielu un zāļu pieprasījumus un pavadzīmes-rēķinus uzglabā vismaz piecus gadus.

III. Sarakstos iekļauto vielu un zāļu uzskaite

10. Uzņēmumā datus par II saraksta vielu un zāļu iepirkšanu, saņemšanu, izplatīšanu un izsniegšanu darbdienas laikā reģistrē narkotisko un tām pielīdzināto psihotropo vielu un zāļu stingrās uzskaites žurnālā (turpmāk - stingrās uzskaites žurnāls), kura lapas ir numurētas un cauršūtas. Stingrās uzskaites žurnālu apstiprina ar uzņēmuma vadītāja un atbildīgās amatpersonas parakstu un uzņēmuma zīmogu. Žurnāla pēdējā lapā norāda datumu, kad veikts pirmais un pēdējais ieraksts. Zāļu ražošanas uzņēmums un zāļu lieltirgotava stingrās uzskaites žurnālu iekārto saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu, aptieka - saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

11. Stingrās uzskaites žurnālā reģistrē arī tās zāles, kuras tīrā veidā vai maisījumā ar indiferentām vielām satur šādas III saraksta vielas:

11.1. efedrīnu;

11.2. pseidoefedrīnu;

11.3. fenobarbitālu;

11.4. triheksifenidilu;

11.5. GHB (nātrija oksibutirātu un litija oksibutirātu).

12. Stingrās uzskaites žurnālā reģistrē arī to zāļu un zāļu izgatavošanai paredzētu vielu apriti, kuru uzskaite noteikta stingrās uzskaites žurnālā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē zāļu izplatīšanu.

13. Uzņēmumā ierakstus stingrās uzskaites žurnālā izdara atbilstoši šo noteikumu 4.punktā minētajā rīkojumā noteiktajai kārtībai. Ja ieraksts ir kļūdains, to svītro tā, lai būtu redzams ieraksta sākotnējais saturs, blakus raksta pareizo, norāda datumu, kad veikts labojums, un ierakstu apliecina ar parakstu un personīgo spiedogu.

14. Datus par III saraksta vielu un zāļu iepirkšanu, saņemšanu, izplatīšanu un izsniegšanu reģistrē stingrās uzskaites žurnālā vai izmantojot elektronisko, foto vai citu datu apstrādes sistēmu. Uzņēmums nodrošina datu uzglabāšanu ne mazāk kā piecus gadus, kā arī datu izrakstu pēc Valsts farmācijas inspekcijas pieprasījuma. Izrakstu datē un apstiprina ar atbildīgās amatpersonas parakstu un personīgo spiedogu.

15. Atbildīgā amatpersona reizi mēnesī pārbauda II un III saraksta vielu un zāļu uzskaiti:

15.1. salīdzina stingrās uzskaites žurnālā reģistrēto vielu un zāļu atlikumu ar faktisko vielu un zāļu atlikumu un par pārbaudes rezultātiem veic ierakstu stingrās uzskaites žurnālā, norāda pārbaudes datumu un ierakstu apliecina ar parakstu un personīgo spiedogu;

15.2. ja III saraksta vielu un zāļu uzskaiti veic, izmantojot elektronisko, foto vai citu datu apstrādes sistēmu, veic datu izrakstu par attiecīgo laikposmu un salīdzina reģistrēto vielu un zāļu atlikumu ar faktisko vielu un zāļu atlikumu. Datu izrakstu datē, un atbildīgā amatpersona to apstiprina ar parakstu un personīgo spiedogu.

16. Stingrās uzskaites žurnālu (pēc pēdējā ieraksta izdarīšanas) un šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētās izdrukas uzglabā desmit gadus.

17. Uzņēmumā, kurā II un III sarakstā iekļautās vielas izmanto zāļu ražošanai, pieļaujami vielu zudumi līdz 0,5 % apjomā no izmantoto vielu daudzuma. Zudumu normas piemēro tikai tādā gadījumā, ja ir konstatēts faktiskais vielas iztrūkums.

18. Aptiekā, kurā zāļu izgatavošanai izmanto II un III sarakstā iekļautās vielas, pieļaujamos vielu zudumus aprēķina saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par zāļu ražošanu. Zudumu normas piemēro tikai tādā gadījumā, ja ir konstatēts faktiskais vielas iztrūkums.

19. Par konstatēto II un III sarakstā iekļauto vielu faktisko zudumu atbildīgā amatpersona sastāda aktu un veic ierakstu stingrās uzskaites žurnālā saskaņā ar šo noteikumu 15.1.apakšpunktu. Par III sarakstā iekļauto vielu faktisko zudumu sastāda aktu. Aktu paraksta atbildīgā amatpersona un uzņēmuma vadītājs un apstiprina to ar uzņēmuma zīmogu.

20. Valsts farmācijas inspekcija, veicot uzņēmumā pārbaudi par sarakstos iekļauto vielu un zāļu uzskaiti, stingrās uzskaites žurnāla pēdējā lapā norāda pārbaudes datumu, ko apliecina inspektors ar parakstu un personīgo spiedogu.

IV. Sarakstos iekļauto vielu un zāļu uzglabāšana

21. Telpu, kurā uzglabā sarakstos iekļautās vielas un zāles, nodrošina pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā un izlaupīšanu.

22. Zāļu ražošanas uzņēmumā un zāļu lieltirgotavā II saraksta vielas un zāles uzglabā metāla skapī, kas piestiprināts pie sienas vai grīdas, vai masīvā seifā, vai atsevišķā telpā. Seifu vai metāla skapi aprīko ar skaņas vai gaismas signalizāciju un novieto telpā, kas nodrošināta pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā un izlaupīšanu. Atsevišķo telpu aprīko ar signalizāciju, kas savienota ar centralizēto apsardzes tīklu, un nodrošina zāļu marķējumā un lietošanas instrukcijā noteiktos atbilstošos uzglabāšanas apstākļus.

23. Aptiekā II saraksta vielas un zāles:

23.1. uzglabā masīvā seifā vai metāla skapī, kas piestiprināts pie sienas vai grīdas. Seifu vai metāla skapi aprīko ar skaņas vai gaismas signalizāciju;

23.2. seifu vai metāla skapi novieto atsevišķā telpā vai preču uzglabāšanas telpā, vai zāļu izgatavošanas telpā, vai aptiekas (aptiekas filiāles) vadītāja kabinetā. Aptiekā (aptiekas filiālē), kurā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aptieku atvēršanu un darbību nav aptiekas (aptiekas filiāles) vadītāja kabineta, seifu vai metāla skapi var novietot preču saņemšanas telpā;

23.3. telpu, kurā atrodas seifs vai metāla skapis, nodrošina pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā un izlaupīšanu.

24. Persona šo noteikumu 4.punktā minētajā rīkojumā nosaka:

24.1. personas, kurām ir tiesības ieiet šo noteikumu 22.punktā minētajās telpās;

24.2. kārtību, kādā telpu vai metāla skapi, vai seifu darbdienas beigās aizslēdz, aizplombē vai aizzīmogo un ieslēdz signalizāciju;

24.3. atslēgu glabāšanas kārtību.

25. Aptiekā aizliegta II saraksta vielu un zāļu uzglabāšana apmeklētāju apkalpošanas zālē.

26. Uzņēmumā III saraksta vielas un zāles uzglabā slēdzamos skapjos, atsevišķi no citām zālēm, ievērojot zāļu marķējumā, lietošanas instrukcijās un normatīvajos aktos par zāļu izplatīšanu noteiktās prasības.

27. II un III saraksta vielu un zāļu pārvietošana uzņēmuma teritorijā ārpus zāļu uzglabāšanas telpas atļauta tikai tādā iepakojumā, lai nepiederošām personām nebūtu iespēju piekļūt II un III saraksta vielām un zālēm, kā arī nodrošinot atbilstošus drošības pasākumus.

28. Zāļu ražošanas uzņēmumā telpas, kurās ražo II un III saraksta vielas un zāles, aprīko ar signalizāciju, kas savienota ar centralizēto apsardzes tīklu.

V. Sarakstos iekļauto vielu un zāļu izsniegšana un izplatīšana

29. Zāļu ražošanas uzņēmuma un zāļu lieltirgotavas atbildīgā amatpersona nodrošina, ka, izplatot II un III saraksta vielas un zāles, katram sūtījumam pievieno pavadzīmi-rēķinu, kurā II un III saraksta vielas un zāles uzskaitītas atsevišķi no citām vielām un zālēm un kurā norādīta informācija atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par zāļu izplatīšanu.

30. Zāļu ražošanas uzņēmums un zāļu lieltirgotava, kas izplata II un III saraksta vielas un zāles, ir atbildīga par drošības pasākumu nodrošināšanu, transportējot vielas un zāles. Zāļu pārvadātāju iepazīstina ar zāļu ražošanas uzņēmuma vai zāļu lieltirgotavas sagatavotu instrukciju par nepieciešamajiem piesardzības pasākumiem, lai vielas un zāles pārvadājot nenokļūtu nelegālā apritē vai netiktu izlaupītas. Pēc transporta negadījuma kravas pārvadātāja pienākums nekavējoties par to informēt Valsts policiju un uzņēmuma atbildīgo amatpersonu.

31. Zāļu izgatavošanai vai ražošanai II un III saraksta vielas izsniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu ražošanu un izplatīšanu, kā arī šo noteikumu 4.punktā minētajā rīkojumā noteikto kārtību.

32. Pacientam II un III saraksta zāles izsniedz tikai pret recepti, kas izrakstīta uz īpašās receptes veidlapas saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par recepšu izrakstīšanu.

33. Receptē izrakstīto II un III saraksta zāļu aizvietošana atļauta tikai tādā gadījumā, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

33.1. ārsts nav norādījis, ka izrakstītās zāles nedrīkst aizvietot;

33.2. izsniegto zāļu aktīvā viela ir identiska izrakstīto zāļu aktīvajai vielai;

33.3. izsniegto zāļu forma ir identiska izrakstīto zāļu formai;

33.4. izsniegto zāļu reizes deva ir atbilstoša, dalāma vai vienkārši palielināma atbilstoši izrakstīto zāļu reizes devai;

33.5. izsniegto zāļu kopējā deva nepārsniedz izrakstīto zāļu kopējo devu;

33.6. aizvietošana ir saskaņota ar ārstniecības personu, kas recepti izrakstījusi;

33.7. pacients ir informēts un piekrīt saņemt zāles ar citu nosaukumu (sinonīmu).

34. Uz receptēm, pret kurām izsniedz II un III saraksta zāles, farmaceits norāda izsniegto zāļu nosaukumu, devu, daudzumu, izsniegšanas datumu un parakstās par zāļu izsniegšanu. Parakstu apstiprina ar personīgo spiedogu.

35. Aizliegts izsniegt II un III saraksta zāles pret receptēm, kuru noformējums neatbilst normatīvajos aktos par recepšu izrakstīšanu noteiktajām prasībām. Minētās receptes paturamas aptiekā. Ja ir aizdomas, ka recepte ir viltota, pirms zāļu izsniegšanas farmaceita pienākums ir sazināties ar ārstniecības personu, kura recepti izrakstījusi.

36. Aptieka darbdienas beigās reģistrē šo noteikumu 35.punktā minētās receptes neatbilstoši noformēto recepšu uzskaites žurnālā (3.pielikums). Atbildīgā amatpersona ceturkšņa beigās iesniedz Medicīniskās aprūpes un darbspējas kvalitātes kontroles inspekcijai informāciju par ārstniecības personām, kuras izrakstījušas minētās receptes, un norāda ārsta vārdu, uzvārdu, specialitāti, ārstniecības iestādi un pieļautās kļūdas.

37. Neatbilstoši noformētās receptes uzglabā atsevišķi no pārējām receptēm.

38. Aptiekas darbinieku pienākums ir ziņot Veselības ministrijai, Valsts farmācijas inspekcijai un Zāļu valsts aģentūrai par viltotām receptēm, aizdomīgiem gadījumiem, kā arī ja ir šaubas par nepamatotu II un III saraksta zāļu izrakstīšanu uz receptes vai ārstniecības iestādes (arī ārsta prakses) un sociālās palīdzības institūcijas pieprasījuma veidlapas.

39. Aptieka izsniedz II un III saraksta zāles ārstniecības iestādei (arī ārsta praksei) un sociālās palīdzības institūcijai tikai pret pieprasījumu, kas noformēts atbilstoši normatīvajos aktos par zāļu izplatīšanu noteiktajām prasībām. Pavadzīmi-rēķinu noformē atbilstoši šo noteikumu 29.punktā minētajām prasībām.

40. Ja bezrecepšu zāļu sastāvā ir II un III sarakstā iekļautās vielas, pacientam atļauts izsniegt ne vairāk kā vienu sekundāro iepakojumu.

41. Zāles, kas satur buprenorfīnu, izsniedz, ja pacients iesniedz recepti un pacienta buprenorfīna aizvietojošās terapijas programmas karti (4.pielikums), kurā ārstniecības persona izdarījusi ierakstu par zāļu izrakstīšanu. Farmaceits, izsniedzot zāles, kas satur buprenorfīnu, pacienta buprenorfīna aizvietojošās terapijas programmas kartē norāda izsniegto zāļu daudzumu, datumu, aptiekas nosaukumu, zāļu izsniedzēja vārdu, uzvārdu un kvalifikāciju un ierakstu apstiprina ar parakstu un personīgo spiedogu.

42. Pret recepti aptiekā aizliegts izsniegt narkozes līdzekļus:

42.1. GHB (nātrija osksibutirātu un litija oksibutirātu);

42.2. fentanila injekciju šķīdumu;

42.3. dietilēteri.

VI. Nekvalitatīvo sarakstos iekļauto vielu un zāļu iznīcināšana

43. Nekvalitatīvās II un III saraksta vielas un zāles (turpmāk - nekvalitatīvās zāles) līdz to iznīcināšanai uzglabā atsevišķā telpā, nodalītā vietā vai iepakojumā, novēršot iespēju tās sajaukt ar kvalitatīvajām zālēm. Nekvalitatīvās zāles uzglabā saskaņā ar šo noteikumu 21., 22., 23., 24., 25. un 26.punktā noteiktajām prasībām.

44. Nekvalitatīvās zāles, kas netiek nodotas atpakaļ piegādātājam, iznīcina ar uzņēmuma vadītāja rīkojumu izveidotas komisijas (vismaz triju cilvēku sastāvā) klātbūtnē saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par bīstamajiem atkritumiem vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura apsaimnieko bīstamos atkritumus un ir saņēmusi atbilstošu atļauju. Par nekvalitatīvo zāļu un vielu nodošanu noformē nodošanas un pieņemšanas aktu. Komisijā iekļauj Valsts farmācijas inspekcijas vai Valsts policijas pārstāvi.

45. Šo noteikumu 44.punktā minētā komisija sastāda aktu par zāļu vai vielu iznīcināšanu vai nodošanas un pieņemšanas aktu, kurā norāda zāļu nosaukumu, sērijas numuru, daudzumu, iznīcināšanas iemeslu, komisijas locekļu vārdu, uzvārdu un amatu. Aktu sastāda divos eksemplāros, to paraksta visi komisijas locekļi. Vienu eksemplāru triju dienu laikā nosūta Valsts farmācijas inspekcijai. Aktu uzglabā piecus gadus.

46. Par zāļu iznīcināšanu izdara ierakstu stingrās uzskaites žurnālā un norāda akta vai nodošanas un pieņemšanas akta numuru.

VII. Sarakstos iekļauto vielu un zāļu iztrūkums, zādzība, laupīšana un zaudējumi stihiskās nelaimēs

47. Ja konstatēts II un III saraksta vielu un zāļu iztrūkums vai pārpalikums, notikusi zādzība vai laupīšana vai ja zaudējumi radušies stihiskas nelaimes dēļ, telpu un seifu aizzīmogo un nodrošina pret nepiederošu personu iekļūšanu. Par notikušo uzņēmuma vadītājs vai atbildīgā amatpersona nekavējoties ziņo Valsts policijai un Valsts farmācijas inspekcijai.

48. Pēc šo noteikumu 47.punktā minēto faktu konstatēšanas uzņēmuma vadītājs nekavējoties ar rīkojumu izveido komisiju. Komisijas sastāvā ir:

48.1. uzņēmuma vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona;

48.2. atbildīgā amatpersona;

48.3. Valsts farmācijas inspekcijas pārstāvis.

49. Šo noteikumu 48.punktā minētā komisija sastāda aktu par II un III sarakstā iekļauto vielu vai zāļu iztrūkumu vai pārpalikumu. Aktā norāda akta sastādīšanas vietu un datumu, zāļu nosaukumu, zāļu formu, stiprumu, zāļu ražošanas sērijas numuru, daudzumu, zāļu ražotāju, komisijas locekļu vārdu, uzvārdu un amatu. Aktu paraksta visi komisijas locekļi. Aktu uzglabā piecus gadus.

50. II un III saraksta zāļu iztrūkumu vai pārpalikumu, zādzību vai laupīšanu, kā arī zaudējumu stihiskas nelaimes dēļ reģistrē arī stingrās uzskaites žurnālā un norāda šo noteikumu 49.punktā minētā akta numuru.

VIII. Uzņēmuma un institūciju pienākumi

51. Zāļu ražošanas uzņēmums un zāļu lieltirgotava iesniedz Zāļu valsts aģentūrā šādu informāciju par II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu izplatīšanu:

51.1. ceturkšņa pārskatu (iesniedzams 15 dienu laikā pēc katra ceturkšņa beigām), kurā norāda informāciju saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu;

51.2. pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu (iesniedzams līdz 15.februārim), kurā norāda informāciju saskaņā ar šo noteikumu 6.pielikumu;

51.3. vērtējumu par iepriekšējā gadā saražoto, ievesto, izvesto zāļu apjomu salīdzinājumā ar iepriekšējā gada apjomu un pieauguma vai samazinājuma iemesliem.

52. Zāļu ražošanas uzņēmums un zāļu lieltirgotava pēc Veselības ministrijas, Valsts farmācijas inspekcijas un Zāļu valsts aģentūras pieprasījuma sniedz informāciju par konkrētu II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu izplatīšanu noteiktā laikposmā saskaņā ar šo noteikumu 6.pielikumu.

53. Aptieka ne retāk kā reizi mēnesī saskaņā ar līgumu par īpašo recepšu datu apstrādi sniedz informāciju Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai par zālēm, kas izrakstītas uz īpašajām recepšu veidlapām.

54. Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra Veselības ministrijai sniedz ceturkšņa pārskatu par zālēm (visu receptē iekļauto informāciju), kas izrakstītas uz īpašajām recepšu veidlapām.

55. Zāļu valsts aģentūra un Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra sniedz Veselības ministrijai un Valsts farmācijas inspekcijai atbilstoši to pieprasījumam visu nepieciešamo informāciju par II un III saraksta vielu un zāļu izplatīšanu.

56. Šo noteikumu izpildi kontrolē Valsts farmācijas inspekcija.

IX. Noslēguma jautājums

57. III saraksta zāles atļauts izsniegt pret receptēm, kas izrakstītas uz paras­tajām recepšu veidlapām līdz 2005.gada 30.jūnijam.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs G.Bērziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 16.martu.

 

A53.PNG (189700 bytes)

A54.PNG (197755 bytes)

A55.PNG (46304 bytes)

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iepirkšanas, saņemšanas, uzglabāšanas, izplatīšanas, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 168Pieņemts: 08.03.2005.Stājas spēkā: 16.03.2005.Zaudē spēku: 13.06.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 43, 15.03.2005.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
103607
16.03.2005
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)